ብቕዓት ኣእምሮና እስከ ንፈትን - ግድል ቁ-1

ብኹሉ ዓቕምኹም ኣእምሮኹም ኣዳሊኹም ነዚ ግድል ክትፈትሕዎ ጸዓሩ።

ብዓወት ክትዛዝሙዎ ተስፋ ንገብር።

ግድል 1

ሸውዓተ ጎልድ ባራት (ጥፍጣፍ ወርቂ) ኣለዋኹም። ይኹን እምበር ሓንቲ ካብኣን ናይ ሓሶትን፡ ካብ ካልኦት ዝፎኾሰትን እያ። መምዘኒ እንተለኩም እውን ክልተ ግዜ ጥራሕ'ዩ ዕድልኩም።

እታ ብምምስሳል ዝተሰርሐት ዘይሓቀኛ ጥፍጣፍ ወርቂ ብኸመይ ምፈለኹምዋ?

መልሲ፡ ኣብ ታሕቲ ኣለኩም ረአይዎ

መልሲ

ኣብ ኽልቲኡ ገፅ እቲ ሚዛን ኣብ ዘለዋ ሸሓኒታት/መንጠልጠሊ፡ ሰሰለስተ ጥፍጣፋት ወርቂ ኣቕምጡ።

ማዕረ'ቲ ሚዛን እንተተዓዚብኩም እታ ኣብ ሚዛን ከየቐመጥኩምዋ ዝፀናሕኩም፡ ዘይትኽክለኛ ወርቂ ንሳ እያ ማለት እዩ።

እንተዘይኮይኑ ድማ፡ ኣብቲ ሓዲ ገፅ እቲ ሚዛን ዝርከባ፡ ነተን ብክብደት ዝፈኾሳ ሰለስተ ፍለይወን።

ነታ ሓንቲ ኣጽኒሕኩም፡ ነተን ክልተ ፈላሊኹም ኣብ ክልቲኡ ገፅ'ቲ ሚዛን ኣቕምጡወን።

ማዕረ እንተመፂአን፡ እታ ኣብ ሚዛን ዘየቕመጥኩምዋ ወርቂ ትኽክለኛ ኣይኮነትን ማለት እዩ።

እንተዘይኮይኑ፡ ካብተን ኣብ ሚዛን ዝርከባ ክልተ፡ እታ ዝፎኾሰት ናይ ሓሶት ትኸውን ኣላ ማለት እዩ።

እዚ ግደል ካብ መእተዊ ፈተና 'ኤጀንሲ ስፔክትረም ሰክሬት' ዝተወሰደ እንትኸውን፤ ብላውረን ካብ ዝተፅሓፈ መፅሓፍ ህፃናት እዩ ተረኺቡ።