ደሃይ 2፡ "ልዕሊ ኹሉ ኣደይ ክርኢ'የ ዝደሊ"

ደሳለኝ ቅድሚ 10 ዓመታት ብዲቪ ኣሜሪካ ዋላ እኳ እንተኣተወ፡ ኩነታት ኣየር ከተማ ፊኒክስ ግና ክለምዶ ኣይከኣለን። Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኩነታት ኣየር ከተማ ፊኒክስ ልዕሊ 40 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ እዩ። 122 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ኩነታት ኣየር ከተማ ፊኒክስ ዘርእይ ሰሌዳ።

ደሳለኝ ጉደታ እበሃል። ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ሃገር (ስቴት) ኣሪዞና እነብር። ቅድሚ ዓሰርተ ዓመት ዳይቨርሲቲ ቪዛ (ዲቪ) ምስ ረኸብኩ'የ መጺአ። ዝቕመጠላ ከተማ ፊኒክስ ትበሃል። እቲ ነቲ ቪዛ ክረክብ ዝተሓባበረኒ ሕጋዊ ዋሕሰይ (ስፖንሰር) ኣብዚ ይቕመጥ ስለዝነበረ'የ ናብዛ ከተማ ክመጽእ ዝኸኣልኩ።

"ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ምጠሓልኩ ነይረ"

ኣሪዞና ምስ ሜክሲኮ ትዳወብ ኮይና፡ ክሳብ 1848 ዓ/ም ኣካል እታ ሃገር'ያ ነይራ። ስለዚ ምስ ሜክሲኮ ብዙሕ ባህላዊ ምትእስሳር ኣለዋ። እቲ ምግቢ ከም ናይ ዓድና'ዩ፡ ብዙሕ ቀመማት'ዩ ዘለዎ። ታኮስን በሪቶን እፈቱ'የ። ብባደና ዝበሃል እንጀራ ዝመስል ባኒ ኢኻ ትበልዖም።

ምድረበዳ ስለዝኾነ፡ ኣብዚ: ሓምላይ ቦታታት ኣይትርእን ኢኻ ። ኣብ ዓድና፡ ኦሮሚያ ግን እቲ መሬት ሓምለዋይ'ዩ፡ ኣዝየ'የ ድማ ዝናፍቖ። በዓል ዲሲ፡ ስያትልን ሜሪላንድን ኩለን ቀጠልያ'የን። ኣብዚ ግን ኦም ዝበሃል ዳርጋ ኣይትርእን ኢኻ።

ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ፊንክስ ኣሪዞና ዘሎ ርሕቀት 37,00ኪ/ሜ እዩ፡ ዳርጋ ክልተ ዕጽፊ ንውሓት ናይ ኢትዮጵያ ማለት'ዩ። ኣሪዞና ብጎቦታት ዝመልአ'ዩ፡ ኦም ዝበሃል ግን የብሉን።

ኣሪዞና ኣብ ኣሜሪካ እቲ ዝወዓየ ክፍለ ሃገር እዩ። ኩሉ ሳዕ ኣብ ክረምቲ ልዕሊ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ'ዩ ዝበጽሕ። ኣብ ቴለቭዥን እንተ ዘይኮይኑ፡ ኣብዚ በረድ ዝበሃል ርእየ ኣይፈልጥን'የ። መዝሃሚ-ኣየር (መዝሓሊ) እንተዘይህሉ እዚ ከባቢ'ዚ ሰብ ዝቕመጠሉ ቦታ ኣይምኾነን'የ ዝብል። ኣብዚ ንበጻሕቲ ዝስሕቡ እምባታት ኣለዉ። እቲ ግኑን ዝኾነ ግራንድ ካንዮን ዝበሃል፡ ኣብ ኣሪዞና'ዩ ዘሎ። ኣነ ግን ኣይከድክዎን ኣለኹ። ኣብ ክንድኡ ግን ነታ 3 ዓመት ዝዕድሚኣ ጓለይ ናብቲ ኣብ ቀረባና ዝርከብ መናፈሲ ቦታ ይወስዳ'የ፡ ብጣዕሚ ጽቡቕ'ዩ ንቖልዑ።

ኣብዚ ምንባር ፍሉይ ዝገብሮ፡ መሰለይ ብሕጊ ዝተሓለወ ምዃኑ'ዩ። ልክዕ ከምቲ ናይ'ቶም ጸዓዱን ካልኦትን መሰላት'ዩ ዘሎኒ። ብኹሉ ማዕረ ኢና። ናጽነት'ውን ኣሎኒ ኣብዚ። ንሱ ኸኣ ኣገዳሲ ጸጋ'ዩ።

በቲ ኣብዚ ዝረኽቦ ገንዘብ ኣብ ዓዲ ንዘለዉ ቤተሰበይ እሕግዝ'የ። ናብዚ እንተ ዘይመጽእ ክሕግዞም ኣይምኸኣልኩን ነይረ። ንኣሕዋተይን ኣሓተይን ክመሃሩ ይሕግዞም እየ። እዚ ኸኣ ዓቢ ሓጎስ'ዩ ዝፈጥረለይ።

ኣብዚ ምስ መጻእኩ ድማ ናይ ሕክምና ላቦራቶሪ ቴክኒሻን ተማሂረ፡ ኣብዚ ቐረባ እዋን ድማ ተመሪቐ። ከምኡ'ውን ተመርዕየን ጓል ወሊደን እየ። እዚኦም እዮም እቶም ኣብ ፊንክስ ምስ መጻእኩ ኣብ ሂወተይ ዝተራእዩ ዓበይቲ ለውጥታት።

ናይ ምስሊ መግለጺ ደሳለኝ ቅድሚ 10 ዓመታት ብዲቪ ኣሜሪካ ዋላ እኳ እንተኣተወ፡ ኩነታት ኣየር ከተማ ፊኒክስ ግና ክለምዶ ኣይከኣለን።

ኣብ ዓዲ ነይረ እንተዝኸውን ብዙሕ ከዐርዮም ዝደሊ ነገራት ኣለዉ። ኣብዚ'ውን ክቕይሮም ዝደሊ ነገራት ኣለዉ፡ ሓደ ካብዚኦም ናይ ፊንክስ ክሌማ'ዩ። ኣብዚ ንዓሰርተ ዓመታት ተቐሚጠ ኣሎኹ፡ እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ነቲ ኩነታት ኣየር ክለምዶ ኣይከኣልኩን። ንምንባሩ ምቹእ ቦታ ክገብሮ ምደለኹ። ተኣምራታዊ ሓይሊ እንተዝህልወኒ ድማ ኣገልግሎት ጥዕና ንኹሉ ሰብ ናጻ ምገበርኩዎ ነይረ። ኣብ ኣሜሪካ ኣዝዩ ክቡር'ዩ።

ኣብዚ ዝነብር ሰብ ኣምስሉ ኮይኑ'ዩ ዝስመዓኒ። ኩሉ ዝገብሮ ዕርክነት ናይ ሓሶት ኮይኑ ይስመዓኒ። ዝበዝሑ ንሓጺር ግዜ ጥራዮም ናይ በሓቂ ኣዕሩኽ ኮይኖም ዝረኣዩ፡ ከምኡ ስለዝኮነ ቅድሚ ምምርዓወይ ጽምዋ ይስመዓኒ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ናተይ ማሕበረኮም ነይረ እንተዝኸውን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጸገማት ኣይመጋጠሙንን። ዋላ እቶም ምሳይ ዝዓበዩ ኣዕሩኽተይ ከይተረፉ ኣብዚ ምስ መጽኡ ይቕየሩ'ዮም። ብዛዕባኻ ዋላ ሓደ ዝግደስ የለን፡ ሰላም ዝብል ከማን የለን።

ምናልባት እቲ ሂወት እኸውን ዝቕይሮም ዘሎ። መብዛሕትኦም ክልተ ስራሕ'ዮ ዘለዎም፡ ብፍላይ ዝኣልይዎም ቆልዑ እንተድኣ ኣልዮሞም። እታ ዝተረፈት ግዜኦም ድማ ምስ ድራቤቶም የሕልፍዋ ወይ ድማ ይድቅሱላ። እቲ ዝዓበኹሉ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ'የ ዝናፍቖ። እቲ ዝዓበየ ኣብዚ ምስ መጻእኩ ዘጋጥመኒ ጸገም ናይ ስድራይ ናፍቖት'ዩ። ኣብዚ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይነበረንን፡ ሕጂ ግን ይሓይሽ በዓልቲ ቤተይን ጓለይን ኣለዋኒ።

ናብቲ ዝተወለድኩሉ ዓዲ ክኸይድ እደሊ'የ። ኣብ ሻምቡ ዝተባህለት፡ ኣብ ሆሮጉዱሩ ዝበሃል ከባቢ ናይ ወለጋ እየ ተወሊደ። ናብኡ ካብ ዝኸይድ 5 ዓመት ጌረ ኣለኹ። ልዕሊ ኹሉ ግን ኣደይ ክሪኣ እብህግ።


ን ኣመዩ ኢታና ከም ዘውግዖ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት