ብቕዓት ኣእምሮና እስከ ንፈትን - ግድል ቁ- 3

በዚ ግድል'ዚ እኣሙሮና ነበራብር።

ሰናይ ዕድል!

ካብ ሳዕሪን ዕንፀይቲን ዝተዳለወት ጀልባ Image copyright Getty Images

ግድል 3

ክልተ ኣባፅሕን ክልተ ህፃናትን ሩባ ክሰግሩ ተዳልዮም ኣለው። እታ ብሳዕሪን ዕንፀይቲን ዝሰርሑዋ ንእሽተይ ጀልባ ግን፡ ሓደ ካብቶም ኣባፅሕ ወይ ድማ ክልተ ህፃናት ጥራሕ እያ ብሓደ ግዜ ክትጸውር እትኽእል።

ስለዚ ንኣርባዕቲኦም ናብ ስግር ማዕዶ ከተስግሮም ብውሑዱ ክንደይ ግዜ ክትመላለስ ኣለዋ?

መልሲ፡ ኣብ ታሕቲ ኣለኩም ረአይዎ

Image copyright BBC Sport

መልሲ

እታ ጃልባ ክትኸይድን ክትምለስን፡ ብውሑዱ 9 ግዜ እያ በቲ ሩባ ትመላለስ። ብዝተፈላለዩ መንገዲታት ፈቲንኩም ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም፡ እቲ መንገዲ ግን ሓደ ጥራሕ እዩ።

(እቶም ሰባት ካብ ሓደ ገምገም ስግሩ ናብ ዘሎ ገምገም እዮም ክሰግሩ ዝድልዩ ንበል።)

እታ ጀልባ ሰብ ሒዛ ምስሰገረት፡ ዳግም ናብቶም ዘይሰገሩ ሒዝዋ ዝምለስ ሰብ ክህሉ ይግባእ። እቲ ሒዝዋ ዝምለስ ድማ ህፃን ክኸውን ኣለዎ።

(ካብቶም ኣባፅሕ እንተኾይኑ ሒዝዋ ከይዱ፡ ሒዝዋ ምምላሱ ትርጉም ዘይብሉ ጉዕዞ እዩ ዝኸውን)። ስለዝኾነ እቲ ኣማራፂ ፈለማ ክልቲኦም ህፃናት ነታ ጀልባ ሒዞምዋ ይኸዱ'ሞ እቲ ሓደ ይሰግር፡ እቲ ካልኣዩ ግን ነታ ጀልባ ሒዝዋ ይምለስ።

ኣብ ሳልሳይ ጉዕዞ ካብቶም ኣባፅሕ ሓዲኡ ነታ ጀልባ ሒዙ ይሰግር። ኣብ ራብዓይ ጉዕዞ እቲ ቀዲሙ ሰጊሩ ዝጸንሐ ህፃን ነታ ጀልባ ሒዙ ይምለስ። ክሳብ ሕጂ ክሰግር ዝኸኣለ ሓደ ካብቶም ኣባፅሕ ጥራሕ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ።

እቲ መስርሕ ብኸምዚ ይቕፅል'ሞ ኣብ ሻምናይ ጉዕዞ አንትበፅሑ ግን እቶም ክልተ ኣባፅሕ ኣብቲ ክስገር ዝድለ ቦታ ይበጽሑ፡ እቶም ክልተ ህፃናት ድማ ከይሰገሩ ይፀንሑ።

ኣብ ታሽዓይን ናይ መወዳእታን ጉዕዞ ከኣ ነቶም ህፃናት ዝሓዘት ጀልባ ናብቶም ዝሰገሩ ኣባፅሕ ትፅምብሮም።

እዚ ግድል ብዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ ፕሮጀክት ኤን ኣር አይ ቺ ኤች ዳቭሊዉ ብ ቱደይ ፕሮግራም ዝቐረበ እዩ።