ኣብዑር ፀሚድካ ምሕራስ'ውን ዋኒን ተባዕትዮ ጥራሕ ኣይኰነን

ወይዘሮ ለተችኣል ኣሰፋ ናብ ማሕረስ እንትወፍራ
ናይ ምስሊ መግለጺ "ኣርዑተይ ፀይረ ገስጊሰ ናብ ግራተይ"

በዓል ቤታ ድሕሪ ማሕረስ ብርኩ እንትዓፅፍ እስኪ እንተኽኢለያ ብምባል ክትሓርስ ተንከርከር በለት። ኣይመለኸታን እምበር ምልማድስ ለሚዳታ።

ነገር ዓለም ኰይኑ በዓል ገዛኣ ሓሚሙ ብሞት ይፍለያ። ሽዱሽተ ቈልዑ ሒዛ ኣብ ውሻጠ ቤታ ዕንይንይ ኣይበለትን። ሕረሱለይ እንተበለት ሲሳ ባድም (ክልተ መዓልቲ ንዓኺ ሓደ መዓልቲ ንዓና) እምበር ኣይንሓርሰልክን ይብልዋ። ደቃ እውን ከይሕግዝዋ ዘይተረሩ ቈልዑ እዮም።

"ወላ ሓንቲ ትልሚ ትኹን ባዕለይ ዘይፍትን" ኢላ ኣብዑር ፀሚዳ ኣብ ግራት ኣተወት። "ዓድና ኸ 'ታይ ኰን ይብሉኒ?" ኢላ ድማ ቁልሕ ምሊሕ ኣብዘሐት። ድምፃ ኣላሕቲታ ጭላይ ንዓ ሆኒ! ንዓ ደሓር ኩሒል! ብምባል ሓረሰት። ብድሕሪኡ ሓዳረይ ኢላ ሓዘቶ።

ወይዘሮ ለተችኣል ኣሰፋ ይብልዋ። ኣብ ወረዳ ወርዒለኸ ጣብያ ዞንጊ ቁሸት እንዳ ኣርባእተ እንስሳ ትነብር።

ጣብያ ዞንጊ ልዕሊ ሃገሩ ዝለመዐ ከባቢ እዩ። ኦም ዝቘረፀ ውጉዝ ከም ኣርዮስ ስለዝበሃል ብሃበ ተረኽበ ሰሊዕኻ ምውሳድ ኣይሕሰብን።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ኣብዑር ፀሚድካ ምሕራስ'ውን ዋኒን ተባዕትዮ ጥራሕ ኣይኰነን

ወቕቱ ማይ ዘይዘንበሉ ምስ ምንባሩ ግና መሬት ብሕሱም ረስኒ ሃልሃልታ ይነፈስ። ኣብቲ ጠላዕ ቀውዒ ኣብዑር ፀሚዱ ዝሓርስ ምርኣይ ብርቂ እንተዀነ ኣይገርምን። እሞ ድማስ ጓልኣንስተይቲ።

ጀርሲ ቀምሽ ለቢሳ፣ኮንጎ ሳእኒ መሊሳ፣መቐነታ ሰለስተሻዕ ሸጥ ኣቢላ ኣፅኒዓ፣ ሽመል ዓትዒታ ኣብ ትልምን ማሕረስን እዩ ምዓላ።

ወይዘሮ ለተችኣል መሳርዕ ፀይራ፣ ንዓ ሆኒ ኢላ ሓሪሳ ፃዕዳ ጣፍን ስርናይን ተእትው። ሳላ ፃዕራ ደቃ ፆሞም ኣይሓድሩን። "ካብ ኣደራዕ ድሒነ፤ ምስ ስድራይ በሊዐ እሓድር ኣይጠምን" ትብል።

ግራታ ጥራሕ እውን ተይኰነስ ትውፍርቲ እውን ወሲዳ ንፍርቂ ትሓርስ።

"ጃህራ ደኣ ከይመስል እምበር" ኢላ ዛጊድ ዘጥረየቶ ትዝርዝር።

ሞተር ማይ ዓዲጋ፡ ኣብ ጥቓኣ ዓመት መመላእታ ዝውሕዝ ሩባ ኣልያ ክረምቲ ጥራሕ እንተይኰነስ እንኮላይ ሓጋይ ምህርቲ ትሓፍስ።

ኣብዑር፣ ላሕሚ ምስ ምራኻ ወኒና፡ ኣባጊዕ ኣፍርያ ሸይጣ እውን ትጥቀም። ካብ10 ቆፋፉ ንህቢ ምህርቲ መዓር ትብርብር።

ናይ ምስሊ መግለጺ "ንዓ ብሪ ንዓ ደሓር..."

6 ደቃ ዓብዮምላ እዮም። እቶም ክልተ ኣብ ዓድዋ ገንዘብ ከፊላ ኣብ ኮሌጅ ተምህሮም'ላ። እቶም ክልተ ኣብ ሑመራ ኣብ ሸቕሊ ይርከቡ። እተን ክልተ ከኣ ኣብ ገዛ ይሕግዛኣ።

"ቈልዑ እንተይንዋሕኹ( እንተይዓበዩ) ለይቲ ደው ኢለ ይሓድር ነይረ። ገስጊሰ ድማ ናብ ማሕረስ ይወፍር። ሎሚ ግና ደቀይ ጐቢዞም ምሳሕ ሰሪሖም ናብ ግራት የምፁለይ ኣለዉ" ትብል።

"ገንዘብ ከይትህብ እኮ እያ ባዕላ ትሓርስ ዘላ" እናበሉ ብምሕማይ ዳሓር ድማ "እስኪ ጓለንስትየቲ ሓሪሳ ተፍርዮ ክንርኢ ዕድመ ይሃበና" ኢሎም ዝተመክሑ፡ ሸዊት ጣፍን ስገምን ኣብ ግራት ኣዒሙ ምስ ራኣዩ "ኣንታ ናይ እማን ድዩ ባዕላ ሓሪሳ ኣፍርያቶ" ኢሎም ክልተ ግዜ ክፀውዩ ገይራቶም እያ።

ሞተር ማይ ሻምቦ ሻምቦ ኢላ ምስ ካልኣያ ተሰኪማ ሩባ ትወርድ፤ ሞተር ወሊዓ ገይሶን ማንጎን ተስትዩ።

በዓልቲ ሞያ ልምዓት ገጠር ጣብያ ዞንጊ ወይዘሮ ሙሴ ሃፍቱ ንወይዘሮ ለተችኣል ብቐረባ ከምትከታተለን ትገልፅ። ሞያዊ ስልጠና ብምሃብን ልቓሕ ብቐዳምነት ብምፍቃድን ሓገዝ ክትረክብ ይግበር'ሎ በሃሊት እያ።

ወይዘሮ ለተችኣል ኣብነታዊት ብምዃን ንኻልኦት ክእለታ ክተስተምህር ክኢላ እያ፤ በዚ ድማ ከምኣ ዝበላ ደቀንስትዮ ይስስና ኣለዋ። ካልኦት እውን ቅዱስ ቅንኢ ሓዲሩወን ኣብ ልምዓት መስኖን እንስሳን ይሳተፋ ኣለዋ።

ኣብቲ ከባቢ ዝረኸብክዎም ሓረስቶት እውን ጓለንስተይቲ ሓሪሳ ክትጥቀም ምኽኣላ ብፅቡቕ ጎኑ ከምዝርእይዎ ይምስክሩ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ድሕሪ ማሕረስ ናብ ልምዓት መስኖ

ኣቦይ ቀሺ ወልዱ ገብረግርግስ መጽሓፍ "ብላእ ብሃፈ ገፅከ" ኢሉዎ እዩ፡ ኩለን ሰሪሐን ክበልዓ ንቡር እዩ ይብሉ።

ወይዘሮ ለተችኣል ደጊም ማሕረስ ካብ ትጅምር 20 ዓመታት ገይራ ኣላ። ካልኣይ ሓዳር እውን ፈቲና ነይራ ኮይኑ ግና ንሶም እውን ብሞት ስለዝተፈለይዋ ኣይተመሰለላን።

ሎሚ ማሕረስ ንቡር ኰይኑ "ካብቲ ሕማቕ ሓዳር ካብቲ ሕምስማሶ…በይነይ ይሕሸኒ ተቘኒነ ኣልባሶ" ብምባል ኣብ ማእኸል ግራት ትደርፍ።

ምስ ኣብዑራ እናውገዐት ወጋሕታ ፀላም፣ ረፋድ ምድርን፣ ጠላዕ ቀትርን ኣጋግዘን ጥሪታ ክትሕብሕብ፣ ክትሓርስ፣ ፈለግ ማይ መሪሓ ግራት ክተስትይ ትውዕል።

ዘይከኣል ዝመስል ስዒራ፣ ኣይንቡርን ዝበሃል ዝነበረ ሓሊፋ ዓይኒ ብርኪ ሒዛ ከይትጠሚ ወሲና። ደቀንስትዮ ጣብያ ዞንጊ እውን ንሳ ብዝፀረገቶ መንገዲ ተመሪሐን እግሪ ቀዳመይቲ ርእየን ይሓርሳ ኣለዋ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት