ጊኒያዊት ባህላዊ ፈዋሲት፥ ብጥንሲ ምትላል ደቀንስትዮ ተኣሲራ

ናይ ሕሶት ጥንሲ Image copyright Alhassan Sillah
ናይ ምስሊ መግለጺ ከብዲ ዝነፍሕ መድሓኒት ወሲዳ ጥንስቲ ዝመሰለት ሰበይቲ

እታ ፈዋሲት፡ ናፋንታ ካማራ ነተን ክጠንሳ ዘይከኣላ ደቀንስትዮ ዝተፈላለየ ኣቑጽልትን ኤርባን ካልእ ኣፋውስን ብምሃብ ከብደን ብምትርባብ ነፍሰ-ጾራት ከምዝመስላ ትገብረን።

ነቲ ትህበን ኣገልግሎት ድማ ካብ ነፍሲ ወከፍ ተፈወስቲ 33 ዶላር ተኽፍለን ኔራ፡ ኣብታ ማእከላይ ወርሓዊ ደሞዝ እታ ሃገር ኣስታት 48 ዶላር ክንሱ።

ወይዘሮ ካማራ ኣብ ወርሒ ኣሽሓት ዶላራት ተእቱ ከምዝነበርት ፖሊስ ክገልጹ ከለው፡ ንሳ ግና ክሕግዝ እየ ዝፍተን ኔረ ኢላ።

ብሰሉስ፡ 16 ጥሪ ልዕሊ 200 ዝኾና ደቀንስትዮ ኣብ ቅድሚ እቲ ወይዘሮ ካማራ ተኣሲራትሉ መደበር ፖሊስ ኮናክሪ ተቓውሞአን ኣስሚዐን።

ልዕሊ 700 ዝኾና ደቀንስትዮ በቲ ናይ ወይዘሮ ካምራ ናይ መጥነሲ "ፈውሲ" ተሃስየን እየን።

Image copyright Alhassan Sillah
ናይ ምስሊ መግለጺ ከምዚ ዓይነት መድሓኒት ዝወሰዳ ኣብ ጥዕነአን ፀገም የጋጥመን'ሎ

ልዕሊ 80% ኣፍሪቃውያን ባህላዊ ኣፋውስ ከምዝጥቀሙ ወድብ ጥዕና ዓለም ኣብ 2016 ገሊጹ።

"ዳርጋ ሓደ ዓመት ኮይኑ ነዛ ሰብይቲ ካብ ንፈልጣ" ኢላ ሓንቲ ካብተን ተቓውሞ ዘስምዓ ዝነበረት ሰብይቲ ምስ ናይ ቢቢሲ ጋዜጠኛ ኣልሓሰን ሳልሕ ኣብ ዝግበረቲ ቃለመሕተት።

"ገለ ኣፋውስን ኣቕጽልትን ኤርባን ምስሃበትና ተምላስ ፈጢሩልና። እቲ ዝሃበትና ድማ ጹቡቕ ከምዝኾነ ኣረጋጊጻትልና። ነቲ ኣፋውስ ድሕሪ ምውሳድ ድማ ከብደን ፎኾኽ ክብል ይጅምር"።

"ድሕሪ ገለ መዓልታት ምስ ከድናያ ድማ፡ ከብድና ድሕሪ ምሓዝ ጥንሲ ሒዝና ከምዘሎና ትገልጸልና ኔራ"።

ብድሕሪኡ ናብ ሓካይም ከይንኸይድን፡ ጥንሲ ከምዝሓዝና ምስገለጸትልና ድማ ደርሆን ንኽዳን ዝኸውን ዓለባን ከም ህያብ ክንህባ ትሓተና ኔራ ኢላ እታ ምስ ቢቢሲ ቃለ-መሕተት ዘካየደት ሰበይቲ።

ገለ ካብተን ደቀንስትዮ ድማ ካብ 12 ስጋብ 16 ኣዋርሕ ነብሰ-ጾራት ይመስላ ኔረን።

ሓካይም ፕሊስ ድሕሪ ዘካየድዎ መርመራ ድማ 47 ደቀንስትይ በቲ ዝወሰድኦ ኣፋውስን ኣቑጽልትን ኣብ ጥዕንአን ዓቢ ጸገም ክፈጥረለን ምዃኑ ገ፡ሊጾ።

ወይዘሮ ካማራ ግና፡ ዝኾነ ሕማቕ ከምዘይገበርት ኢያ ትገልጽ።

"ብወገነይ ሕልሚ ናይዘን ደቀንስትዮ ክትግበር እየ ዝሕግዘን ዝነበረኩ፡ እቲ ዝተረፈ ኣብ ኢድ ኣምላኻ ኢዩ"፡ ኢላ ካማራ።

ካማራ ብምድንጋር ሂወት ሰባት ኣብ ሓደጋ ብምውዳቓ ቤት ፍርዲ ጊኒ ክፈርድዎ ኢዮም።