ሕፁይ ቢቢሲ- ብሉፅ ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ እዚ ዓመት፡ መሓመድ ሳላሕ - ግብጺ/ሊቨርፑል

መሃመድ ሳላሕ
ናይ ምስሊ መግለጺ መሓመድ ሳላሕ

መሓመድ ሳላሕ ልዕሊ ሚእቲ ሸቶታት ኣመዝጊቡ ክህሉ ይኽእል'ዩ። ግና ብሓንቲ ካብኣተን'ዩ ንዘንተ ዕለት ክዝከር ክነብር። ንሳ ድማ እታ ኣብ ጥቅምትን፡ ሃገሩ ምስ ኮንጎ ኣብ ዝገበረቶ ግጥም፡ ኣብ መወዳእታ ዘመዝገባን፡ ነቶም 'ፈርኦናት' ግብጺ ተባሂሎም ዝጽውዑ ሃገራዊት ጋንታኡ ድሕሪ ልዕሊ ርብዒ ክፍለ ዘመን ናብ ዋንጫ ዓለም ከምዝሓልፉ ዝገበረትን ሸቶ እያ።

ዋላኳ ግብጺ፡ ንሸውዓተ ግዜ ተዓዋቲት ዋንጫ ኣፍሪቃ እንተኾነት፡ ካብ 1990 ጀሚሮም ኣብ ዋንጫ ዓለም ከይተሳተፉ'ዮም ጸኒሖም። ኣብታ ምስ ኮንጎ ዝገበሩዋ ግጥም ድማ፡ ኣብ ውዱእ ሰዓት፡ ፍጹም ቅላዕ (ሪጎለ) ብምርካቦም፡ ሓንቲ ሸቶ ብምምዝጋብ 1 ብ 1 ምስ ወጽኡ፡ እቲ ዘዋህለልዎ ነጥቢ ናብ ዋንጫ ዓለም ከሕልፎም ይኽእል ብምንባሩ፡ ኣብቲ ሜዳ ይኹን ካብኡ ወጻኢ መግለጺ ዘይርከቦ ፈንጠዝያ እዩ ኣኸቲሉ።

እቲ ወዲ 25 ዓመት፡ ነቲ ፋጻን ጨርባሕባሕን ግብጻውያን ደገፍቲ ረሲዑ፡ ብህድኣት ነታ ሸቶ ምስ ኣመዝገባ፡ ዝሰዓበ ሃገራዊ ዳንኬራን ሓጎስን መዐቀኒ ኣይነበሮን። ፕረዚደንት እታ ሃገር፡ ዓዱል ፋታሕ ኣልሲሲ ከይተረፈ'ዩ፡ ነቲ ኣጣቓዓይ፡ ነቲ ዘርኣዮ ጸቕጢ ናይ 80 ሚልዮን ግብጻውያን ትጽቢት ናይ ምስካም ክእለት፡ ኣሞጕስዎ።

እታ ሸቶ ድማ፡ ናይ 2017 ንጉስ ፈሮኦናት ግብጺ ብምዃን ናይ ክብሪ ቦታ ከምዝሕዝ ጌራቶ'ያ። በቲ እቲ ከም ንፋስ ዝውንጭፍ ኣጥቃዓይ ዝገበሮ ውልቃዊ ኣበርክቶ፡ እታ ሃገራዊት ጋንታ፡ "ናይ ሳላሕ ግብጺ" ተባሂላ ከምእትስመ ገይርዋ'ዩ።

ካብተን ግብጺ፡ ናብቲ ኣብ ራሻ ዝካየድ ዋንጫ ዓለም 2018 ከምእትሓልፍ ዝገበራ 7 ሸቶታት፡ እተን 5 ባዕሉ ዘመዝገበን ምዃነን ኣብነታዊ ተጻዋታይ ክኸውን በቒዑ'ዩ።

ኣብቲ ናይ 2017 ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ'ውን፡ ኣደናቒ ተራ ስለዝነበሮ፡ ኣብታ ብብሉጻት ተጻወትቲ እቲ ውድድር ዝቖመት (ንኣድናቖት) 'ብልጽቲ ጋንታ ናይቲ ግጥም' ኣካል ክኸውን በቒዑ ነይሩ። ኣብቲ ውድድር፡ ካብተን ሃገራዊት ጋንታ ግብጺ ክሳብ ፈጻሚ ደረጃ ንምብጻሕ ዘመዝገበተን 5 ሸቶታት፡ እተን 4 መሓመድ ሳላሕ ዘመዝገበን እየን፡ ዋላኳ ኣብ መወዳእታ ብካሜሩን ተሳዒሮም እንተኾኑ።

እዚ ትንግርታዊ ዝኾነ ግብጻዊ፡ ምስ ሃገሩ ተሰሊፉ ኣብ ዓለምለኻዊ ግጥማት ጥራይ ኣይኮነን፡ ብቕዓቱ ኣረጋጊጹ። ብክለብ ደረጃ'ውን፡ ኣብ ክለባት ሮማን ሊቨርፑልን ብዝሒ ሸቶታት ብምምዝጋብ ብቕዓቱ ኣረጋጊጹ'ዩ።

ኣብዚ ዝሓለፈ ሰነ፡ ምስ ሊቨርፑል ድሕሪ ምጽንባሩ፡ ኣብ 11 ናይ ፕሪሜር ሊግ ግጥማት፡ 7 ሸቶታት ከዋህልል ኪኢሉ'ዩ። እዚ ልዑል ኩዕሶ ናይ ምቁጽጻር ክእለት ዘለዎ ተጻዋታይ፡ ኣብ ናይ ኣውሮጳ ክለባት ውድድር (ቻምፕዮንስ ሊግ) እውን፡ ናይ መጻረዪ ደረጃ ሓዊስካ፡ ኣብ 6 ግጥማት 5 ሸቶታት ብምምዝጋብ፡ ካብኡ ንላዕሊ ብቕዓት ኣርእዩ።

እቲ ዘደንቕ ምጅማር፡ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ጥልያን እንከሎ ዝነበሮ ጽቡቕ ብቕዓት እዩ። እቲ ቁንጹብ ሳላሕ፡ ክለብ ሮማ ን7 ዓመት ሒዛቶ ዝጸንሐት ጽቡቕ ደረጃ ክህልዋ ኣብ ምግባር ኣገዳሲ ተራ ነይርዎ።

ኣብኡ ኣብ ዝጸንሓሉ እዋን፡ 15 ሸቶታት ከመዝግብ እንከሎ፡ 11 ካልኦት ጎላት ኣብ ምምዝጋብ'ውን ሓገዛት ብምግባር፡ እቶም ብጊያሎሮሲ ተባሂሎም ዝጽውዑ ጋንትኡ፡ ምስ ተዓዋቲት ክለብ ጁቬንቱስ ብ4 ነጥቢ ብምፍልላይ ካልኣይ ደረጃ ክምዝሕዙ ጌርዎም እዩ።

እቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ በሃር ተጻዋታይ ነበር ቴየሪ ሄንሪ፡ "ፍሉይ" ተጻዋታይ ብምባል ዝሰመዮ ሳላሕ፡ እቲ ንመጀምርታኡ ዝተሓጸየሉ 'ናይ ቢቢሲ ናይዚ ዓመት ብሉጽ ተጻዋታይ' ሽልማት ብምዕዋት፡ ናይ መጀመርታ (ድሕሪ ናይ መሓመድ ኣቡጣሪቕ ናይ 2008 ዓወት) ግብጻዊ ተሻላሚ ንምዃን'ዶ ይበቅዕ ይኸውን?

ናትኩም ብሉጽ ተጻዋታይ ንምምራጽ እዚ ፈለግ African Footballer of the Year contenders ተጠቐሙ።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
መሓመድ ሳላሕ - ሊቨርፑልን ግብጽን