ኣብያተ-ትምህርቲ 'ውርዝይና' ደቂ-ኣንስትዮ ቻይና

ኣብ ቤት ትምህርቲ ውርዝይና ደቂ ኣንስትዮ ቻይና፡ ደቂ ኣንስትዮ ተገዲደን ብብርከን እናተፉሓኻ ምድሪ ቤት ከፅርያ ካብ ዘርኢ ቪድዮ ዝተወሰደ ምስሊ። Image copyright Pear Video
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ቤት ትምህርቲ ውርዝይና ደቂ ኣንስትዮ ቻይና፡ ደቂ ኣንስትዮ ተገዲደን ብብርከን እናተፉሓኻ ምድሪ ቤት ከፅርያ ካብ ዘርኢ ቪድዮ ዝተወሰደ ምስሊ።

ኣብዘን ዝሓለፋ ቀረባ ዓመታት፡ ንደቂ-ኣንስትዮ "ጭዋታት" ወይ "ውርዙያት" ክኾና ዘሰልጥና ማእከላት ኣብ ምሉእ ቻይና በቚለን ኣለዋ። እተን ማእከላት፡ ሞያን ኣንስታይነትን ብሓደ ከም ዘይከይድ ብምምሃር፡ ኣብ ትሑት ስራሕ ክዋፈራ የገድድወን ኣለዉ። ንምዃኑ እዘን ትካላት እዚኣተን እንታይ'ዩ ዕላመአን?

ናይ "ደቂ-ኣንስትዮ ውርዝይና" ኣብ ሓደ ኣብ ሰሜናዊ ቻይና፡ ከተማ ፉሹን ዝርከብ ባህላዊ ኢኒስትቲዩት ይመሃር ኣሎ ዝብል ዜና ምስ ተሰምዐ፡ ኣብ ብምሉኣ እታ ሃገር ቁጠዐ ፈጢሩ ነይሩ።

ነተን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝከታተላ ዝነበራ ደቂ-ኣንስትዮ ካብ ዝተዋህቡ ገለ ካብቶም ቀንዲ መልእኽታት እዞም ዝስዕቡ ይርከብዎም፡

  • "መወዳእታ ሞያውያን ደቂ-ኣንስትዮ ጽቡቕ ኣይኸውንን እዩ።"
  • "ቦታ ደቂ-ኣንስትዯ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ሕብረተሰብ ክኸውን ይግባእ፡ ንላዕሊ ክድይባ ክፍትና የብለንን።"
  • "ደቂ-ኣንስትዮ ኩሉ ሳዕ ናይ ኣቦታተን፡ ሰብኡተንን፡ ወደንን ትእዛዝ ከኽብራ ኣለወን"።
  • "ሰብኣይኪ ክገርፈኪ እንከሎ ከይትባኣስዮ፡ ከምኡ'ውን ሰብኣይኪ ክገንሓኪ እንከሎ ከይትምልስሉ።
  • "ሓንቲ ጓል-ኣንስተይቲ ምስ ካብ ሰለስተ ንላዕሊ ዝኾኑ ደቂ-ተባዕትዮ ጾታዊ ርክብ እንተ ኣካይዳ፡ ክትሓምምን ክትመውትን ትኽእል'ያ"።

ናይ ፉሹን ዞባዊ መንግስቲ (ምምሕዳር) ቀልጢፉ'ዩ ግብረ መልሲ ሂቡ። ናይ ፉሹን ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ዘውጾኦ ወግዓዊ መግለጺ፡ "ናይቲ ትካል ትምህርቲ ኣንጻር ማሕበራዊ ስነ-ምግባር ዝኸደ'ዩ" ክብል ገሊጽዎ።

እቲ ካብ መራኸቢ ብዙሃን ቻይና፡ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዝተገብረሉ እናለዓለ ዝኸደ ነቐፌታ ጸቕጢ ስለዝፈጠረሉ፡ ሰብ መዚ እታ ከተማ ብኡ ንብኡ እቲ ሽድሽተ ዓመት ዝገበረ ትካል ክዕጾ ኣዚዞም።

እታ ኣብ ሓደ እዋን ኣብቲ ማእከል ትመሃር ዝነበረት ጓል 17 ዓመት ጂንግ፡ ንቢቢሲ ከም ዝበለቶ፡ እቲ ዝወሰደቶ ትምህርቲ ውጽኢት ክትረኽበሉ ምኽኣላ ከም ዘሐጎሳ ትገልጽ።

ጂንግ ጓል 13 ዓመት ምስ ኮነት፡ "ውዕይቲ" ከም ዝኾነት ይንገራ ነይሩ፡ በዚ ምኽንያት ድማ ኣዲኣ፡ ባህላዊ ትምህርቲ ብምውሳድ እድብቲ ክትኮነላ ተስፋ ብምግባር፡ ናብቲ ማእከል ሰዲዳታ።

Image copyright Pear Video
ናይ ምስሊ መግለጺ ሓንቲ መምህር፡ ሰብኡተን ኩሉ ነገር ኣብ ዝሓትሉ እዋን፡ እሺ፣ ፀገም የብሉን ይኹን ካብ ምባል ወፃኢ፡ ካልእ ክትብላ ኣይግባእን ኢላ፡ ንተምሃሮኣ እንትተምህር።

ከም ኩሎም ወለዲ ናይቶም ኣብቲ ስልጠና ዝተሳተፉ ቆልዑት፡ ኣዲኣ ንጂንግ'ውን ኣብ ገጠር ዝዓበየትን፡ ብዙሕ ትምህርቲ ዘይብላን'ያ።

ጂን፡ ክሳብ ሕጂ'ያ ነቲ ዘሕለፈቶ ጸበባ ትዝክሮ። "ከም ኣካል ናይቲ ስልጠና፡ ብጥራይ ኣእዳወይ ሽቓቕ ክሓጽብ ይግደድ ነይረ" ብምባል ትዝክሮ። "ክሳብ ክንደይ ዘጸይፍ'ዩ 'መስለኪ!"

ደቂ-ኣንስትዮ ከምኡ ክገብራ ከም ዝግባአንን፡ ንደቂ-ተባዕትዮ ከገልግላ ከም ዝተፈጥራ እምህርዋ ነይሮም። ክሳብ ሕጂ ዘይርድኣ ነገር እንተሎ፡ ስለምንታይ ሽቓቕ ክተጽሪ ጓንቲ ዘይተዋህባ፡ ስለ ምንታይ ከ ኸምኡ ዝበለ ጸበባ ኣካል ናይቲ ስልጠና ክኸውን ኣድለየ።

እቲ ካልእ ኣገባብ ትምህርቲ ድማ፡ ተምሃሮ ንስድረኦምን ዝሓለፉ ኣባሓጎታቶምን ብዛዕባ በደላቶም ክናዘዙ ምግባር'ዩ።

ስርዓተ-ትምህርቲ ናይቲ ትካል፡ ናይ ቀደም ሰረተ-እምነትን (ዶክትሪን) ብቓል ምጽናዕ፡ ንስራሓት ገዛ ዝምልከቱ ሓጸርቲ ስልጠናታትን፡ ናይ ስነ-ኣእምሮ ፍወሳ ዝዓይነቱ ናይ ጉጅለ ተመክሮ ምልውዋጥ ዘማለአ ምንባሩ ጂንግ ትዛረብ።

"እቲ ናይ ሸውዓተ መዓልታት ስልጠና ንጥዑይ ሰብ ዝኸውን ኣይኮነን። ሓንጎልካ ንምቁጽጻር ዝግበር ኣካይዳ ክጽመሞ ኣይከኣልኩን። ስለዚ ድማ'የ፡ ኣብ ራብዓይ መዓልተይ፡ ነቲ ናይ ሓጺን ሓጹር ዘሊለ ዝሃደምኩ።"

ህላወ ናይ ከምዚ ዝበለ ስልጠናታት፡ ብዙሓት ካብቶም ኣብ ከም በይዢንግን ሻንግሃይን ዝነብሩ ሰብ-ጻዕዳ-ኳሌታ ሰራሕተኛታት፡ ዘሰንብድን ዘስደምምን ኮይኑ ክረኽብዎ ይኽእሉ'ዮም።

እንተኾነ ግና፡ እዞም እዋኖም ዝሓለፎም ክብርታት ኣብ ንኣሽቱ ከተማታት ቻይና፡ ብፍላይ ኣብ ገጠራት፡ ኩሉ ሳዕ ፈኸም ክብሉ ጸኒሖም'ዮም።

Image copyright Pear Video
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ቻይና ጭዋነት ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ፅንሰ-ሓሳብ፡ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ተቐባልነት ነይርዎ።

ንኣሽሓት ዓመታት፡ ኣብ እዋን ጉልታዊት ቻይና፡ 'ናይ ጓል-ኣንስተይቲ ውርዝና" ኣዝዩ ቅቡል ስነምግባር ደቂ-ኣንስትዮ ኮይኑ ይቕጽል ነይሩ'ዩ።

እዚኦም ድማ፡ ንኣቦኻ፡ ሰብኣይካን ወድኻን ምእዛዝ፡ ድንግልናኻ ምሕላዉን፡ ዝኾነ ፍሉይ ክእለት ዘይብላ ሰበይቲ ከም ውርዝይቲ ጌርካ ምርዳእ ዘካተቱ እዮም።

እዞም ቅጥዕታት እዚኣቶም ኣብ ገዛን ኣብያተ-ትምህርትን ይመሃሩ ነይሮም፡ ኣብ ጥንታዊት ቻይና ንደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ባርነት ዘእትዉን ዝጭኩኑን እዮም ነይሮም።

ኣቦመንበር ማኦ " ደቂ-ኣንስትዮ ንፍርቂ ሰማይ ይጸርኦ" ዝብል ህቡብ ኣባሃህላ ክሳብ ዘተኣታቱን፡ ማለት ኣብ 1949 ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ድሕሪ ምምስራታ ጥራይ'ዩ ማሕበራዊ ደረጃ ደቂ-ኣንስትዮ ክድይብ ዝኸኣለ።

እዞም ናይ ጉልታውያን ኣተሓሳስባታት ብስም፡ ባህላዊ ልምዲ ከም እንደገና ክቕልቀሉ ምኽኣሎም ንብዙሓት ኣሰኪፉ ይርከብ።

ምኽዕባት ገንዘብ

Image copyright Pear Video
ናይ ምስሊ መግለጺ እተን ተምሃሮ "ሓጥያተን" ንክቕንሳ ኣብ ስእሊ ተደፊአን ይቕረታ ክሓታ ይግደዳ።

ነዘን ትካላት እዚኣተን ክምስረታ ዝገበረ ግና፡ ስነ-ሓሳብ ጥራይ ኣይኮነን።

ንኣብነት፡ ነቲ ናይ ከተማ ፉሹን ባህላዊ ማእከል ንውሰድ። በቲ ናይ ፉሹን ቤት ጽሕፈት ሲቪላዊ ጉዳያት ከም "ናይ ሓፋሽ ውድብ ህዝባዊ ድሕነት" ክሰርሕ ፍቓድ ተዋሂብዎ፡ ኣብያተ-ትምህርቲ ክኸፍት ግና ኣየተፈቕደሉን።

መስረትቱ፡ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ቻይና፡ ኣብያተ ትምህርትን ናይ ስልጠና መዓስከራትን ክኸፍቱ ግና ኣየጸገሞምን። ብመሰረት ጸብጻባት መራኸቢ ብዙሃን፡ እታ ቤት ትምህርቲ ቅድሚ ምዕጻዋ፡ ልዕሊ 10 000 ተምሃሮ ነይሮማ።

እቲ ትካል ምሉእ ብምሉእ ብደገፍ ናይ ተምሃሮ'ዩ ዝካየድ ይብል፡ ናይቲ ትካል ርእሰ-መምህር ካንግ ጂንሸንግ፡ ኣብ ሓደ ናይ መወዓውዒ ቪድዮ። ኣብ ርእሲኡ'ውን ባህላዊ ክዳን ናይ ምስራሕ ንግዲ ብምክያድ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ባህላዊ ኣጋጣሚታትን ይሸጦም ነይሩ።

እቲ ማእከል፡ ነቶም ኣሸገርቲ ኮተቴ ዝነበርዎም ከም ቀንዲ ዕላማ ብምግባር፡ ንደቆም በቲ ባህላዊ ልምዲ ከም ዝልውጥዎም ቃል ይኣትውሎም። ኣብ ኩባንያታት ብምኻድ እውን፡ እቲ ዝህቦ ትምህርታት፡ ስኒት ዘለዎ ናይ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ኣብ ምፍጣር ከም ዝሕግዝ፡ የዋዓውዕ።

መብዛሕትአን እተን ተምሃሮ፡ ካብ ገጠር ዝመጻን ውሑድ ትምህርቲ ዝቐሰማን እየን ዝመስላ። ገለ'ውን ኣብ ሓደረን ሕጉሳት ዘይኮናን፡ በሰብኡተን ምስርጣይ ዝበጽሐን እየን።

ከምዚአን ዝበላ ማእከላት፡ ብጉልባብ ምድንፋዕ ልምዳዊ ባህሊ ቻይና ገንዘበ ዘኻዕብታ እየን ተባሂለን ይጥርጠራ'የን። ብዙሓት ካብኣተን፡ ብሰንኪ ዘለወን ሕጋዊ ህላወ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ክምህራ ፍቓድ ስለ ዘይተዋህበን ተዓፅየን ክኾና ይኽእላ ይኾና።

እንተኾነ ግን፡ ብዙሓት ኣብቲ ዝራሕ ተዋፊረን ዘለዋ ኣለዋ። ዋላ እኳ ናይ ፉሹን ቀንዲ ማእከል ተዓጽዩ እንተኾነ፡ ካልኦት ጨናፍራ ግና ሕጂ'ውን ስራሓተን ኣብ ምክያድ ይርከባ።