ብቕዓት ኣእምሮና እስከ ንፈትን - ግድል ቁ-5

ብቕዓት ኣእምሮና ንፈትሽ

እቲ ልክዕ ቀታሊ ነብሲ ንምፍላጥ የፀግመኩም'ዶ ይኸውን?

ነዚ ዕለታዊ ግድል'ዚ ብምፍታን ኣእምሮኹም ኣነቓቕሑ...

ገበነኛታት ንምውካል ዝተዳለዉ ከረሜላታት Image copyright Getty Images

ግድል 5

ሓሙሽተ ሰባት ኣለው።

ሓደ ካብኣቶም ንሓደ ቀቲልዎ።

1. ዳን፡ ምስ ሓደ ካብቲ ገበን ነፃ ዝኾነ ሰብ ኣብ ማራቶን ኒውዮርክ ትማሊ ተወዳዲሩ ነይሩ።

2. ማይክ ናብ ከተማ ቅድሚ ምምፅኡ ሓረስታይ ምንባሩ ይግመት።

3. ጄፍ ብሉፅ በዓል ሞያ ኮምፒተር እዩ። ንዝመጽእ ሰሙን ናይ ቤን ዓርኩ ሓዳሽ ኮምፒተር ክገጣጥም ተሊሙ ነይሩ።

4. እቲ ቐታሊ ቅድሚ መዓልታት እግሩ ተቖሪፁ።

5. ቤን፡ ንጃክ ድሕሪ ሽድሽተ ኣዋርሕ ንፈለማ እዋን'ዩ ረኺብዎ።

6. ነቲ ገበን ካብ ዝፍፀም ንደሓር ጃኽ ካብ ሰብ ይርሕቕ ኣሎ።

7. ዳን ልዕሊ ዓቐን ክሰቲ ጀሚሩ'ሎ።

8. ቤንን ጄፍን ነተን ናይ መወዳእታ ኮምፒተራት ብሓባር ፀጊኖመን።

9. ቀታሊ ሓው ጃክ'ዩ። ኣብ ሲያትል ድማ እዮም ዓብዮም።

ዕውታት መርመርቲ ገበን ንምዃን ዕድልኩም ሕዚ እዩ። እቲ ቀታሊ፡ መን እዩ? ንኽትምልሱ ኣብዚ ጠውቑ

መልሲ፡ ኣብ ታሕቲ ኣለኩም ረአይዎ

መልሲ

ቀታሊ ማይክ ጄፍ እዩ።

ነዞም ነጥቢታት ኣብ ግምት ኣእትዉ

1. ጃክ ቀታሊ ኣይኮነን፡ ምኽንያቱ ሓው ንቐታሊ እዩ።

2. ዳን እውን ኣብ ማራቶን ተሳታፊ ብምንባሩ ነቲ ገበን ቅትለት ኣይወዓሎን። ቀታሊ፡ ኣብ ቀረባ እዋን እግሩ ተቖሪፁ እዩ። በዚ ምኽንያት ኣብ ውድድር ማራቶን ክወዳደር ኣይክእልን'ዩ።

3. ቤን ቀታሊ ክኸውን ኣይኽአልን። ምኽንያቱ ንጃክ፡ ምስ ቀታሊ ሓው ብሓባር ክዓብዩ እንከለው ኣትሒዙ እዩ ዝፈልጦ።

4. እዚ ድማ ንጄፍን ማክን ዘጠርጥር'ዩ።

ጄፍ ብህይወት ስለዘሎ ( ንዝመጸእ ሰሙን ሓዳሽ ኮምፒተር ክግጣጥም ቆፀራ ነይርዎ፡ እዚ ድማ ናይ ሕዚ ፍፃመ እዩ) ቀታሊ ክኸውን ኣለዎ። ማይክ እውን ምስ ጃክ ኣይዓበየን።

ጃክ፥ ዳንን ጄፍን ብህይወት ከምዘለው'ዩ ተሓቢሩ ነይሩ። ቤን" ኮምፒተሩ ብጄፍ ንክትፅገን ንመፃኢ ሰሙን ቆፀራ ስለዝሓዙ ብህይወት ክህሉ ግድን እኡ። ስለዝኾነ ጄፍ ንማይክ ቀቲልዎ'ሎ ማለት እዩ።

ብፊት ብሬይንስ-ኩባንያ ሮሴታ ስቶን ዝቐረበ ግድል