የቐንየልና!

መልእኽትኹም ናብ ዝምልከቶ ተላኢኹ ኣሎ።

ዋላኳ ንኹሉ ዝመጽኣና ኢመይላት ከነንብቦ ንጽዕት እንተኾንና፡ ብሰንኪ ዝበጽሓና ብዝሒ መልእኽትታት ግበረመልሲ ናይ ምሃብ ውሕስና ከነረጋግጽ ኣይንኽእልን ኢና።

ጥርዓንኩም ሰዲድኩምልና እንተድኣ ሃሊኹም፡ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ግብረመልሲ ክንህብ ክንፍትን ኢና፡ እንተኾነ ግና ጥርዓንኩም ብዛዕባ እንታይ ምዃኑን፡ ብዝሒ ናይቶም ክንምርምሮምን ክንምልሰሎምን ዘሎና ካልኦት ጥርዓናትን'ዩ ዝውስኖ።

ነቶም ዝተላዕሉ ጥርዓናትን እንርእየሎም ቅጥዕታትን፡ ንእንቕበሎም ካልኦት ርእይቶታትን ንምርኣይ እንጥቀመሎም ኣገባባትን ንምርዳእ ነቲ ብእንግሊዝኛ 'What happens to your complaint' ዝብል ኣንብቡ።