ቢቢሲ እምነት ተኸታተልቱን ግልጹነቱን ንምሕያል ብኸመይ ከምዝሰርሕ ተመሃር

ቢቢሲ፡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ዓለምን ብሓፈሻ ክትኣምኖ እትኽእል ዜና ብምቕራብ ብሰማዕቱ ተቐባልነት ዘለዎ ናይ ዜና ማዕከን ኢዩ። መርበብ ሓበሬታና [ዌብሳይት] ልክዕ ክምቲ መደበር ቴሌቪዥናን ሬድዮናን ቅኑዕ፡ ዘየዳሉ፡ ነጻን ፍትሓውን ዜና ከቕርብ ኢዩ ዝጽዕት።

እቲ ናይ ምስንዳው [ኤዲቶርያል] ክብርታትና ከምዝብሎ፡ "እቲ ሰማዕትና ኣብ ኩሉ ትሕዝቶና ዘለዎም እምነት ነቲ ዝበልናዮ ዘረጋግጽ ኢዩ። ንሕና ነጻን ዘይነዳሉን ኣብ ሓቂ ንኣምን ናይ ዜና ማዕከን ኢና። ነቲ ዝልዓለ ደረጃ ናይ ቅኑዕነትን ዘይኣድላውነትን ንምብጻሕን፡ ብፍላጥ ወይ ድማ ብቑሳዊ ነገራት ንሰማዕትና ዘደናግሩ ዘበሉ ነገራት ንምውጋድ ብእምነት ንጽዕት።

"እምነትና ኣብ ዘይምድላው ሕመረት ናይ ተኣማንነትና ኢዩ። ኣብ ኩሉ ንፍንዎ ዜናታት፡ ነቲ ጉዳይ ብዘይኣድልዎን ናይ ኩሉ ርእይቶታት ዘንጸባረቕን ክኸውን ኢና ንገብር። ንኹሉ ዝቐርብ ተመሳሳሊ ጭብጥታት ብቕንዕናን ብኽፉት ሓንጎልን ኢና ንጥምቶም።"

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝቐርቡ ዜናታት ተኣማንነቶም ንምልላይ ኣዝዩ ዝግበር ጻዕሪ ዜደናግር ተመክሮ ከምዝኾነ ንፈልጥ ኢና። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ፡ ሰማዕትና ናይ ቢቢሲ ዜናታት ከመይ ከምዝዳለው ክፈልጡ ከምዝደልዩ'ውን ንፈልጥ ኢና።

ብሉጽ ኣተገባብራ

ቢቢሲ ንነዊሕ እዋን ዜናታት ኣብ ምድላው ዝምርሓሉ ናይ ባዕሉ ሓፈሻዊ መምርሒ ክህልዎ ከሎ፡ ጋዜጠኛታቱ'ውን ነቲ መምዘኒ ደረጃታት ንኸማልኡ መምርሒ ይሰርዕ። ነቲ ናይ ቢቢሲ ሓፈሻዊ ናይ ስራሕ ምምርሒ ብቐሊሉ ንምርዳእ፡ እዘን ዝስዕባ ኣገደስቲ ዝበልናየን ክፋላት ነቕርበልኩም ኣሎና።

ዕላማና፡ እቲ ቀንዲ ናይ ቢቢሲ ዕላማ ናይ ህዝቢ ረብሓ ምሕላውን፡ ንሰማዕታ ድማ ካብ ኣድልዎ ነጻ ዝኾነ ልዑልን ፍሉይን ትሕዝቶ ዘለዎ ዜና ምቕራብን፡ ናይ ሓበሬታን ኣስተምህሮን ምዝንጋዕን ኣገልግሎት ምቕራብን የጠቓልል። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ተወከሱ

ናይ ዋንነት ቅርጽን፡ ምወላን ሓገዝን፡ ቢቢሲ ካብቲ ንናይ ምስንዳው ቅኑዕነቱ ዘንኣኣስ ናይ ወጻኢ ረብሓታት ነጻ ኢዩ። ንውሳኔታትና ብናይ ወጻኢ ረብሓታት፡ ፖለቲካዊ ወይ ድማ ንግዳዊ ጸቕጢ ወይ ድማ ብውልቃዊ ረብሓታት ስለዘይጽለው ሰማዕትና ኣባና ተኣማንነት ክሕድሩ ይግባእ።

ቢቢሲ፡ ብ18 ጥቅምቲ 1922 ኢዩ ተመስሪቱ። ታሪኽ ቢቢሲ

መርሓ ስነ ምግባር፡ ናይ ቢቢሲ ሓፈሻዊ መምርሒ ከምዝሕብሮ፡ ኩሉ ናይ ምስናድ ክብርታትን ተግባራትን ምስቲ መምርሒ ክሳነ ትጽቢት ይግበረሉ።

መርሓ ብዙሕነት፡ ብዛዕባ ናይ ቢቢሲ ኒውስ ናይ ብዙሕነት እምነት ንምርዳእ ናይ ቢቢሲ ቅዋም [ቢቢሲ ቻርተር] ክትውከሱ ንምሕጸነኩም።

መአረምታብዝተኻእለ መጠን ቢቢሲ ቅኑዕ ዜና ከመሓላልፍ ኢዩ ዝጽዕት። ኩሉ እንዝርግሖ ዜና ምንጩን ቅኑዕነትን ዝተረጋገጸ ክኸውንን፡ ብንጹርን ዘየሻሙ ቋንቋ ከምዝቐርብ ይገብር። ኣብቲ ኣንዝርግሖ ዜና ሓቀኛታትን ግሉጻትን ክንከውንን፡ ኩሉ መሰረት ኣልቦን ኣብ ግምታት ዝተመርኮሰን መረጋገጺ ዘይብሉን ብጭቡጥነቱ ክረጋገጽ ዘይእክል ዜና ኣይነቕርብን። ምንጩ ድማ ብስርዓት ክግለጽ ኣለዎ

ኣብ እነቕርቦ ዓንቀጻት ቅኑዕነት ዝጎደሎ ነገራት ምስዝህሉ፡ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ጽሑፍ መአረምታ ከምዝተግብረን ዝተገብረሉ ዕለትን ዝሕብር ሕጥበ ጽሑፍ ይግበረሉ። እንተድኣ ኣብቲ ጽሑፍ፡ ነቲ ትሕዝቶ ብዙሕ ዘይቅይሮ ከም ናይ ሰባት ኣስማት ኣጸሓሕፋ ተርእዩ። ዝኾነ ምልክታ ከይተዋህበ መአረምታ ይግበረሉ።

ብቕዓት ጋዜጠኛታትኩሉ ግዜ ኣብ መደብ ቢቢሲ ኒውስ ዝቐርቡ ዓንቀጻት፡ ናይቲ ኣቕራቢ ጋዜጠኛ ምሉእ ስም ይግበረሉ።

ሓፈሻው ዜናታትን ሓበሬታታትን ግና ስም ናይቶም ኣቕረብቲ ኣይግበረሉን ኢዩ።

ዓይነት ስራሕ

መደብ ቢቢሲ ኒውስ፡ ኣብ መንጎ ርጉጽ ዜና ርእይቶን ዘሎ ፍልልያት ብንጹር የቕርብ። ነዚ ንምርእይ ድማ ማሺናት ከንብብኦ ዝኽእላ ሽዱሽተ ምልክታት ንገብረሉ።

  • ዜና - ጋዜጠኝነት ኣብ ዝተራእዩ፡ በቲ ጋዜጠኛ ዝተረጋገጹ ወይ ድማ ኣፍልጦ ብዘለዎም ምንጭታት ዝተረጋገጹ ዜናታት ኢዩ ዝምርኮስ።
  • ትንተና - ብቐዳምነት እቲ ዝቐርብ ትንታነ ኣብቲ ፍሉይ ኣፍልጦ ኣብቲ ኣርእስቲ ዘለዎ ጽሓፊ'ዩ ዝምርኮስ። ነቲ ኣዝዩ ዝተጠናነገ ጉዳይ ንምርዳእ ድማ እቲ ጽሓፊ ናይ ቢቢሲ ጋዜጠኛ ክኸውን ይኽእል፡ ወይ ድማ ካብ ደገ ዝመጸ ብዓል ሞያ ክኸውን ይኽእል።
  • ነቶም ሰማዕቲ ምሕታት - ብዛዕባ'ቲ ዝቐረበ መደብ ርእይቶ ናይ ሰማዕቲ ምሕታት።
  • መብርሂ [ኤክስፕለይነር] - ድሕሪ ዝኾነ ፍጻመታት ዝቐርብ ዜና፡ ነቲ ፍጻመ ዝያዳ ንምብርሁ ዝቐርብ ሓተታ-መስል መብርሂ።
  • ርእይቶ - መደብ ቢቢሲ ኒውስ ዘየዳሉ መደብ ስለዝኾነ ርእይቶ ኣየቕርብን ኢዩ። ካብ ደገ ናይ ዝመጹ ክኢላታት ውልቃዊ ገምጋም ግና የቕርብ።

ጥቕስታትን መወከሲታትን

ኩሉ ስርሓትና፡ ብቑዕነቱ ኣብቲ ኣርእስትን ባህርያትን ንምርግጋጽ፡ እቲ ምንጪ ብስርዓት ክግለጽን ጭብጥታት ዘለዎን ብስርዓት ዝተፈተነን ብንጹርን ዘየማትእን ቋንቋ ክቕርብ ይግብኦ። ብዝተኻእለና መጠን ሓቀኛታትን ብዛዕባ'ቲ ዘይንፈልጦ ጉዳያት ድማ ግሉጻት ክንከውንን መሰረት ኣልቦ ግምታት ድማ ነወግድ።

እቲ ቢቢሲ ዝዝርግሖ ምንጩ ሓደ ጥራይ እንተድኣ ኮይኑ፡ ብዝተኻእለ መጠን ምንጪ ናይታ ዜና ይጠቕሶ። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ወግዓዊ ሓበሬታታትን ክልእን ኣብ እንዝርግሓሉ እዋናት መታን ተኸታተልትና ነቲ ጉዳይ ባዕላቶም ክመዝንዎ ነቲ መበቆል ናይቲ ዜና ንሕብሮም። ኣድላዪ ምስዝኸውን ድማ መታን ተኸታተልትና ተወሳኺ ሓበሬታ ክረኽቡ ድማ ናይ ካልኦት መርበብ ሓበሬታ ገጻት [ዌብሳይት] ነቕርብ።

ኣተገባብራ

ዕምቆት ዘለዎን ዝተሓላለኸን ምርመራ ዝሓትትን ስራሕ ኣብ እንሰርሓሉ እዋን፡ ነቲ ስራሕ ብኸመይን እንታይ ኣገባባት ከምዝተጠቐምናን ንገልጽ።