ህቦብላታት ስለምንታይ እዮም ዝተፈላለየ ስያመታት ዝህልዎም?

ዘንፀባርቕ ህቦብላ Image copyright Stuart Edwards
ናይ ምስሊ መግለጺ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣስማት ህቦብላታት ኣለዉ።

ዓበይቲ ህቦብላታት ኩሉ ግዜ ዜናታት እዮም። ግን ብዛዕባ ስያመኦምን መን ከምዘጠምቖምን ሓቲትኩም'ዶ ትፈልጡ?

እምበኣር ሕግታቱ እዚ ዝስዕብ እዩ።

ስለምንታይ እዩ ግን ስያመታትድል?

Image copyright PA
ናይ ምስሊ መግለጺ ንህቦብላታት ስኣመ ምሃብ ሰባት ኣፍልጦ ክህልዎምን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምክትታል ድህንነቶም ክሕልዉን የኽእል።

ከም ሃሪኬን፣ ሳይክሎን፣ ታይፖን ዝኣመሰሉ ትሮፒካል ህቦብላታት ንነዊሕ እዋን ስለ ዝፀንሑ ተመራመርቲ ነዞም ህቦብላታት ንምክትታል መታን ክጥዕሞም ኣሽማት የውፅኡሎም።

እዞም ስያመታት፡ ህቦብላታት ዝተርኣይሉ ዓመት ንምፍላይን ንምክትታልን ድማ ይሕግዞም። ይኹን እምበር ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ኣብ ዓመት ኣሰታት 100 ህቦብላታት ከጋጥሙ ይኽእሉ።

ስለዝኾነ ድማ፡ ህቦብላታት ዝተፈላለየ መፀዊዒታት ምሓዞም ከኣ፡ ሰብ ሞያ ብቐሊሉ ፈልዮም ንክሕዝዎም ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎም።

ከም ኣገላልፃ ሜትሮሎጂ ኢንግሊዝ፡ ንዓበይቲ ህቦብላታት ስያመ ምሃብ ማለት፡ ሰባት እኹል ኣፍልጦ ክህልዎምን ክንደየናይ ሓደገኛታት ከምዘኾኑ ንክርድኡን ይሕግዝ።

እዞም ስያመታት ብመን ይውሰኑ?

Image copyright PA

ተመራመርቲ ኩነታት ኣየር ዓለምና፡ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ክህልዉ ንዝኽእሉ ስያመታት ንምውሳን በብዓመቱ ስሩዕ ኣኼባታት የካይዱ።

ኣብ ሓደ እዋን ከበድቲ ሓደጋታት ናይ ዘስዓቡ ኣስማት ህቦብላታት ንካልኣይ ግዜ ኣይጥቀምሉን።

ሜትሮሎጂ ኢንግሊዝ ድማ፡ ህቦብላታት ንምስያም ካብ ህዝቢ ሓገዝ ይሓትት እዩ።

ኩሎም ህቦብላታት ኣሽማት ኣለዎም'ዶ?

ብዘይካ ነቶም ዓቢ ብርሰት ከስዕቡ ዝኽእሉ ህቦብላታት ንኹሎም ኣሽማት ክትረኽበሎም ዝከኣል ኣይኮነን።

ኣየናይ ሽም ህቦብላ ፈለማ ይምረፅ?

Image copyright NASA

ህቦብላታት ብቕደም ተኸትል ፊደላት ይስየሙ።

ኣብ ዓመት ዘጋጥም ፈላሚ ህቦብላ ብፊደል (A) ዝጅምር ሽም ይህልዎ። ከም ኣብነት ህቦብላ ኣሊስ (Hurricane Alice)፣ ታይፖን ኣንድሪው (Typhoon Andrew)፣ እንትስየሙ፡ ዝቕጽሉ ህቦብላታት ድማ፡ ብ (B) ን ካልእን ይስየሙ።

ዋላ እኳ ህቦብላታት ብኹሎም ፊደላት ክስየሙ ዝኽእሉ እንተኾኑ፡ ፊደላት Q፣ U፣ X፣ Y ን Z ን ግን ምጥቃም ኣይከኣልን።

ህቦብላታትመን'ዩ ብተባዕታይ ወይ ኣንስታይ ስያመ ንኽስየሙ ዝውስን?

ህቦብላታት በብተራ ብተባዕታይ ወይ ኣንስታይ ስያመክጥመቑ ይኽእሉ።

ቅድም ክብል ህቦብላታት ብኣንስታይ ስም እዮም ዝፅውዑ ነይሮም። ዳሕራይ ግን ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ኣብ 1979 ብተባዕታዊ ስም ክስየሙ ጀሚሮም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት