ዲያሪ ቺቦክ፡ ዛንታ ሱር ዝሰደደ ጭውያ ቦኮሓራም- ሙሉእ ትሕዝቶ

ናኦሚ ኣዳሙ

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ካብ ሞንጎ ዝተፈትሓ ደቂ-ኣንስትዮ ቺቦክ፡ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እስላማዊ ዕጡቕ ቦኮሓራም ኮይና ኣብ መዘከርትኣ ዝጸሓፈቶ ዛንታ ንጋዜጠኛ ኣዶቢ ትሪሲያ ንዉኣባኒ ኣዘንትያትላ ኣላ።

ብ2014 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ፡ ብቦኮሓራም ተጨውየን ናብ ዱር ሳምቢሳ ካብ ዝተወሰዳ 200 ክርስትያን ደቂ-ኣንስትዮ ተምሃሮ፡ እታ ካብ መሓዙታ ብዕድመ ዝዓበየት ናኦሚ ኣዳሙ ጓል 24 እያ ነይራ።

እዘን ደቂ-ኣንስትዮ ተምሃሮ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ቦካሓራም ኣብ ዝነበራሉ ግዜ፡ ትምህርቲ ቁርኣን ዝከታተላሉ ደብተር ተዋሂብወን ነይሩ።

ካብ ሞንጎ እዘን ጎራዙ ግን ገሊአን፡ ነቲ ደብተር ከም ሚስጥራዊ መዘከርታ (ዳያሪ) ይጥቀማሉ ነይረን። እቶም ዕጡቓት ነዚ ሚስጥራዊ መዘከርታ በጋጣሚ እንተረኺበምዎ ግን የቃፅልዎ ነይሮም።

ወይዘሪት ኣዳሙ ግና እዚ መዓልታዊ መዘከርታ ደብተራ ሓቢኣቶ። ንሳን ጓል 20 ዓመት ቀረባ መሓዝኣ ሳራ ሳሙኤልን ካልኦት ደቂ-ኣንስትዮን፡ እቲ ዝተውሃበን ደብተር ዘጋጥመን ተጓንፎታት ይስንዳሉ ነይረን።

መግለጺ ስእሊ,

ክልተ በዓል 40 ገፅ ደብተር፡ ንዲያሪ ተጠቒመናሉ

እዚ መዓልታዊ ደብተር ብጽቡቕ ኢንግሊዘኛን፡ ትሑት መጠን ሃውሳን ዝተፅሓፈ እንትኸውን፡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እቲ ጉጅለ ካብ ዝኣተዋሉ ቁሩብ ኣዋርሓት'ዩ ዝጅምር።

እምብኣርከስ ኣብቲ መዘከርታ ካብ ዝተጻሕፉ 10 ነጥብታት ቀዳማይ ክፋል እነሆ። ምእንተ ንፁርነት ግን ሓደ ሓደ ቃላትን ስርዓተ ነጥብን ተለዊጦም እዮም።

1) ክጨውዩና ኣይሓሰቡን ነይሮም

ኣብ ዝሓለፈ 14 ሚያዝያ 2014 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ፡ ንቤት-ትምህርቲ ቺቦክ ዘጥቅዑ ዕጡቓት ቦካሓራም "ሞተራት ንምስራቕ" ከም ዝመጽኡ እቲ መዘከርታ ይሕብር።

ዋላ እኳ እንታይ ዓይነት ሞተር ከም ዝደለዩ ግልፂ እንተዘይኮነ፡ ቅድሚ እቲ መጭወይቲ ውሑዳት ሰሙናት ግና ኣብቲ ቤት-ትምህርቲ ስራሕቲ ህንፀት (ኮንስትራክሽን) ይካየድ ነይሩ። ስለዚ ነቲ፡ ስሚንቶ ዘቡክዕ መሽን ደልዮም ክኾኑ ይኽእሉ።

እዚ መሽን ኣጋጣሚ ምስ ሰኣንዎ ግና፡ ኣብቲ ጉጅለ ምስ ዝነበራ ተምሃሮ ይካትዑ ነይሮም። ዝተፈላለዩ ኣማራጺታት ድሕሪ ምድላይ ድማ፡ ነተን ኣባፅሕ ደቂ-ኣንስትዮ ምሰኦም ክወስዱወን ወሲኖም።

"በዚ ድማ ኣብ ሞንጎኦም ጭቕጭቕ ተፈጢሩ። ካብ ሞንጎኦም ሓደ ንእሽተይ ወዲ፡ ንኹለና ከቃፅሉና ከምዝግባእ ተዛሪቡ። ' ኣይፋል፡ ናብ ሳሚቢሳ ምሳና ሒዝናየን ንኽድ ኢሎም። 'ካልእ ሰብ ድማ፡ ከምኡ ክንገብር የብልናን፡ ይምራሓና እሞ ነናብ ስድርአን ንኽድ" ይብሉ።

ኣብ ከምዚ ዝበለ ክትዕ እናሃለዉ፡ ሓደ ካብ ሞንጎኦም፡ " ብባዶ መኪና ክመፅእ ኣይክእልን፡ ብባዶ መኪና እውን ክምለስ ኣይክእልን፡ እንድሕር ናብ (ኣቡበከር) ሸኩ መራሒ ቦኮሓራም ወሲድናየን፡ ንሱ እንታይ ክንገብር ከምዝግበአና ክሕብረና እዩ።"

2) ንከየምልጣ ይከላኸሉ ነይሮም

ብዙሓት ናይ ፅዕነት መኻይን ናብቲ ከባቢ ክሳብ ዝበፅሓ፡ ሓደ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ወተሃደራዊ መኪና ተፃዒነን፡ ዝበዝሓ ድማ ብወትሃደራት ተዓጂበን ይጓዓዛ ነይረን።

እዚ ዲያሪ መን'ዩ ፅሒፍዎ?

  • ቀንዲ ፀሓፍቲ እዚ መዘከርታ (ዲያሪ)፡ ናኦሚ ኣዳሙን ሳራ ሳሙኤልን እየን።
  • ሮዳ ፒተር፣ ሳራቱ ኣዩባን ማርጋሬት ያማን እውን ዝተወሰነ ኣስተዋፅኦ ኣበርኪተን እየን።
  • ኣርባዕቲአን ደቂ ኣንስትዮ ብዝተኻየደ ስምምዕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት 2017 ዓ.ም እየን ተፈቲሐን።
  • ሳራ ሳሙኤል፡ ካብቶም ዕጡቓት ሓደ ንዝኾነ ምልሻ ክትምርዖ ስለዝተስማዕምዐት ምስኦም እያ ተሪፋ።

ብኻልእ ወገን ድማ፡ ካብ ሞንጎ እተን ዝተጨወያ ሓንቲ ተምሃሪት፡ ካብቲ ዝተጻዕናሉ መኪና ብምዝላል ከተምልጥ ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን፡ ብኣንፃሩ ካብ ሞንጎአን ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ነቶም ጨወይቲ ነጊራቶም።

ምናልባት በይና ከይትተርፍ ብምፍራሕ ወይ ድማ ኣብ ፀገም ንከይንወድቕን ትእዛዝ ንምኽባርን ክትኸውን ትኽእል። ድሕሪ እዚ ናይ ቦኮሓራም ዱር ብጥብቂ ክሕሎ ጀሚሩ።

"ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ፡ ሹፈር.... ሹፈር፡ ገሊአን ንከምልጣ ይዘላ ኣለዋ" ምስበለት፡ እቲ ሹፈር ካብ መኪንኡ ብምውፃእ፡ ነተን ዘምለጣ ደቂ ኣንስትዮ ላምባዲና ሒዙ እኳ እንተኣለሸን ክረኽበን ኣይከኣለን። በዚ ድማ ንተን ዝተረፋ ጎራዙ ተምሃሮ፡ ኣብ ሓደ ቦታ ክቕመጣ ከምዘለወን ብምንጋር፡ እንደገና ክዘላ እንተፈቲነንን እንተርእይወንን ተኵሱ ከምዝቐትለን ኣጠንቂቕወን። "

3) ኣረሜናዊ ፀዋታ

እቶም ዕጡቓት ቦኮሓራም፡ ኣብ ልዕሊ እተን ዝጨወይወን ደቂ ኣንስትዮ ጭካነ ዝተመልኦ ፀዋታ ክፃወቱ ጀሚሮም። ስድርአን ብቦኮሓራም ከምዝተጨወዩ ኣምሲሎም ይነግርወን።

ኣብ ሓደ እዋን፡ክርስትያን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ካብተን ሙስሊም ብምፍላይ፡ ሃይማኖተን ናብ እስልምና እንተድኣ ዘይቀይረን ብቤንዚን ከምዘቃፅልወን የፈራርሑወን።

"ብድሕሪኡ ናባና መጺኦም፡ ' እዘን ሙስሊም ዝኾና ናይ ፀሎት ግዜ እዩ። ድሕሪ ምፅላየን ድማ ብሓደ ወገን ይኹና፡ እተን ክርስትያን ዝኾና ድማ ንበይነን ብሓደ ወገን ግበርወን። "

" ድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ መኪና ጀሪካን ሪኢና። ቤንዚን ዝሓዘ እዩ መሲሉና። ድሕሪኡ፡ ' ናብ እስልምና እትቕይራ እንመንን ክንደይን ኢኽን' ኢሎምና። በዚ ድማ መብዛሕትና ፈሪሕና ናብ ውሽጢ እንትንኣቱ፡ ገሊና ድማ ኣብ ዘለናዮ ተገቲርና ተሪፍና።..... ' እህ፡ ኩለኽን ክትሞታ ደሊኽን ኣለኽን ማለት እዩ። ብኸምኡ ዲኽን ክትምስልማ ዘይደለኽን? ሕዚ ክነቃፅለክን ኢና....' ቀፂሎም እቲ ቤንዚን ዝሓዘ እዩ ዝበልናዮ ጀሪካን፡ ሂቦምና። ቤንዚን ኣይኮነን ሒዙ። ኣይከምዝሓሰብናዮን። ማይ እዩ ነይሩ።"

4. ዕጡቓት፡ ኣገዲድካ ብምዕማፅ ዝቐረበሎም ክሲ ሓሪቖም

ሓደ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ፡ ብዕጡቓት ቦኮሓራም ከምዘይተዓመፃን፡ እቶም ዕጡቓት ንክምርዕወኦም ከምዘይተገደዳን፡ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝሃብኦ ቃለ-መሕተት ገሊፀን ነይረን። ዋላ እኳ ሓደ ሓደ ግዜ ንክምርዐውኦም ንምእማን እንተወቕዑወን እውን ኣይተዛረባሉን። ሓደ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ እውን ውሽማታት ሓለፍቲ ንክኾና ተወሲደን እየን።

መግለጺ ስእሊ,

ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ፡ ዲያሪአን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ብምቕባር ወይድማ ኣብ ብታንተን ይሓብኦ።

እቶም ዕጡቓት፡ ንደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ ዓሚፅኩመን ዝብል ክሲ ምስቐረበሎም ኣዚዮም ከምዝተቖጥዑ እዞም ዲያሪታት፡ ይምስክሩ። መራሒ ጉጅለ ዕጡቕ ቦኮሓራም፡ ኣቡበካር ሼኩ፡ ብዛዕባ እዚ ኣዚዩ ምሕራቑ ብተደጋጋሚ ግዜ ዓው ኢሎም ተዛሪቦም እዮም። መጀመርታ ብዝተቐረፀ ድምፂ ግብረ መልሲ ዝሃቡ እንትኾኑ፡ እዚ ዝተቐረፀ ድምፂ እውን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ከምዝሰምዐኦ ተገይሩ።

"ንምሸቱ ንኩላትና ብምእካብ፡ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ከፍልጡና ጀሚሮም፡ እቲ ዝተቐረፀ ድምፂ ካሴት እውን ኣስሚዖሙና። እዚ ካሴት ብመራሒ'ቲ ጉጅለ ኣቡባካር ሸኩ ዝተቐረፀ ቀንዲ ቅዳሕ ከምዝኾነ እውን ነጊሮምና።.........እቲ ብመራሒ ጉጅለ ዝተቐረፀ ድምፂ፡ ንዓና ዝጨወዩናን ናብዚ ዘምጽኡናን መገዲ ኣምላኽ ንከምህሩና ከምዝኾነ ይሕብር።.......ይኹን እምበር፡ ርእሰ መምህር ቤት-ትምህርትኽን፣ ስድራኽንን መንግስትን፡ ንሕና ከምዝዓመፅናክንን ንዓኽን ሕማቕ ከምዝገበርናን የፀልሙና ኣለዉ።..... ናብዚ ዘምፃእናክን መንገዲ ኣላህ ንክነምህረክን ኢና። " ብድሕሪ እዚ

5) ሒጃብ ካብ ስምዒታዊ ፈተና ንምድሓን

ዕጡቓት ቦኮሓራም፡ እተን ዝጨወይወን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ስምዒታዊ ፈተና ከየእትወኦም ይልምንወን ነይሮም። በዚ ድማ ሰብነተን ኩሉ ግዜ ብሒጃብ ክሽፍንኦ ነጊሮመን።

"መፅሓፍ ቁርኣን ከፊቱ ከንብበልና ጀሚሩ፡ ካብ ትሕዝቶ እቲ ቁርኣን፡ 'ዝኾነ ኣብ ኲናት ጂሃድ ዝተጨወየ ኣካል ኩሉ ናይ ባዕልኽን እዩ፣ ከም ምርጫኽን እዩ፣ ምስ ዝደለኽንኦ ሰብ ደስ ዝበለክን ክትገብራ ትኽእላ፣'....... ዝብል ኣንቢቡ። ሕጃብ ክንኽደን ዝሃቡና ግና፡ ነብስና ክርእዩና ስለዘይደለዩ እዩ። እዚ ማለት ሰብነትና እንተርእዮም ናብ ሓጥያት ከምርሑን ሕማቕ ነገር ክሰርሑን ስለ ዝኽእሉ እዮም። "

6) ሕቶ ወይ ድማ ትልምታት መርዓ

ብዕጡቓት ቦኮሓራም፡ ዝቐርበልና ተደጋጋሚ ሕቶ መርዓ፡ ፅዕንቶ ዝበዝሖ ነይሩ።

"ሓንቲ ጓል፡ ዝኾነ ነገር ንምውሳድ ናብ ውሽጢ ክፍሊ ትኣትው፤ ማላም ኣሕመድ (ሓደ ካብቶም ዕጡቓት) ይረኽባ'ሞ፡ ብዛዕባ መርዓ ይሓታ። ንሳ እውን፡ 'ኣይኸውንን' ትብሎ። '...ብዛዕባ እዚ መርዓ እንታይ እዩ ውሳነኺ?"

"ንሳ እውን 'ብፍፁም ክኸውን ኣይኽእልን' ትብሎ። ካብ መንግስታዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት-ትምህርቲ ደቂ ኣንስትዮ ጨውዮም'ዮም ናብ ሳምቢሳ ኣምፂኦማ። ሕዚ ድማ ብዛዕባ መርዓ የዛርብዋ ኣለዉ። ከመይ ገይራ እያ ክትመርዖ እትኽእል። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣዲኣን ኣቦኣን፣ሓትኖታታ፣ ብሓፈሻ መላእ

ስደርኣ ክሳብ ሕዚ ኣበይ ከምዘላ ኣይፈልጡን።"

...... ብምቕፃል፡ እንድሕር ክትምርዖ ፍቓደኛ ዘይኮይና ንፈጣሪኣ እናኣመነት፡ ከይተመርዓወት ንክትነብር ክትሓቶ ጀሚራ፡ 'እዚ ፅቡቕ ኣይኮነን?' ክትብል ሓቲታቶ። 'እዚ ሕማቕ ውሳነ እዩ።" ክብል ድማ መሊሱላ።

ገሊአን ደቂ ኣንስትዮ ሓሳበን ንክቕይራ ፀቕጢ ተገይሩለን።

"ብናይ ፅዕነት መኪና ይመፁ ንዝነበሩ ሰባት ሪኢናዮም ኢና። ናባና ብምምፃእ፡ በዓል መን ክምርዐዋ ከም ዝደለያ ሓቲቶምና። 'ኩላትክን ሃይማኖት እስልምና ዝተቐበልክን..... ክትምርዐዋ ግድን እዩ። እንተድኣ እቲ ሃይማኖት ብሙሉእ ልቢ ተቐቢልክንኦ ኮይንክን....' ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ መልስና ፡

ንክነፍልጦም፡ 30 ደቒቓ ሂቦምና። ንሕና ግና ሱቕ ምባል ኢና መሪፅና። ብድሕሪኡ እውን ንሓደ ሰዓት ተፀብዮምና፡ ዋላ ሐደ መልሲ ዝሃበቶም ኣይነበረትን።"

እዘን ኣይንምርዖን ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ፡ ከም ባርያ ከምዝረኣያ ናኦሚ ኣዳሙ ነጊራትኒ። "በቢመዓልቱ፡ እዮም ዘጥቅዑና፤ ንክንምርዖ ይነግሩና፤ እንተድኣ ኣቢኽን ግና ከጥቅዑኽን እዮም። ክዳን ንክንሓፅብ፣ ማይ ንክነምፅኣን ንኣንስቶም ድላየን ንክንሰርሐለንን ይገብሩ። ባሮት ኢና ነይርና።"

7) ካብ ጭውያ ዝሃደማ፡ ብነበርቲ ከባቢ እናተታሕዛ ናብቲ ጉጅለ ዕጡቓት ይምለሳ

ከም በዓልቲ ቤቱ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ፡ ሚሸል ኦባማ ዝኣመሰሉ ፍሉጣት ሰባት ኢዶም ዝሓወሱሉ ወፍሪ ይካየድ ነይሩ። ካብዚ ብደረጃ ዓለም ዝተወለዐ "ደቅና ምለሱልና" ዝብል ወፍሪ ንርእሶም ዘግለሉ ገለ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ እውን ነይሮም።

ዝተጨወያ ደቀ-ኣንስትዮ እናሓዙ መሊሶም ነቲ ጉጅለ ኣሕሊፎም የረክብወን።

መግለጺ ስእሊ,

"ብሪንግ ኣወር ገርልስ" ብዝብል ዝተወለዐ ምንቅስቓስ ምምላስ ደቀ-ኣንስትዮ ቺቦክ ንፍሉጣት ሰባት ዘሳተፈ ነይሩ

"ዝተወሰና ደቀ-ኣንስትዮ ክሃድማ ዝፈተናሉ ካልእ መዓልቲ ነይሩ። ክሃድማ እንተፈተና'ኳ ክሰምረለን ግን ኣይከኣለን። እቶም ሰባት ድማ ሒዞምወን። ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ከውዕልወን ዝኸኣሉ፡ ናብ ሓደ ሹቕ ኣትየን ሓገዝ እንትሓትኦም፡ ማይን ብሽኮትን ሂቦምወን። ብድሕሪኡ 'መን ኢኽን? ካበይከ መፂእኽን?' ክብሉ ሓቲቶምወን። ንሳተን እውን 'ቦኮ ሓራም፡ ኣብ ቺቦክ ካብ ዝርከብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝጨወዩና ኢና'ኢለንኦም። ሓደ ካብ ሞንጎ'ቶም ሰባት 'እዚኤን ደኣ ኣይ ደቂ ሸካውስ እንድየን?' ክብል ተዛረበ።

"ፅቡቕ መግቢ ኣቕሪቦምለን። መደቀሲ'ውን ሂቦምወን። ብድሕሪኡ ኣብ ዘሎ መዓልቲ ድማ ናብቲ ንሕና ዘለናሉ ቦታ መሊሶምወን። ምሸት ሒዞምወን ምስ መፁ ብሓለንጊ ገሪፎምወን፡ ክሳደን ከምዝቖርፅወን እውን ነጊሮመን"

8) ምጥቕቓን

ዋላ ሓንቲ ከይተረፈት ኩለን እተን ደቀ-ኣንስትዮ፡ ናብ ሙስሊም እንተተቐይረን ናብ ስድርአን ከምዝመልስወን ተነጊርወን ነይሩ። እተን ንዝቐረበለን ኣማራፂ ቅቡል ዝገበራ ድማ ክስደዳ ብዘይምኽኣለን፡ ነተን ንቲ ዝቐረበ ሓሳብ ዝነፀጋ ክወቕስአን ጀሚረን።"

