ሕማም ዓሶ ብእስትንፋስ ዝምርምር መሳርሒ ተስፋ ተረኺቡዎ

ኣብ ማላዊ ብሕምማ ዓሶ እተመርመሩ ሕጻናት

ምንጪ ስእሊ, Washington University

ሓደ ሰብ ብሕማም ዓሶ ከምዝተጠቕዐ ደም ከይሃበ ንምፍላጥ ዘኽእል መሳርሒ ከምዝተምሃዘን ኣብ ኣፍሪካ ተፈቲኑ ተስፋ ከምዝተረኸበሉን ኣብ ጉባኤ ትሮፒካል መዲሲን ቀሪቡ ዘተ ተገይሩሉ።

እቲ ሓድሽ ምህዞ፥ ኣብ ሓደ ሰብ ዘሎ መጠን አልኮል ንምፍላጥ ኣብ ረብሓ ዝውዕል መሳርሒ ዓቐን ዝዓይነቱ እዩ።

እቲ ፈተነ፡ ብፍላይ ኣብ ህፃናት ኣፀቢቑ ዝሰርሐ እንትኸውን፥ ንቐፃሊ ከም ሓደ ስሩዕ መዓቀኒ መሳርሒ ንምጥቃም ተወሳኺ ምምሕያሻት ከምዘድልዩ ተሓቢሩ።

ካብ መንጎ እቶም ዝተነፀሩ ምስትንፋስ ዓሶ ዝሓዞ ሰብ፥ እቲ ሕማም ብምትሕልላፍ ዝፍለጣ ዓይነት ሓሳኹ ዝስሕብ ተፈጥሮኣዊ ጨና ኮይኑ ተረኺቡ።

"ሓደ ሓደ ዓይነታት ፅሕዲ ከም ጣንጡ ዝኣመሰሉ ሓሳኹ ዝስሕብ ጨና የመንጭው" ይብሉ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ዋሺንግተን።

ስለዘኾነ ድማ፥ ብሕማም ዓሶ ዝተጠቕዑ ሰባት ኣብ ሃፈኦም እዚ ዓይነት ጨና ዘመንጭዉ ብምዃኖም፥ ካልኦት ጣንቱታት በቲ ጨና ተሳሒቦም ነቲ ሰብ ይነኽሱዎ እሞ ናብ ካልኦት ጥዑያት ሰባት ብቐሊሉ ከምዘመሓላልፉዎ እዮም እቶም ተመራመርቲ ዝዛረቡ።

ፕሮፌሰር ኦድሪ ኦዶም ጆንን መሓዝቶምን ከምዝብልዎ፥ ሕማም ዓሶ ንምርማር እቲ ሓድሽ ፈተነ ቀሊልን ሕሱርን ክኸውን ከምዝኽእል ይዛረቡ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ፍሉይ ጨና

እቲ ብምስትንፋስ፥ ሕማም ዓሶ ክሕብር ዘኽእል ሓድሽ ፈተነ፥ ሽድሽተ ዓይነታት ጨናታት ምንፃር ዝኽእል እዩ።

እቶም ተመራመርቲ፡ ዓሶ ኣብ ዝሓዞምን ዘይሓዞምን 35 ህፃናት ማላዊ እዮም ፈቲኖሙዎ።

እቲ ፈተነ ኣብ 29 ህፃናት ትኽከለኛ ውፅኢት ተረኺቡዎ። ማለት 'ውን እቲ ውፅኢት 83 መኢታዊ ሓቀኛ መሳርሒ ምዃኑ እዩ።

እቲ ዓቐን ብስሩዕ ኣብ ረብሓ ንኽውዕል ብዙሕ ዝተርፎ እንትኸውን፥ እቶም ተመራመርቲ ግን እቲ መሳርሒ ኣማሓይሾም ከቕርቡዎ ከምዝፅዕሩ ቃል ኣትዮም።

"ብርግፅ ቀሊልን ፈጣንን መሳርሒ መመርመሪ ዓሶ ኣሎ እዩ" ዝብሉ ተመራማሪ ዩኒቨርስቲ ዋሺንግተን፥ ኮይኑ ግና እቲ ሐዚ ዘሎ መሳርሒ ብዙሕ ጉድለት ከምዘለዎ ይዛረቡ። ብፍላይ ኣብ ገጠራት፡ ሕማም ዓሶ ብደም ምምርማር ቀሊል ኣይኮነን።

ብምዃኑ ውን ብዘይ ደም ክግበር ዝኽእል ምርመራ ዓሶ ብዙሕ ረብሓ ክህልዎ እዩ- ይብሉ።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሎንደን መምህር ጥዕናን ትሮፒካል ፈውስን ፕሮፌሰር ጄምስ ሎጋን፥ "ንመጻኢ ሕማም ዓሶ ክነጥፍእ ትልሚ ሒዝና ኣብ ዝሃቀንናሉ እዋን፥ ሓደ ፈተና ክኸውን ዝኽእል ቅልጡፍ ናይ ምርመራ መሳርሒ ዘይምርካብ ክኸውን እዩ" ክብሉ ይዛረቡ። "እሙን መሳርሒ ምርመራ ምውናን ሓደ ዓብይ ፈተና እዩ"።

እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ሓድሽ ምህዞ ምርመራ ዓሶ፥ ኣብ ዝቕፅል ዓመታዊ አኼባ ማሕበረሰብ ጥዕናን መድሃኒትን አመሪካ ክቐርብ ትፅቢት ዝግበረሉ ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ።