10 ዘይተኣደኑ ብድሆታት ዓለም ኣብ 2050

ዕልቕልቕ ዝፈጥሮ ዕንወት Image copyright Joe Raedle

ኣብዚ እዋን'ዚ ዓለምና ሓያሎ ብድሆታት ኣብ ምግጣም ትርከብ። ምስ ፈጣን ዕብየት ቁጽሪ ህዝቢ ዝዳረግ ሕቶ መሬትን ኣጠቓቕምኡን፡ መጻኢ ኑክሌራዊ ጸዓትን ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻን ዘሎ ጋግን ገለ ካብቶም ብድሆታት'ዮም።

ብዛዕባ እቶም ኣብ መጻኢ ዝጽበዩና ዘለዉ ዘይተኣደኑ ብድሆታት'ከ? ኣብ ዝመጽእ 30 ዓመታት ኣጀንዳ ዓለም ብምንታይ ይዕብለል ይኸውን? ዋላኳ ኣቕዲምና ክንበ ዘጸግም እንተኾነ፡ እዞም ሕጂ ኣብ መዳያት ስነ-ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ዝጋሃዱ ዘለዉ ተርእዮታት ገለ ምልክታት ክህቡና ይኽእሉ እዮም። ገለ ካብቶም ክገጥሙና ዝኽእሉ ዓበይቲ ጉዳያት እዞም ዝስዕቡ የጠቓልሉ፡

ጀነቲካዊ ምምሕያሽ ፍጥረት ሰብ

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ንመፈጠር ወዲ ሰብ (DNA) 'ከስተኻኸል' ዘኽእል 'ክሪስፐር' ዝተባህለ ቴክኖሎጂ ተማሂዙ ኣሎ። እዚ ኣብ መንጎ ሊቃውንቲ ዓለም ርሱን ክትዕ ፈጢሩ ዘሎ ምህዞ፡ ናይ ሰባት መፈጠራዊ ሰረት ብምቕያር ንከም በዓል መንሽሮ (ካንሰር) ዝኣመሰሉ ሕማማት ክምዕብሉ ከምዘይክእሉ ዝገብር እዩ ተባሂሉ ይእመነሉ።

እዚ ዳኣ'ሞ ሰናይ ምህዞ እንድዩ ሓንጎፋይ ንበሎ'ዶ ኢልኩም? ከምኡ ክመስል ይኽእል እዩ፡ እቲ ጸገም ግን ተመሊሱ ከቢድ ሃስያ ከምጽእ ዘይክእል ኣይኮነን። እዚ ዘደንቕን ጠቓምን ምህዞ፡ ንካልእ መዓላ ከይውዕል ስክፍታ ኣሎ። ብድሌት ዋናታት እቲ ቴክኖሎጂ ዝተሰንዑ ቆልዑ እንተተሰርሑ'ኸ? እቲ ምህዞ፡ ድቅታት ብምምራጽ ፍሉይ ደረጃ ኣእምሮን ፍሉይ ኣካላዊ ባህርን ዘለዎም ቆልዑ ንምፍራይ እንተተጠቐምሉኸ ሳዕቤኑ እንታይ ክኽውን ይኽእል ዝብሉን ካልኦትን፡ ካብቶም ክለዓሉ ዝኽእሉ ኣገደስትን ተነቀፍትን ሕቶታት እዮም።

ሓደ ካብቲ ምድላው ዘድልዮ ጉዳይ ድማ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ላቦራቶሪ፣ ዩኒቨርሲቲን ካልኦት መፈጠርና (DNA) ክቕይራ ዝህቅና ትካላትን፡ ሞራላውያን ወከልቲ ወይ ድማ ተዓዘብቲ ከምዝህልዉ ምግባር'ዩ።

"ኣየናይ ክፋል ባህርያዊ መፈጠርና ከምዘለዎ ክንዕቅቦ ከምዘለና ክንሓስብ ግዜ ክወስደልና'ዩ። ነዚ ንምግባር ኣብ እንታይነት ሰብ፡ ዝተፈላለዩ ኣራኣእያታት ኣብ ግምት ክኣቱ ከድሊ'ዩ" ይብል ኣብ ከተማ ወሊንግቶን፡ ኒውዝላንድ፡ ኣብ ቪክቶርያ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሞራላውነት (ኢትክስ) መምህር፡ ፕሮፌሰር ኒኮላስ ኣጋር።

