ናይዚ ዓመት ብሉፅ ኣፍሪካዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ንምምራፅ ኣድምፁ

መለለይ ናይዚ ዓመት ብሉፅ ኣፍሪካዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ

ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ኩዕሶ ተፃዋታይ ዓመተ-2017 ዝምልከት ሓፂር ዝርዝር፡ ኣብ ቢቢሲ ወርልድ ሰርቪስ፣ ቢቢሲ ወርልድ ኒውስ፣ ቢቢሲ ኦንላይንን ማሕበራዊ መራኸብን ኣብ ዝህሉ ቀጥታዊ ፈነወ ዕላዊ ክኸውን እዩ።

እዚ ድማ፡ 11 ሕዳር 2017፡ ምሸት ካብ ሰዓት 03፡05 ክሳብ 04፡00 ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ፡ ብኣቆጻጽራ ኤርትራ ድማ ካብ 09:05 10:00 ይፍኖ። (ክቡራት ተኸታተልትና፡ (ኣ-ኢ ንኣቆጻጽራ ሰዓት ኢትዮጵያ፡ ኣ-ኤ ከኣ ንናይ ኤርትራ ክውክል እዩ)

ድምፂ ዝወሃበሉ ገፅ ካብ ሰዓት 03፡50 ኣ-ኢ (ሰዓት 09:50 ኣ-ኤ) ክኽፈት'ዩ።

ንኣወሃህባ ድምፅ ዝምልከቱ ዝርዝራትን ረቛሒታትን እዞም ዝስዕቡ እዮም።

መስርሕ መረፃ ኣብ ዝርዝር ዝኣትዉ ሕፁያት

ኣብ ናይ መወዳእታ ዝርዝር ዝኣተዉ ሓሙሽተ ተፃወቲ ዝተመምዩሉ መስርሕ፡ ካብ ኣፍሪካን ደገን ዝተመረፁ ኪኢላታት ኩዑሶ ዘውደቕዎ ዕጫ እዩ። ነብሲ-ወከፎም ሕሩያት ዝብልዎም ሓሙሽተ ተፃወትቲ መሰቕረቡ ካብ 1ይ ክሳብ 5ይ ሰሪዖምዎም።

ንብሉፃቶም ክሓርዩ ድማ እዞም ዝስዕቡ ረቛሒታት ቀሪቦምሎም።

ብቕዓት ኣብ ስፖርት (ውልቀ-ብቕዓት፣ ቴክኒካዊ ክእለት፣ መንፈስ ሓበራዊ ስራሕ፣ ኣብ ውፅኢታት ዘለዎም እጃም፣ ሽልማት፣ ጭውነት ዝመልኦ ፀዋታ፣ ኣብ 2017 ብዘለዎ ቀፃሊ ዝኾነ ብቕዓትን ምምሕያሽ ብቕዓትን)

ዞባዊ ፅልዋ (እቲ ተፃዋታይ ኣብ ኩዕሶ እግርን ስፖርትን ዞብኡ ኮነ ካልኦት ቦታታት ዝገበሮ ኣስተዋፅኦ)

ዓለማዊ ኣበርክቶ (ኣብ ዓለም-ለኻዊ ፀዋታታትን ምዕባለታቱን ዘለዎ እጃም)

ካብ 1 ጥሪ 2017 ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ግምት ንኸእትዉ'ውን ተነጊርዎም እዩ።

ዝርዝር ናይ መወዳእታ ሕፁያት ኣብ 11 ሕዳር 2017፡ ምሸት ካብ ሰዓት 03፡00 ክሳብ 04፡00 ኣ-ኢ ሰዓት 09:00 10:00 ኣ-ኤ ይፍኖ። ኣብ ቢቢሲ ወርልድ ሰርቪስን ቢቢሲ ወርልድ ቲቪን ክመሓላለፍ'ዩ። ኣብ ድሕረ ገፅ 'ቢቢሲ ስፖርት ኣፍሪካን ፉትቦል' እውን ክፍኖ እዩ።

ቢቢሲ ብሉፅ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ፡ ኣብ መስርሕ ምምያ ሕፁያት ፀቢብ ፍልልይ እንተጋጢሙ፡ ቁፅሪ ሕፁያት ናብ ሽድሽተ ንምድያብ ድልው'ዩ።

ክወዳደር ሕጋውነት ዘለዎ መን'ዩ?

ንኣፍሪካዊት ሃገራዊት ጋንታ ዝውክሉ ተፃወትቲ፡ ኣብ ቢቢሲ ብሉፅ ኣፍሪካዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክወዳደሩ ሕጋውነት ኣለዎም።

ድምፂ ምሃብ

ዝርዝር ናይ መወዳእታ ሕፁያት ምስተሓትመ፡ ሰባት ብኦንላይን ብዝህብዎ ድምፂ ተዓዋታይ ይፍለ።

መስርሕ ምሃብ ድምፂ ድማ 11 ሕዳር 2017፡ ምሸት ካብ ሰዓት 03፡50 ኣ-ኢ ሰዓት 09:50 ኣ-ኤ ምስተኸፈተ፡ 27 ሕዳር ምሸት ሰዓት 03፡00 ኣ-ኢ ምሸት ሰዓት 09:00 ኣ-ኤ ይዕፆ።

ናይ መወዳእታ ውፅኢት ካኣ 11 ታሕሳስ 2017፡ ሰዓት 02፡35 ኣ-ኢ ሰዓት 08፡35 ኣ-ኤ፡ ብቐጥታ ፈነወ ኣብ ፕሮግራም ቴሌቪዥን ፎከስ ኦን ኣፍሪካን ብሬድዮን ዕላዊ ይኸውን። ምስ ኩሉ ቅጥዕን መምርሒታትን ኣብ ድሕረ ገፅ ቢቢሲ ስፖርት፡ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ክጥቃዕ እዩ።

ኣብ ነጥቢ፡ ምቅርራብ ዘለዎ ውፅኢት እንተተረኺቡ፡ እቲ ሸልማት ኣብ ሞንጎ ተዓወትቲ ይምቀል።

ብኦንላይን (ብኢንተርኔት) ብኸመይ ምድማፅ ይከኣል

ኣብ ድሕረ ገጽ፡ ቢቢሲ ስፖርት ኣፍሪካን ፉት ቦል ብምብጻሕ፡ ኣብ ኦን ላይን ንዘሎ መምርሒታት ተኸቲልካ ምድማጽ ይከኣል። እቶም ብኦንላይን እተድምጹ፡ ኣብ ሓንቲ ኮምፒዩተር ሓንቲ ድምጺ ጥራሕ እዩ ዝፍቀድ።

ቅጥዕን መምርሕን ህዝባዊ ድምጺ

 1. መስርሕ ምድማፅ፡ ብቢቢሲ እዩ ዝመሓደር፡ እቲ ብልጫ ከኣ ኣብ ውድድርን ድምጽን ቀጺሉ ኣብ ዝርከብ፡ ናይ ቢቢሲ ምምርሕን ስርዓትን ዘካተተ እዩ ኪኸውን።
 2. ተዓዋታይ ሽልማቱ ይወሃቦ፤ ብተወሳኺ'ውን "ናይ ቢቢሲ - ብሉፅ ኣፍሪካዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓመተ 2017" ዝብል መዓርግ ይረክብ።
 3. ዝርዝር ናይ መወዳእታ ሕፁያት ብሉፅ ኣፍሪካዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ'ዚ ዓመት፡ ብጉጅለ ኪኢላታት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ዕላዊ ይኸውን
 4. ናይ መወዳእታ ሕፁያት ዝምረፁሎም ረቛሒታት ድማ፡ ውልቀ-ብቕዓት፣ ቴክኒካዊ ብቕዓት፣ ጉጅለኣዊ ስራሕ፣ ኣብ ውፅኢታት ዘለዎ እጃም፣ ዓወታት፣ ጭውነት ዝተላበሰ ኣፀዋውታ፣ ኣብ ዞብኡን ካልኦት ቦታታትን ዘሎ ኩዕሶ እግርን ስፖርትን ንኽዓቢ ዝገበሮ ኣስተዋፅኦ፡ ከምኡ'ውን ኣብ 2017፡ ኣብ ዝተኻየዱ ዓለማዊ ፀዋታታትን ምዕባለታቶምን ዝነበሮ ተሳትፎ እዮም።
 5. ኣድመፅቲ መታን ኸድምፁ፡ ዝርዝር ሕፁያት፡ ኣብ ቢቢሲ ስፖርት ኣፍሪካን ፉትቦል (BBC Sport African Football ) ክፍኖ'ዩ።
 6. ቢቢሲ፡ ውልቃዊ መረዳእታታትኩም (ብመሰረት ነዚ ዝተዳለወ ፖሊሲ) ክጥቀም እዩ። ንኣብነት - መረፃ ንምክያድን ዘይሕጋዊ ፍፃመታት ንምቁፅፃርን ውልቀ-መረዳእታታትኩም ክንጥቀም ኢና።
 7. መስርሕ ምድማፅ (ምሃብ ድምፂ) 27 ሕዳር 2017፡ ምሸት ሰዓት 03፡00 ብኣ-ኢ 09፡00 ብኣ-ኤ ክዛዘም'ዩ።
 8. ውሳነ ድምፂ ኣብ መወዳእታ ዝፍፀም እንትኸውን፡ ዝኾነ ይኹን ደብዳበ ተቐባልነት የብሉን።
 9. ዓይነት ሽልማት ብመሰረት እቲ ዝተገለፀ ይወሃብ። ዝተፈለየ ክኸውን የብሉን፤ ብጥረ-ገንዘብ ዝወሃበሉ ኣማራፂ'ውን የለን። ንምድማፅ ዝወሃብ ሽልማት የለን።
 10. ኣብ ቴክኒክ ኮነ ኣብ ቀረብ ኢንተርኔት፣ ኣብ መስርሕ ኦንላይን፣ ሰርቨርን ኣቕራብን ዝኾነ ፀገማት ኣጋጢሙ ድምፅታት እንተጠፊኦም ወይ ድማ ብኣገባብ እንተዘይተደሚፁን፡ ምስ ቢቢሲ ዝሰርሑ ተኾናተርቲ ኮነ ሓገዝትን ወኪላትን ሓለፍነት ኣይወስዱን።
 11. ቢቢሲ፡ ብዘጠራጥር ከይዲ ዝተውሃበ ድምፂ ምህላው እንተፈሊጡን ንምጭባርባር ፈተነ እንተተገይሩን፡ ነቲ ድምፂ ክስርዝን ከወግድን መሰል ኣለዎ። ተገዳስነት ብዝተመልኦ መገዲ ናይ ምትካእ መሰሉ'ውን ዝተሓለወ እዩ። ዘይሕጋውያን ድምፅታት ንምቁፅፃር ንኣይፒ ኣድረስ ሓዊሱ ካልኦት ኣማራፂታት ክጥቀም እዩ። ቢቢሲ ነቶም መምርሕታት ተግባራዊ ክገብር እንተዘይተገዲዱ፡ ብዘይ ፍቓድ ኣየሕትሞን ንካልእ'ውን ኣሕሊፉ ኣይህቦን።
 12. ድምፂ ምሃብ ዝኽእሉ ንሕግታት ዝተቐበሉን ብኣኣቶም ዝግዝኡን ጥራሕ እዮም። ዝኾነ ይኹን ኣባል ቢቢሲን ኣብዚ ምድላው'ዚ ውድድር ተሳትፎ ዘለዎ ሰብን ከድምፁ ኣይፍቀድን።
 13. መስርሕ መረፃ ብቢቢሲ ኣፍሪካ ምክትታል ይግበረሉ።
 14. ቢቢሲ፡ እቲ መስርሕ ሕጋውነት እንተጉዲሉን ንሽም ቢቢሲ ከነውር ይኽእል እዩ ኢሉ እንተኣሚኑሉን፡ ንሕፁይ ካብ ውድድር ከግልሎን ሸልማት ክኸልእን መሰል ኣለዎ።
 15. እዚ መስርሕ ምድማፅን ቅጥዕን መምርሒታትን ብሕግታት እንግሊዝን ዌልስን ይቕየድ።