ብቕዓት ኣእምሮና እስከ ንፈትን - ግድል ቁ- 10

ነዚ መነቓቕሒ ኣእምሮ ንክትፍትኑዎ ድልዋት ዲኹም?

እታ ሓንቲ ባሊና (ብይን) ከይትስእኑዋ ተስፋ ንገብር።

ሰናይ ዕድል!

Marbles Image copyright Getty Images

ግድል 10

ንሞት ዝተፈረድኩም እሱር ኢኹም ንበል። ኣማሓዳሪትኩም ግን፡ ቀሊል ፀዋታ ክትፃወቱሞ ብህይወት ክትነብሩ ዕድል ሂባትኩም።

50 ፀለምቲ ባሊናታት ምስ ካልኦት 50 ፃዓዱ ሂባትኩም። ክልተ ዓሞቑቲ ብያቲ እውን ኣቕሪባትልኩም ኣላ።

ነተን 100 ባሊናታት ድማ ብዝደለኹምዎ መንገዲ፡ ኣብተን ክልተ ብያቲታት ክትመቕልወን መምርሒ ሂባትኩም። .

"ብድሕሪኡ ዓይንኻ ዓሚተ እተን ብያተቲታት ቁሩብ ከርሕቐን እየ። ሽዑ ሓንቲ ብያቲ ትመርፅ'ሞ፡ ካብ ውሽጣ ሓንቲ ባሊና ጥራሕ መሪፅካ ተውፅእ። ዝመረፅካያ ፃዕዳ እንተኾይና ብህይወት ትነብር፡ ፀላም እንተኾይና ግን ክትመውት ኢኻ" ኢላትኩም።

ፃዕዳ ባሊና ንምምራፅ ብዝከኣለኩም መንገዲ ነተን 100 ባሊናታት ከመይ ገይርኩም ናብተን ብያቲታት ምመቐልኩምወን?

መልሲ፡ ኣብ ታሕቲ ኣለኩም ረአይዎ

መልሲ

ነታ ሓንቲ ባሊና ንብሕታ ኣብ ሓዲኡ ብያቲ ኣቕምጥዋ። ዝተረፋ ባሊናታት (49 ፀዓዱን 50 ፀለምቲን) ድማ ኣብታ ካልአይቲ ብያቲ ግበርወን።

በዚ ኣገባብ ነታ ሓንቲ ፃዕዳ ዝሓዘት ብያቲ ናይ ምምራፅ ዕድልኩም 50% እዩ ዝኸውን። በዚ ድማ ህይወትኩም ምድሓን ትኽእሉ።

ዋላ'ውን ነታ 99 ጸዓዱን ፀለምትን ባሊናታት ዝሓዘት ብያቲ እንተመሪፅኩም፡ ካብተን 49 ጸዓዱ ሓንቲ ናይ ምምራፅ ዕድልኩም 50% እዩ።

ካብ ኩባንያ ስቶን ሮሴታ ብ ፊት ብሪያንስ ዝቐረበ ግድል