"ንዓይ ዝተፀበየኒ ኣይነበረን" - ኣትሌት ደራርቱ ቱሉ ኣብ ኦሎምፒክ ባርሴሎና ካብ እትዕወት ድሕሪ 25 ዓመታት

ደራርቱ ቱሉ ምስ ኣትሌት ኤለና መየር Image copyright PASCAL PAVANI/AFP/Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ከቢድ ንሕንሕ ኣብ ዝነበሮ ኦሎምፒክ ባርሴሎና ተዓዊታ ታሕጓሳ እንትትገልፅ

ኣብ ገዝኣ ተሰሪዖም ንዝርከቡ መዳልያታትን ፅዋዓትን (ስፖርታዊ ዋንጭታት) ብምርኣይ እዛ ኣትሌት ክንድምንታይ ፃዕራምን ዕውትትን ኣትሌት ምንባራ ብቐሊሉ ምፍላጥ ይከኣል።

ብዛዕባ ዝረኸበቶም ዓወታት፣ ዘመዝገበቶም ውፅኢታትን ብተግባር ዝፈጸመቶም መብፅዓታትን ይዛረቡ።

ኣብ 3000 ክሳብ ማራቶንን ሃገር ኣቋራጭ (ክሮስ ካንትሪን) ዝረኸበቶም ዓወታት፡ ብዛዕባ እዛ ብልፅቲ ኣትሌት ይምስክሩ።

እታ ሽዑ ብንእስነታ መምህር ንምዃን እትምነ ዝነበረት ስፖርታዊት፡ ናብ ኣትሌትነትን ኣውፋርነትን ተሰጋጊራ ኣላ ኣትሌት ደራርቱ ቱሉ።

ኦሎምፒክ ባርሴሎና - ቅድሚ 25 ዓመታት

"ክትዕወት'ያ ኢሉ ዝተፀበየኒ ኣይነበረን። ግምታት ኩሉ ናብ ደቡብ ኣፍሪካዊት ኣትሌት ኤለና መየር ዝዛዘወ ነይሩ" ትብል ደራርቱ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ደራርቱ፡ ኣብ ኦሎምፒክ ባርሴሎና ከም እትዕወት ቅድመ ግምት ኣይተውሃባን ነይሩ

ብ1992 ኣብ ዝተኻየደ ኦሎምፒክ ባርሴሎና፡ ኣብ ውድድር 10000 ሜትሮ፡ ካብ ኣትሌት ኤለና ቀፂላ ንኣሜሪካ-ኣየርላንዳዊት ኣትሌት ትፅቢት ተገይሩላ ነይሩ። ደራርቱ ግን ኣብ ግምት ኣይኣተወትን።

ንሳ ግን ኣብ ታሪኽ ኦሎምፒክ ሜዳልያ ወርቂ ዝረኸበት ፈላመይቲ ፀላም ኣፍሪካዊት ክትኸውን በቒዓ። ነተን ዓብዪ ትፅቢት ዝተገበረለን ኣትሌታት ደድሕሪኣ ኣስዒባ ቀዳመይቲ ወፂኣ።

"ኦሎምፒክ ባርሴሎና ኣንፈት ጉዕዞ ህይወተይ ቀይሩዎ'ዩ። ካብ ሓለቓ ዓሰርተ ናብ ምውናን መዓርግ ሓለቓ ሽሕ ኣሰጋጊሩኒ። መሃያይ ካብ 200 ናብ 600 ደይቡ። ዝናይ እውን ዓብዪ" ክትብል ንቢቢሲ ተዛሪባ።

እቲ ዝረኸበቶ ወርቂ መዳልያ ንዓኣን ንሃገራን ጥራሕ ዝምልከት ኣይነበረን፡ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ፀለምቲ ህዝብታት ዝውክል ዓወት ተገይሩ እዩ ተወሲዱ።

ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ዓለማዊ ውድድራት ተቐዳዲመን ሜዳልያታት ንዝረኸባ ኢትዮጵያውያን እውን ዘተባብዐ ኮይኑ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ደራርቱ ቱሉ ኣብ ኦሎምፒክ ባርሴሎና ካብ እትዕወት መበል 25 ዓመት ኣኽቢራ

ደራርቱን ግልባ ፈረስን

ንፈረስ ዘለዋ ፍቕሪ ካብ ቁልዕነታ'ዩ ይጅምር። ምስ ኣቡኣ ካብ መንጎ ዘመሳስልዋ ነገራት እቲ ሓደ እዩ።

"ኣቦይ፡ 'ኣባ ጆቴ' ብዝበሃል ስም ፈረሱ ይፅዋዕ ነይሩ" እትብል። ጠመንጃ ኣብ ዝበሃል ጎልጎል ድማ ንኣባ ጆቴ እናጋለበት ዓብያ።

"ፈረስ ምግላብ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ። ጥሪት ንምሕላው ክወፍር ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ኩሉ ግዜ እጋልብ ነይረ። ክልኣኽ ከለኹ ዋላ'ውን ናብ ቀረባ እንተኾነ ብፈረስ እኸይድ ነይረ" ክትብል ትዛረብ።

እዚ ግን ዝኽሪ እዋን ቁልዕነት ኮይኑ እዩ ተሪፉ። ናብ ፍንፊኔ (ከተማ ኣዲስ ኣበባ) ካብ ትኣቱ ንደሓር ጋሊባ ኣይትፈልጥን።

ናይ ምስሊ መግለጺ ኣትሌት ደራርቱ ቱሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ዝረኸበቶም ሜዳልያታትን ሸልማታትን

ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያን ኣብ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ዘለዋ ግደን

ብዙሓት ከምዝሕብርዎ፡ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማዊ ውድድራት ኣትሌቲክስ ትረኽቦም ዝነበረት መዳልያታት ቁፅሮም ካብ እዋን ናብ እዋን እናንቆልቆለ ይርከብ።

ኣብ ቀረባ ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ኦሎምፒክ-ሪዮ'ኳ ሓደ ወርቂ፣ ክልተ ብሩርን ሓሙሽተ ነሓስን ብምርካብ፡ ካብ ዓለም መበል 44 ተሰሪዓ እያ ዛዚማ።

ለንደን ኣብ ዘእንገደቶ ሻምፒዮና ኣትሌቲክስ ዓለም እውን እንተኾነ፡ ካብታ ናይ ኩል-ግዜ መወዳድርቲ ዝኾነት ጎረቤታ ኬንያ ድሒራ፡ ሓምሸይቲ ወፂኣ።

"ካብቶም ውድድራት ክንመሃርን ጠንኪርና ክንሰርሕን ይግባእ" ትብል ደራርቱ።

"ኣትሌቲክስ ሃገርና የጋጥሞ ዘሎ ፀገም ብሰፊሑ ክፅናዕ ይግብኦ"

እቲ ንሳ'ውን እትሳተፈሉ ኮሚቴ ኦሎምፒክ፡ ቅድሚ ኦሎምፒክ ቶክዮ ነቶም ፀገማት ክፈትሕ ይርአ ምህላው ንቢቢሲ ሓቢራ።

ኣብ በቆጂ፡ ማእከል ኣትሌቲክስ ንምህናፅ ዝተሓንፀፀ መደብ ኣሎ። እቲ ማእከል መናእሰይ ኣትሌታት ንምፍራይ ከምዝሰርሕ ገሊፃ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ኣትሌት ደራርቱ ቱሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣውፋርነት ትነጥፍ

ኣውፋርነት - 'ኢንቨስትመንት'

"ካብ ኣትሌቲክስ እንረኽቦ ገንዘብ፡ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኣውፋርነት እና ነሳልጠሉ። ንርእስናን ንስድራናን ካብ ምርዳእ ብዝሰገረ፡ ዕድል ስራሕ ንፈጥርን ኣብ ቁጠባ ሃገር ብፅሒትና ንፍፅምን" ክትብል ንቢቢሲ ተዛሪባ።

"ናብ ኣውፋርነት ቅድሚ ምእታወይ፡ ኣትሌቲክስ ጥራሕ ዝኸበደ ሞያ ይመስለኒ ነይሩ። ዳሓር ግን ኩሉ ስራሕ ተወፋይነት ከም ዘድልዩ ክግንዘብ ኪኢለ" ኢላ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዓውዲ ሆቴል ወፊራላ። ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ኣዳማን ድማ ንቤት ፅሕፈትን ካልኦት ስራሕትን ዝውዕሉ ህንፃታት ትሃንፅ ኣላ።

ኣብ ከተማ ኣሰላ ኣብ ዝርከብ ሆቴላ 80 ሰባት ተቖፂሮም ኣለው። ስራሕ ኣብ ዝጅምሩ ህንፃታታ'ውን ተወሰኽቲ ሰራሕተኛታት ንምቑፃር ትሓስብ።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
'ዝዓተርክዎም ዓወታት ንኣትሌታት ደቂ ኣንስትዮ መነቃቕሒ'ዩ' ኣትሌት ደራርቱ ትሉ