ሓረስቶት ከመይ ጌሮም ምስሕሓ መሬት ኣወጊዶም ዝያዳ ምግቢ የፍርዩ?

ስድራ ኣብ ናይ ሕርሻ መሬት Image copyright Landmapp
ናይ ምስሊ መግለጺ ብሚሊዮናት ዝቑጸሩ ሓረስቶት ኣፍሪቃ ንኡሽቶ ተሓራሳይ መሬት ዝዉንኑ'ዮም

ሕርሻ፡ ኣብ ደሓን ዝኮነ ጊዜ'ውን ኣዝዩ ከቢድ ስራሕ'ዩ። እቲ ትሓርሶ መሬት ናትካ ምዃኑ ክተረጋግጸሉ እትኽእል ሰነድ እንተዘይብልካ ድማ መሊሱ ከም ዘኽብዶ ንምርድኡ ዘጸግም ኣይኮነን።

ንኣብነት፡ ኣብ ጋና መረጋገጺ ወረቐት ዋንነት መሬት ዘለዎም 10 ሚኢታዊት ሓረስቶት ጥራይ'ዮም።

እዚ፡ ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት የውድቖም ጥራይ ዘይኮነ፡ ናብ ምስሕሓብ ከምርሕ'ውን ዝኽእል'ዩ። ኣብ ርእሲኡ'ውን፡ ልቓሕ ንምርካብ እተቕርቦ ትሕጃ መሬት ጥራይ እንተኾይኑ፡ ልቓሕ ንምርካብ ኣሸጋሪ ክኸውን ይኽእል'ዩ።

ስለዚ ድማ'ዩ 'ላንድማፕ' ዝተባህለ ኩባንያ ቴክኖሎጂ፡ ሓድሽ ተንቀሳቓሲ ቴለፎን ብምምሃዝ፡ ብመገዲ ጂፒኤስ ንናኣሽቱ ሓረስቶትን ቃጽዖታቶም ብምድህሳስ ኣብ ካርታ የስፍር።

በዚ ድማ፡ እቶም ሓረስቶት፡ ወግዓዊ ውጥን ናይቲ መሬትን፡ በቶም ዳህሰስትቲ፡ ልምዳውያን መራሕትን ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ዝተፈረመ ሰነድ ዋንነት ይቕበሉ።

"ናይ መሬት ዋንነት ውሕስነት ዘይምህላዉ፡ ቀንዲ ማሕንቖ ኣብቲ መሬት ዝግበር ወፍርን ንጥፈታት ሕርሻን'ዩ" ብምባል ይገልጽ፡ ሓደ ካብ መስረትቲን ሓላፊ ቴክኒክን ላንድማፕ፡ ቶማስ ቫሰን።

"ብዘይ ግቡእ ሰነድ፡ መሬት ናይ ምስኣን ርኡይ ዝኾነ ሓደጋ ኣሎ። ከምኡ'ውን፡ ብዘይ ሰነድ ፋይናንስ ንምርካብ መብዛሕትኡ እዋን ኣጸጋሚ'ዩ፡ ምኽንያቱ ሓረስቶት ከቕርብዎ ዝኽእሉ ትሕጃ ሰነድ ጥራይ ስለዝኾነ"።

ንቕያ ዘበለ ውዕላት

ኣብ መንጎ ሓረስቶትን ነቲ ምህርቶም ዝዕድጉ ኩባንያታት ምግቢ'ዉን ምስሕሓብ ከጋጥም ይኽእል'ዩ።

ብተለምዶ ምትእስሳሮም፡ ኣብ ክልቲኡ ወገን ብዘሎ ምትእምማን ዝተመስረተ'ዩ ጸኒሑ። እንሓንሳብ ግን፡ እተን ናይ ምግቢ ኩባንያታት እቶም ኣፍረይቲ ዝኣተውዎ ቃል ኣይተግበርዎን ብምባል ነቶም ሓረስቶት ኣይከፍሎኦምን እየን።

Image copyright Landmapp
ናይ ምስሊ መግለጺ ቴክኖሎጂ ላንድ ማፕ

ስለዚ ድማ'ዩ፡ ሓደ ፍረሽማርት ፎር ፕሮቪናንስ ዝተባህለ ትካል፡ ኩባንያታት ምግቢን ሓረስቶትን በቲ ቢቲኮይን ዝበሃል ዲጂታል ባጤራ ዝጥቀመሉ ኣገባብ ናይ ዲጂታል ውዕላት ክሰርሑ ምእንቲ ሓደ ንዋይ (ኣፕ) ተንቀሳቓሲ ቴለፎን ኣማዕቢሉ።

እቲ ንዋይ (ኣፕ) ብመገዲ ናይ ሳተላይት ስእልታት ኣቢሉ ግስጋሰ ፕሮጀክትታት ሕርሻ ክቆጻጸር ይኽእል። ምህርቲ ድሕሪ ምእታዉ ኸኣ፡ ዋጋ ናይቲ ፍርያት ብርትዓዊ ናይ ዲጂታል ኣገባብ (ኣልጎሪዝም) ይውስን።

እቲ ቴክኖሎጂ ካልእ ጥቕሚ'ውን ኣለዎ'ዩ። "ኣገባብና፡ ዝኾነ ግዱስ ውልቀሰብ፡ ብኸመይ፡ መዓስ፡ ኣበይ፡ ኩነታት ዕዳጋ፣ ናይ ንግዲ ዋጋ፡ ኣብ ገዝኦም ዝቕርብዎ ምግቢ ከም ዝፈሪን ዝዕሸግን፡ ከምኡ'ውን ይጎዓዓዝን ይበጽሕን፡ ክፈልጥ ይኽእል" ብምባል መስራቲ ጆብ ኦየቢሲ ይገልጽ።

ምክፍፋል ጸገማት

ሓቂ'ዩ፡ ምዕብላት ኣገባባት ቴክኖሎጂ (ሃይቴክ) ጥራይ ኣይኮኑን ንሓረስቶት ዝሕግዙ ዘለዉ። ኣዝየን ምዕቡላት ዘይኮና ቴለፎናት'ውን፡ እዋናዊ ናይ ዕዳጋ ዋጋ፡ ትንበያ ኩነታት ኣየርን፡ ብቐንዱ ድማ እቲ ንዓመታት ክግበር ዝጸንሐ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎታት ከም ዝረኽቡ ኣኽኢሎኖኦም'የን።

ክሳብ ሕጂ፡ ሓረስቶት፡ ምስ ኣእካሎምን እንስሳታቶምን ዝተኣሳሰሩ ጸገማት ምስ ዘጋጥሞም ናብቶም ናይቲ ከባቢ ሰብ-መዚ መንግስቲ'ዮም ዝኸዱ ነይሮም።

እዞም ሰብ-መዚ እዚኣቶም ግን፡ ሓንሳብ ኣብ ሰሙን'ዮም ናብቲ ገጠራት ምብጻሕ ዝገብሩ። ኣብ መንጎ'ዚ ግን እቶም እንስሳታት ክሞቱ ወይ ኣእካል ናይቶም ሓረስቶት ክጠፍኡ ይኽእሉ'ዮም።

"ቴክኖሎጂ ብዙሕ ዕድላት'ዩ ዝኸፍት፡ ኣብ ሕርሽኦም ዘሎ ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ይኹን፡ ንፍርያቶም ዕዳጋ ኣብ ምርካብ ወይ ናይ ክሌማ ለውጢ ንምብዳህ" ይብል ኬኒ እዋን፡ መስራትን ኣካያድን 'ዊፋርም'።

"እዞም ንኣሽቱ ምዕባለታት ኣብ መነባብሮ ንኣሽቱ ሓረስቶት ዓቢ ጽልዋ ክገብሩ ይኽእሉ'ዮም"።

Image copyright WeFarm
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣገልግሎት መልእክቲ ጽሑፍ ዊል ፋርም

ፋይናንስ ንሕርሻ

እዚ ከምዚ'ሉ እንከሎ፡ ሓረስቶት ኣገልግሎት ፋይናንስን ፋይናንሳዊ ውሕስነትን ዝረኽብሉ ዕድላት በቶም ምህዞታት ቴክኖሎጂ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘለዎ ነገር'ዩ ይብል ሮስ ቤርድ፡ ዋና ኣካያዲ ቪሌጅ ካፒታል ዝባህለ ትካል ስልጠና ኢንቨስትመንትን ንግድን።

ኣብቲ 90 ሚኢታዊት ሕርሻዊ እቶት ኣፍሪቃ በቶም 33 ሚልዮን ንኣሽቱ ሓረስቶት ዝሕፈሱሉ ኩነታት፡ ሃብቶም ከኻዕብቱን ፋይናንሳዊ ውሕስነት ክህቦም ዝኽል ሓገዛት ክግበረሎም ኣግዳሲ'ዩ ብምባል ቤርድ ይምጉት።

ዳርጋ ክልተ-ሲሶ ናይቲ ኣብ ትሕቲ-ሳሃራ ኣፍሪቃ ዝረከብ ህዝቢ፡ ብ$1.25 (95ፒ-ሳንቲም ዓዲ እንግሊዝ) ንመዓልቲ ይነብር።

"ትሑት ዋጋ ዘለወን ምዕቡላት ቴለፎናት፡ ነቶም ሓረስቶት ቅድሚ ሕጂ ክረኽብዎ ዘይከኣሉ ኣገልግሎት ፋይናንስ ሂበነኦም ኣለዋ። ከም ልቓሕ፡ ውህለላ፡ ወፍርን ሕሳባት ኣታዊታትን ብቐሊሉ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኣገባባትን ንከረኽቡ ግን፡ ሓበሬታ የድልዮም፡ እዚ ግን ኣዝዩ ክቡር ብምዃኑ ልዕሊ ዓቕሚ ናይቶም ሓረስቶት'ዩ" ይብለ ኣቶ ቤርድ።

ንሱ ከም ዝብሎ፡ ኣፍሪቃ ዝሓሸ ትሕተ-ቅርፊ የድልያ'ሎ። እቶም ሓረስቶት ምሉእ ብምሉእ ተጠቀምቲ ቴክኖሎጂ ክኾኑ እንተድኣ ኾይኖም ድማ ናጻ ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት ክህልዎም ዝበለጸ ምኾነ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት