ምፍልላይ ምንኣሳ ንሞት

ጽዮንን መድህንን ኣብ ስራሕ ቦታአን
ናይ ምስሊ መግለጺ ጽዮን ቆስጠንጢኖስ (ብፀጋም) መድህን ቆስጠንጢኖስ (ብየማን)

ኣይተ ምዑዝ ኣብ ከተማ መቐለ እዩ ዝነብር፤ በዓልቲ ቤቱን ጓሉን ኣብ ኤርትራ ደቀምሓረ ይነብራ ኣለዋ። ጓሉ ጓል 3 ዓመት እንከላ ብ1993 ዓ.ም እዩ ብሰንኪ ኣብ መንጐ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ጐንፂ ተፈልዩወን፤ካብ ዝፈላለዩ ደጊም 18 ዓማውቲ ገይሮም ኣለዉ። ንሱ ኢትዮጵያዊ በዓልቲ ቤቱ ኤርትራዊት እያ።

"ብሳላ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ክልተ ግዜ ብደብዳበ ምስ ስድራይ ተራኺበ ኣለኹ፤ስእልታት እውን ሰዲደናለይ ኣለዋ" እንትብል ደብዳብታትን ስእልታትን ኣርእዩኒ።

ክሳብ ሐዚ ደሃይ ስድርኡ ኣይረኸብን ነይሩ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ደብዳበን ስእልን ካብ በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ኣባዲት ተወልደ ከምኡ እውን ካብ ጓሉ ፍትሓዊት ረኺቡ'ሎ።

ጓሉ ጓል 20 ዓመት ኰይና "ኣቦይ መዓረይ ከመይ ትኸውን ኣለኻ? ካብታ ዝተፈላለናላ ሰዓትን ዕለትን ጀሚሩ ኣነ ብዘይካ ናትካ ናፍቖት ምስ ስድራይ ፅቡቕ ኣለና፤ብዝኾነ ይኹን ደሃይ ኣይንጠፋፋእ፤ሰላም ኰይኑ ንኽንራኸብ ናይ ወትሩ ሓጐሰይን ትምኒተይን እዩ…" ዝብል ደብዳበ ክትሰደሉ በቒዓን ንሱ እውን ኣቦ ኰይኑ ደሃይ ጓሉ ክረክብ ክኢሉን።

ንሱ እውን ደብዳበን ስእልን ልኢኹለን እዩ፤ከምዝበፀሐን ግና ከረጋግፅ ኣይከኣለን።

ኣብ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዓብዪ ተስፋ ኣለዎ። እንተቐኒዑ ብኣካል ከራኽብዎ ኣይፀልእን። ተዘየለ ክሳብ ምድሪ ዝወግሕ ብደብዳበን ስእልታትን ምርኻብ ክቕፅል እዩ። ጓሉ ኣድራሻ ፌስቡክ እውን ሰዲዳትሉ'ላ፤ብመርበብ ሓበሬታ ኢንተርንት እውን ክራኸብ ይሓስብ። ብዋናነት ግና ሰላም ኰይኑ ምስ ስድርኡ ዳግም ክራኸብ ተሃንጥዩ'ሎ።

ናብ ቀይሕ መስቀል ኣብ ወርሒ ክልተ ሰለስተ ግዜ እናተመላለስኩ እየ ዝሓትት፤ብጣዕሚ እየ ዘጨንቖም፤ ኣብዚ ሕዚ እዋን ደሃይ ብምርካበይ ብጣዕሚ ደ ኢሉኒ'ሎ ይብል። ንማሕበር ቀይሕ መስቀል ድማ ልዑል ምስግና የቕርብ።

ጽዮን ቆስጠንጢኖስ ምስ ምንኣሳ ሓፍታ መድህን ኣብ ከተማ መቐለ ኣለዋ። ምስተን ኣብ ባፅዕ ዝነብራ ደቂ ኣሞአን ፀጋን ገነትን ካብ ዝፍጠራ ብኣካል ረኺበንአን ኣይፈልጣን። ብስም ጥራሕ ዝፋለጣ ዝነበራ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፈውሲ ግስም ብደብዳበን ስእልታትን ክራኸባ በቒዐን።

ወላዲአን ኣይተ ቆስጠንጢኖስ ቅድሚኡ ኣብ ዓሰብ እንተለዋ ከይዶም ይረኽብወን ነይሮም። ብድሕሪኡ ንነዊሕ ዓማውቲ ብደብዳበ ደሃየን ረኺቦም።

ኣብዚ እዋን ኣይተ ቆስጠንጢኖስ ብህይወት የለዉን።

ናይ ምስሊ መግለጺ ካብ ኣይተ ምዑዝ ኣስመላሽ ካብ ጓሉ ዝተላእኸሉ ደብዳበ ከቕበል ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀይሕ መስቀል

ጽዮንን መድህንን ደብዳበን ስእልታትን ይልእኻ፤ካብ ደቂ ኣሞአን እውን ይረኽባ። ን20 ዓማዋቲ ብደብዳበ ተራኺብን፤በዓል ጸጋ ግና ዕድመአን ልዕሊ 35 ይገብራ።

ኣብ ባፅዕ ዘለዋ በዓል ጸጋ ኣድራሻ ፌስቡክ ስለዘይብለን እቲ ዘለወን ብሕታዊ መማረፂ ብደብዳበን ስእልታትን ጥራሕ ምራኻብ ምዃኑ እያ ጽዮን ትገልፅ።

መድህን ብወገና "ማሕበር ቀይሕ መስቀል ካብ ስድራና ዝተልኣኸ ደብዳበ ክሳብ ናብ ገዛና መፅዮም ኳሕኲሖም እዮም ዝህቡና። ዝፀሓፍናዮ እውን መፅዮም ይወስድዎ። ብሓቂ ፅቡቕ እዮም ዝተሓባበሩና፤ብፍላይ ድማ ንሰራሕተኛ እቲ ትካል ንኣይተ ጌቱ ብጣዕሚ ነምስግን" ትብል።

"እግዝኣብሔር እንተተዓሪቑና ሰላም ወሪዱ ብኣካል ክንራኸብ ልዑል ተስፋ ኣለና" ብምባል ምስ በዓል ጸጋ ከዝራኸባ ዘለዋ ህንጥው ተስፋን ፅኑዕ እምነትን ትገልፅ።

ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ንቶም ካብ ስዑዲ ዓረብያ ዝተመለሱ 21 ሽሕ ሓዊሱ ኣብ 2016/217 ዓ.ም ን81 ሽሕ ተረሓሒቖም ዝነብሩ ኣባላት ስድራ ብደብዳብ፣ስልክን ስእልታትን ኣራኺቡ'ሎ።

ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ስድራኦም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ኤርትራ ምስ ዘለዉ ስድራኦም ብደብዳበ፣ብስልክን ስእልታትን ይራኸቡ ኣለዉ።

ዶክተር ሰለሞን ዓሊ ኣብ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሓላፊ ጉዳያት ኣመራርሓን ኣባላትን እዮም። እቲ ማሕበር ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ደገን ተጣፊኦም ንዝነብሩ ኣባላት ስድራ ምራኻብ ካብ ዝጅምር ደጊም 40 ዓመት ይገብር ኢሎም።

ብደብዳበ፤ብስልክን ስእልታትን የራኽብ።

"ኣባላት ስድራ ክራኸቡ ምግባር ጥራሕ እንተይኰነስ መባእታዊ ስነ ልቦናዊ ድጋፍ ብምሃብ እውን ክረጋግኡ ንገብር" ኢሎም ዶክተር ሰለሞን።

ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለያ ጐረባብቲ ሃገራት ካብ ስድራኦም ዝተመዛበሉ 889 ሽሕ ስደተኛታት ኣለዉ።

ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪካ ስደተኛታት ብበዝሒ ዝተዓቖቡላ ካልአይቲ ሃገር እያ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት