"ሕጂ ኣብ ኤርትራዉያን ዘሎ ዘይምስምማዕ ምእላ'ዩ'ቲ ቀንዲ ጻዕረይ"

ድምጻዊ ፍጹም ባራኺ Image copyright FTSUM BARAKI

ሓደ ድሕሪ ሓደ ዝዘርግሐን ጣዕመ ዜማታቱ፡ ከም ኩሉ ሕሱም ናብራ ስደት ዘስተማቐረ ኤርትራዊ መንእሰይ ከምኡ'ውን ምረት ህዝቡ ብውህብቱኡ ዘንጸባርቕ ስነ ጥበበኛ ከምዝኾነ ክገልፀኦ ጀሚረን።

እቲ ልኡም ዘረብኡ፡ ነቲ ህድኣት ዝዓብለሎ ድምጹ ክጎልህ ይገብሮ።

ብፍላይ ድማ ካብ 2015 ንድሓር ብተኸታታሊ ዘሕተመን ስራሕቱ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ኣብ ተዘክሮ ክነብሩ ዝገብር ዘሎ ማሕበራዊ ኩነታት ኤርትራዉያን ዝፍትሻ፣ ኣኻኽቦን ሰላምን ክፍጠር ዝብህጋ፣ ንድሕሪት ዝመልሳ ጥዑማት ዜማታት ከምዝኾና ንፍርያት ጥበቡ ካብ ዝወሃቡ ርእይቶታት ምፍላጥ ይከኣል።

"ዕድል ድዩ ሕጊ ህይወት

ኣብ ፍቕሪ 'ተረኽበት ስእነት

ፈትየ ፈትየ እሞ ስኢነ ግን ዉህበት

ፍቕሪ ብዕድል እንተኾይኑ

ሕማቕ ዕድል እዩ ዘማኑ..........."

"ዕድል...እምነተይ...ሓንቲ ደወል...ሰብ ናብ ሰብ...." ዝብላ ካብ ሞንጎ እተን ኣብ 2015 ዝተዘርግሓ ስራሕቱ እንክኾና፡ ሓረጋት ነፍሲ ወከፍ ደርፊ "ቅብጸትን ተስፋን" ሓቃዊ ህይወት ተሰኪመን ይዝንተዋ።

"ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ክራር እናተጻወትኩ'የ ዓብየ" ዝብል ድምጻዊ ፍጹም በራኺ፡ ዝበዝሐ ትሕዝቶ ደርፍታቱ መሪጹ ዘይኮነ ግድል ህልዊ ኩነታት እቲ ዝበጽሖ ማሕበረሰብ ዝስሓቦም ከምዝኾኑ ይዛረብ።

"ህይወት ናብ ዘበለትካ ኢኻ ትኸይድ። ኣብዚ ስዓት ድማ ነቲ ኤርትራዊ ዘለዎ ኩነታት ንምንጽብራቕ'የ ዝፍትን" ይብል ኣብ 2003 ናብ ሙዚቃ ዓለም ዝተጸምበረ መንእሰይ ፍጹም።

Image copyright FTSUM BARAKI/INSTUGRAM

ኣብ ስነ-ጥበብ ክልተ ገጽ ኣሎ

ኣብ ባህሊ ስነ-ጥበብ ሓንቲ ስራሕ ብ360 ዲግሪ እትርኣየሉ፣ እትትርጎመሉን ተጾሚቓ እትዉሰደሉን ኩነታት ኣሎ።

ኣብዚ ኢንዳስትሪ ሓደ ግዜ ዝተሰርሐ ስራሕ ድማ ከከም ጽፈት መልእኽቱን ልኡምነቱን ዘመን ይሳገር፡ ኣንፈት ዝሰሓተ እንክመስል ድማ ተረጋጺ ኮይኑ ዝተርፈሉ ዕድል ኣሎ።

ነዚ፡ በቶም ስራሕትካ ኣብ ዉሽጢ ሕብረተሰብ እትፈጥሮ ስምዒት ከምዝዉስኖ የስምረሉ ድምጻዊ ፍጹም።

"ኩሉ ግዜ ኣብ ስነ ጥበብ፡ ንዓኻ ዘይርኣየካ ካልእ ገጽ ኣሎ። ኣብ'ቲ ሕብረተሰብ ግጉይ ዝኾነ ስምዒት ከይተሕልፍ ትስከፍን ትጥንቀቕን ኢኻ"።

ኣብ ስነ ጥበባዊ ህይወት ኤርትራዉያን ሓደ ዘይምቹእ ኩነታት፡ ዝብል ፍጹም፡ ንሰራሕቲ እዚ ኢንዳስትሪ ዝዕዘብ ኣብ ዉሸጢ ዓድን ወጻእን ዝነብርን፡ ዝተፈላለየ ተሞኩሮ ህይወት ስደትን ናብራ ዝነብረሉ ዓድን ዘለዎ ሕብረተሰብ ስለዘሎ፡ ነዞም ኩሎም ስምዒታቶም ከይትትንክፍ እትጥንቀቐሉ ዓቐን ልዑል'ዩ ይብል።

"ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ሓደ ግዜ ጌጋ መልእኽቲ እንተድኣ ኣሕሊፍኻ፡ ቅድምን ድሕርን ትመዝነካ እያ። ኮይኑ ግና፡ ብፍላይ ኣብ'ዚ እዋን ካብ ሕብረተሰብና ተፈሊና ስለእንነብር፡ ነቲ ጎዶሎታትና ዝምልእ ነጸብራቕ ክወሃብ ይግብኦ" ዝብል እምነት ድማ ኣለዎ።

Image copyright FTSUM BARAKI/INSTUGRAM

"ግዜ ዘይበልዖ የለን፤ ሕልፍ እንተይሉ ኩሉ ይርሳዕ

ምስልኻ ግን እንሀለ ከም ፍቅሪ ኣደ ጣዕሙ ዘይዉዳእ

ኣዝየ ዝከናኸነን ሓወልቲ ቐደም ስእሊ ጀምዓና

ይቕስቅሳኒ ኣለዋ ድሕሪት መሊሰን ገዛዉትና....."

'ሰብ ቀደም' ካብ ዝብል ሓድሽ ንጽል ጣዕመ ዜማ ፍጹም ባራኺ

ስነ ጥበበኛ ዉሽጣዉን ግዳማዉን ጸገማት ሕብረተሰቡ ኣብ ምቅላዕን ምቅላስን ዓብዪ እጃም ስለዘለዎ፡ "በየናይ ትገልጾ ዝብል'ኳ ዝፈላለ እንተኾነ ግዴታ ግን'ዩ" ዝመተከሉ መንእሰይ ፍጹም፡ ኣድህቦ ስነ-ጥበባዊ ስራሕቲ ማሕበራዊ ሓድነት ክኸዉን ኣለዎ ይብል።

"ኣድህቦ ስነ-ጥበብ መሳርሒ ማሕበራዊ ህይወት ምዃን'ዩ። ኣብ'ዚ ዝተፈላለየ ሓሳብ፣ እምነትን ኣረኣእያን ሒዝኻ ብሓባር እትጉዓዘሉ ሓድነት ምፍጣርን ሕጂ ኣብ ኤርትራዉያን ዘሎ መሰረት ዘይብሉ ምፍልላይ ምዉጋድን'ዩ ቀንዲ ጻዕረይ" ይብል።

ካብዚ ሓሊፉ፡ "ንሓዋሩ ዝተፈላለየ ስነ ሓሳብን ድሌታትናን ሒዝና ብሓባር ኮፍ ክንብል ክንክእል ኣለና። እቲ ኣዉራ ዕላማይ ድማ እዚ'ዩ"።

ምልታም ማሕበራዊ ህይወት ኣብ ስደት

ንእስነት፡ ኣብ ማእኸል ጠጠዉ ኢልካ፡ ንጸጋምን የማንን እትጥምተሉ ዕድመ'ዩ ዝብል መንእሰይ ድምጻዊ ፍጹም ባራኺ፡ ዕድል እንተድኣ ገይርኻ ኣብታ ጽብቕቲ ደው መበሊት ጠጠዉ ብምባል፡ ብቕድሚኡ ዝነበረ ተሞክሮ ህይወትኻ ተገንዚብኻ ዝጠጥሐ ባይታ እትሃንጸሉ ክሊ ዕድመ ከምዝኾነ ይዛረብ።

ሓደ ዘሕዝኖን ዝስምዖን ጉዳይ ናብራ ስደት ኣሎ። ዝምድናን ማሕበራዊ ርክብን ዘይምህላው።

"ከም ኤርትራዉያን እቲ ማሕበራዊ ህይወትና ስጡም ርክብ የብልናን። እቲ ተሰዲዱ ዝመጽእ ብዙሕ ጸገም ከምዝገጥሞ ዝፍለጥ'ዩ። ከምዚ ዓይነት ህይወት እንክገጥመካ ድማ ብሕታዉነት እናተሰምዐካ ትናወጽ። እዚ ኣብ ኩለ መዳያዊ ንጥፈትና ጸቕጢ ዝፈጥር ምልሕላሕ ድማ ብፍላይ ነቲ በዓል ሙያ ስነ- ጥበብ ዘየተባብዕ ብምዃኑ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ዘይምቅርራብ ክልወጥ ኣለዎ" ይብል።