ደሃይ 3፡ "ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ ኩሉ ነገር ኣዝየ እናፍቖ"

ስሙይ ኣሜሪካዊ ገጣሚ ሶውል ዊልያምስን ባህሩ ገዛሀኝን Image copyright Bahiru Gezahegn
ናይ ምስሊ መግለጺ ስሙይ ኣሜሪካዊ ገጣሚ ሶውል ዊልያምስን ባህሩ ገዛሀኝን

ለንደን ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ንዝመፁ ነበርቲ መነሃርያ እያ። ዝተፈላለዩ ባህልታት፣ መነባብሮን ቋንቋታትን ዝረኣዩላ ድምቕቲ ከተማ እያ። እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን ዝረኣይ እዩ።

ሽመይ ባህሩ ገዛሀኝ እበሃል። ኣብ ሃገረ ኢንግሊዝ፡ ከተማ ለንደን እነብር። ፈለማ ናብ ለንደን ዝመፃእኹ ንምጉብናይ ዋላ እኳ እንተነበረ፡ ናይ ውልቀ ጉዳይ ስለ ዘጋጠመኒ ግና ናብ ዓደይ ኢትዮጵያ ክመለስ ኣይኸኣልኩን። መነባብሮይ ኣብ ለንደን ብምግባር ድማ፡ ካልኣይ ዲግሪ እናተምሃርኩ እርከብ።

"ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ምጠሓልኩ ነይረ"

"ልዕሊ ኹሉ ኣደይ ክርኢ'የ ዝደሊ"

ናብ ለንደን ካብ ዝመፅእ ዋላ እኳ ሒደት ዓመታት እንተቑፀርኩ፡ ህይወት ለንደን ግና ለሚደዮ እየ። ለንደይ ንዓይ ፅብቕቲ ከተማ እያ፡ ንኢትዮጵያ ካብ ምንፋቕ ግና ዓዲ ኣይወዓልኩን። ብፍሉይ እዚ ጥራሕ ከይበልኩ ብዙሓት ነገራት እናፍቕ።

ይኹን እመበር ኣብ ለንደን ብዙሃት ዘሕጉሱ ነገራት ኣለዉ። ከም ኣብነት ብዛዕባ ምግቢ እንተልዒልና፡ ከተማ ለንደን ብዙሕ ውህብቶታት ምግቢ ኣበርኪታትለይ እያ። ካብ ቺዝ ዝስራሕ ዓይነት ኬክ፡ "ብሉቤሪ ኬክ" በብመዓልቱ እንተበላዕኹ እውን ኣይስልችወንን። ዕለታዊ ምግበይ ኮይኑ ኣሎ።

Image copyright Bahiru Gezahegn
ናይ ምስሊ መግለጺ ብሉቤሪ ቺዝ ኬክ

ኢንግሊዛዊት ከተማ ለንደን ብፅባቐ ተፈጥሮ እውን ዝተዓደለት እያ። ካብ መንበሪ ገዛይ ብመስኮት ሓምለዋይ መዘናግዒ ቦታ ይርኢ። ከምዚ ዓይነት ከባብታት ኣብ ናተይ መንደር ጥራሕ ኣይኮነን፡ ለንድን ባዕላ ብሓምለዋይ ከባቢ ዝማዕረገት ምዃና ኣዝያ ተፈታዊት ከተማ ይገብራ።

ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዝዘዋወረሉ እዋን፡ ኣዝዩ ዘደመመኒ ነገር እንተሃለወ፡ ነበርቲ ዓርሶም ዝገልፅሉ መንገዲ እዩ። ብፍላይ ድማ ምስ ቀለማት ፀጉሪ ዝተትሓሓዘ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተለመዱ ሕብርታት ወይኒጠጅ፣ ሰማያውን ቀይሕ ቀለማት ፀጉሪ ምርኣይ ልሙድ እዩ።

ኣብ ኢትዮጵያ እንተገደደ ቢጫን ቡኒን ቀለማት ጥራሕ እዮም ዝረኣዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ምርጫ ክዳኖም እውን ዝተፈላለዩ ሕብርታትን ቅድታትን እዮም።

ኣብ ጎደናታት ለንደን፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተለመዱን ውፅእ ዝበሉ ኣከዳድናታትት ምርኣይ ዝተለመደ እዩ። ከምዚ ዓይነት ኣከዳድናን ንባዕሎም ዝገልፅሉ ነፃነትን እንትርእይ፡ ዓብይ ዋጋ እየ ዝህቦ።

ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናሃለኹ ትኹረት ካልኦት ሰባት ንዘይምስሓብ ክብል፡ ንዓርሰይ ይግድብ ነይረ። ኣብዚ ግና ንባዕሎም ብምሉእ ነፃነት ስለዝገልፁን፡ ማንም ቆላሕ ኢሉ ስለዘይሪኦምን፡ ኣነ እውን ንባዕለይ ብዝደልዮ መገዲ ንምግላፅ ነፃነት ይስምዐኒ።

ከተማ ለንደን ብዙሓት ዘሕጉሱ ነገራት ዋላ እኳ እንተሃለውዋ፡ ብዙሕ ክቕየሩ ዝግበኦም ነገራት ከምዘለዉ እስመዓኒ። ንኣብነት ብዙሓት ፀለምቲ ሰባት ዘሳትፉ ምርኢታትን ፌስቲቫላትን ጥብብ እንተዝህልዋ ፅቡቅ እዩ።

ፈለማ ለንደን ክመፅእ ከለኹ፡ ንነዊሕ ዓመታት ክፀንሕ ወይ ድማ ጠቕሊለ ክተርፍ እየ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን። ኣብዚ ንምትራፍ ምስ ወሰንኩ ነይሩ፡ ነገራት ክኸብዱኒ ዝጀመሩ።

ምኽንያቱ ድማ፡ ኣብ ለንደን ዋላ እኳ ብዙሕ ሰብ እንተሃለወ፡ ዝያዳ ብሕታውነት ዝስመዓካ ቦታ እዩ።

Image copyright Bahiru Gezahegn
ናይ ምስሊ መግለጺ ናይ ባህሩ ለንደናዊት ካዛንቺስ

ኣብ ኢትዮጵያ፡ ካብ ዓብይ ስድራቤት ምምፀአይ፣ ኣብ ቤት ትምህርትን ኣብ ካልእ ማሕበራዊ ህይወተይን ብዙሓት መሓዙት ስለዘፍረኹን ብሕታውነት ኣይፈልጦን ነይረ።

ናብዚ ምስ መፃኹ ግና ካብ ዝነበርኩሉ ማሕበራዊ ምንቅስቓስ ምውፀአይ፣ ብስልኪ እኳ ደዊለ ዝፅውዖ ሰብ ብዘይምንባሩ ከቢዱኒ ነይሩ። ድሕሪ ግዜ ግና መሓዙት ኣፍርየ፡ ከምኡ እውን ቅድሚ ሕዚ ዝፈልጦም ሰባት ኣብዚ ስለዝረኸብክዎም እናቐለለኒ መፅዩ።

ዋላ ከምዚ ኮይኑ እውን፡ ንኢትዮጵያ ዘዘክሩኒ ከም 'ፊንስበሪ ፓርክ' ዝበሉ መዘናግዕታት ኣይሰኣኑን። ኣብ ሰሜናዊ ለንደን ዝርከብ እዚ ከባቢ፡ ናይ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን መነሃርያ እዩ።

ብፊደል ግእዝ ዝተፅሓፉ ኣብያተ ብልዕን ሹቓትን እንትርእይ፣ ትግርኛ ወይ ድማ ኣምሓርኛ ኣብ ዝሰምዐሉ እዋን፣ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባ፡ ኣብ ካዛንችስ ዘለኹ ኮይኑ እስመዓኒ።

ከምዚ ኮይኑ ዋላ ግና፡ ለንደን ክንዲ ኣዲስ ኣበባ ክትኾነለይ ኣይትኽእልን። ኣጋጣሚ ንባዕለይ ድንገት ናብ ዝኾነ ቦታ ምውሳድ እንተዝኽእል፡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ፡ ከባቢ ኣትላስ ዝርከብ ' እፎይ ፒዛ' እናበላዕኹ ሻሂ ናዕናዕ እናጠዓዓምኩ፡ ንባዕለይ ምረኸብክዎ።


ንክርስቲን ዮውሃንስ ከምዘውግዓ።