5 መሰረታዊ ረብሓታት ዩቱብ

(Foto: YouTube Casey Neistat)

ንመብዛሕትና ዮቱብ ማለት ምስሊ ብነፃ ካብ ምርኣይ ዝዛይድ ረብሓ ዘለዎ ነገር ዘለዎ ዘይክመስለና ይኽእል።

ይኹን'ምበር ዓብዪ ናይ ስራሕ ቦታ ገንዘብ ዝርከበሉን ዲቕ ዝበለ ሃፍታም ዝኽወነሉን መንገዲ ክኸውን'ውን ይኽእል እዩ።

ከመይ ገይርካ'ዩ ግና ካብ ዩቱብ-ጉግል ገንዘብ ምርካብ ዝከኣል? እዞም ዝስዕቡ ሓሙሽተ መንገድታት ኣተግበሩ።

1. ምልላይ

ተጠቀምቲ ዩቱብ ገንዘብ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ሓደ መንገዲ ንምርኣይ ዝሓረዩዎ ቪድዮ ምርኣይ ቅድሚ ምጅማሮም ካብቲ ቀዲሙ ዝላለይ እዩ።

ይኹን'ምበር ብዙሓት ካብ ዝሓስቡዎ ብተፃራሪ፥ ኣብ ዩቱብ ቀንዲ ኣታዊ ዘምፅእ ግና እዚ ኣይኮነን።

ብኣሻሓት ጊዜ እቲ ምስሊ ብዝተርአየ ቑፅሪ፥ ጉግል ንቲ ተጠቃሚ ዝተወሰነ ገንዘብ ይኸፍል እዩ፥ ካብ 1 ዶላር ክሳብ 5 ዶላር።

ሎሚ ሎሚ ግና እዚ ክፍሊት እናነከየ መፂኡ። ዮቱብ'ውን እንተኾነ 50 ምኢታዊ ይወስድ እዩ።

ብሚልዮናት ጊዜ ዝተርአየ ቪድዮ ምርካብ ከቢድ ኣይኰነን።

2. መዋጮ

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ተገልጋሊ ዩቱብ ካልእ ክርበሓሉ ዝኽእል ብዙሕ ዘይተብሃለሉ መንገዲ ካብ ተጠቀምቲ ዝተኣኻኸብ እቶት እዩ።

ሓደ ተገልጋሊ ዩቱብ መንእሰይ ከምዝበሎ፥ "ሓደ ቪድዮ ፈተውካዮ ኣይፈተኻዮ ክትሪኦ ኢኻ፥ እንተፈቲኻዮ ግና፥ሓንቲ ዶላር ንምኽፋል ንድሕሪት ኣይትብልን"ይብል። እዚ ድማ እቶም ቀወምቲ መዋጮ ዝኸፍሉ ጥራሕ ዝሪኡዎ ቪድዮ መንገዲ ኣሎ።

3. ተዛመድቲ ፈለጋት

እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ፋሽንን መመላኽዕን ኣትኲሮም ንዝሰርሑ ዝምልከት እዩ። ከምኡ'ውን ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ዘማርፁ።

ኣብዚ እቶም ተገልገልቲ ዩቱብ፥ ነቶም ሰራሕቲ ሓደ ፍርያት፥ ዝተፈላለዩ ውፅኢታት ፍርያቶም ዘማርፅሉን ዘወዳድረሉን መንገዲ'ዩ።

እቲ ተመልካቲ እንተመሪፁዎ፥ ብቐጥታ ብኦንላይን ዝኸፍለሉን ዝደለዮ ኣቕሓ ዝረኽበሉን መይላ እዩ።

እዚ ብፍላይ ኣብ ዓለም ስሙያት (ብራንድድ) ዝኾኑ መፍረይቲ ብጣዕሚ ዝርብሕሉ ኣግባብ እዩ። መሸጣ እንተተፈፂሙ፥ እቲ መርአዪ ዝኾነ ሚኢታዊ ይረክብ።

4. ኣድራሻ ፍርያት

ሓበርቲ ፖስተራት፥ ኣብ ኢድ ዝእሰሩ መጋይፅቲ፥ ካናቴራታት፥ ስልኪ ብምውቃዕ ዝኣመሰሉ መላለይቲ መንገድታት'ውን ንተገልገልቲ ዪቱብ ፍልፍል ኣታዊ እዮም።

ከምዚኦም ዓይነት ኣብ ምልላያት ዝነጥፉ ሰባት ሓደ ፍርያት ስሙይ ዝኾነ ትካል መለለይ እንተተጠቒሞም፥ እቶም ሰብ ትካል ክኸፍሉ ይግበር።

ምስ መለለይን ስምን ስሙያት ትካላት ዘሎ ርክብ ቢዝነስ ግና በዚ ኣየብቅዕን።

5. ስሙያት መለለዪታት

ሓደ ሓደ መፅናዕትታት ከምዝሕብሩዎ፥ ኣብ ዩቱብ ሰብ ቪድዮ ስሙያት መለለዪ መፍረይቲ ትካላት እቲ ዝሐሸ ኣታዊ ዝረኽብሎም'ዮም።

እዚ ድማ ሓደ ቪድዮ ወይከኣ ምስሊ እንትቕረፅ ምስልታትን ኣስማትን ፍሉጣት መፍረይቲ ትካላት እንትረቕሑ ብዙሕ ክፍሊት ይረኽብሉ።

ብርግፅ እዚ ፅሬት እቲ ቪድዮ ዝጎድእ ክኸውን ከምዝኽእል እሙን እዩ።

ነዚ እዩ ድማ ሓደ ሐደ ብዘይ ዝኾነ ኣስማት መላለይቲ ቪድዮ ምስራሕ ዝመርፁ።