ደሃይ 1፡ ኣብ ጀርመን መንበሪ ፈቓድ ንምርካብ 5 ሃገራት ዘቋረፀ ኤርትራዊ

ሽሻይ ተስፋኣለም (ነሽነሽ) ኣብ ጀርመን

ምንጪ ስእሊ, ነሽነሽ

መግለጺ ስእሊ,

ባሕሪ ሜዲትራንያን ኣቋሪፁ ጀርመን ዝኣተወ ኤርትራዊ ሽሻይ ተስፋኣለም (ነሽነሽ)

ሽሻይ ተስፋኣለም ይበሃል። ነሽነሽ ድማ ቅፅል ሽመይ እዩ። ተወሊደ ዝዓበኹሉ ኣብ ኤርትራ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ኮይኑ፡ ሓውሲ ከተማ ዃዓቲት ኣብ ዝበሃል ከባቢ እዩ። ኣብ ሳዋ ብምስልጣን፡ ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ መምህር ነይረ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ቅየዐን (ዳእላን) ሙዚቃን ይነጥፍ ነይረ።መምህር ኮይነ ወርሓዊ መሃያ እናተዋህበኒ፡ ስለዘይኣኽለኒ ካብ ስድራ ገንዘብ ይልምን ነይረ።

ህልዊ ኩነታት ኤርትራ ንምንባር ኣይጠዓመንን። ክወፅእ ከም ዘለኒ ወሲነ።

ዝነበረኒ ንብረት ንጉዕዞ ክኾነኒ ሸያይጠ፡ ቅድሚ 2 ዓመት ኣእጋረይ ናብ ስደት ነቒለን።

ድሕሪ ከቢድ ጉዕዞ እግሪ ብስግረ ዶብ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኣትየ። ኣብ ኢትዮጵያ መዓስከር ዓዲ ሓርሽ ንሸውዓተ ኣዋርሕ ተቐሚጠ።

ዋላ እውን ኣብ መዓስከር እንተነበርኩ እቲ ቦታ ንዓይ ፅቡቕ ነይሩ። ምስ ኣብ ከተማ ሽረ ዝርከብ ጉጅለ ባህሊ ንህዝቢ ሙዚቃ ብምቕራብ፡ ንፍቕርን ሰላምን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንጉስጉስ ነይርና።

ኣብ መዓስከር ዓዲ ሓርሽ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ኢትዮጵያውያን መምህራን ብሙያ ይሕግዙና ስለ ዝነበሩ ዝተወሰና ደርፍታት ሰሪሐ።

ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ህዝቢ ክዕዘቦ ከለኹ ይቐንእ ነይረ። ካብቲ መዓስከር ውፅእ ኢለ እንትንቀሳቐስ እቲ ህዝቢ መን ኢኻ ዝብሎ የለን፤ ብነፃነት እዩ ዝንቀሳቐስ።

ሻቡ ህዝበይ ከምዚ ዓይነት ነፃነት እንተዝረክብስ ከመይ ምቐሰነ ኢለ ይቐንእ።

ንሽሙ እዩ እምበር ኣብ መዓስከር ዘለኹ ኮይኑ ኣይስምዓንን ነይሩ። እቶም መምህራን ገንዘብ እናኸፈሉ እዮም ዘምህሩና።

ምንጪ ስእሊ, ሽሻይ ተስፋኣለም

መግለጺ ስእሊ,

ሽሻይ ተስፋኣለም ኣብ ምዕራባዊ ጀርመን ከተማ ሙንስተር፡ ማፐን ዲ ኣብ ዝበሃል ከባቢ፥ ኣብ መንበሪ ገዝኡ

ኣብ መዓስከር ኩሉ ግዜ እናተጠወርኩ ክነብር ኣይመረፅኩን። ሐዚ እውን ንዝሓሸ ሂወት ዳግማይ ንስደት ኣምሪሐ፥ ንኣውሮጳ።

ምስ መሓዙተይ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን፡ ንደለልቲ ሓደ ሽሕን ሽድሽተ ሚእትን ዶላር ከፊለ ፡በረኻታት ሰሃራ ብምቁራፅ ድሕሪ ከቢድ ጉዕዞ ሊቢያ ኣትየ።

ብጣዕሚ ከቢድ ጉዕዞ'ዩ ነይሩ።

ሊቢያ ምስ ኣተና እውን ከቢድ ፈተና'ዩ ኣጋጢሙና። ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝኣክል ብደለልቲ ተረጊጽና። ኩሉ ግዘ ገንዘብ ምስ ተሓተትና ኢና።

ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ነኒ ሕድሕድና 2 ሽሕ ገንዘብ ንደለልቲ ከፊልና ኣብ ሰለስተ ጀላቡ ተኸፋፊልና ብባሕሪ ሜዲትራንያን ናብ ጣልያን ጉዕዞ ጀሚርና፡ ።

ካብቶም ምሳና ዝነበሩ ስደተኛታት ዝሓዛ ጀላቡ እታ ቀዳመይቲ ንጣልያን ኣትያ።

ንሕና ግን ኣይትቕሰኑ ክብለና ብዝኸድናዮ ብድሆታት ክስዕበና ጀሚሩ።

እታ ካልአይቲ ጀልባ እናረኣናያ ጥሒላ። ሕልምን ሂወትን 500 ኤርትራውያን ስደተኛታት ቅሂሙ - ቀለብ ዓሳ ኮይኖም።

ምንጪ ስእሊ, ANGELOS TZORTZINIS

መግለጺ ስእሊ,

ስደተኛታት ባሕሪ ሜዲትራንያን ብምቁራፅ ናብ ኣውሮጳ ይኣትዉ።

ዳግማይ ስደት

እታ ንዓና ዝሓዘት ጀልባ እውን ፍርቂ ሰዓት ምስ ተጓዓዝና ኣብ ፀምፀም ባሕሪ ጠጠው ኢላ።

ምንም ክትንቀሳቐሰ ኣይከኣለትን። አብ ልዕሊ ጭንቂ ካልእ ጭንቂ ኣጋጢሙና ኩላትና ተስፋ ቆሪፅና።

ኣይትጥፍኡ ክብለና ሓለውቲ ባሕሪ ሊቢያ ረኺቦም ናብ ሊቢያ መሊሶምና።

ናብ ሊቢያ መሊሶም ግን ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዮም ዳጒኖምና።

ሻቡ እቲ ናብ ጣልያን ከስግረና ዝነበረ ደላሊ ገንዘብ ከፊሉ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፂኡና።

ተመስገን ኢለ። ግን ምስጋናይ ምሉእ ኣይነበሮን። እቲ ደላሊ ናይ ዘፍታሕክኹም ኢሉ 8 ሚእቲ ዶላር ክፈል ኢሉኒ።

ዋላ ሓደ መማረፂ ኣይነበረንን። ተለቓቒሐ ከፊለ። ኣብ ጉዕዞና ብዙሓት ተጨውዮም እዮም። 3 ሽሕ ዶላር ንደለልቲ ከፊሎም እዮም ተፈቲሖም።

ድሕሪ እዚ እውን ተስፋ ኣይቆረፅናን። ከም ብሓድሽ ንደለልቲ ገንዘብ ከፊልና ናብ ጣልያን ኣቲና።

ኣብ ጣልያን እውን ካልእ መዓስከር ፀኒሑና። ናብቲ ዝሓልሞ ክበፅሕ ድማ ኣብ ጣልያን ንኣስታት 11 ኣዋርሕ ጸኒሐ።

ብሓፈሻ ካብ ኢትዯጵያ እስካብ ጣልያን ንዝነበረኒ ጉዕዞ ንደለልቲ 6 ሽሕ ዶላር ከፊለ።

እቶም ቅድሜና ንጣልያን ዝኣትዉ ስደተኛታት ናይ ኢድ ዓሸራ ንከይገብሩን ምእንቲ ብፖሊስ ከይተሓዙን ሃዲሞም እዮም ናብ ካልኦት ሃገራት ዘምርሑ።

