ሓደጋ ትራፊክን ስራሕቲ ኮክተይልን እንታይ ኣራኸቦም?

መልከፃዲቅ ምትኩ
ናይ ምስሊ መግለጺ አዋሃዲ መስተ መልከፃዲቅ ምትኩ

መልከፃዲቅ ምትኩ ይባሃል። ኣብ ሆቴል ራዲሰን ብሉ ቤት መስተ (ባር) ኣካያዲ ስራሕ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሰራሕቲ ኮክተይል መስተ (ባርቴንደር)፥ ናይ ኣዲስ አበባ ሕሩይ አዋሃዲ መስተ ኮይኑ ወፂኡ።

ባርቴንደር ማለት ዝተፈላለዩ አልኮላት መስተ ብምትሕውዋስ ውህድ መሰተ ዝፈጥር አሰላፊ ሆቴል እንትኸውን፥ ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ኣብ ከም ከተማ መቐለ "ሰራሒ ኮክተይል" እናተባህለ ውን ይፅዋዕ'ዩ።

ምሩቕ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መልከፃዲቕ ናብዚ ሙያ ብኸመይ ከምዝኣተወ እንትዛረብ፥ "መሰለፊ ኮይነ ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩሉ እዋን፥ ሰራሕቲ ኮክቴላት ናይ ምሕጋዝ ግዴታ ነይሩኒ። ስለዝኾነ 'ውን ብሓላፍነት ዝሰርሑ አዋሃድቲ መስተ ምስ ዓማዊሎም ዝነበሮም ፅቡቕ ርክብ ኣስተውዒለ። ከምዝመስለኒ፥ ዓማዊል ንስነ-ልቦና ሐኪሞም ዝነግሩዎም ዓይነት ሓበሬታ ንአዋሃድቲ መስተ የካፍሉዎም። እዚ ብዛዕባ እቲ ሞያ ከምዝሓስብ ገይሩኒ" ይብል።

ሓደጋ ትራፊክን ሙያ ምውህሃድ መስተ(ባርቴንዲነግን)

መልከፃዲቅ ሙያ ባርቴንዲንግ ሓደጋ ትራፊክ ክንኪ ከምዝኽእል ይአምን። ንሱ ከምዝብሎ፥ ሓደ በዓል ሞያ ስራሕቲ ኮክተይል፥ እቲ ሞያ ዝእዝዞ ኣጣሚሩ እዩ ዝሰርሕ። እዚ ድማ ሓደ መራሕ (ገናሕ) መኪና፥ መስተ ወሲዶም ከይዝውሩ ጥንቃቔ ይገብር።

ንሓዋሩ፥ መሰረታዊ ዝኾነ ሙያ ምውህሃድ መስተ ዘሰልጥን ትካል ብምጥያሽ ልዕሊ ዓቐን ሰቲኻ ምዝዋር ዝስዕብ ሓደጋ ትራፊክ ንምንካይ ንምስራሕ ይህቅን።

ብተወሳኺ መስተታት ውሽጢ ሃገር ምስ መስተታት ወፃኢ ብምውሃድ፥ ጥዑም መስተ ንምፍጣር 'ውን ካልእ ትልሚ ኣለዎ።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
'' ሰባት ንዓና'ዮም መጺኦም ናይ ልቦም ዝነግሩና''

ኣልፋ ሞሂቶ

ብዙሓት ዝፈተዉሉ ውህድ መስትኡ፥ ኣልፋ ሞሂቶ ኢሉ ከምዝሰየሞ ይዛረብ። "ሞሂቶ ብዓለም ለኸ ደረጃ በዓማዊለይ ዝተፈትወ ውህድ መስተ እዩ። ኮይኑ ግና ብጣዕሚ ሓያል ኣይኮነን። ብዙሓት ዓማዊለይ ድማ ሓያል መስተ ኮክቴል እዮም ዝደልዩ። ስለዝኾነ 'ውን፥ ናታቶም ድሌት ንምመላእ ክብል ተኪላ ብምውሳኽ መጠን ኣልኮል እቲ ውህድ ሓፍ ከምዝብል ብምግባር ኩሎም እቶም እታወታት ብልክዕ ከምዝተሓወሱ እናረጋገፅኩ፥ ፍሉይ ጣዕሚ ዘለዎ ኮክተይል ክፈጥር ክኢለ" ይብል።

"ካብ ልምዲ ከምዝተረዳእኹዎ፥ በቲ ሞያ ብቑዕ ኮይንካ ንምርካብ ዘድሊ ቀንዲ ቁም ነገር ነቲ ሞያ ካብ ውሽጥኻ ምፍታው እዩ።" ዝብል መልከፃዲቅ፥ ብዛዕባ ሓደ መስተ መሰረታዊ እንታይነት ንምፍላጥ ኣብ ጎኒ እቶም ጠራሙዝ ዘሎ ፅሑፍ ምንባብ ከምዝጠቅም ይዛረብ።