ደብዳቤ ካብ ኣፍሪቃ፡ ዘይሃስስ ባህላዊ መግዛእቲ

ምምቕቓል ኣፍሪቃ

ብዛዕባ እቲ እንግሊዝ ዝዛረብ ክፋል ናይ ካሜሮን ክሓስብ ጸኒሐ'ለኹ። ካብታ ሃገር ንምንጻሉ ክግበር ዝጸንሐ ጎስጓስ ናብ ከይደዮ ዘይፈልጥ ኣንፈት ርዲኢት'ዩ ወሲዱኒ።

ሃገራት ኣፍሪቃ ንመግዛእቲ ኣውሮጳ ምኽሳስ ገዲፈን ኣድህቦአን ኣብ ናተን ስራሕ ክገብራ ኣለወን ኢለ'የ ዝኣምን።

ሕጂ ግን ኣማዓባብላ ሃገራት ኣፍሪቃ ምስቲ ድሕሪ መግዛእቲ ዘጓነፈን ጸገማት ዝተኣሳሰር ምዃኑ ከስተውዕል ጀሚረ።

ኣጀማምራ ዶባት ኣወሮጳ ርጉእ ነይሩ ክበሃል ኣይካኣልን'ዩ። ዳርጋ ኩሎም ዶባት ኣውሮጳ ኵናት ዝወለዶም እዮም።

እሞኸ ዳኣ፡ ስለምንታይ'ዮ እቶም ኵናት ዝፈጠሮም ዶባቶም ካብቶም ኣብ በርሊን ኣብ ሰፊሕ ጠረጴዛ ዝተሓንጸጹ ናትና ዶባት ንላዕሊ ርጉኣት ክኾኑ ክኢሎም።

ኣፍሪቃውያን ባዕላትና ኣይኮናን ንዶባት ሃገራትና ሓንጺጸናዮም። እቶም ዝሓንጸጽዎም ድማ ናይቲ ቦታታት ህዚቢ፡ ብሄርን ቋንቋን ኣብ ግምት ኣየእተዉን። ብዘይ ስሩዕ ኣገባብ ብዝመጻሎም'ዮም ነቲ መስመራት ሓንጺጾሞ።

ካብቲ ኣብ መንጎ ጋናን ቶጎን ዘሎ ዶባት ንላዕሊ ጽቡቕ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል የሎን። ኣብዚ ዶባት'ዚ ኣብ ገሊኡ ቦታታት፡ መደቀሲ ክፍሊ ኣብ ሓንቲ ሃገር ክሽነ ድማ ኣብታ ካልእ ሃገር ዝኾነሉ ኩነታት ነይሩ'ዩ።

ናተይ ውልቃዊ ተመክሮ'ውን ኣሎ፡ ኣብ ዶብ ዝነበረ ኣቦይ ዝውንኖ ናይ ኮካ ሕርሻ ነይሩና። ይዝከረኒ ኣብ ግዜ ቀውዒ፡ ነቲ ኮካ ከነንቅጾ እንተ ደሊና፡ ኣበየናይ ሃገር ዝሓሸ ዋጋ ከምዘሎ ክንምልስ ነይሩና።

እቶም መግዛእታዊ ዶባት ነቶም ብዙሓት ብሄራት ዝቕመጡሉ ቦታታት ኣብ ግምት ዘእተዉሉ ኣጋጣሚታት ውሑድ'ዩ።

ከምኡ ስለዝኾነ ድማ፡ ሓደ ዓይነት ህዝቢ ኣብ ክልቲኡ ወገን ዶባት ጋናን ኣይቮሪኮስትን፡ ጋናን ቡርኵና ፋሶን፡ ጋናን ቶጎን ኣለዉ። ኣብቲ ሓደ ወገን ዘለዉ እንግሊዝ ኣብቲ ካልእ ድማ ፈረንሳይ ዝዛረቡ ኣባላት ሓደ ብሄር'ውን ኣለዉ።

ኣብተን ካልኦት 54 ሃገራት ዘለዉ ዶባት'ወን ተመሳሳሊ ኩነታት'ዩ ዘሎ። ብሄራት ተፈላልዮም ከም ብሓድሽ ነቲ ዶባት ንሓንጽጾ ንምባል ኣይኮነን።

ኣብቲ እዋን ናጸነት ክግጠም ዝነበሮ ጸገም'ዩ፡ እቶም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ መራሕቲ ግን ነዚ ክገብሩ ኣይመረጹን።

ሓደስቲ ሃገራት ፈጢርካ ነቶም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ተበቲኖም ዘለዉ ሓደ ቋንቋ ዝዛረቡ ህዝብታት ምጥርናፍ ዝበለ'ውን የሎን።

ኣብዚ ቋንቋ ክብል እንከለኹ ድማ፡ ነቶም ናይ መግዛእቲ ቋንቋታት (እንግሊዝ፡ፈረንሳይ፡ ፓርቱጕዝን ስፓኒሽን) ዘይኮነ፡ ነቶም መበቆላውያን ቋንቋ ማለተይ እዩ።

እቲ ሓጺር ናይ መግዛእቲ እዋን ግና፡ ዓቢ ጽልዋን ከም ህዝቡ ንመንነትና ዝቐየረን ይመስል።

ዘመናዊ ርግጋእ ኣብ ጋና

ኣብ ጋና ዞባ ቮልታ'የ ተወሊደ። እቲ ከባቢ ንሓጺር እዋን ምስዛ ናይ ሎሚ ቶጎ ናይ ቀደመ ናይ ጀርመን ግዝኣት ቶጎላንድ ተሓዊሱ ነይሩ። ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም፡ እቲ ብቶጎላንድ ዝጸዋዕ ዝነበረ ከባቢ እንግሊዝን ፈረንሳን ተማቒለንኦ።

ኣብ ምሉእ ንእስነተይ፡ ኣብ 1950ታት፡ ዝንገረኒ ዝነበረ፡"ንሕና '[እቶም ንኣስታት 50 ዓመታት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጀርመን ዝነበርና]' ህዱኣት፡ ግዜና እንሕሉ፡ ዝኮነ ስራሕ ቅርጡዋትን ኣብ ሕግን ስርዓትን እንኣምን ኢና" ዝብል'ዩ ነይሩ።

እዚኣቶም ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበር ዝነበረ ህዝቢ ባህርያት እዮም፡ ካብ ፍሉእ ብሄር ስለዝመጹ ዘይኮነ፡ ዋላ ንሓጺር እዋን ይኹን እምበር፡ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጀርመን ስለዝነበሩ እዩ።

በዚ መንጽር ከረኣዩ እንከለዉ፡ እቶም ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ዝነበሩ ደቂ ጎልድ ኮስት (ጋና)፡ ወዛላት፡ ዓጭዓጫትን ኣብ ስራሕ ከትተኣማመነሎም ዘይትኽእልን ሰባት ከም ዝኾኑ'ዩ ዝዝረብ።

እቶም ተዛረብቲ እንግሊዝኛ ዝኾኑ ካሜሩናውያን'ውን ልክዕ ከምቲ ናይ ዞባ ቮልታ ናይ ጋና ኩነታት'ዯም ነይሮም። ብተመሳሳሊ'ውን ኣካል ናይቲ እንግሊዝን ፈረንሳን ዝተማቐላኦ ናይ ጀርመን ግዝኣት ዝነበሩ'ዮም።

ልክዕ ከምቲ ናይ ዞባ ቮልታ፡ ኣብቲ ዝገበርዎ ረፈረንደም ክልተ ምርጫ ነይርዎም፡ ብኡ መሰረት ድማ ገሊኦም ምስ ናይጀርያ ክሕወሱ እቶም ዝተረፉ ኣብዚ ሕጂ ዘይርጉእ ኮይኑ ዘሎ ቦታታት ዝነበሩ ድማ ምስ ካሜሩን ክጽንበሩ መሪጾም።

ናጻ ሃገር ክኾኑ ምርጫ ኣይተዋህቦምን፡ በዚ ምኽንያት ድማ ካብኡ ጀሚሮም ብኩነታቶም ሕጉሳት ኣይኮኑን። ኣካል ካሜሩን ካብ ዝኾኑ ጀሚሩ፡ ተዋሲንና፡ ኣድልዎ ተፈጺሙልና ዝብል ሓያል ስሚዒት ሓዲርዎም ይርከብ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ገሊኦም ተዛረብቲ ኢንግሊዝ አህዛብ ተጓኒና ይብሉ

'እንግሊዝ ቅዱስ ክኸውን ኣለዎ'

እቲ መሰረታዊ ጥርዓኖም፡ እቲ ካብቲ ናይ እንግሊዝ ትምህርትን ሕጋዊ ስርዓትን ዝረኽብዎ ብቕዓት፡ ኣብቲ ካልእ ፈረንሳ ዝዛረብ ዝዓበየ ክፋል እታ ሃገር ተቐባልነት ምስኣኑ'ዩ።

እቲ ጉዳይ ግን ክንዮኡ ዝኸይድ'ዩ - ብዙሓት ተዛረብቲ እንግሊዝ (ኣንግሎፎንስ) ንሓድሕዶም ባህላዊ ምቅርራብ ይስምዖም፡ በዚ ምኽንያት ድማ ፍሉያት ውሑዳን (ማይኖሪቲ) ኮይኖም ኣለዉ። እዚ ድማ ካብቲ ንክርደኦ ዝጸገመኒ ነገር እዩ።

ብኸመይ እዞም ተዛረብቲ እንግሊዝኛ ዝኾኑ ካሜሩናውያን ነዚ መንነት ከማዕብሉ ኪኢሎም፡ ንኣስታት 50 ዓመታት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እንግሊዝ ብምንባሮም ጥራይ?

ኣይናይ ክፋል ባህርያት እንግሊዝ ስለ ዝወረሱ'ዮም እዞም ተዛረብቲ እንግሊዝኛ (ኣንግሎፎን) ካሜሩናውያን፡ ካብቶም ካልኦት ካሜሩናውያን ዝረሓቑ ኮይኑ ዝስመዖም ይገርመኒ'ዩ።