መኪና እናዘወርካ ሞባይል ምዝራብ መወዳእትኡ ሓደጋ እዩ።

Image copyright Thinkstock

መኪና እናዘወርካ ሞባይል ምዝራብ መወዳእትኡ ሓደጋ እዩ።

ሓደ እዋን ቱዶር ኮባላስ ዝተባህለ ሮማንያዊ መንእሰይ ብቴሌፎን እናዕለለ መኪና ክዝውር እንከሎ ሓደጋ ኣጋጢሙዎ ተጋጭዩ ግን ድሒኑ።

ብድሕሪኡ ሞባይልካ በግባብ እንተዘይተጠቒምለካሉ ሓደገኛ ምዃኑ ብምእማን ካልኦት ከምኡ ንኸይገብሩ ዘበረታትዕ ሴፍ ድራይቭ (ብጥንቃቐ ምዝዋር) ዝብል ኣገባብን ንዕኡ ዘተግብር ኣፕን ምሂዙ።

እቲ ክትግበር ይኽእል እዩ ኢሉ ዝኣመነሉ፡ ብጥንቃቐ ምዝዋር ዝብል ተግባሪ ንጥፈት (ኣፕ) ዘወርቲ መኪና 10 ኪሎ ሜተር ዝኣክል ምስዘወሩ ሞባይሎም ናይ ምዕጻው ምልክት የርኢ።

ብድሕሪ እታ ኣፕ እትህቦም ምልክት ስልኮም ከየልዓሉ ንዝዘወሩ ሰባት ከኣ ነጥቢ ይምዝገበሎም።

ኣብቲ መተግበሪ ንጥፈት (ኣፕ) ብዝምዝገብ ነጥብታት ከኣ ኣብ ሱፐር ማርኬታት ንብረት ክዕድጉ እንከለዉ ናይ ዋጋ ምጉዳል ሓለፋ ይረኽቡ፤ እቶም ከምኡ ዘይገብሩ ግን ሓለፋ ኣይረኽቡን።

እዚ ቐሊል ኣሰራረሓ ኣብ ዓለም ዛጊት ኣማኢት ኣሻሓት ሰባት ተጠቀምትን ትካላት ኢንሹራንስ ዝርከቡዎም ኣስታት ሰላሳ መሻርኽቲ ንግድን ኣፍርዩ ኣሎ።

ኮባላስ ንመንእሰያት ደቆም ከምህሩ ንዝደልዩ ኣመሪካውያን ስድራ-ቤታት ብምዝርራብ " መንእሰያት ዘወርቲ መኪና" ዝብል ካልእ ተግባሪ ንጥፈታት (ኣፕ) እውን ኣዳልዮ ኣሎ።

እቶም ብጥንቃቐ ዝዝዉሩ ናእሽቱ መንእሰያት ከኣ ብዘዋህለሉዎ ነጥብታት ካብ ስድራ ቤቶም ሽልማት ይረኽቡ። ሮማንያ ካብተን ብሓደጋታት መኪና ስማ ብሕማቕ ዝጥቀሳ ከተማታት ኤውሮጳ ሓንቲ ኮይና ብዙሓት ኤውሮጳውያን ብሓደጋ መኪና ከምዝሞቱ ይሕበር።

ኣብ ሩማንያ ግን ዝበኣሰ እዩ።

ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ከምዘመልክቶ በደረጃ ዓለም ዓመታዊ 1.25 ሚሊዮን ሰባት ብሓደጋ መኪና ህይወቶም ይስእኑ። ካብዚኦም እቶም ዝበዝሑ ግዳይ ሓደጋ ዝኾኑ እቶም እናዘወሩ ዝዛረቡ እዮም።

ካብዚ ብምብጋስ ከኣ ብዙሓት ትካላት ቴክኖሎጂ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ዝተፈላለየ ናይ ምርምርን ምህዞን ተበግሶታት ይወስዱ ኣለዉ።

Image copyright ReadItToMe

ስማርት ሞባይል ምኽንያት ሓደጋ እኳ ይኾኑ እንተለዉ ብጥንቃቐ እትጥቀመሎም ኣገባብ ንምምዕባልን ንምትብባዕን ኣካያዲ ስራሕ ኣብ ኣመሪካ ዝመደበሩ ኩባንያ ባላክሪሻና ይዛረቡ።

እዚ ትካል እዚ እውን መራሕቲ መኪና ማዕረ ክንደይ ብስልክታቶም ከምዝርበሹ ዘርኢ ብጥንቃቐ ዘውር ዝብል መተግበሪ ንጥፈታት ኣፕ ሰሪሑ ኣሎ። በቲ ዝግበር ውድድር ከኣ መራሕቲ መኪና ምስ ስድራቤቶምን አዕሩኽቶምን ይወዳደሩ።

እቲ ቐንዲ ጸገም ሞባይል ብተደጋጋሚ እናደወሉ ንዘወርቲ ስለዝርብሹ እዩ። ይኹን እምበር እቶም ስልክታት ሓደጋ ትራፊክ ንምጉዳል እውን ክትጥቀመሎም ይከኣል እዩ።

እቲ ውጽኢት ኣዕጋቢ እንተኾይኑ ከኣ፡ እንግሊዝ እትርከበን ኣርባዕተ ትካላት ሃገራት ምክልኻል ሓደጋ ትራፊክ ከፍልጣ እየን።

ንኣብነት ተጽዕኖ ሞባይል ንምንካይ መልእኽታት ስልኪ ብድምጺ ዘቕርብ ሓደ መተግበሪ ንጥፈታት ኣፕ ተሰሪሑ ኣሎ። ሰባት እናዘወሩ ክምልሱ እንተደልዮም ብድምጺ ኪገብሩዎ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት እናዘወሩ፡ " ጸኒሐ ክድውል እየ፡ ይዝውር ኣለኹ።

መሰዕረፍኩ ከዛርበካ/ኪ እየ" ክብሉ ይኽእሉ።

እቲ መተግበሪ ንጥፈታት ኣፕ ኢመይላት፡ መርበብ ሓበሬታ ድሕረ-ገጻት ናብ ድምጺ ምቕያር ይከኣል'ዩ፤ እቲ ኣፕ ንዝኾነ ይኹን ቃንቃ ከንብብ ይኽእል እዩ፡ ግን ብዝተወሰነ ድምጺ ጥራሕ እዩ ክዛረብ ዝኽእል።

ሓደስቲ መካይን ንመልእኽትታት ብድምጺ ናይ ምምላስ ብልጫ እኳ እንተለወን መልሲ ክህባ ግን ኣይክእላን እየን። ስለዚ ብሞባይል ዝሰርሕ መተግበሪ ንጥፈታት ኣፕ ምጥቃም ኣገዳሲ ይኽውን። እዚ ኣፕ እዚ ከኣ ኣስታት 22 ሽሕ ተጠቀምቲ ኣለዉዎ።

ይኹን እምበር ሓደ ሕቶ ይለዓል ኣሎ። አእዳው ናጻ ብምኻኖም ጥራሕ ካብ ሓደጋ ክትድሕን ይከኣል ድዩ ዝብል ሕቶ ገና ኣይተመለሰን ዘሎ።