ዘዋሪት ባጃጅ ጓለንስተይቲ

ናይ ምስሊ መግለጺ ይርጋለም ገብረክርስቶስ ዘዋሪት ባጃጅ

ኣብ ከተማ መቐለ ቀበሌ 16 ተወሊዳን ዓብያን። ኣብ ባዕላ ኣብ መቐለ ሃፀይ ዮሃንስ፣ ሓወልትን መሰረትን ካብ 1ይ ክሳብ 6ይ ተማሂራ። ጓል 15 ዓመት ምስ ኣኸለት ብሽክለታን ኩዕሶ ሰኪዐትን መሊኻ።

ይርጋለም ገብረ ክርስቶስ ትበሃል።

ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ጋንታ ብሽክለታ ደቀ-ንስትዮ ብዙሓት ይፈልጥዋ።

ካብቶም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ንደሓር ካብ በዓል 2 እግራ ብሽክለታ ናብ 3 ዝእግራ ባጃጅ ሰጊራ'ላ።

ይርጋለም፡ ሓንቲ ካብተን ኣብ ከተማ መቐለ ዘለዋ ብኣፃብዕቲ ዝቑፀራ ደቀ-ንስትዮ ዘወርቲ ባጃጅ እያ።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
''ባጃጅ' ኢለን ጸዊዔን ኣነ ምዃነይ ምስፈለጣ ፈሪሐን ዝኸዳ ኣለዋ''

ይርጋለም፡ ኣብ ብሽክለታ ዓለም ፅቡቕ ከይዳ ነይራ፡ ክሳብ ኣብ ናይጀርያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ተሳቲፋ እያ።

ንምንታይ ደኣ ብሽክለታ ኣቋሪፃቶ?

"ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበራ ጋንታታት ብሽክለታ ደቀ-ንስትዮ ገንዘብ የብልናን ብዝብል ዒባራ ምኽንያት ኣፍሪሶመን" ትብል። ኮባኹብቲ ትግራይ ኮይነን ብደረጃ ሃገር

ዝተኾለዓ እሞ ድማ ንሃገረን ከፀውዓ ዝኽእላ ተወዳደርቲ ዕድለን ተቖፅዩ።

ይርጋለም፡ ምስ ጋንታ ማሕበር ልምዓት ትግራይ፡ ሓፍታ ድማ ምስ ጋንታ ጉና ይፃወታ ነይረን። ብድሕሪኡ እተን ጋንታታት በብጊዜኡ ፈሪሰን። ይርጋለም ዝነበረታ ጋንታ ማሕበር ልምዓት ትግራይ

ክሳብ ደሓር ጸኒሓ ነይራ፡ ድሕሪ ኩለን እያ ፈሪሳ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ባጃጅ ኣብ መቐለ

ብሽክለታ ምስ ኣቋረፀት "ኮን ዶ'ኾን ይሓልፈለይ!" ብምባል ዕልምልም ( ሃጽ ኢላ) ንስደት ናብ ስዑዲ ዓረብ ከደት። ኣብ ስደት ዓመትን 7 ኣዋርሕን ፈፈው ኢላ። ኣይጠዓማን ተመሊሳ መፀት።

ናብ ዓዳ ምስ መጽአት፡ ስድረኣ፡ ባጃጅ ገዚኦሙላ ኣብ ስራሕ ደፋእፋእ ትብል'ላ። ኣዋልድ ባጃጅ ክዝውራ ብዙሕ ልሙድ ተርእዮ ኣይኮንን። እንተ ንሳ ግን ምስ እንቅዓ ፀገማቱ ኣትያቶ'ላ።

"ባጃጅ ስራሕ ኣለኒ መበሊ እምበር መሰረታዊ ለውጢ ኣይረኸብኩሉን" በሃሊት እያ።

ሰንበት ኣይትሰርሕን፤ ምስቲ ጓለንስተይቲ ምዃና ፅልምት እንተይላ ናብ ገዛኣ እያ ትጎዩ። ኣብ መዓልቲ 200 ቕርሺ ትረክብ። ይርጋለም ኣብ ከተማ መቐለ ምስቲ ስፖርተኛ ምንባራ ብዙሕ ሰብ'ዩ ዝፈልጣ።

"ዝበዝሕ ሰብ'ዩ ዘተባብዐኒ፡ የቐንየለይ" ትብል።

ናይ ምስሊ መግለጺ ይርጋለም ኣብታ እትመርሓ ባጃጅ

ብፍላይ ስለዘይተምሲ እዚ እዩ ዝበሃል ዕንቅፋት ኣይጓነፋን። ኮይኑ ግና ሓደ ሓደ ሰባት "ባጃጅ ንደቀ-ንስትዮ እውን'ዶ ተፈቒዱ እዩ፤ ትኽእልያ ዲኺ ኸ" ብምባል ተጋህ (ግርህ) ኢሎም ዘይሳፈሩ ከምዘለዉ ትዛረብ።

"ካብ ናተይ ህይወት ናትካ ህይወት ኣይበልፅን፤ ባህ ተዘይኢሉካ ውረድ!" ዝብል ቀጢን ትእዛዝ እናሃበት ትሰርሕ'ላ።

ይርጋለም ኣብ ባጃጅ ተሳፊሮም መፂኦም ሕሳብ ከይከፈሉ ተሸሪቦም ዝጠፍኡ ሰባት ምህላዎም ትገልፅ። ብኣንፃሩ ኸዓ "ጓልንስተይቲ ኮይንኪ ባጃጅ ምሓዝኪ ዝናኣድ እዩ፤

በርትዒ" ኢሎም መቑሽሽ ሂቦም ዝወረዱ ምህላዎም እውን ትሕብር።

ብኻልእ ገፅ ይርጋለም "ኣብ ከተማ መቐለ ኣማሓደርቲ እታ ከተማ ንባጃጅ በዚ እተዉ በዚ ውፅኡ ብምባል ገልታዕታዕ የብሉና ኣለዉ" ብምባል ትነቅፍ።

ብምቕፃል "ሕጋዊ ፍቓድ ረኺብና፤ ግብሪ ከፊልና ክሳብ ዝሰራሕና ምስትንዓቕ ኣየድልን" ድማ ትብል ፀቒጣ።

ብሰንኪ'ዚ ብዙሓት መናእሰይ ተተንኪፎም ባጃጅ ምሓዝ ዝሓደግዎ ኣለዉ። ባጃጅ መሕሰሪት እያ ኢሎም ዘስተማስሉ እውን ኣለዉ" ኢላ።

ባጃጅ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ትግራይ መማረፂ መፍትሒ ይህባ ኣለዋ። ዳርጋ ናብ ኩለን ወረዳታት ትግራይ ተነዚሐን ይረአያ። ባጃጅ ትኣትዎ እያ ኢልካ ኣብ ዘይግመት ፀምፀም ቦታ ዓገግ እናበለት ትረኽባ።

ኣብ ከተማ መቐለ ጥራሕ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ልዕሊ 1,600 ባጃጅ ከምዘለዋ ተፀብፂቡ ነይሩ።

ብፍላይ ንብዙሓት መናእሰይ ከም ሓደ ዕድል ስራሕ እውን ኮይነን ኣለዋ።

ዘወርቲ ባጃጅ ኮይኖም ሕጊ ዘየኽብሩ፣ ልዕሊ ዓቐን ዝንህሩ፣ ካብ ኣፎም ጥዑም ዘይወፅኦም መናእሰይ ኣለዉ። ብግልባጡ ድማ ሕጊ መሰረት ገይሮም ዝሰርሑ፣ሓላያትን ኣብ ማዕተቦም ዝርከቡ ዘወርቲ እውን መሊኦም ኣለዉ።

ይርጋለም ሕጊ ትራፊክ ኣብ ምኽባር ጥንቃቐ ከም ትገብር ትገልፅ፤ ኮይኑ ግና ሓደ እዋን ኣብ ዘይመስመራ ተረኺባ ከም ዝተቐፅዐት እውን ኣይሓብአትን።

ንቐፃሊ መምርሒ ፍቓድ መኪና ኣውፂኣ ናብ ዕብይ ዝበለት መኪና ንምስጋር ትእምት'ላ።

ምኽንያቱ፡ ካብ ደጊም ናብ ካልእ ሞያ ክትኣቱ ኣይተበረሃን።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት