ስፈ አደታት ኣኽሱም ኣብ ዕዳጋ ዓለም

ማማይ ሒዘን ኣብ ስራሕ ዝወፈራ ኣደ
ናይ ምስሊ መግለጺ ወይዘሮ ብርኽቲ ማማይ ሓቚፈን ዝወጠነኦ ሰፍኢ ይኸምብታ ኣለዋ

ዓለም ነናይ ባዕሉ ጸጋ ተጠቒሙ ምስሊ መንነቱ ዝነግር ናውቲ ይምህዝ። መሬት ትግራይን ኤርትራን ካብ ሓመድን ርግሀን፣ካብ ላኻን ዒባን ብኢደ ጥበብ ዝመሃዝ ጥበብ መዘና ኣይርከቦን።

እዚ ዋኒን'ዚ ንኣደታትን ኣሓትን ብልግሲ ዝተወሃበ ዕድሎት ይመስል። ኣደታት ብዜማ እናቘዘማ ኣብ እድንን ፈትልን፣ስፈን ካይላን ይፅመዳ።

እዚ ጥበብ'ዚ ብፍላይ ናብ ከባቦኢ ኣኽሱም ቅልቅል ንዝበለ ሰብ መስደመም ከይኮኖ ኣይተርፍን።

ዝበዝሕ እዋን ኣደታት ኣብ ድርኩኺት ቤተን ተጨቑሚጠን እየን ወጢነን ዝኽምብታ። እንተዝሓብራ ድማ ክንደይ መጥዐመለንን ምተዓወታን።

ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ብሓልየትን ተበግሶን ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ደቀንስትዮ ብማሕበር ዝተወደባ 24 ደቀንስትዮ ኣብ ስራሕቲ ስፈ ወፊረን ኣለዋ።

ቀዳመይቲ እምበይቲ ነበር ሮማን ተስፋዬ ኢደ እግሪ ሒዘን መባእታዊ ዓቕሚ ክእለትን ገንዘብን ንዝሰኣና ኣደታት ስልጠና ክርኽባ ሓጊዘን።

ናይ ምስሊ መግለጺ "ዝሓበራ ኣፃብዕቲ ኣርቃይ የፀምብዓ" ዝብል ምስላ መትከለን ዝገበራ ኣደታት

ኣባላት እቲ ማሕበር ወይዘሮ ፋንታዬ ስጦታን ስላስን እተን ሰብ ማሕበር ን45 መዓልቲ እሞ ድማ መወሳወሲ ገንዘብ ተኸፊሉወን ከምዝሰልጠና ይዛረባ።

ብድሕሪኡ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ንመስርሒ ዝኸውን እታወት ብናፃ ተዓዲጉ ተዋሂብወን ሰሪሐን።

ሰፍኢ፣መቕረቢ ቁርሲ ቡን፣ጊባቦን ዘምቢልን ሰተታን ኣገልግልልን በብውልቀአን ካብ ምስራሕ ኣብቲ ዝሓበራሉ ውዳበ ብዝሓሸ መንገዲ ሰልጢነን እቲ ዕማም ጀሚረነኦ ኣለዋ።

ሓንቲ ስፈ ንምውዳእ ክልተ መዓልቲ ይውድእ። ምእንተ'ዚ እተን ኣደታት ህፃውንቲ ደቀን ሓቚፈን ኣብቲ ንኣናእሽተ ትካላት ዝተዳለወ መፅለሊ ኣብ ስራሕ ይውዕላ።

ሰልጢነን ዓርሰን ክኽእላ ምስ ጀመራ ዕዳጋ ኣብ ምእላሽ ተንከርከር እንትብላ ምስ ሳሌም ዲዛይን ተላልየን። ሳሌም ዲዛይን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእኸላ ዝገበረት እንትትኰን ስራሕቲ ስፈ ናብ ወፃኢ ሃገራት ትልእኽ ኣላ።

ኣብ ኣኽሱም ተወጢኑ ዝተዛዘመ ስፈ ናብ ዕዳጋ ዓለም ቀሪቡ'ሎ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ኣኽሱም ተወጢኑን ተዛዚሙን ናብ ዕዳጋ ዓለም ዝቐርብ ስፈ

እተን ኣደታት እውን ፅቡቕ እቶት ረኺበን ተረባሕቲ ኰይነን ኣለዋ።

ከብዲ ሰፍኢ እንትሰፍያ ዝረኸብኩወን ወይዘሮ ለምለም ወልደገሪማ እቲ ካብ ወለድና ዝረኸብናዮ ልምዲ ብስሩዕ ስልጠና ኣማዕቢልና ኣለና ኢለን፤ብመሰረት ካብታ ምህርትና ትዕድገልና ሳሌም ዲዛይነር ዝቐርብ ጠለብ ድማ ሰሪሕና ንልእኽ ኣለና ብምባል ይገልፃ።

ወይዘሮ ብርኽቲ ኣብ ገዛ ቈልዓ ዝሕዘለን ስለዘይብለን ቈልዓ ሓቚፈን ሓዚለንን ፀጊሙኒ እንተይበላ ይሰርሓ።

ፃዕዳ ላኻ ካብ ዕዳጋ ዓዲገን ቀለም ካብ ኣዲስ ኣበባ ይላኣኸለን ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦታአን ቂሔ ፅልሚ የዳልዋ።

ወይዘሮ ማሙ ብግደአን ሰብ ማሕበር ዘሰናደአኦ ናብ ዕዳጋ ዓለም ንኽቐርብ ምስ ሳሌም ዲዛይነር ንኽልተ ዓመት ዝፀንሕ ውዕሊ ከምዝኣሰራን፤ ንቕድሚት ድማ ብሩህ ተስፋ ከምዝረአየን ዘሎን ፀውየን።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት