ተራ መላጸ ጭሕሚ ኣብ ምቕያር ዕዳጋን ኣገባብ ንግድን

An old fashioned razor and razor blade

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ኪንግ ካምፕ ጂለት ዝመሃዛ መላጸይ ጭሕሚ

እቲ ንዋኒነ ትካል መላጸ ዝሰርሐን ዝመሃዘን ኪንግ ካምፕ ጂለት ኣቐዲሙ እውን ሓደ ሓደ ዘደንቕ ርእየተ ሓሳባት (ፍልስፍናዊ ሓሳባት) ነይሩዎ'ዩ።

ኣብ 1894 ጂለት፡ "እዚ ህሉው መስርሕ ውድድር" ሕሉፍ "ዝርወት፡ ድኽነትን ገበንን" ክፈጥር'ዩ፡ ኢሉ ዝምጉት መጽሓፍ ኣሕቲሙ ነይሩ።

እቲ ሕቡር-ዋኒን፡ "ማዕርነት፡ ክብርን ሓጎስን" ብዝብል ሓዲሽ መስርሕ፡ ኩሉ እቲ ንህይወት ዘድሊ ዘበለ ነገራት ብዝተኻእለ መጠን ብምዕሩይ ዋጋ ከቕርቦ ምኸኣለ ብምባል ይምጉት።

ጂለት ኣብ መጽሓፉ፡ ነቲ ብሰብ ሰርሖ ፓርክ ዝማዕረገ፡ ኣብ ዝኾነ ስልጣነ ዘይተራእየ ብዘብረቕርቕ ግሩም ዲዛይን ሕብራዊ ቤትሮ ዝወቀበ እጹብ ድንቅ ህንጻታት ማሞዝ ብዓኡይነ ሕልናኡ እናተራእዮ፡

ኩሉ ነባሪ ሰሜን ኣመሪካ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ሜትሮፖሊስ ከተማ ንክነብር ይጽውዕ ነይሩ። ከምኡ እንተዝኸውን እቲ ህይወት፡ ደረት ዘይብሉ ኣደራሽ ፍቕሪ ምኾነ ነይሩ ድማ ይብል። ይኹን እምበር፡ ሓሳባቱ ተቐባልነት ኣይረኸበን።

ድሕሪ ዓመት ኣቢሉ ኪንግ ካሞ ጂለት፡ ኣብ 1895 ካልእ ንዓለም ዝቕይር ብልሂ ሓሳብ ብምቕራብ፡ ንግዚኡ ተጠቒምካ እትድርብዮ መላጸ ጭሕሚ ምሂዙ።

መግለጺ ስእሊ,

ንዓለማዊ ቁጠባ ካብ ዘበራበረ ምሀዞን ፈጠራን ብኸፊል

ሓሳባትን ምህዞን ጂለት ግን፡ ኪኖ መላጸ ጭሕሚ'ዩ ዝኸይድ። ናይ ጁለት መላጸ ኣብ ዘበናዊ ቁጠባን ንግድን ሓዲሽ ስርዓት ፈጢሩ። እቲ ብሞደል ጽምደ-ዋጋ ዝግለጽ ሓዲሽ ንግዳዊ ስርዓት፡

ሓደ ተጠቃሚ ሰበ፡ ሓደ ንብረትን ኣቕሓን ምስ ዓደገ፡ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ነቲ ዝተዓደገ ኣቕሓ ዘስርሖ ወይ እቲ ኣቐዲሙ ዝተገዝአ ኣቕሓ ከምዝሰርሕ ዝገብር ካልእ ኣቕሓ ክዕድግ ዘገድድ፡

ግዴታ፡ ጽምደ-ዋጋ፡ ለዓት መላጸይ ጭሕምን መላጸን ዝኣመሰለ ኩነታት ማዕቢሉ።

ዕዳጋ ሞደል ጽምደ-ዋጋ

ንኣብነት ሓደ ሰብ ሓንቲ ፕሪንተር ይገዝእ፤ ግን ከኣ ዋጋ ቕያር ቀለም ዳርጋ ልክዕ ዋጋ እታ ፕሪንተር ይኸውን። እዚ ኩነታት እዚ ንሓደ ሰብ ማዕረ ኽንደይ ከምዘበሳጭዎ ርዱእ እዩ።

በየናይ ምጉትን ርትዕን ዋጋ ሓንቲ ብዝተወሳሰበ ቴክኒክ እትሰርሕ ግዝፍቲ ፕሪንተር፡ ኣብ ንእሽቶ ፕላስቲክ ዝዕሸግ ቅያር ቀለም ፕሪንተርን ክወዳደር ይከኣል፧ እቲ መልሲ ፈጺሙ ዘዕግብን ዘእምንን ኣይኮነን።

እንተኾነ እታ ፕሪንተር ብዘይ ቀለም ክትሰርሕ ስለዘይትኽእል ተጠቃሚ ጽምዲ ዋጋ ክኸፍል ይግደድ።

እንታይ ካልእ ምርጫኸ ክህሉ ይኽእል፧ ካብ ካልእ ተወዳዳሪ ዋኒነ ትካል ሓታሚት መኪና (ፕሪንተር) ካልእ ዓይነትን ሞዴልን ፕሪንተር ምግዛእ?

ዋላ እው እታ ሓዳስ እትግዛእ ፕሪንተር ካብታ እትህልወካ ፕሪንተር ቅሩብ ሕስር ዝበለት እንተኾነት እውን ንኽትከፍል ክትጠራጠር ኢኻ። እዚ ብመላጸን ለዓቱን ዝግለጽ ዘሎ፡

ሞደል ዕዳጋ ጽምደ- ዋጋ ኣብ ብዙሓት ካልእ ፍርያትን ምህርትን እውን ይትግበር ኣሎ።

ምኽንያቱ ሰብ ዋኒነ ትካል፡ ንሰባት፡ በቲ ብቐጻሊ መተካእታ ኣቕሓ ዘድልዮ ፍርያት ይምስጡዎም እሞ፡ ዳሕራይ፡ በቲ ብተደጋግሚ ዝግዛእ ወይ ዝትካእ ክቡር ኣቕሓ ዝያዳ ዋጋ የኽፍሉዎም።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ኣገባብ ንግዲ ዝቐየረ መሃዚ ለዓት መላጸ ጭሕምን መላጸን ኪንግ ካምፕ ጂለት

ቅድሚ ምህዞ ኪንግ ካምፕ ጂለት፡ መላጸይ ጭሕሚ ዓብን ግዙፍን እኳ እንተነበረ፡ እንተጎዲሙ፡ ክሰሓልን ክበልሕን ይኽእል ስለዝነበረ ሰባት፡ ሓዲሽ መላጸይ ጭሕሚ ዘግዝእ ኣይነበሮምን።

ነዚ ዝተገንዘበ ጂለት ነቲ ዝጸንሐ መላጸይ ጭሕሚ ኣብ ክልተ ብምኽፋል፡ ጸቡቕ ድልዱል ለዓት-መላጸይ ጭሕሚ ብምምሃዝ፡ ነቲ ላማ ብዝሓሰረን ዝቐለለን መገዲ ከምዝፈሪ ገይሩዎ።

ይኹን እምበር ተቐዳዲሙ ነቲ ሞዴል ጽምደ-ዋጋ ኣይተግበሮን። ኣብ መጀመርታ ንኽልቲኡ ክፋላት ኣኽቢሩዎ ነይሩ።

ዳሕራይ ግን ዋጋ መትሓዝ ጭሕሚ ጂለት፡ ሓደ ሲሲ ሰሙናዊ ደሞዝ ሓደ ሰራሕተኛ ብምንባሩ ነቲ ተተካኢ መላጸ ኣርቂቑ ብምስራሕ ተጠቀምቲ ብዘይጸገም ከምዝዕድጉዎ ገይሩ ሰሪሑዎ።

ካብዚ ክውንነት ብምንቃል እምበኣር እተን ንግዙፍ ሓታሚት ማሺን (ፕሪንተር) ብተዛማዲ ሕሱር ዋጋ ሸይጠን ነቲ ቐለም ብኽብር ዝበለ ዋጋ ዝሸጣ ኣፍረይቲ ትካላት ዕዳጋ ክረኽባ ይኽእላ። ኣብዚ እዋን ፍርያት ጽምደ-ዋጋ ኣብ ፈቐድኡ ተኣታትዩ ይርከብ።

እስከ ብዛዕባ ፕለይ ስቴሺን-4 እትሰመ መጻወቲት ማሺን ንሕሰብ

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ 2013 ልዕሊ 40 ሚልዮን ሓባ ዝተሸጠ መጻወቲት ማሺን

