ሚስጥራዊ ዲያሪ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ - ታሽዓይ ክፋል

ናኦሚ ኣዳሙ

ኣብ ሻምናይ ክፋል ውልቀ-መዘክር ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ፡ ብዕጡቓት ቦኮሓራም ዝተጨወያ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ፡ ሃይማኖተን ናብ እስልምና እንተድኣ ቀይረን፡ ናብ ስድርአን ከምዝልእኽወን፡ ሃይማኖት እስልምና ዘይተቐበላ ግና ከምዝቕተላ ኣጠንቂቖመን።

ኣብቲ ጉዳይ ድማ ብሓባር ክዝትያ ጀሚረን።..... ድሕሪኡ'ኸ እንታይ ኮነ? ታሽዓይ ክፋል ዛንታ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ፡ ይቕፅል።

9) ቪድዮ ብኸመይ ክቕረፅ ክኢሉ?

ቦካሓራም፡ ብዛዕባ ደቀ ኣንስትዮ ቺቦክ ብርክት ዝበሉ ቪድዮታት ክፍንው ኪኢሉ። ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ሕቡእ ሚስጥር ከምዚ እዩ።

Image copyright Getty Images

"ሓደ መዓልቲ ናባና ይመፁ'ሞ....... ኣብ ትሕቲ ተኽሊ ታማሪንድ ገይሮም ሓደ ዓሰርተ ደቂ ኣንስትዮ ኣኪቦም ቀሪፆመን። ብድሕሪ እዚ ሓደ ብሓደ ብምፅዋዕ፡ ስመንን ስም ስድርአንን ብምሕታት ብቪድዮ ቀሪፆምና። ' ብዝኾነ መልክዑ ጎዲእናክን ዲና?' ክብሊ ምስሓተቱ፡ ኩላትና 'ኣይጎዳእኩምናን'

ኢልናዮም። ንስድራናን ንመንግስትን፡ ከመይ ከምዝሓዙና ክንዛረቦም ነጊሮምና። መንግስትን ስድራናን፡ ዕጡቓት ቦኮሓራም ከምዝዕምፁናን ከምዝሃወኹናን እናገለፁ እዮም።"

"ካብ ሞንጎና ንሓንቲ ብምፅዋዕ፡ 'ናብዚ ቦታ እዚ ጨዊና ካብ ነምፅኣክን ናብዚ፡ ምሳኽን ደቂስና ወይ ድማ ዓሚፅናክን ንፈልጥ'ዶ?' ክብል ሓቲትዋ። ፡ 'ኣይፋል' ክትብል መሊሳትሉ። 'ንስድራኽን ንመንግስትን ከመይ ብፅቡቐ ከምዝሓዝናክንን ከምንሕብሕበክንን ክተፍልጥዮም እየ ዝደሊ' ኢልዋ።"

ካብኡ'ኸ?....... ዓስራይ ክፋል ክቕፅል'ዩ።

ሚስጥራዊ ዲያሪ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ - ሻምናይ ክፋል

ሚስጥራዊ ዲያሪ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ - ሻብዓይ ክፋል

ሚስጥራዊ ዲያሪ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ - ሻድሻይ ክፋል

ሚስጥራዊ ዲያሪ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ - ሓምሻይ ክፋል

ሚስጥራዊ ዲያሪ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ - ራብዓይ ክፋል

ሚስጥራዊ ዲያሪ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ - ሳልሳይ ክፋል

ሚስጥራዊ ዲያሪ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ - ካልኣይ ክፋል

ሚስጥራዊ ዳያሪ ደቀንስትዮ ቺቦክ- ቀዳማይ ክፋል

ተመሳሳሊ ዛዕባታት