BBC News ትግርኛ ተወከሱ

ርእይቶታትኩም ብኢመይል ክትሰዱልና ምስ እትደልዩ ናብ tigrinya@bbc.co.uk ጸሓፉልና።

ዋላኳ ንኹሉ ዝመጽኣና ኢመይላት ከነንብቦ ንጽዕት እንተኾና፡ ንኹሉ ግበረ መልሲ ናይ ምሃብ ውሕስና ከነረጋግጽ ግን ኣይንኽእልን ኢና። ንኢመይልኩም ንምምላስ ወይ ንዝያዳ መብርሂ ክንምለሰኩም ንኽእል ንኸውን።

ጥርዓንኩም ክትሰዱልና ምስ እትደልዩ፡ ናይ ጥርዓን ገጽና complaints page ተጠቐሙ።