ሓባራዊ ስራሕ ምስ ኤርትራዉያን ደረፍቲ

በረኸት ወልዱ
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣወሃሃዲ ሙዚቃ በረኸት ወልዱ

በረኸት ወልዱ ናብ ሙዚቃ ዝኣተወሉ ኣጋጣሚ እንትዝክር "ካብ ነጋዶ ስድራ ስለዝተወለድኩ ነጋዳይ'የ ነይረ:: ሙዚቃ ናተይ፡ ኣነ ድማ ናይ ሙዚቃ ኣይነበርናን" ይብል:: ኣብ ከምዚ ዝበለ ሃዋህዉ እንከሎ ድማ ተወሊዱ ኣብ ዝዓበየላ ከተማ ኣኽሱም ኣብ ንግዲ ተዋፊሩ እናሰርሐ ምስ ሙዚቃ ተላለዩ::

በቲ እዋን ቤት ፅሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከተማ ኣኽሱም ንክልተ ኣዋርሕ ኣብ ዘዳለዎ ስልጠና ሙዚቃ ናይ ምስታፍ ዕድል ረኺቡ፡፡ እንተኾን ኣንፈት ጉዕዞ ህይወቱ ካብ ንግዲ ናብ ጥበብ መሊኡ ኣይተሰጋገረን ንሙዚቃ ሙሉእ ግዜ ከይሃበ ኣብ ንግዲ ቀፂሉ::

ካብ ከተማ ኣኽሱም ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እንትመፅእ ንግድን በረኸትን ኣይተፈላለዩን:: ሙዚቃ እውን ኣብ ዉሽጡ ይዓቢ ነይሩ:: ኣብ መስርሕ ፍቅሪ ሙዚቃ እናስዓረ ስለዝመጽአ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ጃዝ ኣምባ ኣትዩ ብስሩዕ መሳርሒ ሙዚቃ ከፅንዕ ጀሚሩ:: ኣብኡ እውን ዝሓሸ ፍልጠትን ክእለትን ጨቢጡ። በረኸትን ሙዚቃን ድማ ፍቅሮም እናፀንዐ መፂኡ።

በረትን ኤርትራውያን ድምፃዉያንን

መጸዋዕታ ጥብብ ካብቲ ዝወፈረሉ ዓውዲ ዘፈናቐሎ በረኸት ኣብ 2005 ዓ.ም ስቲድዮ ሙዚቃ ከፊቱ ድምፂ ደረፍትን መሳርሒ ሙዚቃን ብብቕዓት ከወሃህድ ጀሚሩ:። ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ድማ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ሰሪሑ።

ስቱዲዮ ከፊቱ ዝሰርሖም ቀዳሞት ስራሓት ብኣፍቀርቲ ሙዚቃ ተቐባልነት ክረኽቡ ግዜ ኣይወሰዱን:: ኣብ ደርፊ ትግርኛ ጽቡቅ ሽም ዝነበሮም ድምፃዉያን ዝሰርሓሎም ስራሕቲ ተፈታዉነት ረኺቦም፡ ብኡ መጠን ከኣ ዓማዊሉ ሰሲኖም።

"ኣብ መድረኽ ዝሰርሖም ስራሕቲ'ዉን ምስ ሰማዕቲ ብዝያዳ ኣላልዮሙኒ" ይብል:: ሓቢሩዎም ክሰርሕ ይብህግዎ ምስ ዝነበሩ ድምፃዉያን'ዉን ተራኺቡ:: ምስ ከም ኣብርሃም ገብረመድህንን ሰለሞን ባይረን ሓቢሩ ጥዑማት ደርፍታት ከወሃህድ ክኢሉ::

በረኸት ብቋንቋ ትግርኛ ምስ ዝደርፉ ኢትዮጵያዉያን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ወፃኢ ምስ ዝነብሩ ፍሉጣት ኤርትራዉያን ድምፃዉያን'ዉን ሰሪሑን ይሰርሕ ኣሎን::

"ድምፃዊ ተስፋኣለም ቆርጫጭ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ሰማዕቱ ዘቕረባ ደርፊ 'ኣስመራ ዶ ዲሲ' ሓቢርና ኢና ሰሪሕናያ "ይብል በረኸት::

ናይ ምስሊ መግለጺ በረኸት ዝሰርሐሉ ስቲድዮ

ምስ ኣብራር ዑስማን፥ ሮቤል ሚኪኤል: ምሕረትኣብ ፍፁም ባራክን ካልኦትን ኮይኑ ዝሰርሖም ስራሕቲ ከምዘለዉ እውን ይገልፅ::

ነዞም ስራሕቲ ወዲኡ ንዋናታት ከረክብ እንከሎ ባህታ ዝስመዖ በረኸት ኣብ ደገ ኮይኖም ዝሰድሉ ስራሕቲ ብዝደልይዎን ዝፈትዉዎን ኣገባብ ኣዳልዩ ክሰደሎም እንከሎ በቶም ድምፃዉያን ኮነ ብኣፍቀርቲ ሙዚቃ ናእዳ ከምዝረኸበሎም ይሕብር::

ካብ ሞንጎ'ቶም ሓቢሩዎም ዝሰርሑ ሓደ ድምጻዊ ሮቤል ሚኪኤለ፡ ምስ በረከት ብመሓዛኡ ኣቢሉ ከምዝርኸቦን ብዝሰርሓሉ ስራሕ ሕጉስ ከምዝኾነን ይገልጽ፡፡

"ሙዚቃ ዘዋህደለይ ሰብ እደሊ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ምስ በረኸት ተላሊና። ንሞይኡ ብዘለዎ ተገዳስነትን ብቕዓትን ከኣ ዝነኣድ ኮይኑ ረኺብዮ። "ካብ ንገንዝብ ንሙዚቃ ዝግደስ" ክብል ይንእዶ። ክሳብ ሕጂ ብዝስርሓሉ ዕግብት ምርካቡ ዝዛርብ ድምጻዊ ሮቤል ብቐጻልነት ንምስራሕ ዝመርጾ ኣዋሃዲ ከምዝኾነ'ውን ይዛረብ።

ድምጻዊ ሃይለ ገዙ (ወዲ ገዙ) እውን ንሓሳብ ሮቤል የጠናኽር። ምስ በረኸት ንነዊሕ እዋን ሓቢሮም ከምዝሰርሑ ዝሕብር ወዲ ግዙ "በረኸት ንሞይኡ እምበር ንገንዘብ ኣይሓድርን። ጽቡቓት ስራሕቲ ሓቢርና ሰሪሕና ኢና። ዝሰራሕናዮም ደርፍታት ድማ ተፈላልዩ ኣብ ዘይፈልጥ ክልቲኡ ህዝብታት ይስማዕ ኣሎ" ኢሉ።

ርክቦም ብማሕበራዊ ድሕረ ገፃት'። ንዝመጽኡ ስራሕቲ ዝሰምዑ ኤርትራዉያን ናታቶም ደርፍታት'ዉን ንክስርሓሎም "ሳምፕል" ወይ ድማ ዘይተመልኡ መርኣዪ ስራሕቲ ይልእኩሉ:: ንሱ ድማ ዘድሊ ስራሕቲ ምዉህሃድ ኣሳሊጡ የረክቦም። እቶም ሙዚቃታት ብዩ-ትዩብ እንትፍነዉ ብዙሓት ደረፍቲ ይስሓቡ::

ኢትዮጵያን ኤርትራን

"ኣብ ሞንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዘሎ ኩነታት ንስራሕትና ኣይፀልወናን" ዝብል በረኸት እተን ሃገራት ዘለወን ህርመትን ጣዕምን ሙዚቃ ትግርኛ ፍልልይ ከምዘይብሉ እምነቱ ይገልፅ::

ሓደ እዋን ግና ሓደ ተጓንፎ ኣጋጢሙዎ: ሓደ መሓዝኡ "ናይ ኤርትራ ሓዳስ ደርፊ ከስመዐካ" ይብሎ። በረከት ነቲ ደርፊ እንትሰምዕ ባዕሉ ዝሰርሖ ኮይኑ ረኪቡዎ::

"ብጥንቃቐን ብሞያዊ ብቕዓትን እንተተሰሪሑ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝስራሕ ደርፊ ትግርኛን ናይ ኤርትራን ፍልልይ የብሉን" ክብል ሓሳቡ የጠናኽር::

ምስ ኤርትራዉያን ድምፃዉያን ብፅቡቅ ምርድዳእን ምክብባርን ዝሰርሕ በረኸት፡ "ኣብ ሞንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዘሎ ዘይምርድዳእ ብሰላም እንተዝፍታሕ ንሓደ ቋንቋ ትግርኛ ብደርፍን ዜማን ከሀብትም ምኸኣለ ነይሩ" ይብል::

ዘራኽቦም ጥበብ ብምዃኑ ብፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዘይረዳድእሉ ፍልልይ ኣጋጢሙዎ ኣይፈልጥን::

ሓደ እዋን፡ ብኣካል ተቀራሪብካ እናተዛተኻ ሙዚቃታት ትግርኛ ናይ ምስራሕ ዕድል ከምዝህሉ እምነት ኣለዎ:: ደርፍታት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ተዛራቢ እቲ ቋንቋ ብዝሓለፈ: ብደረጃ ዓለም ተሰማዒ ንምግባሩ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ድልየት ብተግባር ክምዕብል ሕልሚ ኣለዎ::