"ናብ ብልጽግና ዝጽንበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህወሓት ክህልው እዮም " ነብዩ ስሑል

ነብዩ ስሑል

ምንጪ ስእሊ, ETV

ቤት ምኽሪ ፌዴሬሽን ኢ-ሕጋውን ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ዝበሎ፡ ምርጫ ክልል ትግራይ ትማሊ ተኻይዱ። ኣባል ብልጽግና ፓርቲ ሓላፊ ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ትግራይ አቶ ነብዩ ስሑል ሚካኤል እውን እቲ ዝካየድ ዘሎ ምርጫው ሕጋዊ አይኮነን ይብል።

አቶ ነብዩ፡ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ መረጻን ብልጽግና ኣብቲ ትግራይ ዘለዎ ንጥፈታትን ብዝምልከት ምስ ቢቢሲ ኣምሓርኛ ተዘራሪቡ። ምስ በጽሓና ከኣ እነሆ ተርጒምና ነቕርቦ።

ኣብ ድሮ መረጻ ክልል ትግራይ ኢና ዘለና። ንስኻትኩም እቲ ምርጫ ኢ-ሕጋዊ እዩ ኢኹም ትብሉዎ ግን እቲ ብዙሕ ከዘራርብ ዝጸንሐ ምርጫ ጋህዲ ይኸውን ኣሎ። ኣብዚ እዋን ካብ ህዝብኹም ዝተነጸልኩም ኮይኑ'ዶ ኣይስመዓኩምን?

ምርጫ ኣይኮነን ዝካየድ ዘሎ። ህወሓት ምርጫ ዘይኮነ ዝገብር ዘሎ ናይ ደሞክራሲ ልምምድ እዩ ዝገብር ዘሎ። ንሕና ብኸምኡ ኢና ንርእዮ፡ ብኸምኡ እውን ንግምግሞ። ምኽንያቱ ሓደ ምርጫ ከማልኦ ዝግባእ መምዘኒታት ኣሎ። እዚ ምርጫ ከኣ ነቲ መምዘኒታት ኣየማልእን እዩ።

መጀመርያ እቲ መረጻ ሕገ መንግስቲ ስለዘይፈቕደሉ ሕጋዊ ኣይኮነን። ካልኣይ ንኢ-ሕጋውነቱ ብዝምልከት ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ብተደጋጋሚ ዘሕለፎ ውሳነ ኣሎ። ቅድሚ ሒደት መዓልታት እውን ደጊሙ ኣጽዲቑዎ እዩ። ስለዝኾነ ዝኾነ መረጻ፡ መረጻ ንኽበሃል ሕጋዊ ክኸውን ኣለዎ፤ ሕጋዊ ስለዘይኮነ ከኣ መረጻ ክንብሎ ኣይግባእን።

እዚ ምርጫ እዚ ህወሓት ኣጀንዳ ስለዝሰኣነ ዝገብሮ ዘሎ፡ ዝበዝሕ መምዘኒታት መረጻ ዘየማልእ ናይ ቅብጸተ ተስፋ ምስሉይ ምርጫ እዩ። ናይ ህዝብና ድላይ ኣይኮነን፡ ሓቀኛ ናይ ምርጫ መስርሕ ስለዘይተኸተለ ተኣማኒ ኣይኮነን። በዚ መገዲ እዚ ክንርእዮ እንከለና ምርጫ እዩ ኢልና ክንጽውዖ ኣይንኽእልን ኢና።

ንሕና ሕጋዊ መረጻ ክሳብ ዝመጽእ ንጽበ ኣሎና። ካብ ህዝብና ተፈሊና ኢና ዝብል ስምዒት ክስመዓና ኣይክእልን እዩ። ህዝብና እውን ሓቀኛ መረጻ ይጽበ ከምዘሎ ኢና ንፈልጥ። ህዝቢ ትግራይ ሕጊ ኣኽቢሩ፡ ዝተፈለላዩ ሓሳባት ንዘተን ክትዕን ቀሪቦም ሓቀኛ ምርጫ ተኻይዱ። ብህዝቢ ዝተመርጸ ፓርቲ መንግስቲ መስሪቱ ክመርሖ'ዩ ዝደሊ - ንኸምኡ ከኣ እዩ ተቓሊሱ።

ብመንጽር ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ክንርእዮ እንከለና ናይ ትግራይ ምርጫ ቅኑዕ ምርጫ ምክያድ እምበር ብናይ ሓሶት መረጻ መንግስቲ ክስይም ኣይደልን እዩ። ስለዚ ናይ ምንጻል ስምዒት ኣይስመዓናን እዩ።

ድሌት ህዝብና ኣይኮነን ዝብል ነገር ኣልዒልካ ኣለኻ። ከምዚ እንርእዮ ዘሎና ከኣ ህዝቢ ብንቕሓት ይዋሳእ ኣሎ። ዘተን ክትዕን እውን ይካየድ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ምንቕቓሕ ኣሎ። ንስኻ ከኣ ናይ ህዝብና ድሌት ኣይኮነን ትብል ኣለኻ። መቼስ ክልተ ህዝቢ ትግራይ የለን። ናይ ህዝብና ድሌት ኣይኮነን ክትብል እንከለኻ እንታይ ማለትካ እዩ። እቲ መለኪዒታትኩም እንታይ እዩ። እቲ ህዝቢ ተገዲድና ኢና ንመርጽ ዘሎና ክብል ኣይሰማዕናዮን'ኮ?

ምስእትጭቆን፡ ተጨቊነ እየ ንክትብል እውን ናጽነት የድልካ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ከኣ እትረፍ እዚ ምርጫ እዚ ሕጋዊ ኣይኮነን ኢሉ ክዛረብ፡ ንህይወቱ ኣብ ዘስግእ ልዑል ዓፈና እዩ ዝነብር ዘሎ። ስለዚ ናጽነቱ ተሓልዩሉ ህዝቢ ትግራይ እንተዝሕተት ነዚ ዝግበር ዘሎ ኣይምደገፎን።

ምኽንያቱ ህዝቢ ትግራይ ዝተቓለሱ ዕላማ፡ ኢትዮጵያ እትበሃል ብሕግን ስርዓት ጸኒዓ እትመሓደር ሃገር ክትህልዎን፡ ምስ ኢትዮጵያውያን አሕዋቱን ኣሓቱን ደሞክራስን ልምዓትን ንክጎናጸፍ እዩ።

ካብኡ ተሪፉ መዐንደሪ ሃብቲ ሃገር ዝዘምትን ዝምዝምዝን ዝነበረ ጉጅለ ኮይኑ ብስቓይ ጭቆና እናተማረረ ክነብር ድላይ ኣይነበሮን። እቶም ዝተዓዘብናዮም ናይ ፖለቲካ ክተዓት እውን ትርጉም ዘለዎም ኣይኮኑን። መብዛሕቶም እቶም ተወዳደርቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ጸግዒ ህወሓት ኮይኖም ዓቕሚ ኣማዕቢሎም ክወዳደሩ ዘይክእሉ ብስምዒትን ግዝያዊ ቅሬታን ዝተፈጥሩ እዮም።

እቲ ኣብ ሜድያ ዝረኣኻያ ድራማ ንህዝቢ ትግራይ ዝምጥን ኣይኮነን። መብዛሕትኦም ፓርቲታት ኩራ ዘለዎም ሕሉፋት ብሄርተኛታት እዮም። ህዝቢ ትግራይ ከኣ ከምዚ ዓይነት ብሄርትነት ኣይደልን እዩ። ህዝቢ ትግራይ ነብሱ ኣኽቢሩ ምስ ካልኦት ተኸባቢሩን ተሓባቢሩን ክነብር ዝደሊ ህዝቢ እዩ። ስለዝኾነ ኩሉ እቲ ዝተራእየ ካብ ድሌት ህዝቢ ትግራይ ወጻእን ትርጉም ዘይብሉን እዩ። ሕጋዊ ምርጫ ክካየድ እንከሎ ዝሓሸ ደሞክራስን ፖለቲካዊ ተሳትፎን ከምዝመጽእ ኣየጠራጥርን እዩ።

ኣብ መቐለ ኦፊስ ከፊትኩም ይበሃል ነይሩ? እቲ ቐንዲ እትንቀሳቐስሉ ቤት ጽሕፈትኩም ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ሕጂ ብልዑል ስምዒትን ርግጸኛነትን ኢኻ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ስምዒትን ድሌትን ትነግረኒ ዘለኻ። ንስምዒት ህዝቢ ብኸምዚ እትገልጾ ዘለኻ መገዲ ንኽትዛረበሉ ግን፡ ቁሩብ ንዓዲ ቅርብ ምባል ዘድሊ'ዶ ኣይመስለካን? ንምዃኑ ስለምንታይ ኢኹም ናብቲ እትውክልዎ ህዝቢ ዘይትኣትዉ? ብርሕቀት ክሳብ ክንድዚ ብዛዕባ ህዝቢ ምዝራብ ድፍረት ኮይኑ'ዶ ኣይስመዓካን?

ክንጅምር ኣትሒዝና ኣብ ትግራይ ኣሎና። ኣብ ትግራይ ኣዝዮም ብዙሓት ሓለፍቲ ኣለውና። ደገፍቲ እውን ኣለውና። ሓያሎ ኣብያተ ጽሕፈት እውን ኣለውና። ሕጂ ግን ብሰንኪ ኮቪድ ብኸምቲ ዝድለ ኣገባብ ክንቀሳቐስ ኣይከኣልናን።

ይቕሬታ ከቋርጸካ፤ ዝጭበጥን ዝድህሰስን ኣድራሻን ኣብያተ ጽሕፈትን ኣለኩም? ኣብዝን ኣብዝን ቦታታት ኢልካ ክትነግረኒ'ዶ ትኽእል?

እወ ኣሎና። እንታይ ይመስለካ ሕጂ ብሰንኪ ኮቪድ ኢና ብኸምቲ ዝድለ ኣገባብ ክንቀሳቐስ ዘይከኣልና። ኣብዚ ናይ ለበዳ እዋን ከምቲ ዝግባእን እንደልዮን ተነቀሳቒስና ኣባላት ንከይንምልምል ነብስና ገቲእና ኣሎና። ይኹን እምበር ኣብ መቐለ ብዙሓት ሓለፍቲ ኣለውና። ንስልጠና እውን ንኣዲስ ኣበባ ይመጽኡ እዮም። ካብዚ እውን ናብኡ ይኸዱ እዮም።

ይቕሬታ ደጊመ ከቋርጸካ። እቶም ትነግረኒ ዘለኻ ሓለፍቲ ብሕቡእ ድዮም ተወዲቦም ዘለው? እቲ ምንቅስቓሶም ብሕቡእ ድዩ ብግልጺ?

ይንቀሳቐሱ እዮም። ግን እንታይ ይመስለካ፡ አባላትና ብዙሕ ጸገምን ተጽዕኖን እዩ ዘጋጥሞም። ንኽንቀሳቐሱ ናጽነት የድልዮም። እቲ ኣሰራርዓ ንዓና ዝምልከት እዩ። ግን በቲ እንደልዮ ደረጃ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ምስቲ ናይ ህወሓት ዝዓናቕፎ ግን ኣብ ትግራይ ዘለና ምንቅስቓስ እኹል እዩ። ንግዚኡ ብዙሕ ሓደጋ ከጋጥሞም ስለዝኽእል፡ ድሕነት መራሕትን ኣባላትናን ንምሕላው ኣብያተ ጽሕፈት ብወግዒ ክፍለጡ ኣይንደልን ኢና።

ከምኡ ኮይኑ ግን ኣብ ትግራይ እኹል ህላወን ምንቅስቓስን ኣሎና ኢልና ኢና ንኣምን።

ካልኣይ ነገር ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክልል ትግራይ ጥራይ ኣይኮነን ዝርከብ። ኣብ ኣዲስ አበባ ኣስታት እውን ኣስታት 1.5 ሚልዮን ዝኸውን ትግራዋይ አሎ። ኣብ ካልእ ከባቢታት እውን ብዙሓት ተወለድቲ ትግራይ ኣለው። ስለዚ ንረኽቦም ኢና። አባላት እውን ንምልምል ኢና። ብኣጠቓላሊ፡ ንትግራዋይ ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ኢትዮጵያዊ ኢና ንቃለስ። ስለዚ ኩሉ ሃገርና እዩ። ትግራዋይ ዝርከበሉ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ክፍሊ ይምልከተና እዩ። ብሓፈሽኡ ብልጽግና ሃገራዊ ፓርቲ እዩ። ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ከኣ መዋቕርና እንታይ ከምዝመስልን ብዝሒ ኣባላትናን ክንገልጽ ኢና።

