ደሃይ 16፡ "ብኢትዮጵያዊነተይ ዝኾርዕ'ኳ እንተኾንኩ፡ ኣሜሪካ ዝገበረትለይ ግና ቀሊል ኣይኮነን።"

መንበረ ኣክሊሉ ኣብ ናይ ባዕላ ቤት ብልዒ Image copyright MENBERE AKLILU
ናይ ምስሊ መግለጺ መንበረ ኣክሊሉ ኣብ ናይ ባዕላ ቤት ብልዒ

መንበረ ኣክሊሉ እበሃል፡ ኣብ ሪችመንድ ሳን ፍራንሲስኮ እየ ዝነብር።

ፈለማ ካብ ኢትዮጵያ እንትወፅእ ናብ ጣልያን እየ ኣምሪሐ። ኣብ ጣልያን ን13 ዓመታት ዝነበርኩ እንትኸውን፡ ኣብ ሮም እንከለኹ ቆለዓ ወሊደ።

ወደይ 11 ዓመት ምስ ኮኖ፡ ኣለሻ ዝሐሸ ህይወት ብፍላይ ድማ፡ መገድታት ዓወት (ሕልሚ) ሃገረ ኣሜሪካ ብምምናይ ናብ ካሊፎርንያ ኣምሪሐ።

ውላደይ ንብሕተይ ኣምሂረ ከዕብን ብዝኸኣልክዎ ዓቕሚ ንካልኦት ሰባት ክሕግዝ ዝኸኣልኩ ኣብ ኣሜሪካ ክነብር ስለዝኸኣልኩ እየ።

ዋላ እኳ ብኢትዮጵያውነተይ ብጣዕሚ ዝኾርዕ እንተኾንኩ፡ ኣሜሪካ ዝገበረትለይ ግና ቀሊል ኣይኮነን።

ኣብዚ ንዝሰርሕን ንዝተምሃረን ብዙሕ ዕድል ኣሎ። ልዕሊ እዚ ድማ ናፃነት ዝሰፈነላ፣ መሰል ዝሕለወላን ድምፅኻ እተስምዐላን ሃገር እያ፡ ኣሜሪካ።

ኣብ ዝሃለኹ ሃልየ ከም እንጀራ ዝፈትዎን ዝመርፆን ምግቢ የለን፤ ኣብ ጣልያን ንነዊሕ ዓመታት ስለ ዝነበርኩ እመስለኒ፡ ናይ ጣልያን ምግብታት እውን ዝፈትዎምን እንትበልዖም ዘሐጉስንን እዮም።

ብፍላይ ድማ፡ ኩሎም ዓይነታት ፓስታ ዝኾኑ ምግብታት ኣዝየ እየ ዝፈቱ፤ ንምስራሕ እውን ብጣዕሚ እዮም ዝቐሉ። ፓስታ፣ ዘይቲ ኣውሊዕን ኮሚደረን እንተልዩ ብቀሊሉ ምቁር ምግቢ ብምድላው ምጥዕዓም ይከኣል።

Image copyright Getty Images

ኣብ ዓዲ እንከለኹ ዝነበረ ናብራ፤፡ብፍላይ ድማ፡ ኣነ ኣብ ዝዓበኹሉ ዘበን ዝነበረ ጉርብትና ኣመና እናፍቖ።

ሓቢርካ ምንባር፣ ሓቢርካ ቡን ንምስታይ ምፅውዋዕ፣ ኣቕሓን ካልኦት ነገራትን ምልቕቓሕን ምስ ጎረቤትካ ከይድካ ምሕዳርን ነንሕድሕድካ ምድግጋፍን ዝያዳ ኩሉ እናፍቖም።

ኣብ ጣልያን ኮነ ኣብ ኣሜሪካ ግና፡ ከምዚ ዓይነት ማሕበራዊ ናብራ ምምስራት ከቢድ እዩ። ውላደይ ኣይኮነን ዶ ናብ ጎረቤት ክልእኮ፡ ኣብ መንገዲ እንትንራኸብ እኳ ከምዘይፋለጥ ሰብ ኢና ንተሓላለፍ።

ኣብ ገዛይ፡ ኣብ መደቀስየይ ኮንኩ ኣብ ሳሎን ንደገ እንትምልከት፡ ኣብ ገምገም ባሕሪ እትርከብ ከተማ ኦክላንድ ኣብ ዓይነይ ትኣቱ።

ኣብ ገዛይ ኮነ ኣብ ቤት ብልዒ ኣብ ዝትክዘሉ ግዜ፡ እዚ ኣብ ዙርያይ ዘሎ ሰሓቢ ቦታ እንትርእይ፡ ዕድለኛ ምዃነይ የዘክረኒ።

ብሓፈሻ ዝነብረሉ ከባቢ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። ብፍላይ ኣብ ገዛይ ኮይነ ንደገ እንተማዓዱ፡ መንፈሰይ ይሕደስ።

ብዙሓት ሰባት ዝምነይዎ፡ 'ኣሜሪካን ድሪም' ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ናብራ ኣዕዊተ ኢለ'የ ዝሓስብ።

Image copyright MENBERE AKLILU

ኣብ ፃኒሕተይ ብዙሓት ዘስደምሙ ነገራት ኣጋጢሞምኒ እዮም። ልዕሊ ኩሉ ዘስደመመኒ ግና፤ ቤት ምግበይ ዝሰኣንኩሉ ተጓንፎ እዩ።

ኣብ ሓደ እዋን፡ ቤት ምግበይ ዘለዎ ህንፃ ካብ ዘካረየኒ ሰብ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ንክወፅእ ዘጠንቅቕ ደብዳበ በፂሑኒ።

ብኸመይ ምዃኑ ዋላ እኳ እንተዘይፈለጥኩ፡ ከንቲባ እታ ከተማ እዚ ጉዳይ ሰሚዖም፡ ንነበርቲ ኣተሓባቢሮም፡ ጭርሖታት ሒዞም ንከይወፅእ ተቓሊሶምለይ

ዘይሓሰብክዎ ነገር ስለዝኾነ ብጣዕሚ እየ ተገሪመ፤ ምኽንያቱ ከንቲባ ከተማ ሪችሞንድ ዝሰርሖም ስራሕቲ ሰናይ ተግባር ተረዲኦም ብምምስጋን፡ ንከይመዘበል ምሙጋቶምን እቶም ነበርቲ ንዓይ ዘለዎም ክብሪ ብምርኣየይ ክሳብ ሕዚ ይደንቀኒ።

ካብ ፀገም ስለ ዝተልዓልኩ፡ ኣብዚ ብርኪ ዝበፃሕኹሉ፡ ከይዲ ብፍፁም ክርስዖ ኣይክእልን፡

ብዙሕ ብድሆታት ብምሕላፍ እየ፡ ብሰዓት 7 ደላር ክኽፈለሉ ዝኽእል ስራሕ ብምርካብ መንገደይ ከስተኻኽል ዝኸኣልኩ።

ድሕሪኡ፡ ቀስ ብቐስ ንባዕለይ ብምልዋጥ፡ ቅድሚ 16 ዓመታት ዝጀመርክዎ፡ ቤት ብልዒ ዕውት ኮይኑ ኣብዚ በፂሐ።

ትማሊ ዝሓለፍክዎ መንገዲ ህይወት ብምዝካር ድማ፡ ብዝኸኣልክዎ መጠን ንካልኦት ክሕግዝ እፅዕር።

ኣብ ሓደ ዓመት ዝኽበር 'ቴንክስጊቪንግ' ዝተብሃለ ዝዓበየ በዓል ኣሜሪካውያን ኣሎ።

ኣብዚ በዓል ኣስታት 1200 ጎደና ሓደር ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ብኣውቶብስ ብምእካብ፡ ኣብሊዐ፣ ከዲነ፣ ፥መዓልታዊ ዝጥቀምሉ ኣቕሑትን ሒዞሞ ዝኸዱ ምግብን ሂበ ናብ ዝነብርሉ ቦታ አፋንዎም።

መዓልቲ ኣደታት ኣብ ዝኽበረሉ ድማ፡ ብዝተፈለላዩ ምኽንያታት ደቀን ዝሰኣና ኣደታትን፡ ንብሕተን ደቀን ዘዕብያ ኣደታት ብምእካብ፡ እንተውሓደ ንሓደ መዓልቲ ፅቡቕ ስምዒት ንክስመዐን ንገብር።

ነዚ ድማ፡ ናብ ማእኸል ፅባቐ ከይደን መስተመላኽዓ፡ ናብ ቤት ምግበይ መፂአን ንክእንገዳን ፅቡቕ ግዜ ብምሕላፍ እቲ በዓል ድስ ኢልወን ንከሕልፍኦ እገብር።

Image copyright MENBERE AKLILU
ናይ ምስሊ መግለጺ መንበረ እናኸፈለት፡ ባዕላ ምስ እተምህረን ደቂ ኣንስትዮ፡ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ባዕላ ቤት ብልዒ

ካብዚ ብተወሳኺ፡ ፅቡቕ ውፅኢት ዘምፅኣ ግን ድማ፡ ስድርአን ክፍሊት ትምህርቲ ንክኸፍሉለን ዓቕሚ ዘይብሎም ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ፡ ኩሉ ወፃእታተን እሽፍነለን።

ትምህርተን እንትውድኣ ድማ፡ ኣብ ናህተን መተካእታ፡ ካልኦት ንፉዓት ተምሃሮ መሪፀ እትክእ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን፡ ካብ ቁፅፅረይ ወፃኢ ብምዃን ሕማቕ ውፅኢት ዘስዐቡ ነገራት ንምፍታሕ ብዝኸኣልክዎ ዓቕሚ እናሰራሕኩ እየ።

ይኹን እምበር ሕማቕ ነገራት ንከይፍጠሩ ምግባር እንተዝኽእል ሓጎሰይ ወሰን የብሉን።

ንኣብነት፡ ኣብ ሪችመንድ፡ ካሊፎርንያ ዘሎ መጠን ገበን፡ ዋላ እኳ ሙሉእ ብሙሉእ ከጥፍእ እንተዘይኸኣልኩ፡ እቲ ዘሎ ቁፅሪ ገበን ንምንካይ እንተዝኽእል ኢለ እምነ።

ንግዚኡ ግና በታ ዘላትኒ ዓቕሚ ዝኽእሎ ካብ ምግባር ንድሕሪት ኣይክብልን።

እቲ ዓብይ ምኽንያተይ ድማ፡ ብ1984 ኣቆፃፃራ ኣውሮጳውያን ኣነ ባዕለይ ጎደና ሓደር እየ ነይረ።

ካብቲ ከቢድ ናብራ ጎደና ንክወፅእን ሕዚ ዘለንን ዝሃበንን ዓለም ዕዩ። ስለዚ ካብ ዓለም ዝረኸብክዎ ናብ ዓለም ክምልስ ከምዝግበኣኒ እየ ዝኣምን።

እዚ ንምግባር ድማ ዓቕመይ ካብ ዝጎልበተሉ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ናብዚ፡ ብዝኸኣልክዎ ሰባት ንምሕጋዝን ኣለኹልኩም ንምባልን ኣእዳወይ ኩሉ ግዜ እየ ዘርሕው (ዝዝርግሕ)።

ልዕሊ ኩሉ ግና፡ ነበርቲ ሪችመንድ ንዓይ ዘለዎም ፍቕርን ክብርን ኣዝዩ የሐጉሰኒ።

ንዝሰርሖ ነገር ሙሉእ ልቦም ብምኽፋት፡ ሓገዞም ንምውፋይ ኩሉ ግዜ ድሉዋት እዮም።

ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ፡ ወናኒት ገዛ (ህንፃ) ንክኸውን ብዙሕ ፅዒሮም፡ ኣብ ከባቢና ኣብ ዝርከብ ቃላይ ናይ ባዕለይ ህንፃ ክሃንፅን ቤት ምግበይ ኣብ ናይ ባዕለይ ህንፃ ንክኸፍትን ስለዘኽአሉኒ፡ ምስጋናይ ይብፀሐዮም።

ብዝኾነ ኣጋጣሚ ንባዕለይ ናብ ካልእ ቦታ ምልኣኽ እንተዝኽእል፡ ኣብ ናይ ወላዲተይ ዓዲ ጎጃም፡ ብሽማ ኣብ ዝፅዋዕ ሆቴል ፋንታየ ተገኘ፡ ንባዕለይ ምረኸብክዎ።

ንክሪስቲን ዮውሃንስ ከምዘውግዐታ።