"ን16 ዓመታት ዝተኣስረ ኣቦይ ናፊቐ" - መንእሰይ ኣቤ ስዩም

ስዩም ጸሃየ
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣቤ ስዩም፡ ወላዲኣ ከእስር እንከሎ ጓል ክልተ ዓመት ነይራ

በኹሪ ጓሉ ንውሩይ ኤርትራዊ፡ ተጋዳላይ ሰኣላይ ስዩም ጸሃየ፡ ወላዲኣ ተኣሲሩ ንዝተሰወረሉ መበል 16 ዓመታት ማእሰርቱ፡ 18 መስከረም ብምዝካር "ኣቦይ ናፊቐ- ኣነን ሓፍተይን ወላዲተይን"

ንስዩመይ ኣዚና ናፊቕናዮ፡ ብፍላይ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ከኣ ናፍቖትና መሊሱ እዩ ዝብእስ" ብምባል መሪር ስምዒታ ትገልጽ።

ተጋዳላይ ሰኣላይ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ውሩይ ጋዜጠኛን ሰኣልን ተጋዳላይ ስዩም ጸሃየ፡ ጋዜጣታት ብሕቲ ብኣዋጅ ኣብ ዝተኣገዳሉን ሚኒስተራትን ጀነራላትን ዝርከቡዎም 11 ላዕለዎት መራሕቲ ሃገር ኣብ ዝተኣስሩሉን እዋን:

18 መስከረም 2001፡ ምስ 11 ኣሰናዳእቲ ጋዜጣታት ብሕቲ፡ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ካብ ዝኣቱ 16 ዓመቱ ኮይኑ ኣሎ።

ንሱ ኮነ መሰልቱ ጋዜጠኛታት፡ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ወግዓዊ ክሲ ቐሪቡሎም ኣብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረቡን። ደቆም ኮነ ስድራ-ቤቶም ከምኡ እውን መቕርቦምን ፈተውቶምን ክበጽሑዎምን ክርእዩዎምን ኣይተፈቕደሎምን።

ኣቤ፡ ወላዲኣ ክእሰር እንከሎ ጓል ክልተ ዓመት እያ ነይራ።

ወላዲታ፡ ንምንኣሳ ሓፍታ በይሉላ ስዩም፡ ብጽሕቲ ወርሒ እንከላ'ዩ፡ ኣብ ላዕለዎት መራሕቲ ሃገር፡ ኣብ ፖለቲካ ንዝተኸስተ ፍልልይ: "ኣንፈት ደሞክራሲያዊ ጉዕዞ ኤርትራ ክኸውን ስለዝኽእል፡

መራሕትና ከኣ ነንሓድሕዶም ስለዝቀራረቡ ፍልልያቶም ተዛትዮም ክፈትሑዎ ይግባእ" ክብል ኣብ ጋዜጣታት ብሕቲ ርእይቶኡ ስለዝጸሓፈ'ዩ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ኣትዩ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ኣቤን በይሉላን

እታ ኣብ እዋን ቁልዕነታ ኮነ ንእስነታ ፍቕሪ ወላዲኣ ዝተኾልፈት ኣቤ " ንስዩም ለይትን ቀትርን ኢና ንዝክሮን ንሓስቦን፡ ክእሰር እንከሎ ቖልዓ ስለዝነበርኩ ሃሳስ ዝኽሪ እዩ ዘለኒ።

ነታ ብስእሊ ጥራሕ እትፈልጦ በይሉላ ሓፍተይ ግን፡ ከም ናተይ ንእሽቶ ዕድል ዘይምርካባ እሓዝነላ - ብዙሕ ተደንግጸኒ። ሓደ መዓልቲ ከኣ ንስዩመይ ምስ ምሉእ ጥዕንኡ፡

ብዓይንና ክንርእዮን ፍቕርና ክንገልጸሉን እምነ" ትብል ብምሒር ናፍቖት።

18 መስከረም 2001፡ ፖለቲካዊ ሃዋሁው ኤርትራን ዝተቐየረላን ተስፋ ደሞክራሲ ዝተቐብረላን ፈላሚት ዓመት እያ።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
"ን16 ዓመታት ዝተኣሰረ ኣቦይ ናፊቐ"

ድሕረ ባይታ

ኣብ 2001፡ ድሕሪ ኩናት ዶባት ኤርትራ 1998-2000 ንኣጀማምራን ኣተሓሕዛን እቲ ጉዳይ ብዝምልከት ኣብ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ሕቶታት ክለዓል ጀሚሩ።

ዳሕራይ ብጂ-15 ዝተፈልጡ፡ 15 ሚኒስተራትን ጀነራላትን ዝርከቡዎም ላዕለዎት መራሕቲ መንግስትን ግንባርን፡ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ቅሬተኦም ብምግላጽ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያሰ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ክዕድም ጸዊዖም።

እንተኾነ ፕረዚደንት ኢሳይያስ " ትጋገዩ ኣለኹም!" ብምባል ኣኼባ ከምዘይዕድም ምስ ገለጸ፡ ናብ ህዝብን ኣባላት ግንባርን ቅሉዕ ደብዳበ ጽሒፎም፣ ኣብ ዝተፈላለያ ጋዜጣታት ብሕቲ እውን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ቃለ መሕትት ገይሮም።

ብድሕሪኡ እቲ ዘይምርዳዳእ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ዓሪጉ ብ18 መስከረም 2001 ጋዜጣታት ብሕቲ ብወግዒ ብምዕጻው፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝጸንሑ 11 ላዕለዎት መንግስትን 11 ኣዳለውቲ ጋዜጠኛታትን

ከምኡ እውን ብዙሓት ደገፍቲ ኣረእያ ጉጀለ 15 እዮም ዝተባህሉ ብዙሓት ማእከሎት ካድራትን ተኣሲሮም።

ክሳዕ ሕጂ ከኣ፡ ንሃለዋትን ደሃይን እቶም እሱራት ብመንግስቲ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለጺ የለን። ሓለውቶም ዝነበሩ'ሞ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካብ ሃገር ሃዲሞም ዝወጽኡ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ግን

ብስንኪ'ቲ ልዑል ጸቕጢ ኣየር ዘለዎ ተኣሲሮሙሉ ዘለዉ ቦታን ኩነታት ኣተሓሕዞኦምን ምማቶም ይገልጹ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ን 16 ዓመት ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ተጋዳላይ ሰኣላይ ስዩም ጸሃየ

ወላዲየይ ርእይቶኡን ሓሳባቱን ኣብ ጋዜጣ ብምጽሓፉን ሞያዊ ሓላፍነቱ ብምፍጻሙን ጥራሕ፡ ብዘይ ፍትሕን ንቡር መስርሕ ፍርድን ን16 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ምጽንሑ ዓቢ ግህሰት'ዩ እትብል ኣቤ፡

ኣብ ዝተፋላለየ እዋናት፡ ኣብ ኣህጉራዊ መጋባእያ ሰብኣዊ መሰላት ጄነቭ ብምኻድ፡ ወላዲኣ ፍትሒ ንኽረክብ ክትጽውዕ ጸኒሓ ኣላ።

"ኣብ ሚድያታት ደለይቲ ፍትሒ፤ ብዙሓት ነቦይ ዝፈልጡ ሰባት፡ ኣቦይ ንጽጉማት ዝሕግዝ ንፉዑን ጻዕራምን፡ ከምኡ እውን ኣዚዩ ተባዕን ፈታዊ ሓቅን ከምዝነበረ ክምስክርሉ ስለዝሰምዕ እሕበን" ዝበለት ኣቤ፡

ምስ ዓበየት ካብ ማዕከናት ዜና ፈረንሳን ጽሑፋትን፡ ብዛዕባ ምኽንያት ማእሰርቲ ወላዲኣ ብዝያዳ ከምዝፈለጠት ትሕብር። " ኣቦይ ኣብ 2001 ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራ ዘይምርድዳእ ምስተፈጥረ፡

'እቲ ጉዳይ ተዛቲኹም ፍትሑዎ' ኢሉ ስለዝጸሓፈ'ዩ ተኣሲሩ" ድማ ትብል።

ኣብ መወዳእታ ኣቤ፡ " ኣቦይ ኣብዚ ዝሓለፈ 16 ዓመታት ብኣካል ምሳና እኳ እንተዘየሎ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መኣዲ፡ ቁርሲ ምሳሕ ድራር ክንምገብ እንከለና ብጸሎት ስለእንዝክሮ፡ ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ምሳና ኣሎ።"

ድሕሪ ምባል፡ ንመራሕቲ መንግስቲ ኤርትራ፡ ከምቲ ንሳቶም ዕድል ገይሮም ምስ ደቆምን ስድራቤቶምን ብሓንሳብ ዘሕልፉዎ ዘለዉ፡ ንሳን ወለዶም ዝተኣስሩዎም መሰልታን ተመሳሳሊ ዕድል ክወሃቦም ተማሕጺና።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት