ምውሳኽ ቁፅሪ ሮቦታት ፡ ስግኣት ሸቃሎ ዓለም

ሮቦት Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሮቦት

እዚ ክንዲ ሓደ ፎቶ ኮፒ መሽን ዝኸውን ሮቦት ከም ኣብዝሓ ሮቦታት ኣብ ጃፓን ዝተሰርሐ እዩ። ከም ናይ ሓድሽ መኪና ዓይነት ድምፂ ብምውፃእ ኣብ መኻዚኖ ናብትን ናብዝን እናበለ ዝእዘዞ ነገር ኩሉ ብግቡእ ይፍፅም።

ፀጋማይ ኢድ እዚ ሮቦት ካብ መደርደሪ ኣቑሑት (ሩፍሩፍ) ሓደ ካርቶን ኣብ ቅድሚት እንተቕምጥ እቲ የማናይ ድማ ናብቲ ካርቶን ብምእታው ጥርሙስ ዘውፅእ እዩ።

ብርግፅ እዚ ሮቦት ካብ መደርደሪ ኣቑሑት ጥርሙስ ንምውፃእ ዋላ እኳ ፈላማይ እንተዘይኾነ ከም ሰባት ብቐረባ ብቐሊሉን ብቕልጣፈን ይሰርሕ።

ኣብዚ ሐዚ እዋን ሰባትን ሮቦታትን ኣብ ሓደ መኻዚኖን ፋብሪካን ብሓባር እናሰርሑ ይርከቡ።

ሓደ መዓልቲ ግን ሮቦታት ንሰባት ተኪኦም ኩሉ ስራሕ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ኣየጠራጥርን።

ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን 1961 ጀነራል ሞተርስ ንፈለማ እዋን ዝሰርሖ በዓል ሓደ ኢድ ሮቦት ንስራሕቲ ብየዳ ምጥቃም ካብ ዝጀመረሉ እዋን ሰባትን ሮቦትን ብሓደ ምስራሕ ከም ዝጀመሩ ይግለፅ።

ይኹን እምበር ክሳብ ቀረባ ግዜ ሮቦታት ምስ ሰባት ኣብ ፋብሪካ ከይሰርሑ ተገሊሎም ነይሮም እዮም። ናይዚ ምኽንያት ድማ ሰባት ካብ ሓደጋን ምድንጋርን ንምክልኻልን ንሮቦታት ንምቁፅፃርን እዩ።

ሰባት እውን ምስ ምስ ገለ ሓደሽቲ ሮቦታት ሓቢሮም ክሰርሑ ኣይመርፁን።

ምዕባል ሮቦታት

ኣብ ፋብሪካ ሪቲንክ ሮቦቲክ ዝተሰርሐ "ባክስተር" ዝተብሃለ ሮቦት ናብ ሰባት ዘይወድቕ እዩ። ከም ኣጋጣሚ ሰባት ምስዚ ሮቦት እንተተጋጭዮም እውን ክወድቕ ኣይኽእልን።

ካብዚ ብተወሳኺ "ባክስተር" ካብ ካልኦት ሮቦታት ብዝተፈለየ መልክዑ ካብ ሰባት ተሞክሮ ክቐስም ዝኽእል እዩ።

ኣብዚ ሐዚ እዋን ብዝሒ ሮቦታት ዓለም ካብ ግዘ ናብ ግዘ እናወሰኸ እዩ።

ቁፅሪ ሽያጥ ኣብ ፋብሪካ ዝሰርሑ ሮቦታት ድማ በብዓመቱ ብ 13 ሚእታዊ ክብ እናበለ ይርከብ።

እዚ ማለት ድማ መጠን ውልደት ሮቦታት ኣብ 5 ዓመት ብዕፅፊ እንትዛይድ ስርሖም እውን ብኡ ልክዕ እናማዕበለ'ዩ ዝመጽእ።

Image copyright RETHINK ROBOTICS

ቅድሚ ሐዚ ኣብ ዓበይቲ ዕዳጋታት ዓለም ምህርቲ ንምቅንባር ዝሕግዙ ሕሱራት ሰራሕተኛታት ካብ ወፃኢ ዝኣትዉሉ ኩነታት ዋላ እኳ እንተነበረ ኣብዚ ሐዚ እዋን ግን ሮቦታት ናብ ፋብሪካታት ተመሊሶም እናሰርሑ እዮም።

ኣብዚ ሐዚ እዋን ሮቦታት ኣብ እንዳ መስታትን ሆስፒታላትን ከከም ኩነታቱ ከም ሰባት እናሰርሑ ምርኣይ ሓድሽ ኣይኸውንን። ዋላ እኳ ክንዲ እቲ ትፅቢት ዝተገበረሎም እንተዘይነጠፉ።

ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን 1960ታት፡ ሮቦታት፡ ኣብ ገዛ ዝስርሑ ነገራት ከይተረፈ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ዋላ'ኳ እንተነበረ ሐዚ እውን ግን ሰፊሕ ኣፈላላይ ከም ዘሎ ዝከሓድ ኣይኮነን።

ምስጋና ተመሓይሾም ንዝመፁ ሃርድዌር ሮቦታት፡ ኣብዚ ሐዚ እዋን ሚዛኖም ዝሕልዉ፥ ዝሐሸ ምልከታን ክድህሳስ ዝኽእል ኢድን ዘለዎም ሮቦታት ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ።

ካብዚ ብተወሳኺ ከም ናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ክህልዎም ዝኽእሉ ሮቦታት እናተፈጠሩ እዮም።

ካብዚ ብጣዕሚ ዝበለፀ ክእለት ዘለዎም ሮቦታት ንምፍጣር ዝግበር ርብርብ ድማ ሐዚ እውን ኣብ ምቕፃል ይርከብ።

መፃኢ ዕድል ደቂ ሰባት

ቴክኖሎጂ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ብምውጋድ ንካልኦት እናተክአ ምምፅኡ ሓድሽ ኣይኮነን።

ቁፅሪ ምብርኻት ሮቦታት ግን ንደቂሰባት ዝኸውን ስራሕ ብጣዕሚ ከንቆልቁል ከም ዝኽእል ስግኣት ብዙሓት እዩ።

ናይዚ ምኽንያት ድማ ቴክኖሎጂ ካብ ምስራሕ ንላዕሊ ኣብ ምሕሳብ ዝበለፀ ምዃኑ እዩ።

ኣእምሮ ሮቦታት ድማ ካብ ኣካሎም ብዝበለፀ መልክዑ ዝያዳ እናዓበየ ይርከብ።

"ራይዝ ኦፍ ዘ ሮቦትስ" ብዝብል መፅሓፉ ዝፍለጥ ማርቲን ፎርድ "ሮቦታት ኣውሮፕላን ምዕራፍ ክኽእሉ ይኾኑ፥ ናብ ዎል ስትሪት እውን ከይዶም ኣክስዮን ምዕዳጎም ኣይተርፍን፥ ሽቓቕ ከፅርዩ ግን ኣይኽእሉን " ብምባል ይካታዕ።

ሮቦት፡ ናይ ገዛና ስራሕ ክሰርሑልና እንተዘይተፀበና እውን ፅቡቕ እዩ ይብል ማርቲን ፎርድ።

እሞ ሮቦታት ንደቂ ሰባት ብምሕሳብ ዝበልፁ እንተድኣ ኮይኖም፥ ሰባት ድማ ንሮቦታት ብምቕልጣፍ እንተድኣ በሊፆም፥ ንምንታይ ወዲ ሰብ ብሓንጎል ሮቦት ምቁፅፃር ዘይከኣል?

እዚ ሓሳብ ንምቕባሉ ዝኸበደ ክኸውን ይኽእል ግን ምዃኑ ዘይተርፍ ሓቂ እዩ።