ይቕሬታ ኣቶ ነብዩ፣ ኣቐድም ኣቢልካ ኣብ ክልል ትግራይ ከም ልብና ክንቀሳቐስ ዝዓገተና ለበዳ ኮቪድ 19 እዩ ኢልካ ኔርካ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ለበዳ ኮቪድ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ አበባ ከአ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ትገብሩ ኣለኹም።

ኮቪድ-19 ኣብ ኩሉ ዘሎ ሽግር እዩ። ኣብ አዲስ አበባ ኮቪድ የለን ኣይበልኩኻን። ኮቪድ ኣብ መላእ ዓለም ኣሎ። እቲ ዘሕድሮ ተጽዕኖ እውን ዝተፈልጠ እዩ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ፍሉይነት ግን ከረድእ። ንኣብነት ናብቲ ክልል ክትኣቱ እንከለኻ ኣብ ሓደ ናይ መጽንሒ ቦታ ክተጸንሕ ትግደድ። ከምኡ ዝግበር ከኣ ነቲ ቫይረስ ንምቁጽጻር ዘይኮነ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ንምፍጣር እዩ።

ኣብ አዲስ አበባ ግን ካብ ወጻኢ ሃገር ንዝመጽአ እንተዘይኮይኑ ካብ ክልል ንዝመጽአ ኣብ መወሸቢ ቦታ ከምዝጸንሕ ኣይግበርን እዩ። ኣብ ትግራይ ግን ካብ ማንም ክፍለ ሃገር ክትመጽእ እንከለኻ ግዱድ መጽንሒ ቦታ ኣሎ። እዚ ኮነ ተባሂሉ ተጽዕኖ ንምሕዳር ዝተገብረ እዩ። እቲ ለበዳ ኣብ ኩሉ እኳ እንተሎ ኣብ ትግራይ ግን ፍልይ ዝበለ ኩነታት እዩ ዘሎ።

ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓደ ቃለ መጠይቕ፡ ላዕለዎት ናይ ህወሓት አባላት፡ ኣባላት ብልጽግና ትግራይ ኮይኖም ኢልካ ኔርካ። በዓል መን ምዃኖም ሳዕቤን ስለዘለዎ ዲኹም ዘይገለጽኩሞ ወይስ ንፕሮፓጋንዳ ዝበልኩሞ እዩ ነይሩ?

ብወግዒ ዝተጸምበሩና ኣለው። ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ቃለ መሕትት ይግበረሎም እዩ። ንስኻ እውን ትከታተሎም ኢኻ ኢለ እየ ዝኣምን። ካልኦት እውን ድሌት ዘለዎም፡ ንዓና ዝረኽቡና ብግልጺ ኣባላት ክኾኑ ዝደልዩ ብዙሓት ናይ ህወሓት ኣባላት ኣመራርሓ ኣለው።

እዚኣቶም ኣብ ዝለዓለ ኣመራርሓ ህወሓት ዘለው ድዮም?

እወ ሕጂ እውን ኣባላት ኣመራርሓ ዘለውን ናባና ክመጽኡ ድላይ ዘለዎምን እዮም። ምኽንያቱ ከምቲ እትፈልጦ ኣብ ደሞክራሲ ህወሓት ደሞክራሲያዊ ማእከልነት ብዝብል ነገር ተጨቢጡ ዝተታሕዘ ብዙሕ ለውጢ ዝደሊ ካድር ኣሎ። ናይ ደሞክራሲ ባህሊ ምስ መጽአ ኣብቲ ሰልፊ ክንደይ ዝተፈልየ ሓሳብ ዘለዎን ናብ ብልጽግና ክመጽእ ዝደልን ኣሎ። ካልእ ይትረፍ ነቲ ውድብ [ህወሓት] ገዲፉ ናይ ገዛእ ርእሱ ውልቃዊ ህይወቱ ክመርሕ ዝደሊ ክንደይ ዝኣክል ከምዘሎ ምግማት ይከኣል እዩ።