"እተን ንሃይማኖት እስልምና ክቕበላ ዘይደለያ፡ ከም በጊዕ፣ ላሕሚን ጤልን ዝቑፀራ እየን።...ክቐትልወን እዮም...ካብኡ ድማ ማላም ኣባ (ሓደ ካብቶም ዕጡቓት) 'ነተን ኣይንቕበልን ዝበላ ፍለይወን፡ ናብተን ሙስሊም ዝኾና ከይሕወሳ።' ኢሉ።

ተፈሊና ክንፀንሕ ገይሩና። ንዓኣተን ዝኸውን ቦታ ክፈልዩለን እዮም። ሓደ ካልእ ሰብ ግን ኣይኸውንን ኢሉ። በዚ'ውን ሓቢርና ክንፀንሕ ክኢልና። ንሶም ምስከዱ፡ 'ናብ ገዛና ንከይንምለስ ንገብር ዘለና፡ ሙስሊም ኣይንኸውንን ንብል ዘለና በዓልትና ኢና' ክንብል ተዘራሪብና"

9) ቪድዮ ብኸመይ ክቕረፅ ክኢሉ?

ቦካሓራም፡ ብዛዕባ ደቀ ኣንስትዮ ቺቦክ ብርክት ዝበሉ ቪድዮታት ክፍንው ኪኢሉ። ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ሕቡእ ሚስጥር ከምዚ እዩ።

"ሓደ መዓልቲ ናባና ይመፁ'ሞ....... ኣብ ትሕቲ ተኽሊ ታማሪንድ ገይሮም ሓደ ዓሰርተ ደቂ ኣንስትዮ ኣኪቦም ቀሪፆመን። ብድሕሪ እዚ ሓደ ብሓደ ብምፅዋዕ፡ ስመንን ስም ስድርአንን ብምሕታት ብቪድዮ ቀሪፆምና። ' ብዝኾነ መልክዑ ጎዲእናክን ዲና?' ክብሊ ምስሓተቱ፡ ኩላትና 'ኣይጎዳእኩምናን'

ኢልናዮም። ንስድራናን ንመንግስትን፡ ከመይ ከምዝሓዙና ክንዛረቦም ነጊሮምና። መንግስትን ስድራናን፡ ዕጡቓት ቦኮሓራም ከምዝዕምፁናን ከምዝሃወኹናን እናገለፁ እዮም።"

"ካብ ሞንጎና ንሓንቲ ብምፅዋዕ፡ 'ናብዚ ቦታ እዚ ጨዊና ካብ ነምፅኣክን ናብዚ፡ ምሳኽን ደቂስና ወይ ድማ ዓሚፅናክን ንፈልጥ'ዶ?' ክብል ሓቲትዋ። ፡ 'ኣይፋል' ክትብል መሊሳትሉ። 'ንስድራኽን ንመንግስትን ከመይ ብፅቡቐ ከምዝሓዝናክንን ከምንሕብሕበክንን ክተፍልጥዮም እየ ዝደሊ' ኢልዋ።"

10) እቶም ዕጡቓት ዜና ይከታተሉ ነይሮም

መብዛሕትኡ ግዜ፡ ዜና ድሕሪ ምክትታሎም'ዮም ቪድዮ ዝቐርፁ።

"ቁሩብ ፀኒሖም ቢቢሲ ሃውዛ (ብቋንቋ ናይጄርያ) ምድማፅ ጀሚሮም። ልክዕ እቲ ሬድዮ ኣድሚፆም ምስ ወድኡ፡ ሓደ ብሓደ ፀዊዖምና። ሓደ ሓዲና ኣንበርኪኾም ገሌና ድማ ኮፍ ኣቢሎም፡ እነንብቦ ፅሑፍ ሂቦም ምቕራፅ ጀሚሮም። ካብ ቁርኣን ድማ ኣንቢብና። "

መግለጺ ስእሊ,

ሳራ ሳሙኤል ካብ ሞንጎ ዘተጨዋያ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ነይራ።

እዚ ውልቀ-መዘክር (ዲያሪ) ዝፀሓፍኦ ደቂ ኣንስትዮ ኣበይ በፂሐን?

ናኦሚ ኣዳሙን ካልኦት ሰለስተ ፀሓፍቲ፡ ሮዳ ፒተር፣ ሳራቱ ኣዩባን ማርጋሬት ያማን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ተፈቲሐን።

መንግስቲ፡ ኣብ ሰሜናዊ-ምብራቕ ናይጄርያ፡ ከተማ ዮላ ናብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ንክመሃራ ኣብ ወርሒ መስከረም ልኢኽወን።

ወይዘሪት ናኦሚ ኣዳሙ ካብ ሸውዓተ ኣሕዋት እታ ካልአይቲ እንትትኸውን፡ ውልቀ-መዘክራ ንስድርኣ መዘከርታ ጥራሕ ከምዘቐመጠቶምን ስድርኣ በዚ ድልየታ እዚ ክግረሙ ከምዝኽእሉ ትዛረብ።

"ንመዘከርታ እየ ፅሒፈዮ፡ ኣሕዋተይን ወለደይን ምእንታን ክርእይዎ'የ ፅሒፈዮ" ትብል።

መግለጺ ስእሊ,

ኣደ ናኦሚ ኣዳሙ ውልቀ-መዘክር ሒዘን

ኣደ ናኦሚ ኮሎ ይበሃላ። ዋላ እኳ ምንባብ እንተዘይኽኣላ ብዛዕባ እዞም ውልቀ-መዘክራት ክፈልጣ ከምዝደልያ ይዛረባ።

ናኦሚ ኣዳሙ፡ ዋላ'ኳ ዝበዝሕ ክፋል እቲ ዲያሪ ሳራ ሳሙኤል እንተፅሓፈቶ፡ ስለዘይተመለሰት ግና ሓዚነ እየ ትብል ።

"ከምዝተጎዳእኹ እስመዓኒ። ብጣዕሚ ከምዝተጎዳእኹ እዩ ዝስመዓኒ። ክሳብ ሕዚ ብዛዕባኣ እሓስብ። "

ሳራ ምስተጨያ፡ ኣብ ካልኣይ ዓመት፡ ሓይልታት ወተሃደራት ናይጄርያ እንትኸብወንን ዕጡቃት ቦኮሓራም ዘድልየን ቀረብ እንትዓፅውወንን እያ ብፍርሓት ምስ ዕጡቓት ሓዳር ክትገብር ዝተስማዕመዐት። በዚ ምኽንያት ድማ፡ ካብቲ ዝነብራሉ ዝነበራ መዓስከር፡ ምስ በዓል ገዝኣ ዝሐሸ ህይወት ናብ ዝመርሕሉን ምግቢ ናብ ዝረኽብሉን ከባቢ ንምኻድ ተገዲዳ። ካብተን ዝተጨወያ እተን ሓዳር ዝገበራ ክሳብ ሕዚ ኣይተሰደዳን።

ወላዲ ሳራ፡ ኣይተ ሳሙኤል ያጋ፡ ዓባይ ጓሎም ኣብ መጭወይቲ ኮይና ውልቀ-መዘክር ምፅሓፋ ብጣዕሚ ከምዘይተገረሙ፡ ነታ ጋዜጠኛ ኣፃዊቶማ እዮም።

"ኩሉ ግዜ ተንብብ ነይራ። ሓደ ሓደ ግዜ እናንበበት ምስ መፅሓፋ ትድቅስ ነይራ" ኢሎም።

ኣብ መወዳእታ ገፅ ዲያሪኣ፡ ስም ዝርዝር ሓሙሽተ ኣሕዋታን ገሊፃ እያ። ኣብ መወዳእታ ድማ፡ " ስም ኣቦይ ሳሙኤል፡ ኣደይ ድማ ርብቃ" ኢላ ፅሑፋ ፈፂማ።

ክትርስዖም ዘይትደሊ ትመስል።

ሚስጥራዊ ዲያሪ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ ኣብዚ ተኸምቢቱ