ካብ ኮማ ምስ ተበራበረት ጓል ዝተበኮረት መንእሰይ

ኢቦኒ ስቲቨንሰን ምስታ ከይተጸበየታ ደበኽ ዝበለት ጓላ ኤሎዲ

ምንጪ ስእሊ, SWNS

መግለጺ ስእሊ,

ኢቦኒ ስቲቨንሰን ምስታ ከይተጸበየታ ደበኽ ዝበለት ጓላ ኤሎዲ

እዛ መንእሰይ ርእሳ ብኸቢድ ሓሚማ ድሕሪ ምድቃሳ፡ ብኡ ኣቢላ ሃለዋታ ኣጥፊኣ ናብ 'ኮማ' ኣትያ፡ ድሕሪ ኣርባዕተ መዓልታት ሃለዋታ ፈሊጣ ኣብ ዝተበራበረትሉ እዋን ግን ዘይተጸበየቶ ዕሸል ከም ዝወለደት ተበሲራ።

እታ ኣብ እንግሊዛዊት ከተማ ኦልድሃም ዝምቕማጣ ጓዋል 18 ዓመት ኢቦኒ ስቲቨንሰን፡ ተጸሊእዋ ክትድቅስ ኣብ ተገደደትሉ እዋን ነብሰጾር ምንባራ ፈጺማ ኣይትፈልጥን'ያ ነይራ።

ፈርፈር ኢቢሉዋ፡ ናብ ሆስፒታል ምስ ተወስደት ግን፡ ሓካይም ብዘካየድዎ መርመራ ጥንስቲ ምዃና ኣረጋጊጾም።

እታ ሽዑ ገና ዘይተወልደት ዕሸል ኣብ ሓንቲ ካብተን ክልተ ክፋላት ቀፎ ማህጸና'ያ ዓብያ። እዚ ሳሕቲ ዝኽሰት ኩነታት 'ዩትረስ ዲደልፊስ' ተባሂሉ ይጽዋዕ።

ሓንቲ ካብተን ክልተ ክፋል ቖፎ ማህጻን እታ ኣደ ነቲ ልሙድ ወርሓዊ ጽግያታ ንምትሕልላፍ ይሕግዛ'ኳ እንተ ነበረ እቲ ካልኣይ ድማ ንምድላዉ እቲ ድቒ ይሕግዛ ነይሩ። እቲ ነቲ ድቂ ዘዳሉ ዝነበረ ክፋል ማህጸና ናብ ሕቖኣ ገጹ ይዓቢ ስለ ዝነበረ እቲ ጥንሲ ክኽወል ኪኢሉ።

እዛ ናይ ስፓርታዊ ስነ-ምዉስዋስ (ፊዝዮተራፒ) ተማሃሪት ኣብ ዝሓለፈ 6 ታሕሳስ ካብቲ ድቃሳ ምስ ተበራበረት ግን ንነብሳ 3.45 ኪሎ እትምዘን ዕሸል ተገላጊላ ረኺባታ።

ኣይ ሓጎስ ኣይ መርድእ ድማ ኮና።

'ዘገርም ተኣምር'

ኢቦኒ ከም ዝበለቶ፡ ዝኾነ ከም ናይ ከብዲ ምዕባይ፡ ዕውልውል ምባልን ምቁራጽ ጽግያትን ዝበሉ ናይ ጥንሲ ምልክታት ስለዘይነበራ ከም ዝጠነሰት ክትፈልጥ ኣይከኣለትን።

እዛ ንመጀመርያ እዋን ኣደ ክትከዉን ዝበቐዐት መንእሰይ ንዉላዳ ኤሎዲ ዝብል ስም ሂባታ'ላ። እቲ ዘጋጠማ ኩነታት "ኣዝዩ ዘገርም ተመክሮ" ክትብል ገሊጻቶ።

"ንዉላደይ ክሓቑፍ ንዓይ ሕልሚ ኮይኑ ተሰሚዑኒ፡ ካብ ክውንነት ወጻኢ ዝኾነ ስሚዒት' ዩ" ድማ ትብል።

"ንጓለይ እንተዘይቀረብክዋ'ኸ ዝብል ጭንቀት ሓዲሩኒ ነይሩ፡ ምኽንያቱ፡ ርእሰይ ንምምጻኣ ኣይተዳለወን ነይሩ፡ ግና ተደንቕያ።

"ዘገርም ታኣምር'ዩ። ንኤሎዲ ምስ ዝኾነ ከወዳድራ ኣይክእልን'የ"።

ኣዲኣ ንኢቦኒ፡ ጓል 39 ዓመት ሸሪን፡ ጓላ ሓሚማ ፈርፈር ከብላ ምስ ረኣየት፡ ህጹጽ ሕክምናዊ ረዲኤት ንምርካብ 999 ደዊላ።

ሓካይም፡ እቲ ኩነታት ብሓደ 'ፕሪክላምፐሲያ' ዝተባህለ ክስተት ዝሰዓበ ምዃኑ ንሸሪን ድሕሪ ምሕባር፡ ጓላ ብጽሕቲ ወርሒ ስለዝነበረት እታ ዕሸል ክትወጽእ ከም ዘለዋ ነጊሮማ።

ፈርፈር ኢልዋ ናብ ሆስፒታል ምስ በጽሐት ድሕሪ ሰለስተ ሰዓታት ድማ፡ ብመጥባሕቲ ንኤሎዲ ተገላጊላ።

"ዋላኳ፡ ኣነ ጥንስቲ ክትከውን ኣይትኽእልን'ያ ኢለ እንተ ተኸራኸርኩ፡ እቶም ሓካይም ግን ርግጸኛታት ኮይኖም ተዛሪቦም። ከብዳ ውጽእ ኢሉ ምስ ረኣኹ ግን ደንጽዩኒ" ብምባል ኣዲኣ ነቲ ዘጋጠማ ብምግራም ትገልጽ።

'ደስ ዝብል ህሞት'

ኢቦኒ ከም ዝበለቶ፡ ምስ ተበራበረት መሕረስቲ ንኤሎዲ ጓላ ተቐላጢፈን ናብ ሕቑፎኣ ኣቐሚጠንኣ።

"ሕጂ ክትዝክሮ ከለኻ ሕማቕ ኮይኑ ይስመዓካ፡ ግና ኣርሕቓለይ ኣይተቕርባለይ ኢለየን። ምኽንያቱ፡ ክርድኣኒ ኣይክእልን'ዩ ነይሩ፡ ተጋግዮም ክኾኑ ኣለዎም ጥራይ'የ ዝብል ነይረ" ድማ ትብል።

"ኣደይ ግን ኣብ ቅድሚ እተን ነርሳት ኩሉ ሓቂ ምዃኑ ኣረዲኣትኒ፡ ድሕሪኡ መሊሰን ንጓለይ ንመጀመርታ እዋን ብዝግባእ ክሓቑፋ ሂበናኒ።

"ዋላኳ፡ ገና እቲ ኩነታት ክረዳኣኒ እንተዘይካለ፡ ደስ ዝብል ህሞት እዩ ነይሩ፡ ንሳ ድማ ሱቕ'ያ ኢላ"

ክብደት ዕሸል ኤሎዲ ኣብ ግምት ብምእታው ሓካይም፡ ብጽሕቲ ወርሒ ምዃና'ዮም ደምዲሞም።

ኢቦኒ፡ ነቲ ኣብ ሚድልተን ዝርከብ ሆፕዉድ ዝበሃል ኮለጅ ጀሚራቶ ዘላ ትምህርቲ ክትቅጽሎ መደብ ከም ዘለዋ ድማ ገሊጻ'ላ።