ኣብቲ ፓርቲ ምልኪ ስለዘሎ ብዙሕ ሓሳቡ ክገልጽ ዘይክእል ዝዕገት ካድር ከምዘሎ ንኹላትና ግልጺ እዩ። ንሕና ከኣ ንፕሮፖጋንዳ ዘይኮነ ብዙሓት ናባና ዝተጸንበሩ ኣለው። ሕጂን ኣብ መጻእን ናብ ብልጽግና ምምጸኦም ብግልጺ ክዛረቡ ዝደልዩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣለው።

ላዕለዎት ኣመራርሓ ክትብል እንከለኻ ብደረጃ ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ማለትካ ድዩ?

እወ ። ካብቶም ኣብ ጫፍ ዘለው ላዕለዎት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።

መቸም እዚ ዓቢ ዜና ክኸውን እዩ?

እወ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ብልጽግናን ዝጽንበሩን ክጽንበሩ ዝደልዩን ሰባት ኣለው። ከምቲ ዝበልኩኻ ኣብ ህወሓት ንእሽቶ ደሞክራሲ እንተዝህሉ ብዙሕ ምረኣና ነይርና። ከምዝፍለጥ ግን ህወሓት ዓፋኒ ስርዓት እዩ።

ብዙሓት ሓለፍቲ ካብቲ ወድብ ንኸይወጽኡን ናብ ካልእ ከየቋምቱን ጸቕጢ ስለዝግበረሎም ብቤተሰብ ደረጃ ምፍርራሕ ስለዝወርዶምን እዮም ነቲ ኣመራርሓ ተቖጻጺሮሞ ዘለው እምበር ደሞክራሲ እንተዝህሉ ህወሓት ምናልባት ፈሪሱ ምሓደረ።

ኣቶ ነብዩ፡ ንዓኻ ኮነ ቤተሰብካ ምፍርራሕ ኣጋጢሙካ ይፈልጥ ድዩ?

ኣነ ጾረይ ኣራጊፈ እየ መጺአ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝነበረ ናይ መሰረታት ምንቅስቓስ ብዙሕ ምክልባትን ማእሰርትን ክሳብ 18 ዓመታት ከቕጽዕ ዝኽእል ክሳብ ሕጂ ዘሎ ክስን በጺሑኒ እዩ። ኣነ ኣብቲ ምንቅስቓስ ኣብ መቐለን ከባቢኣን ንኽልተ ዓመታት ክንቀሳቐስ እንከለኹ ብዙሕ ጸገም እዩ ኣጋጢሙኒ። ኣብ ልዕሊ ቤተሰበይ ዝወረደ ብዙሕ ነገር ግን የሎን።

እቲ ምንቅስቓስ ሓያል ስለዝነበረ ከምዘይዕወቱ ስለዝፈለጡ ብዙሕ ኣይደፍኡሉን። ሓደ ሓደ ተጽዕኖ ግን ኣለው። ካልእ ይትረፍ ኣብ ልዕሊ ቤተሰበይ ስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ ኣሎ። ኣብ ልዕለይ ግን ብዙሕ እዩ ኣጋጢሙ። ተሃሪመ፡ ተኣሲረ፡ ክሲ እውን ኣሎኒ።

ብዛዕብኡ ኣብ ሚድያ እውን ይፍለጥ እዩ። ከምኡ ማለተይ ኣይነበረን ነብዩ። ኣባል ብልጽግና ምስ ኮንካ ዝተፈለየ ዘጋጠመካ ነገር ኣሎ ድዩ?

ናብ ብልጽግና ምስ መጻእኩ ክሳዕ ክንድቲ ኣይኮነን እቲ ተጽዕኖ። ተስፋ ዝቖረጹ ይመስለኒ። መእተዊ ስለዝሰኣንሉ ኣተሓሕዛይን ቃልሰይን ስለዝፈልጡ ነቲ ነገር ክትንክፍዎ ዝደለዩ ኣይመስለንን። ኣብ ልዕሊ ካልኦት ግን ብዙሕ ጸቕጢ እዩ ዘጋጥም። ምናልባት ካልእ ሽርሒ ክህልዎም ስለዝኽእል ብተራ ነገር ክተናኽፉኒ ዝደልዩ ኣይመስለንን።

ዝኾነ ኮይኑ እዚ ቃልሲ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ክኽበር ክጥቀም ኢና ንሰርሕ ዘለና። እዚ ከኣ ቅዱስ ዕላማ እዩ። እቲ ዝተበገስናሉ ዕላማ ቅዱስን ዓብን ዕላማ ስለዝኾነ፡ ህዝቢ እውን ስለዝርእዮን ብዙሕ ደጋፊ ስለዘለናን እዮም ከኣ እዮም ክዕወቱ ዘይከኣሉ ይመስለኒ። ክሳብ ሕጂ ጉልሕ ተጽዕኖ ኣይበጽሓንን።

እንተደኣ ከምኡ ኮይኑ ግን ስለምንታይ ኢኻ ንትግራይ ዘይትኸይድ? መዓስከ ኢኻ ክትከይድ? መዓስ ኢኻ ንመጨረሽታ ግዜ ኣብ ትግራይ ኔርካ?

ምስ ሓደ ምልካዊ ሓይሊ ንቃለስ ስለዘለና ጉደይ ጸጥታን ድሕነትን ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ። ኣብ ሚድያ ከምዝን ከምዝን ክንገብር ኢና ኢልና ሓበሬታ ክንህብ ትጽቢት ክግበረልና የብሉን። እቲ ዝጥዕም ግዜ ምስ ኩነታትና ክንውስኖ ኢና። ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ስራሕ ኢና ዘሎና።

ኣብ አዲስ አበባ ኣለኻ ማለት ስራሕ ኣይትሰርሕን ኣለኻ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ትግራይ እቲ ዘድሊ ስራሕ ዝሰርሑ ሓለፍቲ ኣለው። ንሕና ከኣ ኣብዚ ኬይንና ንሰርሕ። ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ከኣ ብወግዒ ኣብ ትግራይ በይዝ ክንገብር ኢና።

ግደ ሓቂ ዘበነ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብምዃኑ ኣብዚ ብምህላወይ ብዙሕ ስራሕ ኢና ሰሪሕና። እቲ ስራሕ ኣብቲ ቦታ ብምንቅስቓስ ጥራሕ ከምዝስራሕ ጌርካ ክረአ የብሉን።

ናብ ትግራይ ዘየኺደካ ምኽንያት ግን እንታይ እዩ? ስግኣት እንድዩ፤ ኣይኮነን ድዩ?

ስግኣት ኣይኮነን። ናይ እስትራቴጂን ኣገዳስነትን ጉዳይ እዩ። ሕጂ ስለዝኸድካ እቲ ዝሓሰብካዮ ከተሳልጠ ትኽእል ኢኻ ማለት ኣይኮነን። እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋሁው ትርድኦ ኢኻ። ህዝብና ስግኣት ክስመዖ ኣይንደልን ኢና። ንሕና እንድሕሪ ኬድና ብዙሕ ስራሕ ስለእንሰርሕ እቲ ህዝቢ ብስግኣት ክዋጠር እዩ። ኩሉ ነገር ኣብ እዋኑ ክመጽእ እዩ። ቁመና እቲ ቓልሲ ግዜኡ ሓልዩ ክመጽእ እዩ። ኩሉ ነገር ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። ህዝብና ንኸይጉዳእ ነገራት ከነጓሃህሮም ኣይንደልን ኢና። ንህዝቢ ስለእንሓስብ እዩ እምበር ስለዝሰጋእና ኣይኮንናን።

ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን እቲ ምርጫ ሕጋዊ ኣይኮነን እዩ ኢሉዎ ኣሎ። ስለዝኾነ ማእከላይ መንግስቲ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኢሎም ዝጽበዩ ሰባት ኣለው። ንምዃኑ መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ዝወስዶ ቀጻሊ ስጉምቲ ንብልጽግና ትግራይ ዘማኸሮ ነገር ኣሎ ድዩ? ዘቕረብኩምዎ አማራጺታት'ከ ኣለው'ዶ?

ብመጀመርታ ብልጽግና ሓደ ሃገራዊ ፓርቲ እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ፓርቲና ብፍላይ ከኣ ምስ ህዝቢ ትግራይ ብዝተኣሳሰር ነገር ናትና ሓሳብን ምኽርን ብዙሕ እዩ ክበሃል ይከኣል። ንሕና እውን ኢና ንመርሖ። ፓርትን መንግስትን ዝፈላለዩሉ መስመር ከምዘለዎ ኮይኑ ማለት እዩ።

ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ናይ ገዛእ ርእሱ ኣሰራርሓን ቆመናን ኣለዎ። ኣብኡ እውን መንግስትን ፓርትን ተኸባቢርና ኢና ንሰርሕ።

ስለዝኾነ እቲ ጉዳይ ብቐንዱ ናይ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን እዩ። ናትና ሓሳብ ከኣ ብዝተፈልየ መልክዕን መገድን እዩ ዝሕተት። ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዘተ መድርኽ ከኣ ይለዓል። ኩሉ ሓሳባት ምስ ተወሃሃደ ከኣ እዩ ናብ ውሳነ ዝበጽሕ።

ኩናት ኣየድልን እዩ። ንህዝብና ሰላም ጥዕናን ብልጽግናን እምበር ኩናትን ወረ ኩናትን ከነስምዖ ኣይንደልን ኢና። ኣየድልን እዩ ከኣ። ኩናት ሓድሕድ ግዜ ዝሓለፎ እዩ። ሕጂ ከኣ ኢትዮጵያውያን ንሓድሕድና ንዋጋኣሉ ምንም ምኽንያት የለን። ከም ብልጽግና ከአ እትረፍ ኩናት ንእሽቶ ግጭት እውን ኣይንደልን ኢና። ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ደጊም ኩናት ከጋጥሞ ኣይንደልን። ኣብ ተደጋጋሚ መስዋእቲ ክነብር ኣይኮነን ንናጽነት ተቓሊሱ።

ሰልፍና፡ ህዝብና፡ ብሰላምን ሓድነትን ዝሓሸን ኣሳታፍን ስርዓት ተፈጢሩ ክነብር ኢና ንደልዮ። ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ዝወሰኖ ውሳነ ከኣ ነቲ ኣረአእያ እቲ ዝምጥን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ተወካልነቱ ዘረጋግጽ ኣዝዩ ዝበሰለን ዝሰኸነን ሰላማዊ ውሳነ እዩ።

ሰባት ካልእ ተጸብዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፤ እቲ ቤት ምኽሪ ግን እቲ ክውሰን ዘለዎ እዩ ወሲኑ። ዳሕራይ እቲ ውሳነ ክትንተን እንከሎ እንታይ ክኸውን ከምዝኽእልን ፈጻሚ ኣካልን ቤት ምኽሪ ምኒስተራትን እንታይ ከምዝውስንን ሓቢርና ንርእዮ ጉዳይ እዩ ክኸውን።

ብወገንኩም ንህዝብና ከምዚ እንተዝኾነሉ፡ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ከምዚ እንተዝግበር ኢልኩም ዘቕረብኩሞ ምኽርን ሓሳብን የለን?

ንሕና እውን እንተኾንና እዚ ጉዳይ ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ኣለዎ ኢልና ኢና ኣስሚርናሉ። ይኹን እምበር ሰላም ሓደ ወገን ስለዝደለዮ ጥራሕ ኣይከውንን እዩ። ሰላም ዘይሰምር እንተኾይኑ ዳሕራይ ርኢናን ኣስተውዒልናን ንውስኖ ነገር ክኸውን እዩ። ዜርካ ዜርካ ግን ንህዝብን ንሰላምን ማእከል ዝገበረ ውሳነ ክውሰን ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን። እቲ ኹነታት ዝጋደድ እንተመሲሉ ግቡእ ሕጋዊ ምላሽ እዩ ከውሰን ኩላትና ከኣ ሓቢርና ክንርእዮ ኢና።