ለኪሙ ምስ ዝጠፍእ ገበነኛ ዝተሓባበረት ኢትዮጵያዊት ካብ ስርሓ ተባሪራ

ሙሉ እመቤት ግርማ Image copyright Met Police
ናይ ምስሊ መግለጺ ምስ ለኪሞም ዝጠፍኡ ብምትሕብባራ ካብ ስርሓ ዝተባረረት ኢትዮጵያዊት።

ካብ 2013 ዓ.ም.ፈ ጀሚራ ኣብ ቤት ምምሕዳር ሳውዝ ዋርክ ኢንግሊዝ ተቖጺራ ክትሰርሕ ዝጸንሐት ሙሉመቤት ግርማ፣ ነታ ኣባሪዑ ክሃድም ሃቂኑ ንዝነበረ ገበነኛ ከምዝሓገዘት ስለዝተረጋገጸ ካብ ስርሓ ተባሪራ።

ሙሉመቤት ግርማ ኣብ 2005 ዓ.ም.ፈ ወርሒ ሓምለ፡ ኣብ ትሕተ ምድሪ መጓዓዝያ ባቡር ለንደን መጥቃዕቲ ፈጺሙ ለኪሙ ክጠፍእ ሓሊኑ ምሰ ፈሸለ ክሃድም ንዝፈተነ ሑሴን ዑስማን ሓጊዛ ብዝብል ገበን ተኸሲሳ ነይራ።

ቤት ፍርዲ ድማ ኣብ 2008፡ ገበነኛ ከምዝኾነ ምስ ዝተረጋገጸሉ ሑሴን ዑስማን ተሓባቢራ ንዝብል ክሲ፣ መከላኸሊ መረዳእታ ከተቕርብ ስለዘይከኣለት ገበነኛ ምዃና ከረጋግጽ ኪኢሉ።

ሙሉመቤት ግርማ ጓል 24 ዓመት እንከላ እያ ናይ 10 ዓመታት ማእሰርቲ ዝተወሰነላ። ይግባይ ምስበለት ግን ናብ 5 ዓመት ጎዲሉላ።

ቤት ፍርዲ፡ ገበነኛ ሑሴን ዑስማን ኣብ ቀይዲ ኣብ ዝወዓለሉ፡ ናብ ኢጣልያ ሮማ ቅድሚ ምኻዱ ናብ ብራይተን ንክሃድም ሓጊዛቶ ነይራ ኢሉ።

ሰይቲ ሑሴን ዑስማን ምስዝኾነት ሓፍታ፣ የሺ ግርማ ድማ ተኣሲራ።

Image copyright Met Police
ናይ ምስሊ መግለጺ ሑሴን ዑስማን ኣብ መጓዓዝያ ባቡር ነታጊ ከንቱግ ፈቲኑ ነይሩ።

ብቤት ፍርዲ ዝተወሰነላ ናይ ማእሰርቲ ግዜኣ ዛዚማ ካብ 2013 ዓ/ም/ፈ ከኣ ኣብ ቤት ምኽሪ ሳውዝ ዋርክ ሓጋዚት ኣሰልጠንቲ ኮይና ክትሰርሕ ጸኒሓ።

ዘ ሳን ዝተባህለ ጋዜጣ ከምዝገለጾ፡ ጓል 33 ዓመት ሙሉመቤት ግርማ፡ ስእላ ኣብ መጽሄት እቲ እትሰርሓሉ ዝነበረት ምምሕዳር ኣብ ቅድሚት ወጺኡ ነይሩ።

ተቖጺራ ንእትሰርሐሉ ትካል ብዛዕባ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝፈጸመቶ ገበን ዋላ እኳ ኣይትዛረበ እምበር ምስፈለጡ ግና ሽዑ ንሽዑ ካብ ስርሓ ኣባሪሮማ።

ዋና ፈጻሚ ስራሕ እቲ ምምሕዳር ኤልኖር ክሌ '' ናይ ቅድሚ ሕዚ መዝገባ ምስኣገላበጥና ምስኣ ዝገበርናዮ ውዕል ሰሪዝናዮ'' ኢሉ።

ንሳ ግን ኣብቲ እትሰርሓሉ ምምሕዳር ብዛዕባ ዝፈጸመቶ ገበን ኣይገለጸትን።

ስራሕ ኣብ ዝጀመረትሉ እዋን'ውን እንተኾነ ብፖሊስ ክትትል ካብ ዝግበረሎም ሰባት ሓንቲ ምዃና ኣይትፈልጥን ነይራ።

ምምሕዳር ሳውዝ ዋርክ፣ ንእትጥቀመሎም ኮምፒተራትን ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓሳን እኳ እንተመርመረ ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ነገር ግን ኣይረኸበን።

Image copyright Met Police
ናይ ምስሊ መግለጺ ንሕልፈት ተፈሪድዎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ዑስማን።

ዑስማን ምስ ሙክታር ሲዒድ ኢብራሂም፣ ኣሲን ኦማርን ራምዚ ሞሓመድን ተሓባቢሩ ኣብ ትሕተ ምድሪ መጓዓዝያ ባቡርን ኣውቶብሳትን መጥቃዕቲ ንምፍጻምነታጊ ዝሓዙ ተሓንገጥቲ ሳንጣታት ከቐብል ፈቲኑ። እንተኾን እቲ ነታጊ ኣይተባርዐን።

እቲ መጥቃዕቲ ምስፈሸለ ግን ሰባት ንምቕታል ሓሊኖም ብዝብል ገበን ተኸሲሶም ኣብ 2007 ዓ.ም.ፈ ንሕልፈት ተፈሪዶም።

እዚ ፈተነ መጥቃዕቲ፣ 4 ለኪሞም ዝጠፍኡ ገበነኛታት ኣብ ከተማ ለንደን መጥቃዕቲ ፈጺሞም፡ 52 ሰባት ምስቀተሉን ኣስታት 770 መሰቑሰሉን ዝተፈጸመ'ዩ ነይሩ።