ደሃይ 13፡ "ሓቀኛ ህይወት ምንባር ካብ ገንዘብ ይዛይድ"

አብዱልሰላም ብርቱዕ ሰራሕተኛ Image copyright ABDULSELAM ABAJEBEL

ወናኒ'ቲ ኣብ ኣሜሪካ፡ ከተማ ኒዉዮርክ ዝርከብ እንዳ ጽማቑ ኦሲስ ጅማ፡ ዓብዱ ሰላም አባጀበል ይበሃል።

ኣብ ከተማ ጅማ፡ ሸቤ ኣብ ዝተብሃለ ኸባቢ እየ ተወሊደ፡ ኣብ ማእኸል ሰፊሕ ስድራ ዝዓበኹ እንትኾን፡ ካብ ኣቦይን ኣደይን ዝተወለዱ 14 ኣሕዋት ነይሮምኒ፤ ናብ 30 ዝጽግዑ ድማ ብ"ጉዲፈቻ" ዝዓበዩ ኣሕዋት ነይሮምኒ።

ዕድመይ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣትየ ክሳብ 7ይ ክፍሊ ተማሂረ። ድሕሪኡ፡ ክሳብ 8ይ ክፍሊ ንምምሃር ዕድል እኳ እንተነበረኒ፡ ብምኽንያት ሞት ወላዲየይ ግና ከቋርጽ ተገዲደ። ሰባት ኣኪቡ ምብላዕን ምስታይን ዝፈቱ ዝነበረ ኣቦይ ምስ ሞተ ግና ኩሉ ነክዩ።

ካብ 8ይ ክፍሊ ናብ በዓል ዋንነት ክሊኒክ

ትምህርተይ ኣሞናግየ፡ ስድራይ ንምሕጋዝ ስራሕ ምድላይ ጀሚረ። ሳዶ ናብ እትበሃል ኸባቢ ከይደ ካብ ወላዲየይ ብዝረኸብኹዎ ሙያ ሕክምና ተጠቒመ፡ ክሊኒክ ኸፊተ። ዝተወሰነ ምስ ሰራሕኹ ግና ፍቓድ ስለዘይነበረኒ ዓጽየዮ።

ይኹን'ምበር፡ ናብ ስድራይ ኣይተመለስኹን። ሰሪሐ ገንዘብ ይረኽበሉ እየ ኢለ ናብ ዝሓሰብኩዎ፡ ብባህላዊ መገዲ ወርቂ ናብ ምእራይ ኣትየ።

ቖልዓ ኮይነ፡ ብዙሕ ወርቂ ዝረኸበ ሰብ ሃብታም ክኾነሉ ዝኽእል ዕድል ኣሎ ክበሃል እሰምዕ ብምንባረይ ዓርሰይ ንምምሕያሽ፡ ኣብ 16 ዓመተይ ናብ ዲማ ኣምሪሐ። ኣብቲ ቦታ እንትበጽሕ ግና እቲ ዝበሃል ዝነበረ ኹሉ ዝተፈለየ ኾይኑ ረኺበዮ።

ድሕሪኡ፡ ቤት ብልዒ ንዝወነኑ ሰባት ካብ ሩባ ማይ ካብ ምቕዳሕ ጀሚሩ ክሳብ በረኻ ኣቲኻ ወርቂ ንምእራይ ብዙሕ ጽዒረ።

በዚ መገዲ፡ ንሓደ ዓመት ምስ ሰራሕኹ፡ ኣብቲ ኸባቢ ጸገም ስለዘጋጠመ ካብ ዲማ ወጺአ።

"ቖልዓ ኢኻ"

ዲማ ኣብ ዝነበርኹሉ እዋን፡ ኣብ ሞንጎ ብሄረሰባት ሱርማን ኣኝዋክን ብዝተፈጠረ ጎንጺ፡ ብዙሓት ሰባት ሞይቶም። ስለዝኾነ ናብ ከልእ ወርቂ ዝእረየሉ ሻኪሶ ኸይደ።

ይኹን'ምበር ኣብቲ ኸባቢ ወርቂ ይኣርዩ ዝነበሩ ሰባት "ንስኻ ቖልዓ ኢኻ፣ መጉሓፊ ምልዓል ኣይትኽእል" ኢሎም ኣባሪሮምኒ።

ድሕሪ እዚ ካልእ መፍትሒ ክእልሽ ተገዲደ። ዕደና ወርቂ ኣብ ዝካየደሉ ኸባቢ፡ ምግቢ ምርካብ ኣጸጋሚ ስለዝነበረ፡ ንምግቢ ዘድሊ እንተቕርቡለይ ኣነ ን30 ሰባት መጊበ፡ ብሓባር ዝርከብ ገንዘብ ማዕረ ንማቐል ዝብል ሓሳብ ኣቕሪበ፡ ተሰማሚዖም ድማ።

ብመሰረት እዚ ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ፡ ን 30 ሰባት መግቢ ብምብሳል፡ ዝተረኸበ ምስኦም ማዕረ ብምክፋል ሰሪሐ።

ድሕሪ 6ኣዋርሕ ድማ፡ ኣብቲ ኸባቢ ምስ ዝነበረ ዘይምጥዕዓም ዝተልዓለ ናብ ኻልእ ሃገር ኸይድና ዝሓሸ ህይወት ንምእላሽ ምስ መሓዙተይ ምዝታይ ጀሚርና።

Image copyright ABDULSELAM ABAJEBEL

ብጅቡቲ ኣቢልና ድማ፡ ናብ ዓዲ ዓረብ ንምእታዉ ድማ ጉዕዞ ጀሚርና። ድሕሪ 5ተ ኣዋርሕ ብየመን ኣቢልና ናብ ስዑዲ ዓረብ ኣቲና።

ይኹን'ምበር፡ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ኣብ ዶብ ስዑዲ ምስ በጻሕና ፖሊስ ስዑዲ ሒዞምና ተጠሪዝና ናብ ኢትዮጵያ ተመሊስና።

ድሕሪኡ ተመሊሰ ናብ ኬንያ ኣምሪሐ። ኣብኡ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ምስራሕ ጀሚረ።

መቐምቐሚ ጸጉሪ ደቂ ተባዕትዮ ኸፊተ ን5ተ ዓመታት ሰሪሐ። ድሕሪ 5ተ ዓመት፡ ሕቡራት ሃገራት መንግስታት ዘዳልዎ መርሃ ግብሪ ጽግዕተኝነት ኣቢለ፡ ኣብ 2004ዓምፈ ኣሜሪካ፡ ኒዉዮርክ ኣትየ።

ዓርሰይ ከመይ ይልዉጥ?

ኣብ አሜሪካ እንትኣቱ ሓሳብ ልበይ ኹሉ ዝመልኣለይ መሲሉኒ ነይሩ። እቲ ሓቂ ግና ዝተፈለየ ነይሩ።

ንዝተወሰኑ ኣዋርሕ፡ ኩነታት ኣየር እቲ ዓዲ፣ ቋንቋን ካልአትን ተዛሚዱ ይጽግመኒ ነይሩ።

እቲ ኹነታት እናለመድኹ ምስ መጻእኹ ግና፡ ቋንቋን ካልእን ክሳብ ዝለምድ ግዜ ክቐትል ኣይደለኹን።

ሰሪሐ ኩነታተይ ክልወጥ ካብ ዝነበረኒ ባህጊ፡ ኣሜሪካ ምስኣተኹ፡ ኣብ 2ይ መዓልቲ ኣብ ላዉንደሪ ተቖጺረ ስራሕ ጀሚረ።

ድሕሪኡ ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ'ዉን ኣብ ዝተፈላለዩ መደባት ስራሕ ሰሪሐ።

ድሓር ግና ዓርሰይ ዘይኽእል ብምባል፡ ሰባት እንተማኽር፡ ገለ ገለ ሰባት "ኣይተምሃርኻን፡ ገንዘብ'ዉን የብልኻን" እናበሉ ተስፋ የቁርጹኒ ነይሮም። ኣነ ግና በዚ ክንብርከኽ ኣይኽኣልኹን።

ኣብ ዘለኒ ሰዓት ሓጸርቲ ስልጠናታት ብምዉሳድ ምንባብ ጀሚረ። አብ 2012 ቤት ጽሟቕ "ኦሲስ ጅማ" ኸፊተ።

ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብ ኒዉ ዮርክ ዝርከብ ብሉጽ ቤት ጽሟቕ ብዝብል፡ 3ይ ኾይነ ተሸሊመ።

ዓለምለኸ ሽምን ኣፍልጦን ዘለዎ ትካል ምምራሕ ኣብ ዝኽእለሉ ብርኪ ይርከብ።

ዕላማይ ገንዘብ ጥራሕ ንምርካብ ኣይኾነን። ሰባት ጥዑይ መግቢ ክረኽቡ ከምዘለዎም ይሓስብ።

Image copyright ABDULSELAM ABAJEBEL

ኣነ ባዕለይ ብምኽንያት ኣመጋግባ ንሕማም ሽኾር ዝተቃላዕኽሉ ኣጋጣሚ ነይሩ። ጥዑይ መግቢ ድማ ጸገማት ጥዕና ኣብ ምንካይን ምቁጽጻርን ዓብዪ ግደ ኣለዎ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን፡ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ትካላት ሃይማኖት፣ ማእኸላት ሕብረተሰብ ብምኻድ ተሞክሮይ የካፍል'የ።

ሕዚ፡ ን10 ሰባት ናይ ሓጺርን ነዊሕን እዋን ዕድል ስራሕ ፈጢረ ኣለኹ። ኣብ ኒዉዮርክ ኻልኣይ ቤት ጽሟቕ ኸፊተ ኣለኩ፡ ኣብ ካናዳ'ዉን ከምኡ።

ኣብ ቀጻሊ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኸባብታት ናይ ምኽፋት ሕልሚ ዘለኒ እንትኾን ኣብ ዓደይ'ዉን ክኸፍት ድሌት ኣለኒ።

ካብዚ ብዝሰገረ ዝተፈላለየ ሙያ ዘለዎም ሰባት ብዘይ ኽፍሊት ክመሃርሉ ዝኽእል ኦሲስ ፓወር ዝተብሃለ ገባሪ ሰናይ ትካለይ 29 መስከረም 2017 ተመሪቑ ተኸፊቱ ኣሎ።

ኣብዚ ማእኸል ኣገልግሎት ምኽሪ ዝህቡ፡ ሰብ ሙያ ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያን ኮሌጅ ሲቲን ኣለዉ።

እንሰርሖ ነገር ንምዕዋት፡ ዓርሰ እምነት ክህልወና ይግባእ። ካልኦት ክንወቅስን ካብ ሰብ ክንጽበን የብልናን።

ዓወት ንዓይ፡ ገንዘብ ምርካብ ጥራሕ ኣይኮነን። እትፈትዎ ስራሕ እናሰራሕኻ ካልኦት ምሕጋዝ'ዩ። ገንዘብ ብዝኾነ መገዲ ክርከብ ይኽእል'ዩ። ሓቀኛ ህይወት ምንባር ግና ካብ ገንዘብ ይዛይድ።