ነታ ማሺን ዘፍርን ዝሸይጥን ሶኑይ ዝተባህለ ካምፓኒ፡ ነታ መጻወቲት ማሺን ከብቲ ንኽሰርሓን ናብ ኖቑጣታት መሻይጦ ንኽዝርግሓን ዘውጽኦ ገንዘብ ብዝተሓተ ዋጋ፡ ማለት፡ ብኽሳራ እዩ ዝሸጣ።

ምኽንያቱ እቲ ካምፓኒ፡ መኽሰቡ፡ ካብታ መጻወቲት ማሺን ዘይኮነ ካብቲ ኣብታ ማሺን አእቲኻ እትጻወተሉ ብዝተፈላለየ ፕሮግራም እተሰርሐ ካርድ ወይ ሲዲ እዩ ዝረኽቦ።

ነስፕረሶከ ዝተባህለ መፍልሒት ቡን ማሺን ዘፍርን ዝሸይጥን ትካል እውን፡ እቶቱ ካብታ መፍሊሒት ቡን ማሺን ዘይኮነስ ካብቲ ዳሕራይ ዝሸጦ ቡን'ዩ መኽሰብ ዝጽበ።

ዝሕታለ ዋጋ

ሞደል ጽምደ-ዋጋ ብብቕዓት ንኺሰርሕ፡ ተጠቀምቲ መላጸ ንኣብነት፡ ኣብቲ ዝሰራሕካዮ ለዓት-መላጸ ድልዳለ ዘይብሉ ሕሱር ዓይነት መላጸ ሰዂዖም ከይጥቀምሉ ገለ መከላኸሊ ከተተኣታቱ ይግባእ።

እቲ ሓደን መሰረታውን ፍታሕ፡ ሕጋዊ መሰል ፍቓድ ዋንነት እዩ። ንፍርያትካ ብመሰል ዋንነት ከተውሕሶ እውን ኣገዳኣሲ እዩ። ይኹን እምበር መሰል ፍቓድ ዋንነት ንሓዋሩ እውን ኣይጸንሕን እዩ።

መሰል ዋንነት ኣፍረይቲ ሰራሒት ቡን ማሺን ነስፕሬሶ ኣብ ምውዳቑ ስለዝኾነ፡ ካልኦት ብሕሳር ቡን ዝሸጣ ተወዳደርቲ ይቀላቐላ ኣለዋ። ካልኦት ትካላት ግን ብኻልእ ኣገባብ ቴክኒካዊ ፍታሕ የናድያ ኣለዋ።

ከምቲ መጻወቲ ሲዲ ማሺንን ቀለም ፕሪንተርን ኣብ ዘይዓሌቶም ማሺን ዘይኣቱዉን ዘይሰርሑን እተን መፍልሒ ቡን ማሺን ዝሰርሓ ትካላት እውን እቲ ዝተጣሕነ ቡን ዝሕዝ ለቖታ ቡን፡ ኣብ ካልእ ማሺን ከምዘይሰርሕ ይገብረኦ ኣለዋ።

እቲ ንተጠቀምቲ ክልተ ሳዕ ንኪኸፍሉ ዘገድድ ሞደል ጽምደ-ዋጋ ኪኢላታት ስነ ቑጠባ፡ ምስግጋር ዋጋ ኢሎም ይጽውዑዎ ኣለዉ። እንተደኣ ካልእ ዓይነት ስም ዘለዎ ቡን ክትጥቀም ደሊኻ ካልእ ዓይነት መሺን ክትዕድግ ኣለካ።

እንተደኣ ኣብ መጻወቲት መሺን እትጥቀመሉ ብዝሕ ዝበለ መጻወቲ ሲዲታት ወይ ኪንድል ኣብ እትበሃል ኤለትሮኒካዊት መንበቢት መጻሕፍቲ እተንብቦ ብዙሕ መጻሕፍቲ ሃልዩካ

ናብ ካልእ ማሺን ከትግዕዞን ክትጥቀመሉን ዘኽእል ብልሓት ይፍጠር ኣሎ። ምቕያር ዋጋ ብገንዘብ ጥራሕ ኣይኮነን ዝልካዕ ብግዜን ኣብ ኣጠቓቕማ ብዝፍጠር ድኻምን እውን ክግለጽ ይከኣል እዩ።

ስለዚ እዮም ከኣ ሶፍትዌር ዘፍርዩ ትካላት ናጻ ናይ ፈተነ ግዜ ብምሃብ ተገልጋሊ ክስሕቡ ዝፍትኑ።

እንተደኣ፡ ኣዶቦ ፎቶሾፕ ምስ ዝስመ፡ ስእልታት ንምቅንባር እትጥቀመሉ ሶፍት ዌር ጽቡቕ ፍልጠት ጸኒሑካ፡ እቲ ሶፍትዌር ምስ ከበረ፡ ኣብ ክንዲ ካልእ ሕስር ዝበለ ተመሳሳሊ ዕማም ክፍጽም ዝኽእል ካልእ ሶፍትዌር እትገዝእ

ዝኸበረ ገንዘብ ከፊልካ ነቲ ዝለመድካዮ ሶፍት ዌር ክትጥቀም ኢኻ ትመርጽ። ምኽንያቱ ሓዲሽ ሶፍትዌር እንተገዚእካ ንኣገባብ ኣጠቓቕማኡ ክትመሃሮ ክትግደድ ኢኻ።

ስለዝኾነ እዮም ከኣ ሶፍትዌር ዘፍርዩ ትካላት ናይ ሓደ ወርሒ ናይ ፈተነ ግዜ፡ ከምኡ እውን ባንክታት፡ ዝተፈላለየ ሓለፋ ዝህብ ኣገልግሎት ብምሃብ ንተገልገልቲ ይስሕባ'ሞ ቀስ እናበላ ነቲ ዋጋ ይውስኻሉ። እቲ ተገልጋሊ ኸኣ ስቕ ኢሉ ይስዕበን።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ካብቲ ዝሸጦ ቡን መኽሰብ ዘኻዕብት ትካል ነስፕረሶ

ምቕባል እቲ ግድል

ንሓደ ዕላመት ምፍታውን ምምላኽን ስለዘሎ፡ ምቅይያር ዋጋ ኣቑሑት ስነ አእሙራዊ ጽልዋ ከህልዎ ይኽእል እዩ። እንተደኣ ክፍሊ መሸጣ ትካል ጂሌት፡ እቲ ዘፍርዩዎ ዘለው መላጸ ብሉጽን ምሩጽን ምዃኑ አእሚኖሙኻ፡

ነቲ ዕላመት (ብራንድ) እናተሓጎስካ ዝያዳ ገንዘብ ክትከፍለሉ ትኽእል ኢኻ። ተጠቀምቲ፡ ንዕላመት ተወሳኺ ገንዘብ ክኸፍሉ ቅሩባት ስለዝኾኑ ከኣ እዩ ዋላ መሰል ዋንነት ጁሌት ወዲቑ እንከሎን፡ ተወዳደርቱ ዝተፈላለየ ዓይነት መላጸ

እናፍረዩን፡ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዕዳጋ ብዓብላልነት ዝቕጽል ዘሎ። ሞደል ጽምደ-ዋጋ ዘይብቑዕ ክነሱ፡ ስለምንታይ ተጠቀምቲ ክሳብ ሕጂ ይስዕቡዎን ይጥቀሙሉን ምህላዎም ንክኢላታት ስነ ቑጠባ ኣገሪሙዎም ኣሎ።

ይኹን እምበር፡ እቲ መልሲ ስለዝተደናገሩ እዮም ዝብል ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ነቲ ብጽምደ ዋጋ ዝዓዩ ንብረት ኪገዝኡዎ እንከለዉ፡ ዳሕራይ ክምዝመዙ ከምዝኽእሉ ስለዘይፈለጡን፡ ኣቕዲሙ ስለዘይተራእዮምን እዩ ካልእ ኣማራጺ ክሓስቡ ዘይከኣሉ።

እቲ ስግንጢርነት ናይ ለዓት መላጸይ ጭሕምን መላጸን፡ ከም ጉዳይ ቀለም ሓታሚት መኪናን ቡንን ተጠቀምቲ ንመሰረታዊ ነገር ዝተዓጻጸፈ ዋጋ ዝኸፍሉሉ ምዃኖም እዩ።

እዚ ከኣ፡ ካብ ራኢ እቲ መሃዚ ለዓት መላጸ ጭሕምን መላጸን ዝኾነ ኪንግ ካምፕ ጂለት፡ ብሕሱር ዋጋ፡ ንሓዋሩ ከገልግል ዝኽእል ኣቕሓ ብሓባራዊ ዋኒን ክፈሪ ይከኣል ዝብል ሓሳቡን ራኢኡን ኣዚዩ ዝረሓቐ እዩ።

ብጭቡጥ ከም ዝተራእየ ንመኽሰብን ዕዳጋን ዘይኮነስ ንሕብረተሰብ ዘገልግልን ዝጠቅምን ሓዲሽ ሞደል ምፍጣር ከድሊ እዩ።