ጥርዓንኩም ናብ BBC News ትግርኛ ስደድዎ

ጥርዓንኩም ክትሰዱልና ምስ እትደልዩ፡ ናብ bbctigrinya_complaints@bbc.co.uk ኢመይል ክትጽሕፉልና ትኽእሉ።

ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ግበረመልሲ ክንህብ ንጽዕትን ኢና፡ እንተኾነ ግን ጥርዓንኩም ብዛዕባ እንታይ ምዃኑን፡ ብዝሒ ናይቶም ክንምርምሮምን ክንምልሰሎምን ዘሎና ካልኦት ጥርዓናትን'ዩ ዝውስኖ።

ነቶም ዝተላዕሉ ጥርዓናትን እንርእየሎም ቅጥዕታትን፡ ንእንቕበሎም ካልኦት ርእይቶታትን ንምርኣይ እንጥቀመሎም ኣገባባትን ንምርዳእ ነቲ ብእንግሊዝኛ 'What happens to your complaint' ዝብል ኣንብቡ።

ንዝህልወኩም ካልእ ሓፈሻዊ ሕቶታት እውን feedback page ተጠቐሙ።