ደሃይ 11፡ ኣብ ዓዲ ኢንግሊዝ፡ ብዙሓት ሰባት ብጽምዋ ንሕማም ኣእምሮ ይቃልዑ

አብዲ ቦሩ Image copyright Abdii Boru

ሽመይ ኣብዲ ቦሩ ይበሃል። ኣቦ ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ክልተ ደቂ ተባዕትዮን እየ። ሐዚ ኣብ ስልጣን ብዘሎ መንግስቲ ብዝበጽሐኒ በደልን ተደጋጋሚ ውንጀላን'የ ካብ ሃገረይ ወጺአ።

ዝበጽሓኒ ዝነበረ በደል ኣብ ሃገረይ ብሰላም ሰሪሐ ዝነብረሉ መሰለይ ስለዝመንዝዓንን እናብኣሰ ስለዝመጸ፡" ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮጳውያን መወዳእታ 2005 ኩሉ ጠንጢነ መነባብሮ ስደት መሪጸ። ገጸይ ድማ ናብ ጎረቤት ሃገር ኣዚረ። ፈላማይ ዓመት 2006 ድማ ዶብ ሞያሌ ብምቁራጽ ብስደት ንኬኒያ ኣትየ።

ን10 ዓመታት ኣብ ከባቢ ካኩማ ኣብ ዘሎ መዓስከር ስደተኛታት ድሕሪ ምንባር ብሓገዝ ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዕድል ረኺበ ነሓሰ 2015 ኣብ ኢንግሊዝ ደቡባዊ ዮርክሻየር ኣብ ትርከብ ከተማ ሸፊልድ መንበሪ ፍቓድ ረኺበ ምንባር ጀሚረ።

ኢንግሊዝ ካብ ሃገርና ዝፈልያ ዓብዪ ነገር እንተሃለወ ኣብታ ሃገር ዝርአ ዕብየት ምዕባለን ስልጣነን ዘይኮነ ንመሰል ደቂ ሰባት ዘሎ ክብሪ 'ዩ።

ኩሉ ሰብ ሓሳቡ ብናጽነት ዝገልጸሉ መሰሉ ሕሉው ምዃኑን ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ብዘይኣድልዎ መዓረ መሰል ምርካቡን ኢንግሊዝ ካብ ሃገርና ክትፍለ ይገብራ።

እንተ ሓቢርካ ምንባር ዝብል ማሕበራዊ ናብራ ኩል ግዜ ሃገረይ ክናፍቅ ካብ ዝገብሩኒ ሓደ'ዩ። ኣብዚ ሃገር ማሕበራዊ ናብራ ዝበሃል ነገር የለን። ምስ ስድራ፥ ዘመድ፥ ከምኡ'ውን ጎረቤት ብሓባር ምንባር ዝበሃል ነገር የለን።

ኣነ ኣብ ሓደ ኣፓርታማ እየ ዝነብር ። ብልዕሌኻ፥ ብትሕቴኻ ኮነ ብጎኒ ሰባት ይነብሩ'ዮም። ይኹን'ምበር ካብ ገዛኻ ቐጺሎም ዘለው ሰባት መን ምዃኖም ኣይትፈልጥን፤ ንሳቶም'ውን ከምኡ። ኣብ እዋን ሓጎስካ ኾነ ጸገምኻ ኣይትራኸብን። ኹሉ ነናብ ናብርኡ እዩ ዝጎዩ። እዚ ማሕበራዊ ናብራ'ዩ እምበኣር ሃገረይ ከምዝናፍቕ ዝገብረኒ።

Image copyright Abdii Boru

ካብ ከተማ ሸፊልድ ዊንተር ጋርደን ዝተብሃለ ቦታ ይፈቱዎ። እዚ ናይ መዘናግዒ ቦታ፡ ኣብ ክረምቲ ዝሑል ኣየር'ኳ እንተሃለዎ ኣብ ዛሕልን ሙቐትን ንሰባት ዝጥዕም ኩነታት ክህልዎ ብዝገብር መልክዑ'ዩ ተሰሪሑ።

ዝተፈላለዩ ምስልታት ኣብዚ ቦታ ዝርከቡ እንትኾን፤ ምስ ስድራኻ ትዘናግዐሎም፥ ምግቢ ትበልዓሎም ቦታታት'ውን ኣለውዎ። ህጻናት ዝዘናግዕሉ ቦታ'ውን ከምኡ።

ከምቲ ሰብኣዊ መሰሉ ተመንዚዑ፡ ካብ ሃገሩ ዝተሰደደ ሰብ፡ ኣነ ኣብዚ ሃገር ምብጽሐይ ዘሐጉሰኒ ንድሕንነተይ ዝሰግኣሉ ጉዳይ ዘይምህላዩ'ዩ። ካብዚ ብዝሰገረ ደቀይ ምስ ክእለቶም ዝመጣጠን ጽሬት ዘለዎ ትምህርቲ ምርካቦም ኣዝዩ የሐጉሰኒ።

ቅዲሚ ናብዚ ሃገር ምምጽአይ እንታይ ክበጽሓኒ ይኾን እናበልኹ ንደሕንነተይ ይሰግእ ነይረ። ብህይወት ተሪፈ ስድራይ ብዓይነይ ክርኢ ይኸውን'ዶ ዝብል ስግኣት'ኳ እንተነበረኒ፤ ደሕንነተይ ተረጋጊጹ ናይ ሕልና ዕረፍቲ ምርካብ ግና ኽኢለ ኣለኹ።

ሓሓሊፉ ናብ ገጠር ኸባብታት እቲ ሃገር እንትዘዋወር ዝሪኦም ዝተፈላለዩ ዘራእቲ፣ እንስሳትን ኣዕዋፍን መልክኣ ምድሪ ሃገረይ የዘክሩኒ።

Image copyright Abdii Boru

ኣብ ዓዲ ኢንግሊዝ ዘሎ ጽበት መንገድን ጎደናታትን ብዝተላዕለ ድማ ሓደ ፍሉይ ሓይሊ ተዝህልወኒሞ እቶም መንገድታትን ጎደናታትን ምቀየርኹዎም ነይረ ይብል። ኣብ ኣፍሪቃ እኳ ከምዚ ዓይነት ጸቢብ መንገዲ የለን።

ዓብዪ ይኹን ንኡሽቶ ብመኪና'ዩ ዝመላለስ። ብእግሩ ዳርጋ ዝኸድ የለን። ካብዚ ብዝተልዐዓለ ናብ ስራሕ እንትኸድ ኾነ እንትምለስ ብዙሕ ሰዓታት ይወስድ። ስለዝኾነ ኣብዚ ዓዲ ዓብዪ ጸገም ጽበት መንገዲ ኣሎ።

ብሕታውነት ኣብዚ ዓዲ እቲ ኻልእ ፈተና'ዩ። ማሕበራዊ ናብራ የለን። ብዙሓት ንሕማም ኣእምሮ ተቓሊዖም ኢኻ ትርኢ። ሕጻናት ብወልፊ ተታሒዞም ፡ ኣድለይቲ ኣብ ዘይኾነ ቦታተት ይውዕሉ።

ኣብዚ ሃገር ዘሎ ምግቢ ኣነ ኣይመርጾን። ኮፍ ኢልካ ምስ ስድራ ትበልዖ ዘይኾነ "ፋስት ፉድ" ስለዝኾነ። ይኹን'ምበር ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃን ዓረብን ንዝመጹ ሰባት ዝስራሕ "ዙርቢያ" ዝተብሃለ ምግቢ ይፈቱ'የ። እቲ ህይወት ከምዚ ስለዝኾነ ሃንደበት ናብ ሃገረይ ዝመልሰኒ ነገር እንተዝህሉ ይብል። ብፍላይ ስድራይ ኣብ ዝርከብሉ ክልል ኦሮሚያ፤ ኣጋርፋ ዓርሰይ ተዝረኽቦ ደስ ይብለኒ።


ን ጫሊ ነጋሳ ከምዘውግዖ።