ሰራዊት ፊደል: ኣብ ምምዕባል ባህሊ ንባብ

ምንባብ ምሉእ ሰብ ይገብር Image copyright PIUS UTOMI EKPEI
ናይ ምስሊ መግለጺ ምንባብ ምሉእ ሰብ ይገብር

ድሕሪ ውድቀት ደርግ ኣብ ከተማ መቐለ ፈውሲ ማሕላ ዝተሃነፀ ህዝባዊ ቤተ መፃሕፍቲ የለን። መፃሕፍቲ ከም ስራሕ ንግዲ ዝወፈርሉ ውልቀ ነጋዶ ግና ኣለዉ። ንቑፀር እንተኢልና ትሕቲ ዓሰርተ ይዀኑ።

ብኻልእ ገፅ ኣብታ ከተማ ፈውሲ ግስም ብደረጃ ማሕበር ዝተጣየሸ ቤተ ንባብ ኣሎ እንተተባሂሉ "ፊደል ሰራዊት" ኣብ ወሰን መንገዲ ዘጣየሽዎ ቤተ ንባብ እዩ።

ባህሊ ንባብ ኣብ ዘይተርነዐሉ ብግልባጡ ኣብያተ መስተ ከም ፅላል ዝብኢ ኣብ ዝዓንበባላ ከተማ መቐለ ኣባላት "ፊደል ሰራዊት" ይቃለሱ ኣለዉ።

ፊደል ሰራዊት ማሕበር ንባብ ኣብ ዘጣየሽሉ 2002(2010) ዓ.ም መንኣሰይ መፅሓፍ ብናፃ ረኺቦም ዘንብብሉ ቦታ ኣፍካ መሊእኻ ኣይነበረን ምባል ይከኣል።

ተመሳሳሊ ባህሊ ንባብ ዝነበሮም 15 መንኣሰይ ሰራዊት ፊደል ኢና ኢሎም ተላዒሎም። ነናይ ባዕሎምን ካብ መሓዙቶምን ኣስታት 400 መፃሓፍቲ ኣኪቦም ኣብ ወሰን መንገዲ ሓንቲ ዓምፃይ ካብ ዚንጎ ዝተሰርሐት መፅለሊት ተኻርዮም ጀሚሮሞ።

እንዳ መፅሓፍ 'ፊደል ሰራዊት' ኣብ ቀበሌ 17 ኣብ ጉንዲ እዝኒ ቤት ፅሕፈት ማረት ይርከብ።

ኣብታ እንዳ መፅሓፍቲ ተወሳኺት መፅለሊት ፀግዒ'ላ። ኣብ እግራ ብፍቕሪ መፅሓፍ ዝተጠወፉ መንኣሰይ ኣብ ዱካ ተጨቑሚጦም የንብቡ።

ዝዀነ ይኹን መንእሰይ 5 ፍረ መፅሓፍቲ ንፊደል ሰራዊት ኣወፍዩ ኣባል ይኸውን። ዓቕሚ የብለይን እያኣይ ዝበለ ኣብታ ፀሓይ ትኽውል ፅላል ኰይኑ ብናፃ ኣንቢቡ ይኸይድ።

ኣባል ዘይኰነ እሞ ድማ መፅሓፍ ንገዝኡ ክማላእ ዝደለየ ሓንቲ ቕርሺ ጥራሕ ከፊሉ ወረቐት መለለዪ መንነቱ ኣትሒዙ ቃሕ ዝበሎ መፅሓፍ ሒዙ ይኸይድ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ፊደል ሰራዊት ብ 15 መናእሰይ'ያ ተጣይሻ

እዞም መንኣሰይ ነቲ ቤተ ንባብ ምስ ኣጣየሽዎ ድሕሪ 3 ዓማውቲ ኣብ ጥቓ እታ ቤተ ንባቦም ምስያ ስነ ጽሑፍ ብምክያድ መንኣሰይ ሸዊት ጥበብ ክቋደሱ ግደኦም ይፍፅሙ ኣለዉ። ኣባል ሰራዊት ፊደል ሰይፈ ገብረገርግስ ኣብ ዝተኻረዮ ኣደራሽ 'ዊንተር ሲነማ' ብነፃ ክጥቀምሉ ፈቒዱሎም፤ወርሓዊ ምስያ ስነ ጽሑፍ የካይዱ።

እቶም መንኣሰይ ከካብ ጁባኦምን መቐነት ኣደታቶምን ክራይ ገዛ እታ ቤተ ንባብ ባዕሎም ብምኽፋል ንመንኣሰይ መቐለ ኣገልጊሎም። ኣብቲ ደሓር ገፅ ክራይ መኽፈሊ ገንዘብ ምስ ሰኣኑ ኣብ ጠላዕ ከተማ መቐለ ክሳብ ምሕባእ በፂሖም።

ኣብዛ ህሞት እዚኣ ክልተ ግዱሳት መሓዙቶም ኣርኪቦምሎም። ተወዳዳራይ ብሽክለታ ፅጋቡ ገብረማርያምን ሚሩ ጌታሁንን ብሓባር ኰይኖም እታ ሎሚ እተገልግሎም ዘላ ተንቀሳቓሲት እንዳ መፅሓፍ ኣስሪሖምሎም።

ሎሚ ካብ ስቕቕታ ክራይ ተናጊፎም ንኣሻሓት መንኣሰይ የገልግሉ ኣለዉ። ነዚ ሰናይ ተግባር ብዓይኖም ዝረኣዩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ድማ መፅሓፍቲ የበርክቱሎም።

ሰራዊት ፊደል ድማ ንንፉዓት ኣንበብቲ ዓመታዊ ኣፍልጦን ክብርን ብምሃብ ይሽልሙ። ብኸምዝን ወድኸምዝን ባህሊ ንባብ ምዕይ ክብል ሓጊዞም።

Image copyright SIA KAMBOU

ሓደ ካብቶም መስረትቲ ሃይለኣብ ሃይለስላሴ "ወላ እኳ ዓብዪ ፅዕንቶ ፈጢርና ኢና ተዘይበልና ብዝተወሰነ መልክዑ ግና ለውጢ ኣምፂእና ኢና፤ እንተናኣሰ ምንባብ ግቡእ ምዃኑ ኣረዲእና ኢና ኢልና ንኣምን" ኢሉ።

ኣባላት ሰራዊት ፊደል 'Stop and Read' ዝተጠቀዖ ካናቴራ ለቢሶም "ከየንበብኩም ረጊፅኩምና ከይትሓልፉ" ብምባል ሓለፍቲ መንገዲ ደው የብሉ። ሎሚ ዳርጋ መቐለታይ ኩሉ ኣለልይዎም እዩ። ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣባል እቲ መኣዲ ንባብ ይዀኑ ኣለዉ።

ካልእ ኣባል መስረትቲ ሰራዊት ፊደል ሃብቶም ማሞ ብወገኑ "ሓደ ሰብ 5 መፅሓፍቲ ኣምፂኡ ኣባል ኮይኑ ተመዝጊቡ ማለት ንባዕሉ ጥራሕ እንተይኰነስ ካልኦት ሰባት እውን ንኸንብቡ ዕድል ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ" ብምባል መንኣሰይ ንኸንብቡ ይፅውዕ።

ኣብቲ ዘካይድዎ መኣዲ ምስያ ስነ ጽሑፍ ድማ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዕዱማት መእተዊ ሓደ ሓደ መፅሓፍ ሒዞም ክመፅኡ ብምግባር ቁፅሪ መፅሓፍቶም ይውስኹ ኣለዉ።

ኣባላት ሰራዊት ፊደል በዚ ጥራሕ ኣይተደረቱን። ኣብ እዋን እቲ ምስያ ስነ ጽሑፍ ዓቕሚ ንዘይብሎም ህፃውንቲ ተምሃሮ ዝውዕል ደፍተር፣እርሳስን እስክርቢቶን እውን ይውህልሉ። ነዚ ቅዱስ ተግባር ዛጊድ ክልተ ግዜ ኣካይዶሞ ኣለዉ። እቲ ናብቲ መኣዲ ስነ ጽሑፍ ዝመፅእ ሰብ መእተዊ ኣብ ክንዲ ገንዘብ ናውቲ ትምህርቲ ከበርክት ይመርሕዎ። እዚ ድማ ተኣኪቡ ንማሕበር ተራድኦ ኬብሮን ዝተበሃሉን ኣብ ከተማ መቐለ ንፅጉማት ህፃውንቲ ተምሃሮ ንዝሕግዙን መንኣሰይ የረክብዎ።

እዚ ኹሉ እንትሰርሑ ካብ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ እዩ ዝበሃል ሓገዝ ረኺቦም ኣይፈልጡን። ፍቓድ መንቀሳቐሲ ንምርካብ እኳስ ሰለስተ ዓመት ወዲኡሎም።

ናይ ምስሊ መግለጺ ኣባላት ፊደል ሰራዊት ምስ ዘጣየሽዋ ናይ ንባብ ማእኸል

እቲ ዝርካቡ ሓገዝ ካብ መዘናታቶም እዩ ዝብርከተሎም። ንታ ትቖፃፃሪት እቲ እንዳ መፅሓፍ ዝወሃብ መሃያ ከካብ ጅባኦም ኣዋፂኦም እዮም ዝኸፍሉ።

ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ሓደ ሓደ ኣንበብቲ ዝወሰድዎ መፅሓፍ ብኡ ገይሮም ሒዞምዎ ይጠፍኡ፤ገሊኦም ድማ ዓያይኖም የምፅኡሎም። ኮታስ ኣብ መፅሓፍቲ ጥንቃቐ ይገብር በሃልቲ እዮም።

ኣባላት ሰራዊት ፊደል ኣብ ትግራይ ፅቡቕ ተቐባልነት ትረክብ ዘላ መፅሄት ሰርጌን እውን ኣጣይሾም እዮም።

ኣብ መቐለ ብመንኣሰይ ዝተጣየሸ ተመሳሳሊ ማሕበር ስነ ጽሑፍ የለን። ሰራዊት ፊደል ንካልኦት ከባብታት ትግራይ እውን ኣብነታዊ እዩ።

ኣባላት ሰራዊት ፊደል ምሕዝነቶም ካብቲ እንዳ መፅሓፍ ዘሊሉ ዝሰገረ ምዃኑ ካብ ርክብ እቶም መንኣሰይ ንምርዳእ ኣየፀግምን። ኣብ ማሕበራዊ ህይወቶም ጥቡቕ ስድራዊ ርክብ ኣለዎም።

ዝረኸብዎ ብሓባር ተማቒሎም ይሓድሩ፤ ሕውነታዊ ሰረት ዘለዎ ፍቕሪ ተኺሎም ኣለዉ።

ኣባላት ሰራዊት ፊደል ኣብ ዝረኸብዎም ኣጋጣምታት መንኣሰይ መፅሓፍቲ ከንብቡ ከምዝግበኦም ይምዕዱ።

"ንባብ ንባዕልኻ ተዕብየሉ መንገዲ እዩ'' በሃልቲ እዮም። ምሰኦም ተላፊኑ ክሰርሕ ንዝደሊ ድማ ኣፍደጊኦም ክሳብ ዓንቀሩ ክፉት'ዩ።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ምንባብ ምንባብ ሕዚ'ውን ምንባብ!

ተመሳሳሊ ዛዕባታት