ማሕበር ህንፀት ኣባይቲ መቐለ ብወሰኽ ዋጋ ቴንዲኖ ተሃስዮም

ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ 569 ማሕበር ምትሕግጋዝ ህንፀት ኣባይቲ ዝተጠየሹ ሰባት ዋጋ ቴንዲኖ ብምውሳኹ ተወሳኺ ገንዘብ ክውስኹ ተሓቲቶም።

ንቶም ኣባይቲ ንምህናፅ ውዕሊ ዝወሰዱ ወነንቲ ትካላት ስራሕቲ ህንፀት ቴንዲኖን ስሚንቶን ካብ ትካል ስራሕቲ ንግዲ ጉና ከምዝዕድጉ እዩ ውዕሊ ተኣሲሩ።

እዚ ንምፍፃም ድማ 30 ሚኢታዊ ክፍሊት ነቶም ትካላት ተዋሂቡ። እቶም ትካላት ስሚንቶን ቴንዲኖን ካብ ጉና ንምዕዳግ ሪጋ ሒዞም። ዝዓድጉ ኣለዉ ዘይዓድጉ እውን ከምኡ።

ኣብ መንጉኡ ሎምቕነ ዋጋ ቴንዲኖ ስለዝወሰኸ ኣባላት እተን ማሕበር ኣብ ቅሬታን ጥርዓንን እዮም ቀንዮም።

ኣቦ መንበር ማሕበር ገዛ ደሊና ኣይተ ኣሰፋ በርሀ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ፡ "ብዛዕባ እቲ ሐዚ ኣብ ቴንዲኖ ተራእዩ ዘሎ ወሰኽ ዋጋ ተፀዊዕና ምስ ዝምልከቶ ኣብያተ ዕዮ መንግስትን ምስ ትካል ስራሕቲ ንግዲ ጉናን ተዛቲናሉ ኢና" ይብል።

ጉና፡ ዋጋ ቴንዲኖ ከምዝኸብሮ ገሊፁልና፤ ቴንዲኖ ዘቕርብሉ ፋብሪካታት ሓበሻን ኣቢሲንያን እውን ኣምፂኡ ምሳና ክዛተዩ ገይሩ እዩ። ኰይኑ ግና ንሕና ኣይተቐበልናዮን ይብሉ።

"ጉና፡ ፈለማ ህንፀት ኣባይቲ እንትጅመር ሕፅረት ቴንዲኖ ከምዘየጓንፍ ገሊፁልና ነይሩ፤ ኰይኑ ግና ብሰንኪ ኣብ መኽዘን እኹል ከይሓዘ ምፅንሑ ብወሰኽ ዋጋ ተጐዲእና ኣለና።

ኣብ ማሕበርና ሕድሕድ ኣባል 17,350 ክንውስኽ ኢና። እዚ ድማ ቅድሚ እቲ ዋጋ ዶላር ምኽባሩ እዩ፤ ስለዚ ዋጋ ዶላር ድሕሪ ምውሳኹ ዋጋ ዝያዳ ክውስኽ እዩ ዝብል ዓብዪ ስግኣት ድማ ሓዲሩና'ሎ'' ኢሉ ኣይተ ኣሰፋ።

ዋጋ ዶላር ወሲኹ ምስ ተባሃለ ንፅባሒቱ ዋጋ ቴንዲኖ ኣብ ዝወሰኹ ነጋዶ እውን መንግስቲ ቁፅፅር ክገብር ኣለዎ እንትብል ይምሕፀን። ምኽንያቱ ንሳቶም ቅድሚ ዋጋ ዶላር ምውሳኹ እዮም ዓዲጐም ኣእትዮሞ።

ብኻልእ ገፅ ኣቦ መንበር ማሕበር ገዛ ፋኑስ ኣይተ ሰለሞን ሃይሉ፡ ብዛዕባ እቲ ወሰኽ እንትዛረቡ፡ ገንዘብ ወስኹ እንትበሃል ደስ ኢሉዎ ዝቕበል ሰብ የለን፡ ኰይኑ ግና ንምንታይ ወስኹ ተባሂሉ፡ ዝብል ግና ቅቡል ምኽንያት ኰይኑ ስለዝረኸብናዮ ንሕና ኣብ ማሕበርና ተሰማሚዕና ኢና ይብሉ።

ኣባይትና ክሃንፀልና ውዕሊ ዝወሰደ ትካል ስራሕቲ ህንፀት ድማ ኣቐዲምና ብዝኸፈልናዮ 30 ሚኢታዊ ገንዘብ ቴንዲኖ ዓዲጉ ስለዝቐረበ እቲ ሐዚ ኣብ ዕዳጋ ወሲኹ ዘሎ ዋጋ ቴንዲኖ ብዙሕ ኣይጐድኣናን።

እቲ ኣቑሑት ምሉእ ንምሉእ ተዓዲጉ እንተዝነብር ድማ እቲ ወሰኽ ዋጋ ኣይመርከበልናን ኢሎም ኣይተ ሰለሞን።

ኣይተ ኤልያስ ወልዳይ ሓደ ካብቶም ህንፀት ኣባይቲ ንምፍፃም ውዕሊ ዝወሰዱ ወናኒ ትካል ስራሕቲ ህንፀት እዮም።

"ንሕና ቴንዲኖን ስሚንቶን ካብ ትካል ስራሕቲ ንግዲ ጉና ክንዕድግ ኢና ተወዓዒልና። ዓዲግና ስራሕ ምስጀመርና ኣብ መንግኡ፡ ጉና፡ ዋጋ ዕዳጋ ቴንዲኖ ስለዝወሰኸ ዋጋ ወሲኹ።

ንሕና ድማ ናብቶም ዘስርሑና ዘለዉ ማሕበራት ተመሊስና ዋጋ ምውሳኹ ነጊርና። ኣባላት ኣመራርሓ እተን ማሕበራት ድማ ምስ መንግስቲ ዘተ ኣካይዶም። ዝተወሰነ ገንዘብ ክውስኹ ከምዘለዎም ተረዲኦም ኣለዉ" ይብሉ።

ስለዚ ወሰኽ ዋጋ ቴንዲኖ ንሕና ኣይፈጠርናዮን፤ብስሩ እውን እቲ ሕዚ ማሕበራት ዝውስኹዎ ዘለዉ ገንዘብ ብኣና ገይሩ ዝሓልፍ እምበር ናብ ጉና እዩ ኣታዊ ዝኸውን። ስለዚ ንሕና ዝተፈለየ ንረኽቦ ረብሓ የለን ይብሉ።

ኣይተ ኤልያስ ወልዳይ ካልእ ዝተፈጠረ ፀገም እውን ነይሩ ይብሉ። 30 ሚኢታዊ ክፍሊት ዝተፈፀመ ካብ ኳዕቲ ሰረት ክሳብ ንማሻሻታ ንዘሎ ወፃኢ ዝሽፍን እዩ። ኰይኑ ግና ኣብ መንጐ ፕላን ናይቶም ገዛውቲ ስለዝተቐየረ ብዝሒ ቴንዲኖ ክውስኽ ክኢሉ ብምባል የረድኡ።

እቶም ትካላት ስራሕቲ ህንፀት 30 ሚኢታዊ ገንዘብ ኣቐዲሙ ተኸፊልዎም እንተሎ፡ ንምንታይ ኣቐዲሞም ቴንዲኖ ዓዲጐም ዘይቀረቡ ንዝብል ሕቶ፡ ቴንዲኖ ክንዕድግ ኣብ ጉና ሪጋ ምስሓዝና ዝተወሰንና ዓዲግና ገሌና ድማ ሪጋ ሒዝና እንተለና ጉና ወሰኽ ዋጋ ኣርኪቡኒ ኢሉና ይብሉ።

ምምሕዳር ክልል ትግራይ፡ ኣባላት ማሕበር፡ ዋጋ ቴንዲኖ እዩ ወሲኹ እምበር ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ብልቓሕ ዝኸፈልዎ ተወሳኺ ገንዘብ ኣይተሓተቱን ይብል።

ሓላፊ ትካል ምምሕዳርን ምትሕልላፍን ኣባይቲ ትግራይ ኣይተ ገብረእግዝኣብሄር ኣብርሃ ንቢቢሲ እንትገልፁ እቲ ወሰኽ ንኹሉ ማሕበር ኣይምልከትን ኢሎም።

"ቅድሚ ቴንዲኖ ምኽባሩ ኣቐዲሞም ዓዲጎም ዝፀንሑ ተወሳኺ ወፃኢ ኣይህልዎምን። በብማሕበሩ ዘዝተረፎ ብዝሒ ቴንዲኖ ንምዕዳግ ዘድልይ ወፃኢ ክህልዎ እዩ። እቲ ወሰኽ ድማ በብማሕበሩ ይውሰን።

ዝደለዩ ብገንዘቦም ይዕድጉ፤ ኣብቲ ልቓሕ ይደመረልና ምባል እውን መሰሎም እዩ። ዘይሩ ዘይሩ እቲ ፀገም ብሰንኪ ምኽባር ዕዳጋ ቴንዲኖ ዝተፈጠረ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ" ኢሎም ኣይተ ገብረእግዝኣብሔር።

ኣመራርሓ እተን ማሕበራት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ኣፃርዮም ዋጋ ቴንዲኖ ብደረጃ ዓለም ከምዝኸበረ ኣረጋጊፆም እዮም። ጉና እውን ነቶም ቴንዲኖ ዘቕርቡ ፋብሪካታት ወከልቶም፡ ብኣካል ናብ መቐለ ክመፅኡ ብምሕታት መፂኦም፡ ዘተ ተኻይዱ።

እተን ማሕበራት ሎም እውን ጉና ከምፅአልና ኣለዎ ብምባል ተሰማሚዕን ኣለዋ ኢሎም ኣይተ ገብረእግዝኣብሄር ኣብርሃ።

ጉና ዋጋ መዐደጊ፣ግብርን መጓዓዝን ጥራሕ እዩ ዘኽፍል ዘሎ እውን ይብሉ። ማሕበራት ካልእ ዝሐሸ ዋጋ ካብ ካልኦት ትካላት ክንረክብ ንኽእል ኢና እንተኢለን ግና ክዕድጋ መሰለን እዩ እውን ኢሎም።

ብተወሳኺ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምስ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ብምርድዳእ፡ ስሚንቶ ንኹንታል 160 ብር ንመጐዓዚ 10፡ ብድማር ብ170 ብር ሕሳብ ንማሕበራት የቕርብ'ሎ።

ኣብዚ ሐዚ እዋን ካብቲ ፋብሪካ ወፃኢ ዋጋ ስሚንቶ ንኹንታል ክሳብ 230 ብር በፂሑ'ሎ።

ስሚንቶ ብትካል ስራሕቲ ንግዲ ጉና ኣቢሉ ንቶም ማሕበራት ክከፋፈል ዝተደለየሉ ቀንዲ ዕላማ ብውልቀ ሰባት ተወኒኑ ከይኸብርን ንምቁፅፃር ንኽጥዕምን ምዃኑ ኣይተ ገብረእግዝኣሄር ይዛረቡ።

ኣብ ከተማ መቐለ ብማሕበር ምትሕግጋዝ ተጣይሾም ገና መሬት ዘይተረከቡ ልዕሊ 400 ማሕበራት ከምዘለዉ ይፍለጥ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት