ዲያሪ ቺቦክ፡ ሱር ዝሰደደ ጭውያ ቦኮሓራም-ቀዳማይ ክፋል

ናኦሚ ኣዳሙ

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ካብ ሞንጎ ዝተፈትሓ ደቂ-ኣንስትዮ ቺቦክ፡ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እስላማዊ ዕጡቕ ቦኮሓራም ኮይና ኣብ መዘከርትኣ ዝጸሓፈቶ ዛንታ ንጋዜጠኛ ኣዶቢ ትሪሲያ ንዉኣባኒ ኣዘንትያትላ ኣላ።

ብ2014 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ፡ ብቦኮሓራም ተጨውየን ናብ ዱር ሳምቢሳ ካብ ዝተወሰዳ 200 ክርስትያን ደቂ-ኣንስትዮ ተምሃሮ፡ እታ ካብ መሓዙታ ብዕድመ ዝዓበየት ናኦሚ ኣዳሙ ጓል 24 እያ ነይራ።

እዘን ደቂ-ኣንስትዮ ተምሃሮ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ቦካሓራም ኣብ ዝነበራሉ ግዜ፡ ትምህርቲ ቁርኣን ዝከታተላሉ ደብተር ተዋሂብወን ነይሩ።

ካብ ሞንጎ እዘን ጎራዙ ግን ገሊአን፡ ነቲ ደብተር ከም ሚስጥራዊ መዘከርታ (ዳያሪ) ይጥቀማሉ ነይረን። እቶም ዕጡቓት ነዚ ሚስጥራዊ መዘከርታ በጋጣሚ እንተረኺበምዎ ግን የቃፅልዎ ነይሮም።

ወይዘሪት ኣዳሙ ግና እዚ መዓልታዊ መዘከርታ ደብተራ ሓቢኣቶ። ንሳን ጓል 20 ዓመት ቀረባ መሓዝኣ ሳራ ሳሙኤልን ካልኦት ደቂ-ኣንስትዮን፡ እቲ ዝተውሃበን ደብተር ዘጋጥመን ተጓንፎታት ይስንዳሉ ነይረን።

ናይ ምስሊ መግለጺ ክልተ በዓል 40 ገፅ ደብተር፡ ንዲያሪ ተጠቒመናሉ

እዚ መዓልታዊ ደብተር ብጽቡቕ ኢንግሊዘኛን፡ ትሑት መጠን ሃውሳን ዝተፅሓፈ እንትኸውን፡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እቲ ጉጅለ ካብ ዝኣተዋሉ ቁሩብ ኣዋርሓት'ዩ ዝጅምር።

እምብኣርከስ ኣብቲ መዘከርታ ካብ ዝተጻሕፉ 10 ነጥብታት ቀዳማይ ክፋል እነሆ። ምእንተ ንፁርነት ግን ሓደ ሓደ ቃላትን ስርዓተ ነጥብን ተለዊጦም እዮም።

1) ክጨውዩና ኣይሓሰቡን ነይሮም

ኣብ ዝሓለፈ 14 ሚያዝያ 2014 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ፡ ንቤት-ትምህርቲ ቺቦክ ዘጥቅዑ ዕጡቓት ቦካሓራም "ሞተራት ንምስራቕ" ከም ዝመጽኡ እቲ መዘከርታ ይሕብር።

ዋላ እኳ እንታይ ዓይነት ሞተር ከም ዝደለዩ ግልፂ እንተዘይኮነ፡ ቅድሚ እቲ መጭወይቲ ውሑዳት ሰሙናት ግና ኣብቲ ቤት-ትምህርቲ ስራሕቲ ህንፀት (ኮንስትራክሽን) ይካየድ ነይሩ። ስለዚ ነቲ፡ ስሚንቶ ዘቡክዕ መሽን ደልዮም ክኾኑ ይኽእሉ።

እዚ መሽን ኣጋጣሚ ምስ ሰኣንዎ ግና፡ ኣብቲ ጉጅለ ምስ ዝነበራ ተምሃሮ ይካትዑ ነይሮም። ዝተፈላለዩ ኣማራጺታት ድሕሪ ምድላይ ድማ፡ ነተን ኣባፅሕ ደቂ-ኣንስትዮ ምሰኦም ክወስዱወን ወሲኖም።

"በዚ ድማ ኣብ ሞንጎኦም ጭቕጭቕ ተፈጢሩ። ካብ ሞንጎኦም ሓደ ንእሽተይ ወዲ፡ ንኹለና ከቃፅሉና ከምዝግባእ ተዛሪቡ። ' ኣይፋል፡ ናብ ሳሚቢሳ ምሳና ሒዝናየን ንኽድ ኢሎም። 'ካልእ ሰብ ድማ፡ ከምኡ ክንገብር የብልናን፡ ይምራሓና እሞ ነናብ ስድርአን ንኽድ" ይብሉ።

ኣብ ከምዚ ዝበለ ክትዕ እናሃለዉ፡ ሓደ ካብ ሞንጎኦም፡ " ብባዶ መኪና ክመፅእ ኣይክእልን፡ ብባዶ መኪና እውን ክምለስ ኣይክእልን፡ እንድሕር ናብ (ኣቡበከር) ሸኩ መራሒ ቦኮሓራም ወሲድናየን፡ ንሱ እንታይ ክንገብር ከምዝግበአና ክሕብረና እዩ።"....

ተመሳሳሊ ዛዕባታት