ደሃይ 5፡ "ብኣጋጣሚ'የ ናብራይ ኣብ ቶሮንቶ መስሪተ"

ርብቃ፡ ኣብ ኣውደ ኣመት ምስ ስድራ ኣብ ዝተኣከብሉ እዋን Image copyright Rebecca Teshome
ናይ ምስሊ መግለጺ ርብቃ፡ ኣብ ኣውደ ኣመት ምስ ስድራ ኣብ ዝተኣከብሉ እዋን

ርብቃ ተሾመ እበሃል። ኣብ ቶሮንቶ፡ ካናዳ እየ ዝነብር። ምሳይ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ፡ ካብ ህንዲ ናብ ካናዳ ነባርነቱ እንትቕይር፡ ኣነ እውን ናብ ካናዳ ንክኸይድ ኣዚዩ ደፋፊኡኒ።

ናይ ስራሕ ዓቕምን ክእለትን ከዕብየሉ ዝኽእል ሃገር ምዃኑ ብተደጋጋሚ ይነግረኒ ነይሩ። በብግዚኡ ይጭቕጭቐኒ ስለ ዝነበረ፡ ንክሓድገኒ ጥራሕ ኢለ እየ ነቲ ቅጥዒ መሊአዮ::

ፍቓድ መንበሪ ምስተወሃበኒ ከኣ ብ1990 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ናብ ካናዳ መፂአ:: ኣብቲ ሽዑ እዋን፡ ናብ ካናዳ ንምምፃእ፡ ኣብ ናይሮቢ ናብ ዝርከብ ቆንስላ ካናዳ ደብዳቤ ምፅሓፍ ጥራሕ'ዩ ዘድሊ ነይሩ።

ደብደቤ ድሕሪ ምፅሕሓፈይ፡ መንበሪ ፍቓድ ምስተዋህበኒ ናብ ካናዳ ኣምሪሐ።

ፈለማ ንቶሮንቶ መስኣተኹ ኣይፈተኹዋን ነይረ። ድሕሪ ሓደ ወርሒ ተመሊሰ ናብ ኢትዮጵያ መፂአ።

መንበሪ ፍቓድ ሒዝካ ልዕሊ 6 ወርሒ ካብ ካናዳ ወፃኢ ምንባር ስለዘይፍቀድ ግና፡ ተመሊሰ መፂአ ናብራይ ኣብ ቶሮንቶ ገይረ።

Image copyright Rebecca Teshome
ናይ ምስሊ መግለጺ ወሰና ወሰን ቃላይ

ናብራይ ኣብ ቶሮንቶ ካብ ዝገበርኩሉ ግዜ ጀሚሩ ብዙሓት ዘሐጉሱ ኣጋጣምታትን ግዜያትን ኣሕሊፈ እየ።

ከምኣብነት፡ ኣብዚ ከተማ እየ ዝተመርዓኹን ዝወለድኩን። ልዕሊ ኩሉ ድማ ዩኒቨርሲቲ ዝወዳእኹሉ ብምዃኑ ዝያዳ የሕጉሰኒ።

ይኹን እምበር ንኢትዮጵያ እናፍቕ። ልዕሊ ኹሉ ድማ ሰባት ተኣኻኺቦም፣ ዕጣን እናትከኹ፡ ኣብ ግዜ ኣውደኣመት ንእንራኸበሎም እዋናት ፍሉይ ናፍቖት ኣለኒ። ነዚ ድማ እዪ፡ ብዝተረኸበ ኣጋጣሚ ምስ ስድራን ናይ ቤት ትምህርቲ መሓዙተይን ክንራኸብ እንፍትን።

ብናይ ወፃኢ ኮነ ብናይ ሃገርና በዓላት እናመኻነና ንተኣኻኸብ። ብዋናነት ድማ፡ 'ቴንክስጊቪንግ' ኣብ ዝበሃል ኣውደኣመት፡ ምግብታት ወፃእን ውሽጢ ዓድን ኣዳሊና ንተኣኻኸብ።

Image copyright Rebecca Teshome
ናይ ምስሊ መግለጺ ምስ ስድራን መሓዙትን ዝህሉ በዓላት

ኣነ፡ ዋላ እኳ ዝተፈላለዩ ምግብታት እንተፎተኹ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ንምስራሕ ዝቐለኒ ግና፡ ምግብታት ወፃኢ እዩ። ከም እንጀራ ዝኾነለይ ዋላ እኳ እንተዘይሃለወ፡ ናብ ቆፅላ መፅሊ ስለዘድህብ፡ ምግብታት ሜዴትራንያን ዝያዳ እፎቱ።

ኣብ ቶሮንቶ ድማ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ብልዒ ይርከቡ። ከም ኣብነት፡ ናይ ጀማይካ፣ ግሪክ፣ ጣልያንን ካልኦትን ዓይነታት ምግቢ ኣለዉ። ኣነ ግና 'ሱፐር ሳላድ' ብቱና ብጣዕሚ እፎቱ።

ኣብ ኢትዮጵያ ከለኹ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ስደተኛታት (ዩኤንኤችሲኣር፡ ብፅቡቕ መሃያ ይሰርሕ ስለ ዝነበርኩን ፅቡቓት መሓዙት ስለዝነበሩንን፡ ብናይ ምሸት ክፍለ ግዜ እናተምሃርኩ ብዙሕ ዝደልዮም ነገራት እገብር ነይረ።

በዚ ምኽንያት ድማ ናብዚ ክመፅእ ከለኹ፡ ቁሩብ ንምልማድ ኸቢዱኒ ነይሩ።

ቅድሚ 28 ዓመታት ናብ ካናዳ እንትመፅእ ወረቐት ስለዝነበረንን፡ ካብ ናይ ባዕለይ ገንዘብ ብተወሳኺ፡ ድጎማ መንግስቲ ስለዝተወሰኸለይ ብዙሕ ኣይተፀገምኩን ነይረ።

Image copyright Rebecca Teshome
ናይ ምስሊ መግለጺ 'ሱፐር ቱና ሳላድ'

ስራሕ ንምርካብ እውን ቁሩብ ኣዋርሕ ጥራሕ እዩ ወሲዱለይ። ናይ መጀመርታ ክልተ ዓመታት ግና ከቢዱኒ ነይሩ።

ድሕሪ ግዜ ግና፡ ነገራት እናለመድኩ እንትመፅእ፡ኩሉ ነገር ስለ ዝቐለለኒ ተፀጊመ ኣይፈልጥን።

ቶሮንቶ ብጣዕሚ ፅብቕትን ምችውትን ከተማ እኳ እንተኾነት፡ መፃኢ ህይወት ደቀይ ግና የተሓሳስበኒ። ምኽንያቱ ብዙሓት ነገራት ናይ ግሊ እናኾኑን ዋግኦም እናወሰኸን እዩ። ብፍላይ ድማ ዋጋ ገዛ፡ እናኸበረ ምምፅኡ ብጣዕሚ የተሓሳስበኒ።

ዓቕሚ ሃልዩኒ ኣብ ቶሮንቶ ሓደ ነገር ምቕያር እንተዝኽእል፡ ናህሪ ዋጋ መስተኻኸልኩ ነይረ።

ኣብ ቅፅበት ናብ ኢትዮጵያ ምኻድ እንተዝኽእል ድማ፡ ንባዕለይ ክረኽቦ ዝደሊ ኣብ ድሬዳዋ እዩ።

ተወሊደ ዝዓበኹላ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብኩነታት መነባብሮ፡ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተረጋገአትን ቅልል ዝበለትን ብምዃና፡ ድሬዳዋ ምርጫይ እያ።


ን ክርስቲን ዮውሃንስ ከም ዘውግዓታ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት