ኣገዳስነት መለለይ ኣቕሓ (ባርኮድ) ኣብ ሸቐጣ ሸቐጥን መሳንዕን

Image copyright IBM
ናይ ምስሊ መግለጺ አብ 1952 ጆሴፍ ዉድላንድ ብዛዕባ ንድፊ ስካነር መገለጺ እናሃበ

ኣብ 1984፡ ጆሴፍ ዉድላንድ ዝተባህለ ኣብ ፊላደልፊያ ዝርከብ ድረክሰል ካብ ዝተባህለ ትካል እተመርቐ ነጋዳይ፡ ዓማዊሉ ንዝገዝኡዎ ኣቕሓ

ቀልጢፎም ከፊሎም ንኸይከዱ ዘጋጥሞ ንዝነበረ ምድንጓይ ዝፈትሓሉ መገዲ ይበላሓት ነበረ።

እጂ ብጆሴፍ ዝፍለጥ ንቑሕ ሰብ፡ ኣብ እዋን ኩናት፡ ኣብ ማንሃታን ፕሮጀክት ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዋን፡ ዝሓሸን ዝተመሓየሸን ናይ ኢለቬተር ሙዚቃ ሰሪሑ ነይሩ። ግን ከምቲ ዝሓሰቦ ኣይዛዘማን።

ንኣቦሓጎታቱ ክበጽሕ ናብ ሚያሚ ምስ ከደ፡ ኣብ ገምገም'ቲ ባሕሪ፡ ኣብሑጻ በጻብዕቱ እናጻሕተረ ክዘናጋዕ እንከሎ፡ ነቲ ካብ ነዊሕ እዋን ክሓስበሉ ዝጸንሐ፡ ንኣሳልጦ ንግዱ ዝሕግዝ ሓሳብ መጺኡዎ።

እቲ ኣብ ሑጻ ዝተፈጥረ ረጒድን ቀጢንን ኣሰር ኣጻብዕቱ፡ ልክዕ ከምቲ፡ ምልክታት ነጥብን ምጉዳልን (ዶትን ዳሽን) ኣብ መራኸቢታት ሬድዮ (ሞርስ ኮድ) መልእኽቲ ንምምሕልላፍ ዘገልግል፡

ኣብቲ ሑጻ ዝተፈጥረ ኣሰር ኣጻብዕቱ ከኣ መመስጠሪ ሓበሬታ ክጥቀመሉ ሓሰበ።

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣቕሓ፡ ነባቢት ማሺን፡ እተንብቦ፡ ዋጋን ዓይነትን ዝግልጽ፡ ዕሮሮዋይ መስጣሪ መስመር ክፈጥር ሓሲቡ። እቲ ሓሳብ ክሰርሕ ዝኽእል እዩ ነይሩ፡

እንተኾነ፡ ብናይቲ እዋን እቲ ቴክኖሎጂ ንኽስራሕ ስለዝኸበረ፡ ንኣገልግሎት ኣይበቕዐን። ዳሕራይ፡ ኮምፒዩተርን ሌዘርን ምስተማህዘ ግን ግብራዊ ኮይኑ።

Image copyright Alamy
ናይ ምስሊ መግለጺ እቲ ኣብ 1974 ንመጀመርታ ግዜ ብምስጡር መለለይ (ባርኮድ) ዝተሸጠ ብዕሪር (ማሰቲካ)

ኣብቲ ዝቐጸለ ዓመታት፡ እቲ ዕሮሮዋይ መስጣሪ መስመር፡ ብዙሕ ግዜ ብውልቅን ብተደጋጋምን ተፈቲኑን ተሰኒዑን'ዩ።

ኣብ 1950 ዴቪድ ኮሊንስ ዝተባህለ ኢንጂነር፡ እቲ ቀጢንን ረጒድን መስመር፡ ኣብ ጎድኒ ብዝህሉ መጀረብ ሓዲድ ንኪንበብ ብሓዲድ ኣብ ዝንቀሳቐሳ መካይን ለጢፉዎ።

ኣብ መጀመርታ 1970ን፡ ጆርጅ ላውረር ዝተባህለ ናይ ኣይቢኤም ኢንጂነር፡ ውድላንድ ካብ ዝመሃዞ ዓይኒ ብዕራይ መሰል ቅርጺ፡ ርቡዕ ኩርናዕ ቅርጺ ቅርጥዉን ዝበለጸን ምኻኑ ተገንዚቡ።

ጸኒሑ ከኣ፡ እቲ ዋጋን ዓይነትን ዝተለጠፎ ኣብ ፕላስቲክ ሓዲድ ዝቕመጥ ኣቑሑ ብሌዘርን ኮምፒዩተርን ክንበበሉ ዝኽእል ስርዓት ፈጢሩ።

ኣፍረይቲ ኣቑሑን ሸቃጦን

ጆሴፍ ዉድላንድ፡ ኣብ ገምገም ባሕሪ እናተዘናገዐ ብኣጋጣሚ ዝጻሕገሮ ንድፊ፡ ድሕሪ ግዜ ብቴክኖሎጂ ገሃድ ኮይኑ። ድሕሪ ሓያል ክትዕን ምርምርን ፡ ግሮሰሪ ኢንዱስትሪ ኣመሪካ፡ ነቲ ኣድማሳዊ ምህርቲ ኮድ ከም ወግዓዊ መምዘኒ ተቐቢሉዎ።

ኣብ ሰነ 1974 ኣብ ኦሃዮ፡ ከተማ ትሮይ፡ ኣብ ማርሽ ሱፐር ማርኬት ከም ተሓጋጋዚ ዝሰርሕ ወዲ 31 ዓመት ሻሮን ቡቻናን፡ ሓምሳ ሓባ ዝሕዝ ዓሰርተ ጥቕላል ማስቲካ (ብዕሪር) ኣብቲ ሌዘር መጀረብ (ሰካንር) ምስገበሮ፡

ብቐጥታ ዋግኡ $0.67 ዶላር ምኻኑ ተመዝጊቡ። ሸዑ፡ እቲ ዕማም ናብ ምውዳእ ገጹ ከምዝኸደ ተጋሂዱ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ምትእትታው ቴክኖሎጂ ምስጡር መለለይ ኣቑሑ ንናእሽቱ ትካላት ልዕሊ ዓቕመን እዩ ነይሩ

መቐይሮ

እቲ ማስቲካ ተሸይጡ፡ እቲ ምስጡር መለለይ ዋጋ እውን ከምዝሰርሕ ተረጋጊጹ። ኣብያተ ሸቐጥ፡ ነቲ ምስጡር መለለዩ፡ ዕዮአን ብብቕዓት ንኪፍጽማ ዝሕግዝ ብሉጽ ምህዞ ርእየነኦ። እንተኾነ፡ ነቲ መጀረብ (ስካነር) ንኽትተኽሎ ከቢሩ።

ንኣገባብ ኣተዓሻሽጋ ኣቕሓን ምስጡር ዋግኡን ክትቅይሮን እውን ከቢድ እዩ። ንኣብነት፡ ኣብ 1908 ፋብሪካ ቢራ ሚለር፡ ኣብ ጠራሙሱ መለለዩ ምልክት ጽሑፍ ይሓትም ነይሩ።

እተን ኣብያተ ሸቐጥ፡ እተን ኣቑሑ ዝሰርሓለን ፋብሪካታት፡ ንዋጋ እቲ ኣቑሑን ዓይነቱን ዝገልጽ ምስጡር ኮድ ክሳብ ዘይሰሪሓለን፡ ነቲ እስካነር ከምዘይተኽልኦ ክገልጻ እንከለዋ፡ እተን ፋብሪካታት ከኣ፡ እተን ኣብያተ ሸቕጥ

እኹላት መጀረብ (ስካነር) ክሳብ ዘይተኸላ፡ ነቲ ምስጡር መለለይ ኣቕሑ ክገብረኦ ኣይደለያን።

እተን ምስጡር መለለይ ኣቕሑ ዘየድልየን ብስድራ ቤት ዝካየዳ ናእሽቱ ትካላት ንግዲ፡ ኣብ ስራሕ ብዙሕ ንዘየሸግረን ጉዳይ ስካነር ክተኽላ ስለዝኸብረን ኣየዋጽአንን ነይሩ። እተን ዓበይቲ ትካላት ንግዲ ግን፡

ስርሐን ንምስላጥ እስካነር ኣገዳሲ ስለዝኾነ፡ ነቲ ንምትካሉ ዘውጽአኦ ወጻኢ፡ ኣብ ብዙሕ እቲ ዝሸጠኦ ኣቑሑት ኣመቓሪሐን ከሕውየኦ ስለዝኽእላ የዋጽአን እዩ።

ኣብቲ ብዘይ ስካነር ዝግበር መሸጣ፡ እቲ ሸያጣይ፡ ነቶም ዓደግቲ ገንዘብ ኣኽፊሉ፡ እቲ ገንዘብ ኣብ ክንዲ ናብ ካሳ ናይቲ ትካል ናብ ጅቡኡ ከእትዎ ይኽእል'ዩ። ኣብቲ ብስካነር ዝካየድ መሸጣ ግን ከምኡ ክገብር ተኽእሎ የሎን።

ኣመሪካ፡ ቁጠባዊ ዝቕባበ ኣብ ዘጋጠማ እዋን 1970፡ እተን ዓበይቲ ኣብያተ ሸቐጥ፡ ዋጋ ኣቕሑት ኣብ ክንዲ ኣብቲ ምስጡር መለለዩኡ (ባር ኮድ) ኣብቲ መደርደሪ (ሸልፍ) ይልጥፈኦ ነይረን።

Image copyright Ian G Dagnall / Alamy Stock Photo
ናይ ምስሊ መግለጺ ዋጋ ምትእትታው ባርኮድ ንገለ ዓበይቲ ትካላት ኣብ ሕቶ ዘእተወ ነይሩ

ጥቕምን ረብሓን መለክዒ ነገራት

ኣብ 1970-80ን እቲ ምስጡር መለለይ ዋጋ ኣቑሑ ኣብ ዝተዘርገሓሉ እዋን፡ ብኡ መጠን ዓበይቲ ትካላት ንግድ ኣስፋሕፊሑ። እቲ ምስጡር መለለይ ናይ ዓማዊል ሓበሬታን ፍሉይ ናይ ተኣማንነት ካርድን ኣተኣታትዩ።

ኣብ ርእሲኡ እቲ ምስጡር መለለይ፡ ኣብ ዱካን ዘሎን ዝጎደለን ኣቑሑ፡ ንእለቱ ስለዘርኢ፡ እቲ ዝጎደለ ክምላእን ንዓማዊል ዘዕግብ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣቕሑ ክትሓዝን ኣኽኢሉ።

ኣብ 1988፡ ክፍሊ ምጉዳል ዋጋ ዋልማርት፡ ምግቢ ክሸይጥ ምስ ወሰነ እቲ ምስጡር መለለይ ብዝበለጸ ተቓሊሑ። ትካል ንግዲ ዋልማርት፡ ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ኣመሪካ፡ ኣሓት ትካላት ዘለዎኦ፡

ካብ ዓለምናን ካብተን ሓሙሽተ ዝወዳደረኦ ዓበይቲ ትካላት ንግድን ጸብለል ዝበለ፡ ሰፊሕ ዝርገሐ ዘለዎ ትካል ንግዲ'ዩ። ዋል ማርት ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ንምስጡር መለለዩ ዋጋታትን ዓይነት ኣቑሑ ዝረዓሙን፡ ኣብ ንግድ፡

ብኮምፒተር እተደገፈ ምሕደራ ቀረብን ሃላኽን ንኽህሉን ክምዕብልን ብቐጻሊ ወፍሪ ዝገብርን ትካል'ዩ።