ምንቅስቓስ፡ ድራማን ስምዒትን፡ ሂወት ኣብ ባቡራት ህንዳዊት ከተማ ሙምባይ

ባቡር ይፅበዩ ዘለው ሰባት
መግለጺ ስእሊ,

ኣብ ሙምባይ - ባቡር ይፅበዩ ዘለው ሰባት

ኣብ ከተማ ሙምባይ (ህንዲ)፡ ኣብ ሓደ ካብ ቀንዲ ባቡራት ደው ዝብላሉ ቦታ (ስቴሽን) ዝርከብ ናይ ኣጋር ቢንቶ፡ 23 ተሳፈርቲ ካብ ዝሞቱ ዳርጋ ሓደ ወርሒ ኮይኑ ኣሎ። እታ ንልዕሊ 10 ዓመታት ብባቡራት ሙምባይ ትመላልስ ዝነበረት ወኪል ቢቢሲ፡ ኪንጃል ፓንድያ-ዋግህ፡ ብዛዕባ ተመክሮኣ ጽሒፋ'ላ።

ባቡራት ሙምባይ፡ መትንታት ሂወት እታ ከተማ እየን። ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ልዕሊ 8 ሚልዮን ሰባት የጓዓዕዛ። ነታ ከተማ ብዘይ እዘን ባቡራት ክትሓስባ ኣይከኣልን'ዩ። ኣብ ሰነዳዊ ፊልምታት፡ መወዓዊዒታትን ናይ ቦሊዉድ (ናይ ፊልም ኢንዱስትሪ ህንዲ) ከይተረፈ'የን ዝረኣያ።

ብእአን ክትጓዓዝ ግን ካልእ ነገር'ዩ፡ ፈራሓት ዝገብርዎ ዘይክኸውን ይኽእል'ዩ።

በተን ባቡራት ክጥቀም ዝጀመርኩሉ እዋን ኣብ ኮለጅ እንከለኹ'ዩ። ናብቲ ዝመሃረሉ ዝነበርኩ፡ ኣብ ደቡብ ሙምባይ ዝነበረ ኮለጅ ንምኻድ ክልተ ሰዓት ይወስደለይ ነይሩ። ኩሉ ሳዕ ኣብቲ ችሃትራፓቲ ሺቫጂ ተርሚነስ ዝበሃል መደበር ባቡር ክበጽሕ እንከለኹ፡ ኣብ ዙርያይ ዝርእዮን ዝሰምዖን ዝነበርኩ መብራህትታት፡ ሽታን ድምጽን ክሳብ ሕጂ'ዩ ዝዝከረኒ። ኣዝዩ መሳጢ'ዩ ነይሩ።

ኣብ መወዳእታ'ውን ኣካል ናይቲ ማሕበረኮም ኮይነ።

ዘይከምቶም ምስ ሞባይል ቴለፎናቶም ዝተጸምዱ ኣብ ካልኦት ከተማታት ዘለዉ ተሳፈርቲ፡ እቶም ተሳፈርቲ ባቡራት ሙምባይ፡ ኣብ ዝተናወሐ ግዜ ዕላል ይጅምሩን ዝምድናታት ይምስርቱን። እዚ ድማ ኩሉ ሳዕን ንሰዓታትን ዝለዝረኣኣዩን፡ ዝምድናታት ምምስራቶም ዘይተርፍ ይኸውን።

መግለጺ ስእሊ,

መዓልታዊ፡ ልዕሊ ሸሞንተ ሚልዮን ሰባት ብባቡራት ሙምባይ ይጓዓዓዙ

ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ተጓዓዝቲ፡ ነቲ ዝፈትውዎ ደርፍታት ቦሊዉድ እናደረፉ ክኸዱ ወይ ድማ ግዜ ንምሕላፍ ካርድ ክጻወቱ ምርኣይ ልሙድ ተርእዮ'ዩ። ኣብቲ ናይ "ደቂ ኣንስትዮ ክፍሊ"፡ ንደቂ ኣንስትዮ ዝተሓዝአ ክፍሊታት፡ ዕለተ ልደተን ዘኽብራን ሕብስትታት ዘዙራ'ውን ይረኣያ እየን።

ኣብቲ "ሓፈሻዊ ክፍሊ" ድማ ጉጅለታት ደቂ ተባዕትዮ፡ "ማንጂራስ" ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናእሽቱ ናይ ኢድ መሳርሒታት ተጠቒሞም መንፈሳዊ መዛሙር ዘስምዑ'ውን ኣለዉ።

ምሕማይ'ውን ልሙድ ጥራይ ዘይኮነ፡ ዝኾነ ነገር ክለዓል ንቡር'ዩ። ተሳፈርቲ ብዛዕባ እንዳ ሓሙኦም የዕልሉ፡ ብናይ ሙ "ስራሕ ፓለቲካ" የዕዘምዝሙ፡ እንሓንሳብ ድማ ብዛዕባ ወረታት ቅለት ቦሊዉድ ይዛረቡ።

ሓንቲ ዳርጋ ኣብ መወዳእታ 20ታት ዝዕድሚኣ ጓል፡ ነቲ ዘመናዊት ጓለንስተይቲ ሰራሕተኛ ህንዲ እተሕልፎ መነባብሮ ብኸምዚ ክትድምድሞ ትዝከረኒ።

