ብቕዓት ኣእምሮና እስከ ንፈትን - ግድል ቁ- 14

ንሎሚ ብዝተዳለወ ግድል እናተዘናጋዕኹም ኣእምሮኹም ፈትሹ።

ቀፅሉ!

ግድል 14

ምስ ቤሪን ኣልበርትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢኹም ዘለኹም። ሰለስቴኹም መስርዕ ሒዝኩም እንትትርኣዩ ማዕረ ቁመት ኣለኩም። ተሰሪዕኩም ደው ኣብ ዝበልኮምሉ ቦሉ ቦታ ንስኻ/ንስኺ ኣብ ቅድሚት፣ ስዒቡ ቤሪ፡ ኣም መወዳእታ ድማ ኣልበርት ኣሎ።

ሓላዊ'ቲ ቤት ማእሰርቲ ሰለስተ ፀለምቲ፡ ክልተ ፃዕዱ ቆቢዕ ኣብ ኢዱ ሒዙ'ሎ። ብግምት ድማ ሓደ ሓዴኹም ቆቢዕ ኣብ ርስኹም ገይሩልኩም።

ኣልበርት ነተን ኣብ ርእስኹምን ርእሲ ቤሪን ዘለዋ ቆቢዓት ክርእየን ይኽእል። ቤሪ ድማ ነታ ናትኩም ክርእያ ይኽእል። ንስኹም ግን እትረኣኩም ቆቢዕ የላን።

ኩልኹም ድማ ነተን ኣብ ርእስኹም ዝተገበራልኩም (ነናትኩም) ቆቢዓት ክትርይወን ኣይትኽእሉን።

እቲ ሓላዊ "ብዛዕባ ናይ ካልእ ከይገለፀ፡ ብዛዕባ እታ ሕብሪ ኣብ ርእሱ ዘላ ቆቢዕ ጥራሕ ብትኽክል ዝነግረኒ እንተሃልዩ፡ ኩልኹም ነፃ ክትወፁ ኢኩም" በለኩም።

ፈለማ ኣልበርት ንክምልስ ዕድል ሂብዎ። ኣልበርት ተኣማንን በሊሕን ሰብ እዩ። ኮይኑ ግን "ኣይፈለጥኩን፡ ርግፀኛ ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ የለን" ክብል መሊሱ።

እቲ ሃላዊ፡ ንቤሪ ዕድል ሃቦ። ቤሪ'ውን በሊሕን ነገራት ዘመዛዝንን እዩ። መልሲ ግን ክነግር ኣይከኣለን።

ኣብ መወዳእታ ድማ ንስኹም ክትምልሱ ዕድል ተዋሂብኩም። ሕብሪ ቆቢዕኩም ድማ፡100% ርግፀኛ ምዃንኩም ብምግላፅ ነጊርኩምዎ።

እቲ ሓላዊ ንኹልኹም ፈቲሁ ሰዲድኩም። ሕብሪ ቆቢዕኩም እንታይ ዓይነት ነይሩ? ከመይከ ፈሊጥኩም?

መልሲ ኣብ ታሕቲ ኣለኩም

መልሲ

ዝገበርኩምዎ ቆቢዕ ሕብሩ ፀሊም እዩ።

ነዚ ንምግንዛብ፡ ብዛዕባ እቶም ካልኦት ክርእይዎም ዘይክእሉ ቆቢዓት ምሕሳብ የድሊ። ኣልበርት ክልተ ፀዓዱ ቆቢዓት ክርእይ ኣይኽእልን ወይ ድማ ናቱ ፀላም ምንባራ ክፈልጥ ነይርዎ። ኣልበርት ፀዓዳን ፀሊምን ወይ ድማ ፀሊምን ፀሊምን ርእዩ'ሎ። ብምዃኑ ድማ ብዛዕባ'ታ ናቱ ቆቢዕ ርግፀኛ ኣይነበረን።

ንኣልበርት ብምስማዕ ክልተ ፀዓዱ ቆቢዓት ከምዘይርኣየ ምፍላጥ እንተተኻኢሉ፡ ቤሪ ርግፀኛ ክኸውን ዝኽእለሉ ዝነበረ መገዲ፡ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ፃዕዳ ቆቢዕ ምረኣየ እዩ። እዚ ማለት ድማ ናቱ ፀሊም ምንባሩ ይሕብረልና። ቤሪ'ውን ግን ርግፀኛ ኣይነበረን፤ ስለዝኾነ ናትኩም ቆቢዕ ፀላም እያ ነይራ።

ብ ፊት ብሬይንስ-ኩባንያ ሮሴታ ስቶን ዝተዳለወ ግድል