ሓሳባትኩም ማሕለኻታት ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ይፈትሑ?

ኤቭሊን ሚራለስ
ናይ ምስሊ መግለጺ ኤቭሊን ሚራለስ ካብ ብሉፃት ቢቢሲ 100 ደቂኣንስትዮ፡2016 ሓንቲ ነይራ

ኣብዚ ዓመት፡ ኣብ ቢቢሲ 100 ብሉፃት ፅዕንቶ ፈጠርቲ ደቂ ኣንስትዮ፡ ዝቐረቡ ዝተፈላለዩ ሓሳባት እነሆ።

ኣብዚ ሰሙን እዚ፡ ናይ ናሳ ኢንጅነር ዝኾነትን ኣብ ዝርዝር ብሉፃት 100 ደቂ ኣንስትዮ ቢቢሲ ዝኣተወትን (BBC 100 Women ) ኤቭሊን ሚራለስ ኣብዚ ዛዕባ ከምዚ ትብል።

"ኣብ ድሌት ምምሃር ካብ ዘዘራረብኩወን ሸውዓተ ደቂ ኣንስትዮ፡ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ስራሕ ቦታ ዘይፍትሓውያን ስለ ዝኾኑ፡ ኣብ ስራሕ ቦታ መርኣያ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ክትህሉ ይደልያ" ትብል።

"ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ዘተባብዕ ናይ ስራሕ ሃወህው ክህሉ ይደልያ። "

1. ' ኣወዳት ብዛዕባ ማዕርነት ክመሃሩ ኣለዎም'- ኣና፡ ፊሊፒንስ

ኣብ ሃገርና፡ ፆታዊ ኣድልዎ ክሳብ ሕዚ ከም ልሙድ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕ ኩሉ ነገር ክሰርሓ ፅዕንቶ እንትግበረለን፡ ንደቂ ተባዕትዮ ግና ከም ቀልዲ እዩ።

ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ዘይተለመዱ ወግዕታት ፆታዊ ርክብ ኣብ ቢሮታት ከም ቀልዲ እዮም ዝውግዑ። ነዞም ሰባት ከቋርፆም ወይ ድማ ክልውጦም ኣለኒ።

ኣብ ንእስነት ዕድመ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ከምዝታት ምውጋዕ ከም ባህሊ እዩ ዝረኣይ። ደቂ ተባዕትዮ ብዛዕባ ማዕርነት ክሓስቡ ይግባእ፡ ደቀኣንስትዮ ድማ ልዕሊ ኣደታትን ናይ ገዛ ሰራሕተኛታትትን፡ ክኾና ከምዝኽእላ ክፈልጣ ኣለወን።

ብዋናነት ደቂ ኣንስትዮ ስረሐን ዘቋርፃሉ ክልተ ምኽንያት፡ እቲ ሓደ ስድረአን ንምሕብሓብእንትኸውን፡ እቲ ካልኣይ ድማ፡ ዘይውሑስ ፆታዊ ትንኮያን እዩ።

ግና ሕዚ እዚ እናቐየርናዮ ኢና።

ብፍላይ ድማ ኣብ ላዕለዋይ ብርኪ ንዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮ፡ ብዛዕባ እቲ ዓብይ ምስሊ እናምሃርናዮም ኢና። ደቂ ኣንስትዮ ዕውታት እንትኾና ብዙሓት ተጠቀምቲ ክኾኑ ከምዝኽእሉ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ማላላ የሱፍ ሽልማት ኖቤል ክትወስድ ኪኢላ እያ

100 ደቂ ኣንስትዮ ማለት እንታይ እዩ?

ብቢቢሲ ዝዳሎ ዓመታዊ ሽልማት ብሉፃት 100 ደቂ ኣንስትዮ (BBC 100 Women) ፡ ካብ መላእ ዓለም ፅዕንቶ ፈጠርትን መለዓዓልትን ደቀኣንስትዮ ብምባል

በብዓመቱ ይሽልም። ኣብ ዓመተ 2017፡ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እናጋጠሙ ዝርከቡ ዓበይቲ ኣርባዕተ ፀገማት ንምፍታሕ ድማ ይሰርሕ።

ካብቶም ዓበይቲ ፀገማት ዝኾኑ፡ ኣብ ገጠር ዝርከባ ደቀኣንስትዮ፣ መሃይምነት ደቀኣንስትዮ፣ ኣብ እኩብ ህዝቢ ዝግበር ፆታዊ ትንኮያ፣ፆታዊ ኣድልዎ ብፍላይ ድማ ኣብ ስፖርት እናጋጠሙ ዝርከቡ ፀገማት ንምፍታሕ ኣብ ምስራሕ ይርከብ።

ናታትኩም ሓገዝ እንተተወሲኽዎ፡ እዞም ፀገማት ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ትዊተር # 100 Women ተጠቒምኩም ርኸቡና።

2. 'ኣብ ጥቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ምድሃብ ኣቋርፅ' - ናታሊ፡ ኢንግሊዝን ኔዘርላንድን

ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥም ንምቕያር፡ ኩላትና እዚ ጉዳይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዛዕባ ጌርና ምውሳድ ክነቋርፅ ይግባእ፣ ኣብ ረብሓ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ብምድሃብን ምስ ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ተተሓሒዞም ዝለዓሉ ፅቡቓት ዘይኮኑ ዘረባታት ኣቋርፅ።

ኣብ ስራሕ ቦታ ፆታዊ መዓርነት ክህሉ ምግባር ንኩሉ ዝጠቅም እዩ። ብፍላይ ድማ ንግድታት ስራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዘፈር ከድህቡን፡ ሰባት ጥንኩር ጎንታቶም ብምቕፃል ንድኹም ጎንታቶም ሓገዝ ክሓቱን ይገብር።

እዚ ንምስራሕ ድማ፡ ደቂተባዕትዮ ኣካል እቲ ለውጢ ክኾኑ ኣለዎም።

ከም ጓል ኣንስተይቲ ወናኒት ንግዲ ትካል፡ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብዙሕ ነገር ተማሂረ እየ። ኩንትራት ስራሕ ከመይ ከምዝንፀጉን ምስ መረባት ስራሕ ከመይ ምርካብ ከምዝከኣልን ርእየ እየ። ብኣብዝሓ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታታት ደቂ ተባዕትዮ እዮም ተቐባልነት ዝረኽቡ።

3. 'ድምፅ ብዓውታ ይኹን' - ኣማንዳ፡ ኣሜሪካ

ንዘጋጥም ማሕለኻታት ንምስዓር፡ እዞም ዝስዕቡ ሕብርታት ምምላእ የድሊ።

  • ግልፅነት
  • ሰራሕተኛታት ግቡኦም ንክፍፅሙ ምችዉ ሃዋህው ስራሕ ምፍጣር።
  • ናይ ለውጢ መርኣያ ክኾና ዝኽእላ ሓለፍቲ ምፍጣር ( ኣውስትራልያን ኒውዝላንድን ናይ ግንዛበን ተግባርን ኣፍልጦ ንምምሕያሽ ተበግሶ ወሲደን እናሰርሓ እየን።)
  • ንሓደ ዓይነትን፡ ሓደ ዓይነት ኣፈፃፅማ ንዘለዎን ስራሕ፡ ማዕረ ክፍሊት ዝኽፈለሉ መስርሕ ምግፋሕ የድሊ።
Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም፡ ደቂኣንስትዮ መዓረ ክፍሊት ንክህሉ ይሓታ።

4. 'ምሁራት መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ፡ ንደቂ ተባዕትዮ ክምዕዳ ይግባእ'- ካትራይዛና፡ ስዘርላንድ

ዝተምሃራ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ፡ ንደቀተባዕትዮ ክምዕዳሉ ዝኽእላ መስርሕ ከመይ ምፍጣር ይከኣል?

ቅድሚ ሕዚ ደቂ ተባዕትዮ ዘሰልጥንሉ ዝነበሩ መስርሕ ክንቅይሮ ንኽእል። ደቀኣንስትዮ ኣሰልጠንቲ፡ ደቀተባዕትዮ ድማ ሰልጠንቲ ክኾኑ ብምግባር፡ደቀኣንስትዮ፡ ኣብ ናይ ደቀተባዕትዮ ቦታ ከመይ ደው ክብላ ከምዝኽእላ ምርኣይ ይከኣል።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ማላላ የሱፍ ሽልማት ኖቤል ክትወስድ ኪኢላ እያ

5. 'ንኣደታት ምቹው ስራሕ ቦታ ምፍጣር' - ክዌሲ፡ ጋና

ከም እምነተይ፡ደቀ ኣንስትዮ ናብ ላዕሊ እነውፀሉ መሳልል ክስበር ይኽእል። እዚ ኣብ ጋና ዝኾነ እዩ።

እዚ ትካል ናና ኣኩህ ቢርመህ ብትበሃል ጓል ኣንስተይቲ እዩ ተመስሪቱ። ናና ቅድሚ ሕዚ ዝነበራ ስራሕ ብምግዳፍ እዚ ትካል እንትትምስርት፡ደቀኣንስትዮ ምቾት ከምዘይስእና ርግፀኛ እያ ነይራ።

ኣደታት ናብ ስራሕ እንትመፃ ደቀን ሒዘን ዝመፃሉ ኩነታት ድማ ፈጢራ። እዚ ድማ ንዓለም መርኣያ ክኸውን ዝኽእል እዩ።

6. 'ንምንታይ ደቀተባዕትዮ ጥንኩራት ደቀ ኣንስትዮ ከምዝፈርሑ ምፍላጥ የድሊ'- ሲንቲያ፡ ኣሜሪካ

ደቀተባዕትዮ ጥንኩራት ደቀኣንስትዮ ንምንታይ ከምዘፈርሑ መፅናዕቲ ከካይድ እደሊ። ንምንታይ እዮም ደቀ ተባዕትዮ ንዓብላላይነት፣ ንምቁፅፃርን ደቀኣንስትዮ ንምጭቋንን ዝሰርሑ? እዚ እንተተፈሊጡ ደቀኣንስትዮ ናብ ላዕለዋይ ብርኪ ንምምፃእ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት