"ኢትዮጵያዉያን ኣብ ሓደጋ ባሕሪ መፈተኒ ይገብሩና ነይሮም''

ሌንጮ አብዱልሰመድ Image copyright LENCHO ABDUSAMAD

"ብዙሕ ታሪክ ኣሕሊፈ'የ" ዝብል ክሳብ መሰናድኦ ትምህርቱ ዝተኸታተለ ወዲ 20 ዓመት ሌንጮ ሕዚ ኣብ ጀርመን'ዩ ዝነብር። ከመይ ካብ ሃገር ወጺኡ?

ኣብ 2014 ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ተቓዉሞ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ዝተሳተፈ ሌንጮ፡ ቤት ህንጸት ኣትዩ ነይሩ። ካብቲ ቤት ህንጸት ምስ ወጸ ግና ቐልጢገፉ ካብ ሃገር ከምዝወጸአ ይዛረብ።

"ዶብ ኢትዮጵያ ኣቋሪጽና ሱዳን ምስ በጻሕና ቤት ማእሰርቲ ኣእትዮም ጸጉርና ላጽዮምና፡ ካብ ስድራና ድማ ገንዘብ ክነልእኽ ኣገዲዶምና" ይብል ሌንጮ። ዝተሓተቶ ገንዘብ ኸፊሉ ካብ ቤት ማእሰርቲ መስወጽአ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ በረኻ ሰሃራ ብምጉዓዝ ሊቢያ ዝኣተወ እዚ መንእሰይ እቲ ዝወሰዶ ደላሊ ከምዝሸጦ ይዛረብ።

ካብ ሱዳን ዝተበገሱ 87 ኢትዮጵያዉያን ነይሮም።

"ኣብ ሓንቲ መኪና ክሳብ 50 ንኸዉን ሰባት ጽዒኖምና ክኸዱ እንከለው ኣብ መገዲ ዝወድቑ ሰባት ነይሮም። ወዲቖም ኢልካ ጠጠዉ ምባል ዘይሕሰብ'ዩ" ዝብል እቲ መንእሰይ ኣብ ጉዕዞኦም ብርክት ዝበለ ዓጽሚ ሬሳታት እናርኣዩ ከምዝሳገሩ ሓቢሩ።

ብሊበያ ኣቢሉ ኢዝላቢያ ናብ ትበሃል ከተማ ሒዙዎም ዝመጽአ ደላላ ሸይጡዎም ከይዱ። እዞም ደለልቲ "ገንዘብ ኣአይከፈልኩምን ኢሎም ኣብ ንእሽቶ ኮንቴይነር ዓሺጎምና" ይብል፡ ምኽፋል ዝኸኣሉ ሰባት ክወጽኡ እንከለው ዓቕሚ ዝሰኣኑ ግና ኣብኡ ምትራፎም ይዝክር።

ናይ ምስሊ መግለጺ ካብ ሱዳን ዝተበገሱ 87 ኢትዮጵያዉያን ነይሮም

"ቀትሪ ሃሩር ኮፍ ኾነ ደዉ ኣየብለካን'ዩ ለይቲ ድማ ዓጽሚ ሰይሩ ዝኣቱ ዛሕሊ ኣሎ። ካብቲ ቦታ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ጸኒሓ ምስእትወጽእ ሰብነትካ ይጽዕዱ" ይብል ስደተኛ ሌንጮ።

ሓደ እዋን ገንዘብ መሊእሉ ካብቲ ኮንቴይነር ዝወጸ ሌንጮ ቀጻሊ ጉዕዝኡ ናብ ከተማ ትሪፖሊዘ ከምዝገበረ ይዛረብ።

ኣብቲ ጉዕዞ ሰብ ከም ዕንጸይቲ ተጸፋጺፉ እዩ ዝጓዓዝ። "ኣብ መኪና ምስ ኣሳፈሩና ኣብ ልዕሌና ዕንጸይቲ ደሪቦምልና፡ ኢድና ድማ ምስቲ ዕንጸይቲ ኣሲረሞ። በዚ ኩነታት ምትንፋስ ክሳብ ዝኣብየካ'ዮም ዘሳቕዩኻ። ኣብ ጎነይ ዝነበረ ሰብ ክመዉት ርእየ እየ" ክብል እቲ ዝነበረ ኩነታት ይገልጽ።

ኣብ ከምዚ ዝበለ ጸበባ፡ እቶም ደለልቲ ልዕሊ ዓቐን ገንዘብ'ዮም ዝሓቱ።

Image copyright LENCHO ABDUSAMAD
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ በረኻ ሰሃራ ብርክት ዝበለ ዓጽሚ ሬሳ ንርኢ ነይርና

ጉዕዞ

ድሕሪ እቲ ዝነበረ ጸበባ ሌንጮን ካልኦት መናእሰይን፡ ኣዉሮጳ ዝኣትዉሉ ዕድል ቀረባ መሲሉዎም ግን ከምዝተተስፈዉዎ ኣይጸንሖምነ።

ወተሃደራዊ ክዳን ዝተኸደኑን ዝተዓጠቑን ሰባት ኣብ መገዲ ጠጠዉ ኣቢሎምና፡ ዝበለ እቲ መንእሰይ ብግምት ልዕሊ 30 ኪሎ ሜትር ብእግሪ ከምዝተጉዓዙ ይገልጽ። ንክልተ መዓልቲ ኣብ ሓደ ገዛ ኣጽኒሖም ናብ ሓደ መሬት ሕርሻ ከምዝወሰዱዎም ተዛሪቡ።

"ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ናይ ሕርሻ መሬት ኣሸቂሎምና። ማይ ክነስቲ ጉሓፍ ክንኣሪ ዉዒልና" ክብል እቲ ዝሓለፎ መገዲ ይዝክር።

"ቤተ ፈተነ ገይሮምና"

ማዕበል ባሕሪ ሜድትራኒያን ዝሃድኣሉ እዋን ኣሎ። ካልእ ግዜ ድማ ዘፍርሕ። ኣብዚ ግዜ፡ መርከብ ኮነ ጀልባ ክግልበጥ ይኽእል'ዩ። ህይወት ሰብ ድማ ይጠፍእ።

ሌንጮ ርእየዮ ዝብሎ " እቲ ማዕበል ኣብ ዝሕይለሉን ንጉዕዞ ኣጸጋሚ ኣብ ዝኾነሉን እዋን 85 ዝኾኑ ስደተኛታት ተመሪጾም ንፈተነ ኣብ ጀልባ ጽዒኖሞም"።

ድሕሪ ክልተ መዓልቲ በዓል ሌንጮ፡ እቶም ሰባት ከምዝሞቱ ሰሚዖም፡ ዝፈልጦም መሓዙቱ ድማ ምስኡ ከምዝነበሩ ይዛረብ።

ንኣርባዕተ መዓልታት ኣብ ባሕሪ ምክልባት

እዚ ዘሕዝን ዜና ምስ ሰምዑ፡ በዓል ሌንጮ ንጉዕዞ ይዳለዉ ነይሮም። ካብ ዕንጸይቲ ኣብ ዝተሰርሐት ንኡሽቶ ጀልባ 410 ሰባት ተሳፊሮም ጉዕዞ ጀሚሮም።

ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ኣብታ ጀልባ ነይሮም። ሌንጮ "እቲ መዓልቲ ሰንበት ስለዝነበረ ሰራሕተኛታት ድሕነት ኣብ ስራሕ ኣይነበሩን"።

ከምዚ እናተብሃለ ንኣርባዕተ መዓልታት ኣብ ባሕሪ ይሕለፍ። ድሕሪ ኣርባዕተ መዓልቲ ጥልያን ኣትዮም።

ሕዚ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ እንትዝክሮ " ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይበጽሕ ዝነበረ መጥቃዕቲ ኣዝዩ የሕዝነኒ" ይብል።

ሌንጮ ጥልያን ክሳብ ዝኣቱ ልዕሊ 103000 ብር (4000 ዶላር) ንዘይሕጋዉያን ኣዘዋወርቲ ሰባት ኸፊሉ'ዩ። ሐዚ ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ይነብር ኣሎ።

ተወሳኺ ዛንታ