"ንሓማተይ፡ ናይ ንጉሆ ጥራይ ምግቢ ከም ዘዳሉ ብንጹር ነጊረያ'የ። ኣነ ምስዚ ዘለኒ ስራሕ ስለ ዘይጥዕመኒ፡ ድራር ባዕላ ክትሰርሕ ኣለዋ። ምስ ስርሐይን እዚ ኣድካሚ ናይ ባቡር ጉዕዞን ኩሉ ነገር ክገብር ክትጽበየኒ የብላን" ኢላትና።

ልዑል ነድሪ

እንተኾነ ብፍላይ ኣብቲ ካብ ስራሕ ናይ ምፍዳስ ሰዓታት፡ እቶም ባጎንታት ዝተጸቓቐጡ'ዮም። በዚ ምኽንያት ድማ ባእሲ ምርኣይ ልሙድ'ዩ። ተጓዓዝቲ ናብተን ባቡራት ንክሳፈሩ፡ ርእሶም ንቕድሚት ብምውርዋር፡ ነቲ ቕድሚኦም ዘሎ ሰብ ይጽቕጥዎ፡ እዚ ድማ ባእሲ ከም ዘልዕል ፍሉጥ'ዩ።

መግለጺ ስእሊ,

ባቡራት ሙምባይ ምጥቃም ኣብ ኣዝዩ ዝተጨናነቐ እኩብ ምድፍፋእ ይፈጠር።

ናይ ገሊኦም ቆይቊ ቀልጢፉ ከብቅዕ እንከሎ፡ ናይ ገሊኦም ግን ክሳብ ሓዲኦም ካብታ ባቡር ዝወርድ ይቕጽል። እቲ ናይ ቃላት ምንሻው እውን ናብ ኣካላዊ ጎነጽ ክበጽሕ ይኽእል፡ ምድፍፋእ፡ ምጽፋዕ ወይ ድማ ንሓድሕድካ ጸጉሪኻ ምምንጫጭ የጋጥም'ዩ።

ተሳፈርቲ ናብ ባቡር ክኣትዉ ክብሉ፡ ብድሕረይ ንካምቻይ ሒዞም ናብቲ ዝተጸቓቐጠ ባጎኒ ተንጥልጢሎም ክኣትዉ ስለዝደልዩ፡ ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ካምቻይ ተቐዲዱኒ ይፈልጥ'ዩ።

ተንጠልጢልካ ጉዕዞ

ኣብ መደያይቦ ናይ ባቡር ተንጠልጢለ፡ ናብቲ ሰብ ዝመልአ ባጎኒታት ንምእታው ዝፈትንኩሉ እዋናት'ውን ኣሎ። ኣነን ከማይ ዝተንጠልጠላን ናብታ ባቡር ንክንኣቱ ናብተን ኣብ ቅድመይ ዝነበራ ክውጭጭ ነይሩኒ።

እቲ ብዛዕባ ናይዘን ካብ ዓለም እተን ኣዝየን ጽዑቕ ዝኾነ ምምልላስ ዘካይዳ ባቡራት፡ ዘንደንጹ ነገር፡ መዓጹአን ክሳብ ዝብገሳ ዘይዕጾ ምዃኑ'ዩ።

ምንጪ ስእሊ, Kinjal-Pandya Wagh

መግለጺ ስእሊ,

ባቡር ሙምባይ ተጠቒምካ ጉዕዞ ምግባር፡ ብሰንኪ ብዝሒ ሰባት ስግኣት እናኾነ መፂኡ

እቲ ካልእ ብድሆ ድማ፡ ሰባት ደው ከይበላ ክስቀሉ ኣለዎም። ካብ ኩሉ ክዘልል እንከለኹ፡ ግዜ ሓልየ እየ ዝስቀል ነይረ። ቀልጢፈ ድማ ነቲ ናይ ማዕጾ መትሓዚ ወይ ድማ ናይ ካልእ ሰብ ኢድ ብምሓዝ ደልዲለ ይረግጽ። ኮፍ መበሊ ክረክብ ዕድለኛ እንተኾይነ፡ ዓቢ ዓወት'ዩ።

ኮፍ መበሊ ክትረክብ እንተዘይ ኪኢልካ ድማ፡ ነቶም ኮፍ ዝበሉ፡ ኣበይ ቦታ ከምዝወርዱ ብምሕታት ነቲ ቦታኦም ትሓዝኦ።

ብዛዕባ እዚ ኣዝዩ ፈታኒ ናይ ባቡር ጉዕዞ ዝስመዓካ፡ ኣብ ኣተሓሳስባኻ'ዩ ዝሙርከስ። ክትፈትዎ ትኽእል፡ ክትጸልኦ'ውን ትኽእል ኢኻ።

ዝያዳ ክጻወርን ትዕግስተኛ ክኸውንን ምሂሩኒ'ዩ። እቲ ናይ ባቡር ጉዕዞታት፡ መዓልታዊ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ዘቀራርብን፡ ሓደ ዕላማ ክህልዎም ዝገብርን ናብቲ ክበጽሕዎ ዝደልዩ ቦታ ኣብ ሰዓቶምን ብሂወቶም ክበጽሑ'ዩ።