ኣጋጣሚ ኾይኑ ንሕና ምስ ኣተና ግና እቲ ፖሊሲ ተቐይሩ ጸኒሑና።

ድሕሪ ኣስታት 11 ኣዋርሕ ድማ ካብ መዓስከር ብሕጋዊ መንገዲ ናብ ጀርመን ክኣቱ ተፈቒዱለይ።

ንኣዋርሓት ምስ ደለልቲ ከርተት ከም ዘይበልኩ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ጣልያን ብነፋሪት ሰማይ ስዊዘርላንድ ንክልተ ሰዓታት ብምቁራፅ ጀርመን ኣትየ።

ኣጋጣሚ ዕድል ገይረ እምበር በረኻታት ሰሃራን ሜዴትራንያንን ኣቋሪፆም ኣብ ጣልያን ዝተጉሓፉን መፅለሊ ዘይረኸቡን ብዙሓት ወገናት ኣለዉ።

መግለጺ ቪድዮ,

ደሃይ 1፡ ኣብ ጀርመን መንበሪ ንምርካብ 5 ሃገራት ዘቋረፀ ኤርትራዊ ስደተኛ

ናብራ ጀርመን

ሐዚ ኣብ ምዕራባዊ ጀርመን ከተማ ሙንስተር ማፐን ዲ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ይነብር ኣለኹ። ድሮ እውን 3 ወርሒ ገይረ ኣለኹ።

ኣብ ጀርመን ስራሕ ንምጅማር ን6 ኣዋርሕ ጀርመንኛ ክትምሃር ግድን ስለ ዝኾነ ቋንቋ ይመሃር ኣለኹ።

ህይወት ጀርመንን ኤርትራን ብፍፁም ክነፃፀር ኣይኽእልን'ዩ። ዝደለኻዮ ናይ ምዝራብ ነፃነት ኣሎ።

ካብ በሪ ገዛይ ጀሚሩ ንዓይኒ ዝማርኹ ነገራት እየ ዝርኢ። ብጣዕሚ ፅሩይን ሓምለዋይን ከባቢ እዩ።

ምንጪ ስእሊ, ነሽነሽ

መግለጺ ስእሊ,

ሓምለዋይ ከባቢ ማፐን ዲ፡ ጀርመን

ዋላ እኳ ክንዲ እቲ ዝደልዮ እንተዘይረኸብኩ፡ ኣብ ኤርትራ እንከለኹ ደርሆ ምብላዕ ኣዚየ እፈቱ ነይረ። ኣብዚ ግና ኩሉ ግዜ ብቐሊሉ ደርሆ ይበልዕ።

ኣብዚ ኮይነ ዝናፍቖ ነገር እንተልዩ ኣብ ኤርትራ ዘሕለፍክዎ ፅቡቕ ግዜን ፍቕሪ መተዓብይትን እዩ።

ንቐፃሊ ምእንተ ሰላም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ፌስቡክ ዘካይዶም ዘለኹ ንጥፈታት ናብ ስኑድ ክቕይሮ፥ ኣብ ኤርትራ ዝነበረኒ ንጥፈታት ሙዚቃ ድማ ክቕፅሎ እደሊ።

ሓደ ዝፍለየሉ ነገር እንተሃለወ ብሕሱም ፊልምታት ኣምሓርኛ ምርኣይ ንዘይትፈልጠኒ ትግራወይቲ ተዋሳኢት ሰላም ተስፋይ ኣዝየ ምፍቃረይ እዩ።

ብዝኾነ ተኣምር ሐዚ ካብ ዘለኽዎ ከባቢ ነብሰይ ናብ ካልእ ከባቢ ክልእኽ እንተዝኽእል፡ ንዓርሰይ ናብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ አበባ መዕለብክዋ።

ንኣዲስ ኣበባ ከይደ ንብጣዕሚ ዘፍቅራ ተዋሳኢት ሰላም ተስፋይ ረኺበ፡ ምሳኣ ኮይነ ንዘለውኒ ድርሰታት ፊልሚ ብኣምሓርኛን ብትግርኛን፡ ምእንተ ሰላምን ፍቕርን ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምሰራሕኹ ነይረ።

መግለጺ ቪድዮ,

ሽሻይ (ነሽነሽ) ካብ ኤርትራ ጀርመን ንምብፃሕ ዝተጓዓዘሉ መንገዲ

ንላየን ፅጋብ ከም ዘውግዓ።