ምውሳኽ ዝሸምገለ ክፋል ህዝቢ ዓለም

እቲ ብድሆ፡ እናተተኮሰ ዝመጽእ ዘሎ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ጥራይ ዘይኮነ፡ ሰባት ነዊሕ ዕድመ ይነብሩ ምህላዎም እዩ። እዚ ጽቡቕ ነገር እኳ እንተኾነ ተወሳኺ ብድሆን ጸቕጥን ዝፈጥር'ዩ። ምኽንያቱ ድማ፡ ሽማግለታት ማሕበራውን ጥዕናውን ምእላይን ክንክንን ስለዘድልዮም።

ኣብ 2100 ዓመተ ምሕረት፡ ቁጽሪ ናይቶም ኣብዚ እዋን'ዚ ዝነብሩ ዘለዉ 500ሽሕ ልዕሊ 100 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ብ50 ዕጽፊ ብምውሳኽ ናብ 26 ሚልዮን ክድይብ ትጽቢት ይግበረሉ። ኣብ ከም በዓል ዓባይ ብሪጣንያ፡ ጃፓንን ቻይናን ዝኣመሰላ ሃገራት፡ ብዝሒ ናይ ልዕሊ 65 ዝዕድሚኦም ሰባት ልሙድ ተርእዮ ክኸውን'ዩ።

ነዚ ከቢድ ሰኸም ንምቅላል ምናልባት ከምዚ ጃፓን ድሮ ክትሓስበሉ ጀሚራ ዘላ፡ ሓገዝ ናይ ሮቦት ከየድለየ ኣይተርፍን። ካብኡ ሓሊፉውን ነቲ ብዕብየት ካብ ስራሕ ዓዲ ዝወዓለ ሓይሊ ሰበን ንምትካእን ምናልባት'ውን ዘንቆልቆለ መጠነ-ወሊድ ህዝበ ንምሕዋይን፡ ስደተኛታት ንምስሓብ ዝዓለመ ናይ ኢሚግሬሽን ፖሊሲ ለውጥታት ከተኣታትዋ ክግደዳ እየን።

Image copyright VCG
ናይ ምስሊ መግለጺ ብጽቕጥቅጥ ተሸከርከርቲ ካብ ዝተጎብኣ ከተማታት ዓለምና ሓንቲ

ዝጸነታ ከተማታት

እንዳ በረኸ ዝመጽእ ዘሎ ጽፍሒ ባሕሪ ንገለ ከተማታት በብቑሩብ እናወሓጠ ይርከብ። ነዛ ኣብዚ ዝሓለፍፈ ቅንያት ንሓያል ህቦብላ (ሃሪኬን) "ኢርማ" ተቓሊዓ ዝቐነየት ኣሜሪካዊት ከተማ ማያሚ እንተተዓዚብና፡ ከተማታት 21 ክፍለ-ዘመን ዘካይደኦ ዘለዋ ለውጥታት ንምርኣይ ዘሸግር ኣይኮነን። ምልውዋጥ ክሌማ ዘስዓቦ ምዕልቕላቕ ጥራይ ዘይኮነ፡ ተለዋዋጢ ኩነታት ኣየር ዘገደዶ ሓድሽ ንድፊታት ህንጻ ከተተኣታቱ ምጅማራ፡ መርኣያ ናይቲ ዘጋጥመን ዘሎ ኩነታት'ዩ። ከተማ ማያሚ፡ ንሓደስቲ ህንጻታት ብዝምልከት ዘውጽኣቶ ቅጥዒ'ውን፡ ዘኾን ይኹን ቀዳማይ ደርቢ ኣዝዩ ልዒሉ ክስራሕ የገድድ።

እዚ ንባዕሉ ግን ግዜያዊ ፍታሕ እምበር፡ እቲ ኩነታት እንዳገደደ ኣብ ዝኸደሉ እዋን፡ ሰፊሕ ክፋላት ከተማታት፡ ደሴታትን ከም በዓል ባንግላደሽ ዝኣመሰላ፡ ትሕት ኢለን ዝርከቡ ካባቢታትን ንሓዋሩ ምስኣን ዘይተርፍ እንዳኾነ'ዩ ዝመጽእ ዘሎ።

ድሮ ኣብ ከተማታት ዝነብር ህዝቢ እናዛየደ ምምጽኡ ነተን ከተማታት ዓቢ ጸቕጢ ፈጢሩለን ኣሎ። ምምልውዋጥ ክሌማ ዘስዓቦ ሰፊሕ ምፍንቓል ህዝቢ እንተተወሲኽዎ፡ ነቶም ትሕተ-ቅርጽታት፡ ኣገልግሎታት ቁጠባን እተን ከተማታት ልዕሊ ዓቕመን ከምዝምጠጣ ክገብር'ዩ።

ፍልቀት ማሕበራዊ መራኸቢታት

ኣብዚ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ንርክባትና ሓላሊኽዎ ይርከብ። ከምኡ ኢሉ ምቕጻሉ እውን ኣይተርፎን'ዩ፡ እንቲ ምንታይሲ ኣብዚ እዋን'ዚ ዝበዝሕ ሰብ ሓቤረታን ዜናን ብእኡ ኣቢሉ ስለዝረክብ። እዚ ብዘይ'ቲ ኣብ መስመር ኢንተርነት ዘጋጥመና ምስርጣይ (ሃራስመንትስ) እዩ።

ድሕሪ 30 ዓመታትከ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከመይ ክመስል ይኽእል? ከመይ ዝበሉ ሓደስቲ ስግኣታት ክፈጥር ይኽእል ይኸውን?

ስትረት ውልቃዊ ሂወትካ ምስኣን ሓደ ካብቲ ሳዕቤናት'ዩ ክኸውን። ድሮውን ንርእዮ ዘሎና ጸገም'ዩ። በዘይካ ስትረት ሂወትና ምቕላዕ፡ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘምጸኦም ከም መርበባዊ-ምድሃልን (ሳይበር ቡሊንግ) ዝኣመሰሉ ጸገማት ክህልዉ እዮም።

ብዙሓት ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ኣንጻር ናይ ኢንተርነት ፈገራግር ዝግበር ቃልሲ ንምውዳብ ይሰርሓ'የን። ኣኽበርቲ ጸጥታ ትካላትን ኩባንያታት ማሕበራዊ መራኸቢታትን ነቲ ጸገም ከዐርይዎ ድዮም ዋላስ ካብዚ ዘለዎ እናገደደ'ዩ ክኽይድ ዝብል ሕቶ ገና ኣይተመለሰን።

ጉዳይ ናይ ሓበሬታ ኣመጋግባና'ውን እቲ ካልእ ጸገም'ዩ። እቲ ተደጋጋሚ እንሰምዖ ዘለና ናይ ሓሶት ወረታት ከምዘለዎ እንተቐጺሉ፡ ንሓፈሻዊ ኣመለኻኽታና ብኸመይ ክጸልዎ ይኽእል? ሰባት ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ዕድሚኦምን ንዘይእሙናት ምንጪ ዜናታት እንተ ተቓሊዖም፡ ንሕብረተሰብ ድማዕ ኣይህቦን እዩ። እቶም ዝካየዱ ክትዓትን እውን ጥዕና ኣይክህልዎምን'ዩ።

ማሕበራዊ መራኸቢታ፡ ኣብዛ ዓለም ክሳዕ ክንደይ ብቕልጡፍ ከምዝኣተወ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ሓደ ትስፉው ሰብ፡ እቶም ጸገማት ኣብ ዝሓጸረ እዋን ከኽትሙ'ዮም ክብል ይኽእል'ዩ። ድሕሪ 30 ዓመታት ግን ክሳብ ሕጂ ሓሲብናሎም ምስ ዘይንፈልጥ ጉዳያት ማሕበራዊ መራኸቢታት ክንቆራቆስ ንኽእል ንኸውን። ንምዃኑ'ውን ፌስቡክ ንባዕሉ 13 ዓመት'ዩ ዕድሚኡ።

Image copyright NASA
ናይ ምስሊ መግለጺ ጂኦ ፖሊቲካ ዓለም

ሓደስቲ ጂኦፖለቲካዊ ወጥርታት

እዛ ዝሓለፈት ዓመት ምምዝባል ናይቲ ተነቃፊ ጂኦፖለቲካዊ ሚዛን ዝተራእየላ እያ ኔራ። እዚ ነቲ ናይ ዝመጽእ ዓሰርተታት ዓመታት ናይ ዓለም ምርግጋእ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ'ዩ።

ሰሜን ኮርያ ሚሳይል ትትኩስ፤ ኣሽሓት ስደተኛታት ካብ ናዕብታት ሃዲሞም ዶባት ይሰግሩ። ጎሓሉ መርበብ (ሃከርስ) ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ምርጫታት ምትእትታው ይገብሩ። ሕሉፍ ሃገራውነት ኣብ መላእ ዓለም እናነሃረ ይመጽእ። ናይ 2016ን ከምኡውን 2017 (ክሳብ ሕጂ) ኣርእስታት ዜና ዓለም በዚኦምን ከምዚኦምን ዝኣመሰሉ ዘየቋርጹ ፖለቲካዊ ድራማታት ዝተዓብለሉ እዮም ነይሮም።

ካብ ኣተሓሕዛ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ጀሚሩ ክሳብ ኩነታት ሶርያውያን ስደተኛታት ወይ ምስግጋር ዓባይ ብርጣንያ ካብ ኣውሮጳዊ ሕብረት፡ ነቲ ተኣፋፊ 'ጂኦፖለቲካዊ ነታጒ'ን 'ተራእዩ ዘይፈልጥ ጂኦፖለቲካዊ ምንቕናቕ'ን ኣጋዲዶሞ'ዮም።

ሰፊሕ ናይ ሓበሬታ ራስያን ዝምታን (ሃኪንግ)፡ ኑክሌራዊ ሚሳይላትን ካልኦት ሓደገኛታት ቴክኖሎጅን እንተወሲኽናሉ ኣገዳስነት መሰረታዊ ዲፕሎማሲ ብቐሊሉ ምስትውዓል ይከኣል።

ውሑስ ናይ መካይን መጎዓዝያ

ዋላኳ ብፍጥነት ዝዓቢ ዘሎ ናይ ምኽታም(ኡርባናይዘሽን) መስርሕን ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝቐርብ ከም ጥይት ዝሕንበባ ባቡራትን ከም ባዓል 'ሃይፐርሉፕ' ዝበሃል ናይ ፋንታዝያ ቴክኖሎጂታትን ክመጽእ'ዩ እንተተባህለ፡ መኪና ግን ናብ ትኸዶ የብላን። እኳ ደኣ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ገለ ዓሰርተታት ዓመታት፡ ቁጽሪ መካይን ኣብ ጽርግያታት ክውስኽ'ዩ።

ቴክኖሎጂ ዓለምና፡ ኣብ ሓጺር እዋን፡ ዘዋሪ ዘይብላ መኪና ክዝርግሕ ጀሚሩ'ሎ። ዓበይቲ ኩባንያታትን ኣፍረይቲ መካይንን፡ ኣብዚ ዝመጽእ ዓመታት፡ ባዕለን ዝምራሓ መካይን ንምጅማር ብዕቱብ ይሰርሓሉ ኣለዋ። ስለዚ፡ ብሰብ ዝዝወራ ድየን ባዕለን ዝምራሓ ብዘየገድስ፡ ቁጽሪ መካይን ሰማይ ክዓርግ'ዩ።

ኣብ ከም ቻይና ዝኣመሰላ፡ ማእከላይ እቶት ዘለዎ ህዝበን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ሃገራት፡ ኣከባብያውን ትሕተ-ቅርጻውን ድሌታት እቲ ኣብ ጽርግያ ዝሙርኮስ ህዝበን ዘለዎ ጠለባት ዘይተኣደነ ብድሆ ክኸውን'ዩ። ከመይ ጌርና ኢና ድሕነት ነውሕስ? ብከላ ንከላኸል? ብኸመይ'ከ ዘዋሪ(መራሒ) ዘይብለን መካይን ኣብ ጽርግያ ሓደገኛታት ከይኮና ነረጋግጽ? ዝብሉ በዳህቲ ሕቶታት ክንምልስ ከድልየና'ዩ።

እናጎደለ ዝመጽእ ዘሎ ጸጋታት

እቶም መርኣያ መበል 21ክፍለ ዘበን ዝኾኑ ሓደስቲ ቴክኖሎጅታትን ምህዞታትን ንክስርሑ፡ ብቐሊሉ ዘይርከቡ ናይ መሬት ማዕድናት የድልዩ። ሓንቲ ምዕብልቲ ተንቀሳቓሲት ቴለፎን (ስማርትፎን) ክትስራሕ፡ እንተወሓደ፡ 60 'ጥረ-ነገራት' የድልይዋ። እዚ ማለት ኣብ ልዕሊ ባህርያዊ ጸጋታት ናይዛ ፕላነት ተጽዕኖ ምፍጣር'ዩ።

ኣብታ 90% ናይቶም ብቐሊሉ ክርከቡ ዘይክእሉ ማዕድናት ዘለዋ ቻይና፡ ዕደናታታ ኣብዘን ዝመጽኣ ዘለዋ 20 ዓመታት ክጽንቀቕ ምዃኑ ይግመት። መተካእታ ናይቶም ማዕድናት ምርካብ ድማ ኣሸጋሪ ክኸውን'ዩ።

ሰፈራ ኣብ ካልኦት ፕላኔታት

ናይ ህዋ ቱሪዝም ኩባንያታት ዝገብረኦ ንጥፈታት ውሑስ ምዃኑ ብኸመይ ከረጋግጻ'የን? ከምቲ ናይ ስነ-ጠፈር ሊቅ፡ ስቲፈን ሃውኪን ክንፈትሖ ዝተማሕጸነና፡ ከመይ ጌርና ኢና ናብ ማርስ ወይ ካልኦት ፕላኔታት፡ ሰባት ንኽነብሩ ንሰድድ?

እቲ ናበ ህዋ ዝግበር ጉዕዞ፡ ሎሚ ንናይ ጠፈር ትካላትን ቢልዮነራትን ጥራይ ዝምልከት ክመስል ይኽእል'ዩ፡ እንተኾነ ግን ንኹሉ ሰብ ክፉት እናኾነ ክመጽእ እንከሎ፡ ብዙሓት ሓደስቲ ብድሆታት ክቕልቀሉ'ዮም።

እቲ ግዳማዊ ህዋ (ኣውተር ስፔስ) ከምቲ ናይ ቀደም ወሰን ኣድማስ ዘይኮነስ፡ ዳርጋ ኣብ ኣፍደገና'ዩ ዘሎ። ኣብዚ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ሰባት ናብቲ ድቕድቕ ጸልማት ንምውሳድ ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ዝፈሰሉ ዘሎ እዋን፡ ምስኡ ዝኸይድ ናይ ሎጀስቲካዊ፡ ድሕነትን ዲፕሎማስን ብድሆ ዕቱብ ተገዳስነት ዝሓትት'ዩ።

ዝተደረዐ ዓቕሚ አእምሮ

ድሮ ዓቕሚ ሓንጎል ንምድራዕ ዝተፈላለዩ ድሮጋት (ቡን ይኹን ካብኡ ዝሕይሉ ከም በዓል ሞዳፊኒል) ክውሰዱ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ እዋን'ዚ ዝበዝሐ ናይዚ ምዕቡል ዓለም ህዝቢ፡ ንምዕቡላት ቴለፎናት (ስማርትፎንስ) ከም 'ደጋዊ' ዝኽረት (ሜሞሪ) እዩ ዝጥቀመለን ዘሎ።

እስኪ ኣንፈት ናይዚ ምዕባለታት'ዚ ኣብዚ ዝመጽእ ዓሰርተታት ዓመታት ክንግምት ንፈትን።

ንኣብነት፡ ኣፍረይቲ መድሃኒ፡ ነዚ ዘለና ናይ ምሕሳብ ፍጥነት ንምዕዛዝ ዝዓለመ ድሮጋት ከፍርዩ ይኽእሉ'ዮም። ኣብ ውሽጥና ዝስኳዕ ቴክኖሎጂ'ውን ካብዚ ዘለና ባህርያዊ ናይ ምቕላብ ኣኻእሎ ንላዕሊ ንነዊሕ ሰዓታት ወይ መዓልታት ነቒሕና ክንከይድ ክሕግዙና ይኽእሉ ይኾኑ።

እዞም ምዕባለታት እዚኣቶም ድሮ ኣብ ላቦራቶሪታት ዓለም ይፍተኑ ኣለዉ። ዘበግስዎም ኣገደስቲ ሕቶታት ግን ኣለዉ፡ እቶም ነቲ ስሰናታት (ኢንሃንስመንትስ) ክገዝእዎ ዓቕሚ ዘይብሎም እንታይ ክኾኑ እዮም? እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ጋግ ከግፍሖ'ዶ ይኽእል ይኸውን? ካልእ ሕጋውን ሞራላውን ሕቶታት'ውን ኣለዉ። ንኣብነት፡ ቡን ሰቲኻ ፈተና ምጽሓፍ ይፍቀድ'ዩ፡ ተሰሲንካ (ቴክኖሎዲ ተሰዂዒልካ) ወይ ሓያል ድሮጋት ወሲድካ ምእታው'ከ ከመይ'ዩ ክኸውን?

እቶም ምስ ምድራዕ ኣእምሮ ዝፍጠሩ ብድሆታት ጌና ይቕልቀሉ ጥራይ'ዮም ዘለዎ።

ምዕብላል ኪነታዊ ኣእምሮ

ፍሉጥ መጻኢተኛ (ፉቸሪስት) ረይ ኩርዝወይል፡ ገለ ኣነቓቓሒ ገለ ድማ ፈጺሙ ዘባህርር ትንቢታት ሂቡ'ሎ። ሓደ ካብቶም ትንቢታቱ ድማ ሓደ መዓልቲ እቲ ልቢ-ወለዳዊ ስነፍልጠት ዝመስል ሰብ-ሰርሖ ኣእምሮ (ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ) ካብ ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ንላዕሊ ብምዃንን ብተዓጻጻፊ ብምዕባይን ዓብላሊ ክኸውን ወይ ፍሉይነት 'ሲንጉላሪቲ) ክፍጠርን እዩ ይብል።

ዋላኳ ርእይትኡ ካብ ናይ ብዙሓት ውጽእ ዝበለ እንተኾነ፡ ኪነታዊ ኣእምሮ እንዳሓየለ ከምዝኸይድ ግን ዘይከሓድ'ዩ። ስለዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ናይ መፈጠር ሰብ ምምሕያሽ (ጂን ኢዲቲንግ)፡ ኣብዚ'ውን ኪነታዊ ኣእምሮ ከም ጥዕናን ፋይናንሳዊ ዕዳጋታትን ዝበሉ ሓያሎ ክፋላት ሂወትና ስለዝጸሉ፡ ማሕበረኮም ቴክኖሎጂን ስራሓት ኪነታዊ ኣእምሮን፡ ሞራላውን ሕብረተሰባውን ሳዕቤናት ኣብ ግምት ከእትዉ ከድልዮም'ዩ።

እቲ ብዛዕባ ምጽኣተ ዓለም ዘሎ ሰናርዮታት ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ኪነታዊ ኣእምሮ፡ ከመይ ከም እንነብርን እንሰርሕን ኣመና ከምዝቕይሮ ክኽወል ዘይክእል ሓቂ'ዩ። ካብኡ ሓሊፉ'ውን ገለ ፍርያት ሰብ-ሰርሖ ኣእምሮ ካብ ቁጽጽር ፈጣሪኦም ወጺኦም ዓበይቲ ሰብኣዊ ሓደጋታት ብምስዓብ ሂወት ብዙሓት ሰባት ክቐዝፉን ሚልዮናት ዶላራት ከባኽኑን ይኽእሉ'ዮም።

————-

እዚኦም ገለ ካብቶም ኣብ 2050 ዝገጥሙና ብድሆታት'ዮም። ንዓሌት ሰብ እንታይ ካልኦት ብድሆታት ይጽበይዎ ኣለዉ ኢልኩም ትሓስቡ? ኣብ ገጻት ፈይስ ቡክን መርበባ ሓበሬታና ግለጹልና!!